Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Xiqimita 2013

Merettidabay Deˈo Xoossaabaa Qonccissees

Merettidabay Deˈo Xoossaabaa Qonccissees

“Nu Godau Xoossau, neeni bonchchuwaa . . . ekkanau bessaasa. Aissi giikko, ubbabaa neeni medhdhadasa.”—AJJ. 4:11.

1. Nu ammanoy ubbatoo mino gidanaadan ay oottana danddayiyoo?

DAROTI beˈana danddayiyooba xallaa ammaniyoogaa yootoosona. Nuuni hegaa mala asay Yihoowa ammananaadan waati maaddana danddayiyoo? Geeshsha Maxaafay, “Xoossaa be7ida asi mulekka baawa” yaagees. (Yoh. 1:18) Yaatiyo gishshau, nuuni “beettenna Xoossaa,” Yihoowan ubbatoo mino ammanoy deˈiyoogeeta gidanau ay oottana danddayiyoo? (Qol. 1:15) Yaatanau, koyro Yihoowabaa tumaa genttiya timirttiyaa shaakki erana bessees. Yaatidi, “Xoossaa eratettaa bolli denddidi xubbiya” ay qofaanne xayssanau Geeshsha Maxaafaa hiillan goˈettana koshshees.—2 Qor. 10:4, 5.

2, 3. Xoossaabaa tumaa erennaadan asaa wozanaa gooziya naaˈˈu timirtteti awugeetee?

2 Xoossaabaa asay tumaa erennaadan eta wozanaa gooziya keehi aakkida, issi worddo timirttee lodda laamiyaa timirttiyaa. Ha timirttee Geeshsha Maxaafaa timirttiyaa phalqqeesinne asay hidootay baynnaagaa gidanaadan oottees. Lodda laamiyaa timirttiyaa tamaarissiyaageeti paxa deˈiyaaba ubbay qoppennan issi kutti deˈuwaa doommiis giidi yootoosona; yaatiyo gishshau, he timirttee asaa naatu deˈuwaassi halchidobi baynnabadan qonccissees.

3 Hara baggaara qassi, Kiristtaane giyo haymaanootiyaa minttidi kaalliyaageeti saˈaanne a bollan paxa deˈiyaabaa ubbaa gujjin, ubbabay merettoosappe amarida shaˈu laytta xallay aadhiis giidi tamaarissoosona. Kreeshinizim giyo he timirttiyaa tamaarissiyaageeti Geeshsha Maxaafaa keehi bonchana danddayoosona; shin issi gallassay 24 saate gidido usuppun gallassatun, guutta shaˈu layttappe kase Xoossay ubbabaa medhiis giidi yootoosona. Eti saynisee qonccissiyo, qassi bantta qofaa phalqqiya ammanttiya naqaashaa siyana koyokkona. Hegaappe denddidaagan, eti tamaarissiyoobay Geeshsha Maxaafaa qofay hanennabanne likke gidennaba milatanaadan oottees. Hegaa mala qofaa tamaarissiyaageeti suurebaa “erennan” Xoossau  mishettiya, koyro xeetu layttan deˈida issi issi asatu mala. (Roo. 10:2, 3) ‘Qato’ mala gidida lodda laamiyaanne kreeshinizimiyaa * timirttiyaa laalanau Xoossaa Qaalaa waati goˈettana danddayiyoo? Nuuni hegaadan oottana danddayiyoy Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa suure eraa demmanau baaxetiyoogaa xallaana.

NAQAASHAYNNE SUURE QOFAY AMMANUWAA MINTTEES

4. Nu ammanoy minnanaadan ay oottana bessii?

4 Geeshsha Maxaafay nuuni eraa dagayanaadan tamaarissees. (Lee. 10:14) Yihooway nuuni asa qofaanne haymaanoote wogaa kaallidi gidennan, naqaashaynne suure qofay deˈin an ammananaadan koyees. (Ibraawe 11:1 nabbaba.) Xoossan mino ammanoy deˈiyoogeeta gidanau, nuuni koyro Yihooway deˈiyoogaa ammanana bessees. (Ibraawe 11:6 nabbaba.) Nuuni “qoppiyo abbiyaa” goˈettidi tumaa pilggiyoogaappe attin, coo amottiyoogee hegaadan ammananaadan maaddenna.—Roo. 12:1, NW.

5. Xoossay deˈiyoogaa nuuni ammananaadan oottiya issibay aybee?

5 Kiitettida PHauloosi nuuni Xoossaa beˈana danddayennaba gidikkonne, i deˈiyoogaa ammananaadan oottiya issibaa yootiis. Yihoowa xeelliyaagan PHauloosi hagaadan giis: “Beettenna a hanotai hegeekka a merinaa wolqqainne a Xoossatettai issippe Xoossai ha sa7aa medhdhoosappe doommidi, etau qonccidi beettiis; eti hegaa Xoossai medhdhidobaappe be7anau [danddayoosona].” (Roo. 1:20) Xoossay waayi deˈana giya uri PHauloosi ayyaanay denttettin xaafidobay tuma gidiyoogaa akeekanaadan waata maaddana danddayay? Yaatanau, nuna Medhidaagaa wolqqaanne eraa qonccissiya, i medhidobaa giddon hagaappe kaallidi deˈiya naqaashaappe amaridaagaa goˈettana danddayaasa.

XOOSSAA WOLQQAY MERETTIDABAN QONCCIIS

6, 7. Nuuni qohettennaadan teqqiya naaˈˈu gonddalle malabatun Yihoowa wolqqay waani qonccidee?

6 Yihoowa wolqqay nuna qohiyaabaa gonddalledan teqqiya, saˈaa yuushuwan deˈiya carkkuwaaninne maaginetiizim giyo wolqqan qoncciis. Leemisuwau, saˈaa yuushuwan deˈiya carkkoy shemppana xallaassa gidennan harabaukka maaddees. Salo gufanttuwaa kanttidi yiya meqerettidabaappe dariya baggay nuna qohennaadankka hegee teqqees. Saˈan wodhiyaakko keehi qohana danddayiya gita shuchay darotoo saˈaa yuushuwan deˈiya carkkuwaa giddo geliyo wode xuugettees; xuugettin qammi saluwan keehi wagagga pooˈoy pooˈees.

7 Saˈaa yuushuwan deˈiya maaginetiizim giyo wolqqaykka nuuni qohettennaadan teqqees. Hegee biittaa axxaa giddoppe pulttees. Saˈaa humˈˈuwau bolla baggan deˈiyaabaappe dariya baggay seerida birataappe merettidaba. Appe maaginetiizim giyo wolqqay pulttees; he wolqqay nu yuushuwan kumiis; qassi salo gufanttuwan haahosaa gakkanaassi deˈees. He wolqqay awa ayfiyaappe kiyiya lacuwaappenne an xuuqqiyaabaappe pulttiya raadeeshine giyoobay nuna qohennaadan teqqees. Saˈaa yuushuwan deˈiya maaginetiizim giyo wolqqay baynnaakko, he pulttiyaabay saˈan paxa deˈiyaaba ubbaa muleera xayssana danddayees. Maaginetiizim giyo wolqqay raadeeshiniyaa suuphees; qassi hegee wora baanaadan oottees. Saˈau huuphessa baggaaranne tohossa baggaara saluwan yaanne haanne qaaxxiya keehi daro meray deˈiyo loˈˈiya pooˈoy maaginetiizim giyo wolqqay oottiyoobaa bessees. Yihooway ‘wolqqan mino’ gidiyoogee sirissenna.—Isiyaasa 40:26 nabbaba.

XOOSSAA AADHIDA ERAY MERETTIDABAN QONCCIIS

8, 9. Deˈoy deˈanaadan maaddiya, simmi simmi haniyaabay Yihoowa aadhida eraa waati qonccissii?

8 Yihoowa aadhida eray saˈan deˈoy deˈanaadan oottiya simmi simmi haniyaaban qoncciis. Leemisuwau, xillo haattay goggidi  katamaa yiyoonne moorettidabay katamaappe goggidi kiyiyo ogee baynna, gimbbe dirssan direttidanne asay kottettidi deˈiyo kataman deˈiyaabadan qoppa. He katamay sohuwaara keehi carqqattidi asi deˈana danddayenna soho gidana. Saˈay issi issiban he direttida katamaa mala. An gidiyaagaa keena haattay deˈees; qassi moorettidabay appe kiyidi harasaa baana danddayenna. SHin, direttida katamaa mala gidida saˈay biilooniyan qoodettiya meretaa yeleta ubbaa gakkanaassi goˈˈana danddayees. Aybissi? Deˈuwau koshshiyaabaa maalaalissiya ogiyan zaarettidi goˈettanaadan woykko issoy issuwaara laammanaadan saˈay oottana danddayiyo gishshataassa.

9 Okisijiin giyo gaaziyaara gayttidaagan simmi simmi haniyaabaa qoppa. Biilooniyan qoodettiya meretati shemppiyo wode okisijiine giyo gaaziyaa gelissidi karbbon dayokisayd giyo gaaziyaa kessoosona. Gidikkokka, okisijiinee mule wurenna, qassi saˈaa yuushuwan deˈiya carkkuwan karbbon dayokisayde xallay kumenna. Aybissi? Potosinttesis giyo maalaalissiya hanotaappe ha oyshaa zaaruwaa akeekoos. Ha hanotay, mittay maatay karbbon dayokisaydiyaa, haattaa, awaa pooˈuwaanne koshshiya qumaa goˈettidi okisijiiniyaanne karbbohaydireetiyaa giigissanaadan maaddees. Okisijiiniyaara gayttidaagan simmi simmi haniyaabay polettiyoy, asay shemppidi a gelissiyo wode. Yihooway “de7uwaa shemppuwaanne ubbabaa asa ubbaassi” immiyoy mittaa maataa baggaara. (Oos. 17:25) Hegee keehi maalaalissiya era!

10, 11. Muqo qommotuppe issoynne kashee Yihoowa aadhida eratettaa waatidi qonccissiyoonaa?

10 Yihoowa aadhida eray ha saˈan deˈiya keehi cora meretankka qoncciis. Saˈan 2 miilooneppe biidi 100 miiloone gakkiya dumma dumma qommo meretay deˈees giidi asay qoppees. (Mazamure 104:24 nabbaba.) Hegeetuppe amaridaageeti aadhida eratettan waanidi giigidaakko ane qoppa.

Kashiyaa ayfee merettido ogee Xoossaa aadhida eraa qonccissees; ha misilee daro kushiyaa darissidoogaa(Mentto 11 xeella)

11 Leemisuwau, muqo qommuwaappe issuwaa guuggee biiriyaa xeeraa keena. SHin, he muqoy Kanaada biittaappe denddidi Mekisiiko biittan deˈiya woraa gakkanaassi 3,000 kilo meetire gidiyaagaa paallees; hegaadan oottanaadan awa ayfee a maaddees. Awa ayfee saluwan ba sohuwaappe deshiyo wode muqoy ba ogiyaa laammennan waanidi baana danddayii? Yihooway awa ayfee deshiyo wode muqoy ba biyo ginaa ba keehi guutta guuggiyan giigissanaadan oottidi medhiis. Woy qassi, kashiyaa ayfiyaabaa qoppa. Kashee naaˈˈu dumma ayfiyan xeellees. Naaˈˈu ayfiyankka 30,000 lensseti deˈoosona. SHin, he kashiyaa guutta guuggee he ubba lenssetuppe yiya kiitaa shaakkidi erananne ba matan qiibaa qaaxxiyaabaakka akeekana danddayees.

12, 13. Ne bollay merettido seeleta Yihooway waati giigissidaakko qoppiyo wode nena keehi garamiyaabi aybee?

12 Yihooway paxa deˈiya ubba meretatu seeliyaa giigissido ogee hegaappekka keehi maalaalissiyaaba. Leemisuwau, ne bollay 100 triiliyoone gidiya seeliyaappe merettiis. He ubba seeletu giddon wodoro milatiya Di en ee (deoxyribonucleic acid) giyoobay deˈees. Ne bollaa medhanau koshshiya naqaashaappe dariya baggay an deˈees.

 13 Di en ee giddon ay keena naqaashay deˈii? Issi giraame Di en ee ay keena naqaashaa oyqqiyaakko siidiyaagaara geeddarssa. Issi siidee issi qaalaa kochaa maxaafan deˈiyaaba ubbaa oyqqana danddayees; siidee leeˈe plasttike gidiyoogaa qoppiyo wode hegee garamiyaaba. SHin, issi giraame Di en ee issi triiliyoone siidiyaagaa keena naqaashaa oyqqana danddayees. Hegee qassi, issi shaye mankkaa kumida Di en ee ha wodiyan deˈiya asa ubbaappe 350 kushe dariya asay merettanau koshshiya naqaashaa oyqqana danddayiyoogaa bessees.

14. Saynttistteti mati eridobay Yihoowabaa neeni ay qoppanaadan ootti?

14 Kawuwaa Daawiti asaa bollaa medhanau koshshiya naqaashay maxaafa malaban xaafettidoogaa yootiis. I, “Yelettibeenna ta bollaa ne aifee be7iis. Biron issoinne doomettennan de7iiddi, taayyo neeni bazzido gallassati ubbati ne mazggafan xaafettidosona” yaagidi, Yihoowabaa yootiis. (Maz. 139:16) Daawiti ba bollay waanidi merettidaakko qoppiyo wode, i Yihoowa sabbanaadan hegee a denttettidoogee qoncce. Saynttistteti mati eridobay nuuni Yihooway nuna waatidi medhidaakko qoppiyo wode kaseegaappe aaruwan maalaalettanaadan oottiis. Eti eridobay nuunikka mazamuraawee Yihoowabaa xaafidoogaadan gaanaadan oottiyaabaappe issuwaa. I, “Neeni tana maalaalissiya oorattabaa oottada medhdhido gishshau, taani nena galatais. Ne oosoti maalaalissiyaageeta! Taani qassi hegaa wurssada erais” yaagiis. (Maz. 139:14) Merettidabay deˈo Xoossay deˈiyoogaa qonccissiyoogaa asay waanidi akeekennan ixxii?

HARATI DEˈO XOOSSAA BONCHANAADAN MAADDA

15, 16. (a) Yihooway meretaa medhido eraa nuuni nashshanaadan nu xuufeti waatidi maaddiyoonaa? (b) “Hagaa Giigissiday Deˈii?” giya huuphe yohotuppe nena keehi garamissiyaagee awugee?

15 Beegottite! maxeetee miilooniyan qoodettiya asay deˈo Xoossaabaa meretay ay qonccissiyaakko akeekanaadan daro layttau maaddiis. Leemisuwau, 2006⁠n Masqqala aginaa maxeetiyaa huuphe yohoy “Xoossay Tumu Deˈii?” yaagiyaagaa. Hegee giigidoy lodda laamiyaa timirtteenne Kreeshinizimiyaa timirttee goozidoogeetu ayfiyaa dooyanaadaana. He dumma maxeetiyaa xeelliyaagan issi michiyaa Amarkkaa macara biiruwau hagaadan gaada xaafaasu: “Ha dumma maxeetiyaa asau immiyo zamachay keehi loˈˈo oosettiis. Issi maccaasiyaa 20 maxeetiyaa ekkanau oychaasu. A bayoloojiyaa asttamaare; qassi ba tamaaretussi huuphiyan huuphiyan issi maxeetiyaa immanau koyaasu.” Issi ishay, “Taani 1947 heerappe doommada minnada haggaazaydda takkaas, qassi haˈˈi tau layttay 75 kumana hanees; shin ha aginan dumma Beegottite! maxeetiyaa asau immido wodiyaagaa keena haggaazuwan ufaytta erikke” yaagiis.

16 Amarida layttaappe haa simmin, Beegottite! maxeetiyan daruwan “Hagaa Giigissiday Deˈii?” giya huuphe yohoy kiyees. Ha qantta huuphe yohoti meretay keehi maalaalissiya ogiyan giigidoogaa qonccissoosona; qassi asay Xoossaagaa milatissidi giigissanau malido ogeta yootoosona. Nuuni Xoossaa bonchissanaadan maaddiya harabaa 2010n, Deˈon Deˈiyaabay Merettidee? giya brooshuree kiyido wode demmida. Ha xuufiyan deˈiya loˈˈiyaanne tamaarissanau maaddiya misileti nuuni Yihooway meretaa medhido eraa nashshanaadan denttettanau giigidosona. Kifiletu ubbaa wurssettan deˈiya oyshati nabbabiya uri ba nabbabidobaa yuushshi qoppanaadan maaddoosona. Sooppe soo baada woy dabaaban markkattiyo wode woykko haggaazuwaa kiyennan asau markkattiyo wode ha brooshuriyaa goˈetta eray?

17, 18. (a) Aawati woy aayeti, intte naati Medhidaagan ammaniyo gaasuwaa asay oychiyo wode zaaranau ammanettiyaageeta gidanaadan waatidi maaddana danddayeetii? (b) Intte so asaa goynuwan meretay merettidoogaa yootiya brooshureta waatidi goˈettidetii?

17 Aawatinne aayeti ha loˈˈiya brooshuriyaa so asaa goynuwan intte naatuura xannaˈidetii? Intte yaatikko, naati deˈo Xoossaa nashshanaadan maaddeeta. Inttessi naaˈˈantto xekka timirtte keettan tamaariya naati deˈennan aggokkona. Lodda laamiyaa worddo timirttiyaa tamaarissiyaageeti qohanau koyiyo waannati  eta. Saynttistteti, asttamaareti, meretaabaa bessiya pilimeti, qassi televizhiiniyaaninne pilimetun allaxxiiddi wodiyaa aattiyoobati lodda laamiyaa timirttee tuma giidi yootoosona. Intte naati hegaa mala worddo oduwaa eqettanaadan maaddanau Deˈuwau Doomettaa—Oychana Koshshiyo Ichashu Oyshata giya, 2010⁠n kiyida brooshuriyaa goˈettana danddayeeta. Deˈon Deˈiyaabay Merettidee? giya brooshuriyaagaadan ha brooshureekka yelagati ‘adussi qoppanaadan’ maaddees. (Lee. 2:10, 11) Hegee eti timirtte keettan tamaariyoobay likke gidiyoogaa woy likke gidennaagaa waatidi qoranaakko maaddees.

Yelidaageetoo, intte naati bantta ammanuwau exatanaadan maaddite (Mentto 17 xeella)

18 Deˈuwau Doomettaa giya brooshuree lodda laamiyaa timirttiyan beettibeennabata giyoogeeta (missing links) saynttistteti demmidosona giidi odiyoobaa tamaareti yiggi xeellanaadan maaddanau giigiis. Lodda laamiyan asay baappe guuxxiya meretaappe yiis giyoobaa hegaa mala odoy qonccissiyaabakkonne eti banttau kuuyanaadan ha brooshuree zorees. Qassi deˈoy qoppennan issi kutti doommana danddayiyoogaa saynttistteti labraatoriyan beˈidi shaakkidi eridosona giya asatussi waati zaaranaakko ha brooshuree eta tamaarissees. Aawati woy aayeti, intte ha brooshureta goˈettikko, intte naati Medhidaagan ammaniyo gaasuwaa asay oychiyo wode zaaranau ammanettiyaageeta gidanaadan keehi maaddana danddayeeta.—1 PHeexiroosa 3:15 nabbaba.

19. Nuussi ubbaassi ayba maati deˈii?

19 Yihoowa dirijjitee loytti pilggidi nuussi giigissiyo xuufeti saˈan deˈiya i medhidobaappe nuuni a loˈˈo eeshshaa akeekanaadan maaddoosona. Hegee nu Xoossaa nuuni ubbatoo sabbanaadan oottiyaaba. (Maz. 19:1, 2) Gita bonchoynne sabay bessiyo, ubbabaa Medhidaagaa Yihoowa bonchiyoogeenne sabbiyoogee nuuyyo gita maata!—1 Xim. 1:17.

^ MENT. 3 Kreeshinizim giyo timirttiyaa tamaarissiya asatuyyo waata ammanttiyaabaa yootanaakko maaddiya qofaa demmanau, Deˈuwan Deˈiyaabay Merettidee? (Amaarattuwan) giya broshuriyaa sinttaa 24ppe 28 xeella.