Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yihooway Yootiyooban Ufaytta

Yihooway Yootiyooban Ufaytta

“Neeni yootidobai merinau tabaa.”—MAZ. 119:111.

1. (a) Zoree imettiyo wode asay ay ay oottii, qassi aybissi? (b) Issi uraa zoriyo wode otoroy a qofaa waatidi moorana danddayii?

AZAZIYO wode asay dumma dummabaa oottees. Issi uri aawatettay deˈiyo asi yootiyoobaa siyana danddayees; shin laggee woy i ayssiyo uri zoriyoobaa mule siyennan aggana danddayees. Seeriyo wodenne zoriyo wode issi issi asay azzanana, unˈˈettana woy yeellatana danddayees. SHin, harati zoriyaa siyananne loˈˈobaa oottanau murttana danddayoosona. Eta hanotay hegaadan dumma dumma gidiyoy aybissee? Issi gaasoy otoruwaa. Otoroy issi uraa qofaa mooridi, he uri zoriyaa siyennaadaaninne maaddiya kaaletuwaa demmennaadan oottana danddayees.—Lee. 16:18.

2. Xoossaa Qaalaappe yootiyo zoriyaa tumu Kiristtaaneti nashshiyoy aybissee?

2 Hara baggaara, tumu Kiristtaaneti maaddiya zoriyaa, ubba qassi Xoossaa Qaalaappe yootiyoobaa nashshoosona. Yihooway yootiyoobay nuuni goˈˈiyaabaa akeekanaadan oottees; qassi aquwaa siiqennaadan, shori baynnabaa oottennaadaaninne jallissiya xaliyaa woy ushshaa bessenna ogiyan goˈettennaadan tamaarisseesinne maaddees. (Lee. 20:1; 2 Qor. 7:1; 1 Tas. 4:3-5; 1 Xim. 6:6-11) Hegaa bollikka, Xoossay yootiyoobau azazettiyoogaappe denddidaagan nu “wozanan” ufayttoos.—Isi. 65:14.

3. Nuuni mazamuraawiyaagaadan ay mala qofaa qoppiyoogee loˈˈoo?

3 Saluwan deˈiya nu Aawaara dabbotaa minttidi deˈanau, Yihooway zoriyo loˈˈo zoriyaa ubbatoo nu deˈuwan oosuwan peeshshana koshshees. Nu qofay, “Neeni yootidobai merinau tabaa; ee, i ta wozanaayyo ufaissa” yaagida mazamuraawiyaagaa mala gidiyaakko loˈˈo. (Maz. 119:111) Nuunikka hegaadan Yihoowa zoriyan ufayttiyooyye, hegaa issi issitoo toohodan xeelliyoo? Nuna zoridoban nuuni issi issitoo lancciyaaba gidikkokka,  hidootaa qanxxana koshshenna. Laggetiyaabi baynna Xoossaa aadhida eratettan nuuni keehi ammanettana danddayoos. Yaatana danddayiyo heezzu ogeta ane beˈoos.

WOOSSIYOOGAN NE AMMANOY MINNANAADAN OOTTA

4. Daawiti ba deˈuwan ubbatoo waanidi deˈidee?

4 Kawuwaa Daawiti ba deˈuwan darotoo loˈˈobaakka iitabaakka beˈiis; qassi i ba deˈuwan bana Medhidaagau ubbatoo ammanettidi deˈiis. I, “Abeet GODAU, ta shemppuwaappe nena woossais. Abeet ta Xoossau, taani nenan ammanettais” yaagiis. (Maz. 25:1, 2) Daawiti saluwan deˈiya ba Aawan hegaadan ammanettanaadan maaddidabay aybee?

5, 6. Daawitassi Yihoowaara deˈiya dabbotaabaa Xoossaa Qaalay ay yootii?

5 Daro asay Xoossaakko woossiyoy bana metoy gakkiyo wode xallaana. Issi laggee woy dabboy nena haasayissiyoy miishshan woy haraban neeni a maaddanaadan koyiyo wode xallaana gidiyaakko shin? Guuttaa takkada, i nena koyiyo gaasuwaa siriyoogaa doommana danddayaasa. SHin, Daawiti hegaa mala asa gidenna. Assi Yihoowaara deˈiya dabbotay i ba deˈo layttan keha wodiyankka iita wodiyankka Yihoowan ammanettidoogaanne a siiqidoogaa bessees.—Maz. 40:8.

6 Daawiti, “Abeet GODAU, nu Godau, ne sunttai sa7aa ubbaa bollan aiba bonchchettideeshsha! Neeni ne bonchchuwaa salotuppe bollan xoqqu xoqqu ootta wottadasa” yaagidi Yihoowa sabbidoogaanne galatidoogaa akeeka. (Maz. 8:1) Daawiti saluwan deˈiya ba Aawaara dabbotaa ay keena minttidaakko akeekadii? Daawiti Xoossaa gitatettaanne bonchuwaa nashshiyoogee i “gallassa kumettan” Yihoowa xoqqu xoqqu oottanaadan denttettiis.—Maz. 35:28.

7. Nuuni woosan Xoossaakko shiiqiyoogan goˈettiyoy ayba ogiyaanee?

7 Yihoowan ammanettanau, nuuni Daawitaagaadan ubbatoo akko woossana koshshees. Geeshsha Maxaafay, “Xoossaakko shiiqite; ikka inttekko shiiqana” yaagees. (Yaaq. 4:8) Woosan Xoossaakko shiiqiyoogee nuuni geeshsha ayyaanaa demmiyo waanna oge.—1 Yohaannisa 3:22 nabbaba.

8. Nuuni woossiyo wode zaaretti zaarettidi issibaa gaana bessennay aybissee?

8 Woossiyo wode neeni zaara zaarada giyoobay darotoo issi malee? Issi mala gidikko, woossanaappe kasetada, neeni woossanau koyidobaa guuttaa qoppa. Nuuni nu laggiyau woy dabbuwau muletoo zaaretti zaarettidi issi malabaa yootiyaaba gidikko, i ufayttanee? I nuuni yootiyoobaa siyennan ixxana danddayees. Baassi ammanettida ashkkarati wozanappe woossiyo woosau Yihooway hayttaa mule wora zaarenna. SHin, nuuni akko woossiyo wode mela biddana koshshenna.

9, 10. (a) Ay ay woossana danddayiyoo? (b) Nuuni wozanappe woossanaadan aybi maaddana danddayii?

9 Nuuni Xoossaakko shiiqanau koyikko, nu woosay qooreppe qommo gidennaagee tuma. Nuuni kaseegaappe aaruwan Yihoowakko wozanappe woossiyo wode, kaseegaappe aaruwan akko shiiqoosinne an ammanettoos. SHin, nuuni ay ay woossana koshshii? Xoossaa Qaalay, “Xoossaa intte woossiyo woosa ubban a keehi galatiiddi, inttena koshshiyaabaa ubbau [woossite]” yaagees. (Pili. 4:6) Xoossaara nuussi deˈiya dabbotaara woykko nuuni assi haggaaziiddi deˈiyo deˈuwaara gayttidabaa aybanne woossiyoogee bessiyaaba.

10 Eti woossidobay Geeshsha Maxaafan xaafetti uttido ammanettida attuma asaabaanne macca asaabaa xannaˈiyoogee maaddees. (1 Sam. 1:10, 11; Oos. 4:24-31) Mazamure maxaafan wozannappe woossido daro woosaynne Yihoowa sabbanau yexxido daro mazamuree deˈees. Ha woosatinne mazamureti azzanuwaanne ufayssaa gujjin, asau  siyettiyaabaa ubbaa qonccissoosona. Ammanettida asati woossido he woosata loyttidi xannaˈiyoogee nuuni Yihoowa ufayssiya woosaa woossanaadan maaddana danddayees.

XOOSSAY YOOTIYOOBAA WOTTA DENTTADA QOPPA

11. Xoossay zoriyoobaa nuuni wotti denttidi qoppana koshshiyoy aybissee?

11 Daawiti, “GODAI yootiyoogee ammanettiyaagaa; akeekai paccidoogeetussi eratettaa immees” yaagiis. (Maz. 19:7) Ee, nuuni akeekay paccidoogeeta gidikkonne, Xoossaa azazuwaa azazettiyoogan aadhida erancha gidana danddayoos. SHin loyttidi goˈettanau, nuuni Geeshsha Maxaafaa zoriyaa wotti denttidi qoppana koshshees. Timirtte keettan woy ooso sohuwan ubbatoo suurebaa oottanau, suuttaara gayttidaagan Xoossaa higgiyaa kaallanau, polotikan shaalettennan deˈanaunne maayiyoobaaninne alleeqettiyooban Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallanau hegaadan oottana koshshees. Hegaa malaban Xoossaa qofay aybakko eriyoogee metuwau giigettanaadan nuna maaddees. Yaatikko, metoy merettiyo wode ay oottana koshshiyaakko nu wozanan murttana danddayoos. Hegaadan adussidi qoppiyoogeenne kasetidi giigettiyoogee azzanttiyaabay nuna gakkennaadan maaddana danddayees.—Lee. 15:28.

12. Nuuni aybaa qoppiyoogee Xoossay yootidobaa naaganaadan maaddana danddayii?

12 Xoossay qaalaa gelidobay polettanaagaa naagiyo wode, nuuni ayyaanaaban beegottidi deˈiyoogaa nu deˈoy qonccissii? Leemisuwau, Gita Baabiloona mata wode xayana giidi nuuni ammaniyoo? Saˈan gannatiyan demmana merinaa deˈuwaa mala, sinttappe yaana anjjoy koyro hegaa siyido wodiyaagaadan nuussi qonccidi beettii? Deˈuwan nubaa kaseyiyoogaappe haggaazuwaa ubbatoo mishettidi haggaaziyoo? Dendduwaa hidootay, Yihoowa sunttay anjjettiyoogeenne a haaroy suure gidiyoogee qoncciyoogee, haˈˈikka nuuni keehi xoqqu oottidi xeelliyo allaalletee? Hegaa mala oyshaa wotti denttidi qoppiyoogee mazamuraawee, “Neeni yootidobai merinau tabaa” giidoogaadan oottanaadan nuna maaddana danddayees.—Maz. 119:111.

13. Koyro xeetu layttan deˈida Kiristtaaneti issi issibaa akeekanau metootidoy aybissee? Leemisuwaa yoota.

13 Geeshsha Maxaafan odettida issi issibaa Yihooway qonccissiyo wodee gakkibeenna gishshau, ha wodiyan hegaa loyttidi akeekennan aggana danddayoos. Yesuusi waayettidi hayqqana bessiyoogaa ba kiittidoogeetussi darotoo yootiis. (Maatiyoosa 12:40; 16:21 nabbaba.) SHin, Yesuusi kiittidoogeeti i yootidobaa akeekibookkona. I hayquwaappe denddidi ashuwaa maayidi erissiyo ashkkaratuppe darotussi qonccidi, “Xoossaa maxaafati giyoogee etassi gelana mala, eta wozanaa” dooyido wode, eti hegaa akeekidosona. (Luq. 24:44-46; Oos. 1:3) Hegaadankka, PHenxxaqosxxe gallassi 33 M.Ln geeshsha ayyaanay eta bolli wodhana gakkanaassi, Kiristtoosa kaalliyaageeti Xoossaa Kawotettay saluwan eqqanaagaa eribookkona.—Oos. 1:6-8.

14. Wurssetta gallassaa xeelliyaagan eti qoppidobay bala gidikkonne, 20tta xeetu layttaa doomettan daro ishantti loˈˈo leemiso gidiyaabaa ay oottidonaa?

14 Hegaara issi mala hanotan, 20tta xeetu layttaa doomettan “wurssetta gallassi” hanana giidi tumu Kiristtaaneti naagido darobay bala. (2 Xim. 3:1) Leemisuwau, 1914⁠n amaridaageeti eti saluwaa biyo wodee keehi matidabadan qoppidosona. Eti qoppidoogaadan sohuwaara polettennan attido wode, Geeshsha Maxaafaa zaaretti pilggidi, gita sibikatiyaa zamachaa oosuwaa biron oottanau koshshiyoogaa akeekidosona. (Mar. 13:10) Yaatiyo gishshau, sibikatiyaa oosuwaa he wode sintta xeera gididi kaalettiya Razerforddi Amarkkan Ohayon, Seedar  Poynt giyo sohuwan 1922⁠n gita shiiquwaa shiiqidaageetussi hagaadan giis: “Kawoy kawotiis! Intte abaa yootiyaageeta. Yaatiyo gishshau, Kawuwaanne a kawotettaa erissite, erissite, erissite.” “Kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa” sabbakiyoogee he wodeppe doommidi ha wodiyan Yihoowayyo haggaaziyaageeta shaakkidi erissiyaaba gidiis.—Maa. 4:23; 24:14.

15. Xoossay ba asaa oyqqido ogiyaa wotti denttidi qoppiyoogee nuna waati maaddii?

15 Yihooway beni wodekka ha wodiyankka ba asaa oyqqido maalaalissiya ogiyaa wotti denttidi qoppiyoogee, i sinttappe ba sheniyaanne ba halchidobaa polana danddayiyoogaa nuuni keehippe ammanettanaadan oottees. Hegaadankka, Xoossay nuna hassayissiyoobay sinttappe polettana giidi i yootido hiraagaa nuuni ubbatoo nu wozanan wottanaadan maaddees. Hegaadan oottiyoogee i qaalaa gelidoban nuuni ammanettanaadan maaddiyoogaa ammanoos.

XOOSSAU GOYNNIYOOGAN AN LOYTTA AMMANETTA

16. Ubbatoo minnidi haggaaziyoogee demissiyo anjjoy aybee?

16 Nu Xoossay, Yihooway gitabaa oottiya wolqqaama Xoossa. Mazamuraawee, “GODAU Xoossau, nenadan wolqqaami oonee?” yaagidi oychiis. Qassi i “Ne kushee mino; ne ushachchai baabisees” yaagiis. (Maz. 89:8, 13) Hegaara maayettiya ogiyan, Yihooway Kawotettaara gayttidabaa oottanau nuuni baaxetiyoogaa nashshees; qassi nuna anjjees. I baassi haggaaziya attumay maccay, naatoy cimay, ‘azallidi’ oottennan aggennaagaa erees. (Lee. 31:27) Nuna Medhidaagaa leemisuwaa kaallidi, Xoossaa oosuwaa minnidi oottoos. Xoossaayyo kumetta wozanaappe haggaaziyoogee nuussi anjjuwaa demissees; qassi Yihooway keehi ufayttidi nu haggaazuwaa anjjanaadan oottees.—Mazamure 62:12 nabbaba.

17, 18. Ammanidi oottiyoobay nuuni Yihoowa zoriyan ammanettanaadan maaddees giyoy aybissee? Leemisuwaa yoota.

 17 Nuuni Xoossaa ammanidi oottiyoobay Yihoowan ammanettanaadan nuna maaddiyoy ayba ogiyaanee? Geeshsha Maxaafay Israaˈeelati Hidootaa Biittaa geliyo wode hanidabaa yootiyoobaa qoppa. Yihooway qeeseti maachaa taabootaa tokkidi Yorddaanoosa SHaafaa gelanaadan azaziis. SHin, asay shaafaa gakkiyo wode, badheesaa iray bukkido gishshau shaafaa haattay kixxidaagaa beˈidosona. Israaˈeelati ay oottana danddayiyoonaa? Eti shaafaa doonan dunkkaanidi issi saaminttau woy hegaappe dariya wodiyau shaafaa kixay wodhanaashin naaganee? CHii, eti Yihoowan ammanettidi a kaaletuwaa kaallidosona. Yaatin hanidabay aybee? Taarikee hagaadan gees: “Qeeseti Yorddaanoosa SHaafaa gakkin, eta tohoi haattaa gaxaa yedhdhido wode, qommoppe duge goggiya haattai eqqi bayiis; . . . asai ubbai pinnidi wurana gakkanaassi GODAA Maachchaa Taabootaa tookkida qeeseti Yorddaanoosa SHaafaa giddon mela biittan eqqidosona.” (Yaa. 3:12-17) He guummiya haattay eqqiyo wode beˈiyoogee ay keena ufayssiyaabakko qoppa! Israaˈeelati Yihoowa kaaletuwan ammanettido gishshau, kaseegaappe aaruwan Yihoowan ammanidoogee erettidaagaa.

Yaasu wode deˈida Yihoowa asaagaadan ammanettay? (Mentto 17, 18 xeella)

18 Ha wodiyan Yihooway ba asau hegaa mala maalaalissiyaabaa oottennaagee tuma; shin eti ammanidi oottiyoobaa anjjees. Eti banttau imettida, alame yuushuwan Kawotettaabaa sabbakiyo oosuwaa oottanaadan Xoossaa ayyaanay wolqqaa immees. Qassi Yihoowayyo waannatiya Markkay Kiristtoos Yesuusi hayquwaappe denddi simmidi, he keehi koshshiya oosuwan ba erissiyo ashkkarata maaddanaagaa hagaadan yootiis: “Hegaa gishshau, intte biidi, asa ubbaa tana kaalliyaageeta oottite; . . . taani wodiyaa wurssettai gakkanaassikka ubba wode inttenaara de7iyoogaa akeekite.” (Maa. 28:19, 20) Kase dungguuxa gidida daro Yihoowa Markkati haggaaziyo wode erenna asau xalan markkattanau Xoossaa geeshsha ayyaanay banttana maaddidoogaa markkattana danddayoosona.—Mazamure 119:46; 2 Qoronttoosa 4:7 nabbaba.

19. Nuussi abbee paca gidikkonne, aybin ammanettana danddayiyoo?

19 Issi issi ishatinne michoti sahettiyo gishshau woy cimido gishshau, etassi abbee paca. Gidoppe attin, “maarotettaa Aawaanne minttetto ubbaa Xoossaa” Yihooway tumu Kiristtaanetu ubbaa hanotaa akeekiyoogaa eti ammanettana danddayoosona. (2 Qor. 1:3) Kawotettaara gayttidaagan nuuni oottiyo ubbabaa i nashshees. Nuuni danddayettida ubbabaa oottiiddi bashshaappe attanay Kiristtoosa wozuwan ammaniyoogaana gidiyoogaa ubbaykka hassayana koshshees.—Ibr. 10:39.

20, 21. Yihoowan ammanettiyoogaa bessana danddayiyo ogetuppe amaridaageeti awugeetee?

20 Xoossau haggaazanau nu wodiyaa, nu wolqqaanne nu aquwaa nuuni danddayiyoogaa keenaa loytti goˈettana koshshees. Nuuni “wonggeliyaa mishiraachchuwaa” yootiyo oosuwaa kumetta wozanaappe oottanau koyoos. (2 Xim. 4:5) Hegee harati “tumatettaa eranaadan” maaddiyo gishshau, hegaadan oottiyoogee nuna ufayssees. (1 Xim. 2:4) Yihoowa bonchiyoogeenne sabbiyoogee nuna ayyaanaaban dure kessees. (Lee. 10:22) Hegee qassi aybi hanikkonne, nuuni nuna Medhidaagan kumetta wozanaappe ammanettanaadan maaddees.—Roo. 8:35-39.

21 Qommoora beˈidoogaadan, Yihoowa loˈˈo kaaletuwaa gishshau an ammanettanau nuuni minnidi oottana koshshees. Yaatiyo gishshau, Yihoowan ammanettada akko woossa. Yihooway ba sheniyaa beni wode waati polidaakko, qassi sinttappe waati polanaakko wotta denttada qoppa. Qassi Yihoowayyo haggaaziyoogan ubbatoo an ammanetta. Yihooway yootiyoobay merinau deˈees. Neenikka merinau daana danddayaasa!