Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Masqqala 2013

Laamettadii?

Laamettadii?

“Intte qofaa muumeera dummayidi, [laamettite].”—ROO. 12:2.

1, 2. Nuuni nu diccido hanotaadaaninne nu heeraadan oottiyoynne haniyoy ayba ogiyaanee?

NUUNI ubbay nu diccido hanotaadaaninne nu heeraadan, hegeekka nu laggetuugaadan, nu wogaadaaninne nu heeraa asaagaadan hanoosinne oottoos. Nuuni dosiyo qumay, maayiyoobaynne haniyoobay nu wogaadaana gididoy hegaassa.

2 SHin, nuuni maanaunne maayanau dooriyoobaappe aaruwan keehi koshshiyaabati deˈoosona. Leemisuwau, nuuni issi issibaa likke woy suure gididabadan, qassi harabaa iitabadan woy suure gidennabadan tamaariiddi diccida. SHin, likke gididabaanne likke gidennabaa xeelliyaagan asau dumma dumma qofay deˈees. Nuuni ubba nu zoriyaa wozanay denttettin issi issibaa doorana danddayoos. “Aihuda gidenna asau higgee baawa; shin [eti darotoo] banttana zoriya wozanan higgee azaziyoogaa” oottiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Roo. 2:14) SHin, hegaadan giyoogee Xoossay qoncce higgiyaa immibeennaba gidikko, nuuni tamaariiddi diccido, qassi nu heeran meeze gidida wogaa kaallana danddayoos giyoogee?

3. Kiristtaaneti meeze gididabaa kaallenna naaˈˈu gaasoy aybee?

3 Baa giishin naaˈˈubaa gaasuwan Kiristtaaneti hegaadan oottokkona. Koyruwan, Geeshsha Maxaafay, “Asaassi suure milatiya ogee de7ees; shin wurssettan haiquwau gattees” yaagees. (Lee. 16:25) Nuuni nagarancha gidiyo gishshau, nu hemetaa muleera suurissanau tumuppe maaddiyaabay aybakko loytti erana danddayokko. (Lee. 28:26; Erm. 10:23) Naaˈˈanttuwan, alamiyan meezenne woga gididabaa asay kaallanaadan oottiyay ‘ha saˈaa xoossaa’ Seexaanaa gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (2 Qor. 4:4; 1 Yoh. 5:19) Hegaa gishshau, nuuni Yihoowan nashettanaunne a anjjuwaa demmanau koyikko, Roome 12:2n (Nabbaba.) deˈiya zoriyaa oosuwan peeshshana koshshees.

4. Nuuni ha huuphe yohuwan pilgganay aybee?

4 Nuuni loytti akeekana koshshiya amarida qofay Roome 12:2⁠n deˈees. (1) Nuuni ‘laamettana’ koshshiyoy  aybissee? (2) Aybin aybin laamettiyoo? qassi (3) Nuuni laamettana danddayiyoy ayba ogiyaanee? Ane ha oyshata pilggoos.

LAAMETTANA KOSHSHIYOY AYBISSEE?

5. PHauloosi Roome 12:2⁠n deˈiya zoriyaa xaafidoy oossee?

5 Kiitettida PHauloosi Roomen deˈiyaageetussi 56 M.Ln xaafido dabddaabbee ammanenna asaassi woy yan deˈiya ubba asau xaafidobaa gidennan, ba mala tiyettida Kiristtaanetussi xaafidoba. (Roo. 1:7) I eti “ha sa7aa asaa” woykko ha saˈaa milatiyoogaa aggidi laamettana mala zoriis. Roome biittaa asay loˈˈo woy iita giidi qoppiyoobay, eta wogay, eta eeshshay, eti maayiyo ogeenne hegaa malabay ha saˈaa geetettidaba. He wode Rooma asaagaadan qoppiyaanne oottiya ishanttinne michontti deˈiyo gishshau, PHauloosi eti ha saˈaa asaa milatiyoogaa agganaadan yootiis. Eti he wodiyan deˈiya asaagaadan oottidoynne qoppidoy ayba ogiyaanee?

6, 7. PHauloosa wode, Roome biittaa asaa deˈoynne eta haymaanootee Kiristtaaneta paacciyaabaa gididoy ayba ogiyaanee?

6 Ha wodiyan, Roome katamaa beˈanau biya asay darotoo beni beetamaqidaseti, makkaanati, hawultteti, tiyaatire keettati, isttaadeemetinne hegaa malabati laalettiiddi attidaageeta beˈees. Hageetuppe amaridaageeti keexettidoy koyro xeetu layttaana. Hegaa mala beni keexettidabati Roome biittan beni deˈida asaa deˈuwaabaanne haymaanootiyaabaa loyttidi akeekanaadan maaddoosona. Hegaa bollikka, gilaadiyaater giyo baaxiyaabay, paraa gaariyaa annaaciyaabay, qassi issi issi pokkobaa gujjin dumma dummabaa xeelliyaagan kaaˈiyo kaassaabaynne yexxiyo yettaabay taarikiyaa maxaafan deˈees. Roome katamay zalˈˈiyan keehi dure gidiyo gishshau, issi uri duretanau hanotay keehi injje.—Roo. 6:21; 1 PHe. 4:3, 4.

7 Keehi daro beetamaqidaseenne xoossati deˈikkonne, Roomati bantta goynniyo xoossatuura tumu dabbotaa medhibookkona. Roomatu haymaanootiyan koyettiya waannabay naˈi yelettiyo wode, bullachaa wodenne mooguwaa wode meeze oottidi kaalliyo wogaa; hegee eti muletoo oottiyooba. Roomen deˈiya Kiristtaaneta hegee ay keena paacciyaabakko ane qoppa. Etappe daroti kase deˈidoy he wogaadaana gidiyo gishshau, tumu Kiristtaane gidanau eti laamettana koshshiyoogee tuma; qassi eti xammaqetti simmidikka laamettana koshshees.

8. Ha alamee ha wodiyan Kiristtaaneta hirggissiyoy ayba ogiyaanee?

8 Beni Roomatu wodiyaagaadan, ha wodiyankka alamee banttana Yihoowau geppida Kiristtaaneta hirggissiya soho. Hegaadan hanidoy aybissee? Alamiyaa ayyaanay daro ogiyan qoncciyo gishshataassa. (Efisoona 2:2, 3; 1 Yohaannisa 2:16 nabbaba.) Nuuni ha alamiyaa asaa amuwaa, qofaa, wogaanne kandduwaa maaraa kaallanaadan oottanau alamee ubbatoo baaxetees; qassi nuuni ha alamiyaa bagga gidanaadan ubbatoo paacettoos. Yaatiyo gishshau, nuuni “ha sa7aa asaa” milatiyoogaa agganaadaaninne ‘laamettanaadan’ Geeshsha Maxaafay zoriyoobaa  siyana koshshiyo daro gaasoy deˈees. Nuuni ay oottana bessii?

AYBIN LAAMETTANA KOSHSHII?

9. Daroti xammaqettanaappe kase aybin aybin laamettidonaa?

9 Issi asi Geeshsha Maxaafaa tumaa xannaˈidi hegaa oosuwan peeshshiyo wode, ayyaanaaban dicciyoogaa doommees. I tamaaridoogaadan ba deˈuwan issi issiban laamettiyoogee, i diccidoogaa bessiyaabaa. I worddo haymaanootiyaa meeziyaanne kase deˈiyo bessenna deˈuwaa aggidi, Kiristtoosaagaa mala asatettaa maayees. (Efi. 4:22-24) Layttan layttan daro shaˈan qoodettiya asay hegaadan ayyaanaaban diccidi, banttana Xoossaa Yihoowau geppidi xammaqettiyoogaa beˈiyoogee ufayssiyaaba. Hegee Yihoowa ufayssiyoogee qoncce. (Lee. 27:11) SHin nuuni, ‘Laamettana koshshiyoy hagaa xallaanee?’ giidi oychiyoogee bessiyaabaa.

Daroti Seexaanaa alamiyaappe kiyidi laamettana koshshees (Mentto 9 xeella)

10. Laamettiyoogee kaseegaappe loˈˈobaa oottiyoogaappe waani dummatii?

10 Laamettanau ayyaanaaban dicciyoogaappenne kaseegaappe loˈˈobaa oottiyoogaappe harabaakka koshshees. Leemisuwau, giyan deˈiya issi miishshaa bolli kaseegaappe laamettidi loˈˈidoogaa qonccissiyaabay xaafettana danddayees. SHin, darotoo gujettiya oorattabay issibaa xalla woy qassi he miishshaa yeggiyoobaa xallay laamettees. He miishshay laamettibeenna gaana danddayettees. Geeshsha Maxaafaa qaalaa birshshiya maxaafay Roome 12:2⁠n ‘laammo’ geetettida qaalay geeshsha ayyaanaa wolqqan nu qofaa ooraxissiyoogaa woy laammiyoogaa bessiyaaba gidiyoogaa yootees. Yaatiyo gishshau, issi Kiristtaanee laamettana koshshiyoy iita meeziyaa, qohiya haasayaanne shori baynna eeshshaa aggiyoogaa xallaana gidenna. Geeshsha Maxaafaabaa erenna amarida asatikka banttau danddayettida keenan bantta deˈuwan ubbatoo hegaa malabaappe naagettanau baaxetoosona. Yaatin, Kiristtaaneti laamettana koshshiyoy aybiinee?

11. Issi uri laamettanau aybi koshshiyoogaa PHauloosi yootidee?

11 PHauloosi, “Xoossai intte qofaa muumeera dummayidi, inttena [laammo]” yaagidi xaafiis. Geeshsha Maxaafay nu xeelaanne nu qoppiyo abbiyaa qonccissanau “qofaa” giya qaalaa goˈettees. PHauloosi Rooma Kiristtaanetussi xaafido dabddaabbiyaa doomettaa heeran “pattenna qofaa” qoppiya asatubaa yootiis. Hegaa mala asati ‘geellatettau, iitatettau, yiiqiyaunne iita hanotau, qassi qanaatiyau, shemppo woriyo qofau, palamau, cimuwaunne’ qohiya harabau haarettoosona. (Roo. 1:28-31) PHauloosi hegaa mala hanotan diccidi guyyeppe Xoossau haggaaziyaageeta gididaageeti ‘laamettanaadaaninne’ ‘bantta qofaa muumeera dummayanaadan’ zoridoy aybissakko akeekana danddayoos.

‘Yiilluwaa, hanqquwaa, waasuwaanne cashshaa ubbaa intteppe xayssite.’—Efi. 4:31

12. Daro asay ha wodiyan waati qoppiyoogaa akeekadii, qassi hegee Kiristtaaneta qohana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

12 Nuuni deˈiyoy PHauloosi yootido asatu malay kumido alamiyaana gidiyoogee azzanttiyaaba. Eti higgiyaa naagidi deˈiyoogee attidabadaaninne hegaa naaganaadan ooninne hara uraa wolqqanttana  koshshennabadan qoppoosona. Daro asttamaareti, aawatinne aayeti naati bantta koyidobaa hananaadan coˈˈu giidi xeelloosona. Eti ubba asau likke woy likke gidennabaa ba huuphe kuuyiyo maatay deˈees giidi naata tamaarissoosona. Hegaa mala asati likke gididabaa woy likke gidennabaa erana danddayettenna giidi qoppoosona. Xoossan ammanoos giyaageetikka i likke giyoobaa oottana bessiyaabadan qoppokkona. (Maz. 14:1) Ha qofay tumu Kiristtaaneta qohana danddayees. Naagettennaageeti Xoossay giigissidobaa hegaadan xeellana danddayoosona. Eti gubaaˈiyaa kaaletuwaa kaallanau koyennan aggana danddayoosona; ubba qassi eti dosennaba ubbaa gishshau amassalana danddayoosona. Woy qassi wodiyaa aattiyoobaa, Interneettiyaa goˈettiyo ogiyaanne xoqqa timirttiyaa tamaariyoogaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafaappe imettiya zoriyaa sirana danddayoosona.

13. Nuuni wozanappe nuna qorana koshshiyoy aybissee?

13 Nuuni ha alamiyaa milatennaadan nu wozanaa qofaa, nu xeelaa, nu halchuwaanne nu eeshshaa ubbatoo wozanappe qorana koshshees. Hegaa malabay hara asau geemmidaba gidana danddayees. Hara asay nubaa loˈˈobaa yootana danddayees. SHin, Geeshsha Maxaafaappe tamaaridoogaadan ha keehi koshshiyaaban laamettanau nuuni eeno giidaakkonne, qassi ubbatoo hegaadan laamettiyaakkonne eriyay nuna.—Yaaqooba 1:23-25 nabbaba.

LAAMETTIYO OGIYAA

14. Koshshiyaagaadan laamettanau maaddana danddayiyaabi aybee?

14 Nuuni wozanappe laamettana koshshees. Nuuni hegaadan laamettanau aybi maaddana danddayii? Geeshsha Maxaafay yootiyo a halchuwaara maayettiya ogiyan Yihooway nuuppe koyiyoobaa tamaariyo wode, nabbabidobaa oosuwan peeshshana woy peeshshennan aggana danddayoos. Hegee nu wozanan deˈiyaabaanne ‘Xoossay koyiyoobaara’ maayettiyaabaa oottanau nuuni giigissana koshshiyoobaa qonccissees.—Roo. 12:2; Ibr. 4:12.

15. Yihooway nuna suurissiyo wode nuuni aybin laamettana danddayiyoo?

15 Isiyaasa 64:8 nabbaba. Hananabaa yootiya Isiyaasi odido leemisuwaappe maaddiyaabaa tamaaroos. Urqqaa Medhiyaagee, Yihooway nuna urqqata suurissiyoy ayba ogiyaanee? I geella nu puulaynne nu qottay kaseegaappe loˈˈanaadan oottidi, nu asatettaa laammennaagee qoncce. Yihooway nuuni loˈˈo asa gidanaadan nu qofaa laammees. I nuna suurissanaadan paqqadiyaaba gidikko, nuuni qofan woy ayyaanaaban laamettoos; hegee nuuni alamee gattiyo qohiyaabaa eqettanau koshshiyaaba. Yihooway nuna suurissiyoy ayba ogiyaanee?

16, 17. (a) Urqqaa medhiyaagee muruta miishshaa medhanau urqqaa waatiyaakko qonccissa. (b) Nuuni Yihoowa sinttan boncho miishsha gididi laamettanaadan Xoossaa Qaalay maaddiyoy ayba ogiyaanee?

16 Urqqaa medhiyaagee loˈˈo miishshaa medhanau, muruta urqqaa goˈettees. SHin, i oottana koshshiya naaˈˈubay deˈees. Koyruwan, koshshennabaa urqqaa bollappe digganau meeccana koshshees. Hegaappe simmin, miishshay medhin moorettennaadan koshshiyaagaa keena haattan urqqaa munaqqana bessees.

17 Koshshennabaa urqqaappe meeccidi digganaukka, qassi ayba miishshanne, haray atto eesuwaara meqqiyaabaanne medhanau urqqay wayssenna malakka haattay maaddiyoogaa akeeka. Xoossaa Qaalay hegaara issi malabaa nu deˈuwan ay oottana danddayiyaakko akeekidoo? Nuuni kase Xoossaa erenna wode qoppiyo qofaa aggidi, a sinttan boncho miishsha gididi laamettanaadan Geeshsha Maxaafay maaddana danddayees. (Efi. 5:26) Geeshsha Maxaafaa galla galla nabbabanaadaaninne Xoossaa Qaalaa xannaˈiyo gubaa ˈe shiiquwaa ubbatoo shiiqanaadan nuussi aapputoo odettidaakko ane qoppa. Nuuni hegaadan oottanaadan zoree imettiyoy aybissee? Yaatiyoogan, nuuni Yihooway nuna suurissanaadan eeno giyo gishshataassa.—Maz. 1:2; Oos. 17:11; Ibr. 10:24, 25.

Laamettiyoogee issi metiyaabaa kaseegaappe loˈˈo ogiyan giigissanaadan maaddees (Mentto 18 xeella)

18. (a) Xoossaa Qaalay nuna maaddanaadaaninne laammanaadan koyikko, wotti dentti qoppiyoogee keehippe koshshiyoy aybissee? (b) Nuna maaddana danddayiya oyshati awugeetee?

18 Xoossaa Qaalay nuna koshshiyaagaadan laammanaadan koyikko, nuuni Geeshsha Maxaafaa ubbatoo nabbabiyoogaanne appe tamaariyoogaa xallay gidenna. Daro asay Geeshsha Maxaafaa issi issitoo nabbabiyo gishshau, a giddon deˈiya qofaa loytti erees. Geella neeni haggaaziyo wode hegaa mala asatuura gayttennan aggakka. Ubba issoti issoti Geeshsha Maxaafaa xiqiseta hassayidi yootana danddayoosona. * SHin hegee eta qofaanne eta deˈuwaa darin laammennan aggana danddayees. Paccidabay aybee? Issi uri Xoossaa Qaalay bana maaddanaadaaninne laammanaadan koyikko, hegee ba wozanaa denttettanaadan eeno gaana koshshees. Hegaa gishshau, nuuni tamaaridobaa wotti dentti qoppana koshshees. Nuna hagaadan giidi oychana danddayoos: ‘Hagee coo haymaanoote timirtte xalla gidennaagaa ammaniyaanaa? Hegee tuma gidiyoogaa ta deˈuwan beˈabeykkinaa? Hegaa bollikka, taani tamaariyoobaa harata tamaarissana danddayiyoobadan xeelliyoogaa xalla gidennan, taani oosuwan peeshshana ogiyaa akeekidanaa? Yihooway tana haasayissiiddi deˈiyaabadan qoppiyaanaa?’ Nuuni hegaa mala oyshata wotti dentti qoppikko, kaseegaappe aaruwan Yihoowakko shiiqoos. Nuuni tamaaridobaa wozanappe nashshiyoogee, Xoossaa ufayssanau nu deˈuwan issi issiban laamettanaadan denttettees.—Lee. 4:23; Luq. 6:45.

19, 20. Geeshsha Maxaafan deˈiya ay zoriyaa oosuwan peeshshiyoogee nuna maaddana danddayii?

19 Nuuni ubbatoo Geeshsha Maxaafaa nabbabidi wotti dentti qoppikko, hegee PHauloosi yootidobaa ubbatoo oottanaadan maaddees. I, nuuni ‘ceega meretaa a oosuwaara nuuppe xayssirggidi Xoossay baayyo deˈiya eratetta ubbaa immanau, ubba wode ooraxissiyo ooratta meretaa maayanaadan’ yootiis. (Qol. 3:9, 10) Ee, nuuni Xoossaa Qaalaa qofaanne hegee goˈˈiyo ogiyaa akeekiyo wode, nuuyyo ubbatoo injjetana danddayees. Hegaadan oottidi maayiyo ooratta asatettay Seexaanaa cimuwaappe naagettanaadan nuna maaddees.

20 Kiitettida PHeexiroosi ‘nuuni Xoossau azazettidi, kase erennan amottido amuwaa kaalliyoogaa aggidi nu ooso ubban geeshsha gidanaadan’ zoriis. (1 PHe. 1:14-16) Nu kase qofaanne xeelaa agganau nuuyyo danddayettida ubbabaa oottiyoogeenne laamettanau eeno giyoogee anjjuwaa demissees; hagaappe kaalliya huuphe yohuwan hegaa beˈana.

^ MENT. 18 Usuppune 1, 1994 Wochiyo Keelan (Amaarattuwaa) sinttaa 9, mentto 7⁠n deˈiya leemisuwaa xeella.