Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  October 2013

Harati Naagettanaadan Kaseegaappe Aaruwan Yootana Danddayay?

Harati Naagettanaadan Kaseegaappe Aaruwan Yootana Danddayay?

E Trip Dawun Markket Isttirit giyo, misiliyaara issippe siyettiya cenggurssay baynna loˈˈo pilimiyan, 20tta xeetu layttaa doomettan, Amarkkan San Fransiskko kataman asay hachi hachi deˈuwan oottiyoobaa beˈidaageeti ufayttidosona. Pilimiyaa giigissiyaageeti kaabuwan biya kaamiyaa bolli kushiyan yuushshiyo kaameeraa wottidi, asay dariyo, baazzan deˈiya ogiyaakko zaaroosona. Paraa gaaree, beni wode kaameenne bantta galla galla oosuwaa oottiya, suuqiyan zalˈˈiyaageetinne gaazeexaa bayzziya naati he pilimiyan deˈoosona.

He pilimee Hosppune 18n daro shaˈu asaa woridanne kataman he heeraa bashshida wolqqaama biittaa qaattaappenne denddida tamaappe guuttaa kase, Hosppune 1906n giigennan aggenna; he pilimee keehi azzanttiyaaba gididoy hegaassa. He pilimiyan deˈiyaageetuppe amaridaageeti guutta gallassaappe simmin hayqqennan waayi aggana. He pilimiyaa giigissidaageetuppe issuwaa zeretta gidida Iskkot Maylisi, “Taani ha pilimiyan asata beˈays; shin eti bantta bolli aybi gakkana haniyaakko erokkona. Hegee neeni etau qarettanaadan oottees” yaagiis.

Kasetidi asau odettennan, San Fransiskko kataman 1906n denddida wolqqaama biittaa qaattaynne tamay he kataman daro heeraa bashshiis

Ha wodiyankka keehi qoppana koshshiya hegaa malabay deˈees. Nuunikka nu shoorotussi qarettanaadan oottiyaabay deˈees. Eti mata wode gakkana bashshabaa, hegeekka bantta deˈuwaa maaraynne ha alamee xayanaagaa aynne erennan bantta galla galla oosuwaa oottoosona. SHin, qoppennan denddiya biittaa qaattaappe dumma ogiyan, Yihoowa pirddaa gallassaabaa nu shoorotussi yootanau guutta wodee deˈees. Neeni saaminttan saaminttan sooppe soo baada haggaazanau wodiyaa bazzennan aggakka; shin harati naagettanaadan kaseegaappe aaruwan yootana danddayay?

YESUUSI SABBAKANAU UBBATOO GIIGI UTTIIS

Yesuusa leemisoy nuna keehippe maaddees. I banaara ogiyan gayttida giiraa shiishshiyaagaanne gallassi haattaa ollaa matan shemppiyo wode banaara gayttida maccaasiyo gujjin, asa ubbau sabbakanau ubbatoo giigi uttiis. (Luq. 19:1-5; Yoh. 4:5-10, 21-24) Yesuusi shemppanau bazzido wodiyankka harata tamaarissanau giidi halchidobaa ba dosan aggi bayiis. I asaa siiqiyo gishshau, saxaa gattanau sabbakibeenna. (Mar. 6:30-34) Yesuusa leemisuwaa kaallidi ha wodiyan issoti issoti waati mishettidi sabbakiyoonaa?

MIIKKETIYA WODIYAN UBBATOO SABBAKOOSONA

Melika asay mintti naagiyo pooqiyan deˈausu. I shoorotuppe daroti kare biittappe yiida tamaareta; eta moobayliyaa silkke quxureenne eta sunttay asau beettiya sohuwan deˈiya mazggafan xaafettibeenna. A pooqiyaa kiyiyo wodenne pooqiyaappe wodhiyo  wode banaara gayttiya, yan keraa ekkidi deˈiya asatuura ayyaanaabaa haasayaa doommiyoogaa dosausu. A, “Ha pooqiyaa ta haggaazo moottadan xeellays” yaagausu. Melika dumma dumma qaalan giigida xuufiyaa oyqqausu; qassi daroti trakttetanne maxeeteta ekkoosona. A eti jw.org geetettiya nu Weyb sayttiyaa goˈettanaadankka yootausu. A daro asaa Geeshsha Maxaafaa xinaatiyaa doomissaasu.

Sooniyakka markkattana danddayiyo asa ubbau markkattanau giiga uttaasu. A issi dottoriyaa kilinikkiyan oottausu; qassi banaara oottiya ubbau loytta markkattanau halchaasu. Koyro, etau huuphiyan huuphiyan koshshiyaabaanne eta ufayssiyaabaa eranau malausu. Hegaappe simmin, eta huuphiyan huuphiyan demmada ayyaanaabaa etaara tobbanau laaxaa shemppuwaa wodiyaa goˈettausu. Hegaappe denddidaagan, Sooniya naaˈˈu asaa Geeshsha Maxaafaa xinaatiyaa doomissaasu. A aakime keettan kayaa naagiyaageeti uttiyo sohuwan deˈiyaageetussi ba shemppo saatiyaappe amaridaagan markkattanaukka halchaasu.

NEEYYO INJJETIYA WODIYAA GOˈETTA

Biittay 1906n qaaxxido wode gakkida bashshaappe attidaageetuppe issoy “hegee hagaappe kase ay biittaaninne woy ay katamaaninne gakkida bashshaappe keehi wolqqaama” gidiyoogaa yootiis. SHin, ‘Xoossay bana erennaageetu’ bolli haluwaa kiyiyo gallassaara geeddarssiyo wode, hara bashsha ubbay keehi guutta. (2 Tas. 1:8) Yihooway asay ba qofaanne ba wozanaa laammanaadaaninne ba Markkati yootiyoobaa siyanaadan keehi koyees.—2 PHe. 3:9; Ajj. 14:6, 7.

Neeyyo injjetiya wode ubban nenaara gayttiya asau markkattana danddayay?

Nuuni deˈiyoy wayssiya wodiyaana gidiyoogaa asay akeekanaadan maaddiyo boncho maatay neessi deˈees. Eti banttassi koyiyoobaa kaseyiyoogaa aggidi, Yihoowau haggaaziyoogaa doommana koshshees. (Sof. 2:2, 3) Nenaara oottiyaageetussi, ne shoorotussinne galla galla nenaara gayttiya asau neeyyo injjetiya wode ubban markkattana danddayay? Harati naagettanaadan kaseegaappe aaruwan yootuutee?