Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Bantta Dosan Eeno Giidosona; Pilippinsse Biittan

Bantta Dosan Eeno Giidosona; Pilippinsse Biittan

TAMMA gidiya layttappe kase, Gregoriyoynne a machiyaa Maarilu Manila giyo kataman aqinye gididi haggaaziiddi kumetta wodiyaa hara oosuwaa oottoosona; he wode etau layttay 40 gidibeenna. Hegee keehi deexiyaaba gidikkonne, eti loytti haggaazidosona. Hegaappe simmin, Maarilu ba oottiyo bankke keettan alaafe gidaasu. A, “Nuuni oottiyo loˈˈo oosoy keehi ishalidi deˈanaadan oottiis” yaagaasu. Eti ubba miishshaa loytti demmiyo gishshau, Manila katamaappe arshsho baggan 19 kilo meetire gidiyaagaa haakkidi deˈiya keehi loˈˈo sohuwan keettaa keexxanau halchidosona. Keettaa keexxi simmin aginan aginan qanxxidi tammu layttan miishshaa zaaranau issi dirijjitiyau qaalaa gelidosona.

“TAANI YIHOOWABAA WOTTA EKKIDABADAN QOPPAAS”

Maarilu, “Ta ooratta oosoy daro wodiyaanne wolqqaa wurssiyo gishshau, ayyaanaabaa oosuwaa oottanau kaseegaadan mishettikke. Taani Yihoowabaa wotta ekkidabadan qoppaas” yaagaasu. A hegaa qonccissaydda, “Taani Yihoowau haggaazanau bazzido wodiyaa ayyo immana danddayabeykke” yaagaasu. Gregoriyoynne Maarilu he hanotan ufayttibeenna gishshau, issi gallassi uttidi eti deˈiyo deˈuwaabaa  haasayidosona. Gregoriyoy hagaadan giis: “Nuuni issi issibaa laammanau koyida; shin ay oottanaakko eribookko. Nuuni naˈa yelibeenna gishshau, Yihoowau loyttidi haggaazanau nu deˈuwaa waatidi goˈettana danddayiyaakko tobbida. Kaaletuwaa demmanau Yihoowakko woossida.”

He wode, Kawotettaabaa aassiyaageeti keehi koshshiyo sohuwaa biidi haggaaziyoogaa xeelliyaagan eti daro haasayaa siyidosona. Gregoriyoy, “Ha haasayata nuuni Yihoowakko woossido woosaa zaarodan qoppida” yaagiis. Eti xalidi suurebaa kuuyanau banttau ammanuwaa gujjanaadan Yihoowakko woossidosona. Issi wolqqaama xube gididabay eti keexissiyo keettaa. Eti heezzu layttaa miishshaa qanxxi uttidosona. Eti waataneeshsha? Maarilu, “Nuuni qaalaa gelidobaa polana xayikko, qanxxido miishsha ubbaa kasaaroos; qassi hegee keehi daro. SHin, nuuni hegaa Yihoowa sheniyaa kaseyiyoogaappenne nuuni koyiyoobaa kaseyiyoogaappe issuwaa dooriyoobadan qoppida” yaagaasu. Eti kiitettida PHauloosi ‘yeggi bayiyoogaa’ xeelliyaagan yootidobaa hassayidi, keettaa keexissiyoogaanne bantta oosuwaa aggiigidosona, bantta aquwaappe daruwaa bayzzidosona; yaatidi, Palawan giyo haruuruwan Manilappe tohossa baggan 480 gidiya kilo meetiriyaa haakkidi deˈiya heeri biidosona.—Pili. 3:8, 9.

MAADDIYAABAA ‘TAMAARIDOSONA’

Gregoriyoynne Maarilu yaa baanaappe kase ishalo gidenna deˈuwaa deˈanau giigettidosona; shin eti bantta ooratta deˈoy kaseegaappe ay keena dummatanaakko yaa gakkidi akeekidosona. Maarilu, “Hegee keehi daganttiyaaba. Yan korinttee baa, qassi deˈuwaa injjeyiyaabikka baawa” yaagaasu. A gita kataman demmiyoobaa yan demmenna gishshau azzanaasu. Gidikkokka, eti yaa ayssi biidaakko ubbatoo hassayoosona; qassi sohuwaara meezetidosona. Maarilu hagaadan gaasu: “Qamman wagaggidi pooˈiya xoolintteta gujjin, loˈˈiya meretaa hagan beˈiyoogee tana ufayssees. Ubbaappe aaruwan, nuuni asau sabbakiyo wode eti ufayttiyoogaa beˈiyoogee ufayssiyaaba. Hagan haggaaziyoogan, nuuyyo deˈiyaaban waanidi ufayttidi deˈanaakko maaddiyaabaa ‘tamaarida.’”—Pili. 4:12.

“Ooratta asay daroy gubaaˈiyaa yara gidiyoogaa beˈiyoogaa keena ufayssiyaabi baawa. Nu deˈuwan awudeegaappenne aaruwan haˈˈi ufayttoos.”—Gregoriyonne Maarilu

Gregoriyoy, “Nuuni hagau yiido wode, oyddu Yihoowa Markkatu xallay deˈoosona. Taani saaminttan saaminttan dere haasayaa shiishshiyoogaanne Kawotettaa mazamuriyaa yexxiyoode ta gitaariyaa kaaˈiyoogaa doommido wode, eti keehi ufayttidosona” yaagiis. Eti issi layttaa giddon he guutta citay diccidi 24 aassiyaageeti deˈiyo gubaaˈe gidiyoogaa beˈidosona. Gregoriyoy, “He gubaaˈee nuna siiqiyoogee nuna keehi ufayssees” yaagiis. Eti yan usuppun layttappe dariya wodiyau haggaazidoogaa qoppidi hagaadan giidosona: “Ooratta asay daroy gubaaˈiyaa yara gidiyoogaa beˈiyoogaa keena ufayssiyaabi baawa. Nu deˈuwan awudeegaappenne aaruwan haˈˈi ufayttoos.”

 “YIHOOWAY LOˈˈO GIDIYOOGAA ‘XEELLA BEˈAAS’!”

Pilippinsse biittan 3,000 gidiya ishanttinne michontti Kawotettaabaa aassiyaageeti keehi koshshiyo sohuwaa biidi haggaazoosona. Etappe 500 gidiyaageeti azinaa gelibeenna michota. Kereni leemisuwaa ane qoppa.

Kereno

Layttay 25 heera gidido Kerena Kagayan giyoosan, Bagau giyo kataman diccaasu. A naatettan deˈiyo wodekka, ubbatoo kaseegaappe loyttada haggaazanau qoppausu. A, “Taani wodee wuridoogaanne ubba asay Kawotettaa mishiraachuwaa siyana bessiyoogaa eriyo gishshau, sabbakiyaageeti keehi koshshiyo sohuwaa baada haggaazanau koyaas” yaagaasu. Eta soo asaappe amaridaageeti a sabbakanau haahosaa biyoogaa aggada xoqqa timirttiyaa tamaaranaadan zorikkonne, Kerena kaaletuwaa demmanau Yihoowakko woossaasu. Haahosaa biidi haggaaziyaageetuurakka tobbaasu. Layttay 18 gidiyo wode, a ba diccido katamaappe 64 gidiya kilo meetiriyaa haakkidi deˈiya gaxariyaa baasu.

Kerena maaddanau biido guutta gubaaˈiyaa moottay Pasifikke Abbaa Xanxxan deˈiya deretiya heeraa. Kerena, “Bagauppe he ooratta gubaaˈiyaa baanau deriyaa kiyiiddi, deriyaappe wodhiiddi, qassi 30tooppe dariyaagaa shaafaa pinnidi heezzu gallassaa hemettida” yaagaasu. A gujjadakka, “Taani Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyo issotu issotu soo baanau usuppun saate hemettays, qassi yan aqada wonttetta gallassi ta soo simmanau usuppun saatiyaa hemettays” yaagaasu. Hegaa keeni daafuriyoogee bessiyaabee? Kerena moocu gaydda, “Issi issitoo ta gedee arggaacees; shin, 18 asaa Geeshsha Maxaafaa xannaˈissaas. Yihooway loˈˈo gidiyoogaa ‘xeella beˈaas’!” yaagaasu.—Maz. 34:8.

“YIHOOWAN AMMANETTIYOOGAA TAMAARAAS!”

Suki

Layttay 42 heera gidido, Amarkkan deˈiya Suki giyo azina gelabeenna michiyaa Pilippinsse biittan deˈanau baanaadan denttettiday aybee? A 2011⁠n issi azinaynne a machiyaa oyshettido woradaa shiiquwaa shiiqaasu. Eti Mekisiiko biitti biidi mishiraachuwaa sabbakiyoogan maaddanau bantta aquwaappe darobaa waati bayzzidaakko yootidosona. Suki, “He oyshay taani kase qoppabeenna halchuwaabaa qoppanaadan oottiis” yaagaasu. I sheeshshay Hindde biittaa asa gidido Suki Pilippinssen deˈiya Punjabi giyo qaalaa haasayiya asau keehippe maadoy koshshiyoogaa siyido wode, yaa baada eta maaddanau qofaa qachaasu. O metiyaabay gakkidee?

Suki hagaadan gaasu: “Awugaa bayzzada awugaa agganaakko qofaa qachiyoogee taani qoppidoogaappe deexxiyaaba. Qassi, 13 layttau ta keettan ishaluwan deˈa simmada, guutta wodiyau ishalo deˈuwaa deˈiyoogaa aggada nu soo asaara deˈanau baas. Hegee metiyaaba gidikkonne, taani ishalo gidenna deˈuwaa deˈanau giigettanaadan maaddiis.” Pilippinsse ba simmin bana gakkida metuwaa a hagaadan gaasu: “Tana keehi waayissiday isuwaanne kasttole malabau  yayyiyoogaanne so asaa laamotaa. Taani awudeegaappenne aaruwan Yihoowan ammanettiyoogaa tamaaraas!” Hegee anjjo demisssidee? Suki pashkki gaada hagaadan gaasu: “Yihooway nuna ‘Taani saluwaa maskkootiyaa dooyada anjjuwaa intteyyo palahissada gussana xayikko, tana hegan paaccite’ yaagees. Taani haasayissiyo uri, ‘Haroode awude yuutii? Taani nena oychana daro oyshay deˈees’ giyo wode, hegee tuma gidiyoogaa akeekays. Tumaa eranau koyiyaageeta maaddiyoogee tana keehi ufayssees!” (Mil. 3:10) Suki gujjada, “Keehi deexxidabay hagau yaada deˈanau qofaa qachiyoogaa. Taani ya simmin, Yihooway tau koshshiya ubbabaa waati kunttiyaakko beˈiyoogee maalaalissiyaaba” yaagaasu.

‘YAYYIYOOGAA AGGAAS’

Haˈˈi layttay 40 gidana matido Saymi Giddo Arshsho biittan daro miishshaa demissiya oosuwaa oottanau Pilippinsse biittaappe biis. Saymi yan deˈishin woradaa xomoosiya ishay yootidobaynne Bolla Gididi Heemmiyaagaa yara gidida ishay shiishshido haasayay a minttettiis; hegee i ba deˈuwan Yihoowa kaseyanaadan denttettiis. Saymi, “SHin oosuwaa agganau qoppiyoogee taani unˈˈettanaadan oottiis” yaagiis. Gidikkonne, i ba oosuwaa aggidi, guyye Pilippinsse biitti biis. Ha wodiyan, Sayminne a machiyaa Hayda he biittan tohossa bagga aaho moottan deˈiya asau Kawotettaa mishiraachuwaa yootanau, sabbakiyaageeti keehi koshshiyo Davau del Siyur giyo sohuwan haggaazoosona. Saymi, “Taani kasebaa qoppiyo wode, oosuwaa agganau yayyiyoogaa aggada a kaseyanaadan maaddido gishshau, Yihoowa keehi galatays. Issi uri bau deˈiyaabaappe keehi loˈˈuwaa Yihoowau immiyoogaappe aaruwan a ufayssiyaabi baawa!” yaagiis.

Saymanne Haydo

“HEGEE NUNA KEEHI UFAYSSEES!”

Aqinye gididi haggaaziya layttay 32 heera gidido, Ramiloynne a machiyaa Juliyeeta bantta sooppe 30 kilo meetire gidiyaagaa haakkidi deˈiya gubaaˈiyau maadoy koshshiyoogaa siyido wode, maaddanau eeno giidosona. Yaatiyo gishshau, Ramiloynne Juliyeeta sabbakanaunne gubaaˈe shiiquwan uttanau boniyan balgguwan aggennan saaminttan saaminttan motoriyan darotoo yaa boosona. Geli kessa ogiyaara biyoogeenne kaqettida zarphiyaa pinniyoogee waayissiyaaba gidikkonne, eti bantta haggaazuwaa aassido gishshau ufayttoosona. Ramiloy, “Taaninne ta machiyaa 11 asaa Geeshsha Maxaafaa xannaˈissoos! Sabbakiyaageeti keehi koshshiyo sohuwan haggaaziyoogee issi issibaa aggibayanaadan oottikkonne, hegee nuna keehi ufayssees!” yaagiis.—1 Qor. 15:58.

Juliyeetonne Ramila

Ne biittan woy kare biittan Kawotettaabaa aassiyaageeti keehi koshshiyo sohuwaa biidi haggaaziyoogaa xeelliyaagan gujjada erana koyay? Yaanikko, woradaa xomoosiya ishau yoota; qassi Naase 2011 Nu Kawotetta Haggaazuwan deˈiya, “‘Maqidooniyaa’ Baana Danddayay?” giya huuphe yohuwaa xeella.