Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Xiqimita 2013

Yesuusi Siiquwan Woossido Woosaara Maayettiyaabaa Ootta

Yesuusi Siiquwan Woossido Woosaara Maayettiyaabaa Ootta

“Aawau, . . . ne Na7ai nena bonchchana mala, neeni ne Na7aa bonchcha.”—YOH. 17:1.

1, 2. Yesuusinne i kiittido ammanettidaageeti 33 M.Ln Paasikaa Baalaa bonchi simmin Yesuusi etassi ay oottidaakko yoota.

NIISAANA 14, 33 M.Ln qamman hagaadan haniis. Yesuusinne a mata laggeti Xoossay bantta mayzza aawata Gibxxe aylletettaappe waati kessidaakko hassayanaadan oottiya Paasika Baalaa bonchi simmoosona. SHin Yesuusi erissiyo ashkkarati hegaappe keehi aadhiya “merinaa atotettaa” demmana. Wonttetta gallassi, nagaraa oottibeenna eta Goday ba morkketu kushiyan hayqqana. Yesuusi ba polo deˈuwaa yarshsho oottidi immiyoogee asaa naati ubbay nagaraappenne hayquwaappe naxa kiyanaadan oottana.—Ibr. 9:12-14.

2 Xoossay siiquwan giigissido ha imotaa nuuni ubbatoo hassayanaadan, Paasikaa Baalaa gishshaa layttan layttan bonchiyo ooratta baalaa Yesuusi essiis. I irshshoy baynna oyttaa menttidi ba kiittido 11 ammanettidaageetuyyo immidi, “Hagee intteyyo imettida ta ashuwaa; hagan tana hassayite” yaagiis. Zoˈo woyniyaa burccukkuwaakka etau immidi, “Hagee inttessi gukkiya ta suuttan maacettida ooratta maachchaa” yaagiis.—Luq. 22:19, 20.

3. (a) Yesuusi hayqqi simmin laamettida gitabay aybee? (b) Yohaannisa shemppo 17⁠n deˈiya Yesuusa woosaara gayttidaagan, nuuni woygiya oyshata pilggana koshshii?

3 Israaˈeelati Xoossaara maacettido Higgiyaa maachay attiyo wodee matattiis. Hegaa gishshaa Yihooway Yesuusa kaalliya tiyettidaageetuura ooratta maachaa maacettana. Ha ooratta deriyaa ayyaanaabaa hanotay Yesuusa keehi qofissiis. Israaˈeelati issippetettan Xoossau goynnokkona; qassi hegee a sunttaa bonchissenna. (Yoh. 7:45-49; Oos. 23:6-9) Yesuusi bana kaalliyaageeti Xoossaa sunttaa bonchissanau ubbatoo issippetettan oottanaadan koyiis. Yaatin, Yesuusi ay oottidee? I keehi  ufayssiya woosaa woossiis; hegaa nabbabiyoogee oossinne gita maata. (Yoh. 17:1-26; ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.) Nuuni ha woosaabaa pilggiyo wode, nuna hagaadan oychoos: “Xoossay Yesuusa woosaa zaaridee?” “Taani Yesuusa woosaara maayettiyaabaa oottaydda deˈiyaanaa?”

YESUUSI UBBABAAPPE XOQQU OOTTIDI XEELLIYOOBAA

4, 5. (a) Yesuusi ba woosaa doomettan denttidobaappe ay tamaariyoo? (b) Yesuusi baassi oychidobaa Yihooway waati zaaridee?

4 He qammi bilahe gakkanaassi Yesuusi ba erissiyo ashkkaratussi keehi ufayssiya darobaa tamaarissiis. Yaatidi, hagaappe kaallidi deˈiyaagaadan giidi woossiis: “Aawau, wodee gakkiis; ne Na7ai nena bonchchana mala, neeni ne Na7aa bonchcha. Aissi giikko, neeni ayyo immido ubbau merinaa de7uwaa i immana mala, asa ubbaa bollan ayyo maataa immadasa. . . . Neeni taayyo oottanau immido oosuwaa polada, nena sa7an bonchchaas. Ha77ikka qassi Aawau, sa7ai merettanaappe kase ne matan taayyo de7iya bonchchuwan ne sinttan tana bonchcha.”—Yoh. 17:1-5.

5 Yesuusi ba woosaa doomettan denttido, i ubbabaappe xoqqu oottidi xeelliyoobaa akeeka. Saluwan deˈiya a Aawaa sunttay bonchettiyoogee a qofissida waannaba; qassi hegee i tamaarissido woosaa doomettan, “Nu Aawau, ne geeshsha sunttai anjjetto” yaagidoogaara maayettees. (Luq. 11:2) Yesuusa qofissida naaˈˈanttobay a erissiyo ashkkaratussi koshshiyaabaa; hegeekka, i etau “merinaa de7uwaa” immanaagaa. Hegaappe simmin, Yesuusi, “Aawau, sa7ai merettanaappe kase ne matan taayyo de7iya bonchchuwan ne sinttan tana bonchcha” yaagidi, baassi issibaa oychiis. Yihooway kiitanchatu ubbaagaappe ‘xoqqa gidida sunttaa ayyo immiyoogan’ ammanettida ba Naˈay oychidoogaappe aaruwan a anjjiis.—Ibr. 1:4.

ISSI TUMU XOOSSAA ‘ERIYOOGAA’

6. Kiitettidaageeti merinaa deˈuwaa demmanau ay oottana koshshii, qassi eti hegaadan oottidoogaa aybin eriyoo?

6 Yesuusi nagarancha gidida nuuni merina deˈuwaa demmanau oottana koshshiyaabaa xeelliyaagankka ba woosan yootiis. (Yohaannisa 17:3 nabbaba.) I nuuni Xoossaabaanne Kiristtoosabaa aggennan “erana” koshshiyoogaa yootiis. Waatidi hegaadan oottana danddayiyoo? Koyruwan Yihoowabaanne a Naˈaabaa tamaaranau nuuyyo danddayettida ubbabaa oottana koshshees. Naaˈˈanttuwan, nuuni tamaaridobaa nu deˈuwan oosuwan peeshshana bessees. Yesuusi kiittidoogeeti hegaadan ootti uttidosona. Ayssi giikko, Yesuusi, “Neeni tau immido qaalaa taani etau immaas; etikka he qaalaa ekkidosona” yaagiis. (Yoh. 17:8) SHin eti merinaa deˈuwaa demmana mala, Xoossay yootidobaa wotti denttidi qoppananne hegaa galla galla bantta deˈuwan oosuwan peeshshana koshshees. Yaatin, Yesuusi kiittido ammanettidaageeti saˈan deˈido wode ubban hegaadan oottidonaa? Ee, oottidosona. Eta sunttay saluwan deˈiya katamiyaa, Ooratta Yerusalaama direttido 12 shuchatu bolli xayana danddayenna hanotan xaafetti uttidoogee hegaa bessiyaaba.—Ajj. 21:14.

7. Xoossaa ‘eriyoogaa’ giyoogee woygiyoogee; qassi hegee keehi koshshiyaabaa gididoy aybissee?

7 Nuuni merinau deˈanau koyikko, ubbatoo Xoossaabaa ‘eraa’ gujjana koshshees. Hagee woygiyoogee? “Erana” geetettida Giriiketto qaalay “ubbatoo erana koshshees” woy “aggennan erana koshshees” geetettidikka birshshettana danddayees. Yaatiyo gishshau, ‘eraa gujjiyoogee’ Xoossaa ‘eriyo’ boncho maataa demmanau ubbatoo oottiyoobaa qonccissees. SHin, ubbaappe gita Xoossaa eeshshaabaanne a  halchuwaabaa eriyoogaa xallan a eroos gaana danddayokko. Yihoowanne nu mala Kiristtaaneta siiqiyoogeekka A eriyoogaa bessiyaaba. Geeshsha Maxaafay, “Siiqenna urai ooninne Xoossaa erenna” yaagees. (1 Yoh. 4:8) Yaatiyo gishshau, Xoossau azazettiyoogeekka a eriyoogaa bessees. (1 Yohaannisa 2:3-5 nabbaba.) Tumakka, Yihoowa eriya asa gidiyoogee gita maata! SHin Yihudaa Asqqorootuugaadan, hegaa mala keehi loˈˈo dabbotay issi urappe halana danddayees. Hegaa gishshau, he dabbotaa minttanau minnidi oottiyaageeta gidoos. Yaatikko, nuuni Xoossay immiyo merinaa deˈuwaa imotaa wurssettan demmana.—Maa. 24:13.

‘NE SUNTTAA’ GISHSHAU

8, 9. Yesuusi saˈan haggaazido wode ubban a keehi qofissidabay aybee, qassi i eqettidoogee erettidaba gidido haymaanoote meezee awugee?

8 Yohaannisa shemppo 17⁠n deˈiya Yesuusa woosaa nabbabi simmidi, Yesuusi i kiittidoogeetu xalla gidennan, sinttappe a kaallanaageetakka keehi siiqiyoogaa ooninne sirenna. (Yoh. 17:20) Yesuusa qofissiya waannabay nu atotettaa gidennaagaakka nuuni akeekana koshshees. I saˈan deˈido wode ubban ba haggaazuwan ba Aawaa sunttaa bonchissiyaabaa oottiis. Leemisuwau, Naazireeten deˈiya Ayhudatu woosa keettan i saˈaa yiidoy aybissakko yootiyo wode, hananabaa yootiya Isiyaasi, “Taani hiyyeesaassi lo77o mishiraachchuwaa yootanau tiyettido gishshau, Godaa Ayyaanai ta bollan de7ees” yaagidi kasetidi yootidoogaa nabbabiis. Hegaa nabbabido wode, Yesuusi Xoossaa sunttaa maara xeesidoogee aynne sirissenna.—Luq. 4:16-21.

9 Yesuusi saˈaa yaanaappe daro wodiyaa kasetidi, Ayhuda haymaanootiyaa kaalettiyaageeti asay Xoossaa sunttaa goˈettennaadan tamaarissidosona. Yesuusi Geeshsha Maxaafaa qofaara maayettenna he meeziyaa keehi eqettidoogee qoncce. Yesuusi banaara eqettiyaageetussi, “Taani ta Aawaa sunttan yaas; shin tana mokkibeekketa. Hara asi ba sunttan yiyo wode, a mokkeeta” yaagiis. (Yoh. 5:43) I hayqqanaappe guutta gallassaa kasetidi, “Ta Aawau, ne sunttaa bonchcha” yaagidi woossido wode, a keehi qofissidabay aybakko qonccissiis. (Yoh. 12:28) Nuuni pilggiiddi deˈiyo woosan  beˈidoogaadan, Yesuusa a deˈuwan keehi qofissidabay a Aawaa sunttay bonchettiyoogaa gidiyoogee qoncce.

10, 11. (a) Yesuusi ba Aawaa sunttaa waati erissidee? (b) Yesuusi erissiyo ashkkarati Yihoowa sunttaa erissiyoy aybissee?

10 Yesuusi hagaadan giidi woossiis: “Sa7aa asaappe neeni tau immidoogeeta nenaara eretissaas [“immidoogeetuyyo ne sunttaa erissaas,” NW]; eti neegeeta; qassi neeni eta tau immadasa. Eti ne qaalaukka azazettidosona. Taani hagaappe guyyiyan, sa7an de7ikke; eti sa7an de7oosona; taani ha77i neekko bais. Geeshsha Aawau, ha neeni tau immidoogeeti neeninne taani issuwaa gidiyoogaadan, eti issuwaa gidana mala, eta ne sunttan naaga.”—Yoh. 17:6, 11.

11 Yesuusi ba erissiyo ashkkaratuyyo ba Aawaa sunttaa erissidoy he sunttaa xeesiyoogaa xallaana gidenna. I eti Xoossaa sunttay qonccissiyoobaa, hegeekka ufayssiya a eeshshaanne i nuuyyo oottiyoobaa akeekanaadankka maaddiis. (Kes. 34:5-7) Hegaa bollikka, saluwan bonchuwan deˈiya Yesuusi ha wodiyan ba erissiyo ashkkarati alame yuushuwan Yihoowa sunttaa erissanaadan maaddiiddi deˈees. I hegaadan oottiyoy aybissee? Ha iita alamee xayanaappe kase, daro asay Yihoowabaa tamaaranaadan maaddanaassa. He wode I banan ammanettiya ba ashkkarata ashshin, ubba asay Yihoowa gita sunttaa erana.—Hiz. 36:23.

“SA7AI AMMANANA MALA”

12. Shemppuwaa ashshiya oosuwaa polanau nuuyyo koshshiya heezzubay aybee?

12 Yesuusi saˈan deˈiyo wode ba erissiyo ashkkarati daafurancha gididobaa xoonanaadan maaddiis. Hegee eti Yesuusi doommido oosuwaa polanau keehi koshshiyaaba. Yesuusi, “Neeni tana sa7aa kiittidoogaadan, taanikka eta sa7aa kiittaas” yaagidi woossiis. Ha shemppuwaa ashshiya oosuwaa polanau eta maaddiya heezzubaa Yesuusi ba woosan qonccissiis. Koyruwan, Yesuusi ba erissiyo ashkkarati Seexaanaa alamiyaa bagga gidennaadan woossiis. Naaˈˈanttuwan, eti Xoossaa Qaalaa tumaa oosuwan peeshshiyoogan geeshsha gididi deˈanaadan woossiis. Heezzanttuwan, Yesuusi inne a Aaway siiqettidi issuwaa gididoogaadan ba erissiyo ashkkaratikka issuwaa gidanaadan zaari zaaridi woossiis. Hagee nuuni ubbay nu huuphiyaa pilggana koshshiyaaba. Nuuni, ‘Taani Yesuusi woossido heezzubaara maayettiyaabaa oottiyaanaa?’ giidi nuna oychana koshshees. Yesuusi ba erissiyo ashkkarati ha zoriyaa oosuwan peeshshikko, eti sabbakiyoobaa daro asay siyanaagaa ammanettiyoogaa yootiis.—Yohaannisa 17:15-21 nabbaba.

Koyro xeetu layttan deˈiya Kiristtaaneti issippetettan deˈanau geeshsha ayyaanaa kaaletuwaa kaallidosona (Mentto 13 xeella)

13. Koyro xeetu layttaa M.Ln Yesuusa woosay waani polettidee?

13 Geeshsha Maxaafan oyddu wonggele maxaafatuppe simmin deˈiya Oosuwaa maxaafaa xannaˈiyoogan Yesuusi woossidobay polettidoogaa akeekana danddayoos. Ayhudatinne Ayhuda gidennaageeti, duretinne manqqoti, qassi ashkkaratinne godati eta giddon deˈiyo koyro xeetu layttan deˈida Kiristtaanetu giddon issippetettay deˈennaadan oottana danddayiyaabay deˈiyoogaa qoppa. SHin, eti duuxxenna issippetetta medhido gishshau, Yesuusi au huuphe gidido bolla giddon deˈiya dumma dumma shaahotun leemisettidosona. (Efi. 4:15, 16) Issippetettay baynna Seexaanaa alamiyan hegee hanidoogee tumuppe maalaalissiyaaba! Ba wolqqaama geeshsha ayyaanan hegee hananaadan oottiday Yihoowa gidiyo gishshau, hegau galatettana bessiyay a.—1 Qor. 3:5-7.

Alame yuushuwan deˈiya Yihoowa asay issippetettan deˈees (Mentto 14 xeella)

14. Yesuusa woosay ha wodiyan waani polettidee?

14 Kiitettidaageeti hayqqi simmin hanotay laamettidoogee azzanttiyaaba. Kasetidi odettidaagaadan, kaddiyaageeti gubaaˈiyan worddobaa tamaarissiyoogaa doommidosona; hegee qassi banttana  Kiristtaane giya hara dumma dumma haymaanooteti eqqanaadan oottiis. (Oos. 20:29, 30) SHin 1919n, Yesuusi bana kaalliya tiyettidaageeta worddo haymaanootiyaa aylletettaappe kessidi ‘ubbabaa issippe shiishshi qachiya’ siiquwan issippe shiishshiis. (Qol. 3:14) Eti issippetettan sabbakidoogee ay demissidee? Ha wodiyan, “zare ubbaappe, qommo ubbaappe, yara ubbaappenne dumma dumma biitta qaala ubbaappe” shiiqida, laappun miilooneppe dariya ‘hara dorssati’ tiyettidaageetuura issippe Yihoowau goynnoosona. (Yoh. 10:16; Ajj. 7:9) Yesuusi, “Neeni tana siiqiyoogaadan, etakka siiqidoogaanne tana sa7aa kiittidoogaa sa7ai eranaadan” yaagidi Yihoowakko woossido woosau hagee maalaalissiya zaaro.—Yoh. 17:23.

SIIQO QAALAN KUUYIDOBAA

15. Yesuusi a kaalliya tiyettidaageeti ay demmanaadan Xoossaa woossidee?

15 Niisaana 14 omarssan guuttaa kasetidi, Yesuusi ba erissiyo ashkkarati ba Kawotettan haaranaadan etaara maacettiyoogan eta bonchiis. (Luq. 22:28-30; Yoh. 17:22) Hegaa gishshau, hegaappe simmin a kaalliya tiyettidaageetubaa Yesuusi, “Aawau, sa7ai merettanaappe kase neeni tana siiqido gishshau, tau immido ta bonchchuwaa eti be7ana mala, neeni tau immidoogeeti taani de7iyoosan tanaara de7ana mala koyais” yaagidi woossiis. (Yoh. 17:24) Hagee Yesuusa hara dorssati ufayttanaadan oottiyaabappe attin qanaatanaadan oottiyaaba gidenna; qassi hegee ha wodiyan tumu Kiristtaanetu giddon deˈiya issippetettaa bessiyaaba.

16, 17. (a) Yesuusi ba woosaa kuuyiyo wode, ay oottanau murttidoogaa qonccissidee? (b) Nuuni ay oottanau murttana koshshii?

16 Haymaanootiyaa kaalettiyaageeti worddobaa tamaarissiyo gishshau, daro asay issippetettan oottiyaanne Yihoowa loytti eriya asay deˈiyoogaa bessiya naqaashaa sheneho gees. Yesuusi saˈan deˈiyo wodekka hanotay hegaa mala. Hegaa gishshau, Yesuusi ba woosaa kaallidi deˈiya siiqo qaalan kuuyiis: “Xillo Aawau, sa7ai nena erenna; shin taani nena erais. Qassi neeni tana kiittidoogaa hageeti eroosona. Neeni tana siiqido siiqoi eta giddon de7ana mala, qassi taanikka eta giddon de7ana mala, taani ne sunttaa eta erissaas; sinttaukka erissana.”—Yoh. 17:25, 26.

17 Yesuusi ba woosaara maayettiyaabaa oottidoogaa ooninne kashi gaana danddayenna. I gubaaˈiyau huuphe gidiyoogaadan, nuuni a Aawaa sunttaanne a Aawaa sheniyaa haratuyyo yootanaadan nuna ubbatoo maaddees. Mishettidi sabbakiyoogaaninne erissiyo ashkkara oottiyoogan, Yesuusi azazidobaa poliyaageeta gidoos. (Maa. 28:19, 20; Oos. 10:42) Qassi, issippetettan deˈanau nuuyyo danddayettida ubbabaa oottoos. Yaatiyaaba gidikko, Yesuusa woosaara maayettiyaabaa oottoos; qassi hegee Yihoowa sunttaa bonchisseesinne nuunikka merinau ufayttanaadan oottees.