Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Masqqala 2013

Ha maxeetee loˈˈo kuushshaa waatidi kuuyanaakko, nuuyyo Xoossaa Yihoowaara deˈiya dabbotaa waatidi minttanaakko, qassi Yihooway yootiyoobaappe waatidi goˈettanaakko qonccissees.

Issoy Haraa PHalqqiya Qofan Maadetta

Yesuusi issoy haraa phalqqiya qofaa darotoo goˈettiis. Nuuni hara asay Geeshsha Maxaafaa tumaa eranaadan issoy haraa phalqqiya qofaa waati goˈettana danddayiyaakko tamaara.

Yihooway Yootiyoobay Ammanettiyaagaa

Yihooway ba asaa kaalettanau darotoo eta hassayissiis. Nuuni Xoossay yootiyoobaa ha wodiyan ammanettana danddayiyoy aybissee?

Yihooway Yootiyooban Ufaytta

Yihoowa zoriyaa kaalliyoogan ufayttiyooyye, hegaa issi issitoo toohodan xeelliyoo? Nuuni i yootiyooban ammanettana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

Laamettadii?

‘Laamettiyoogee’ ubba Kiristtaaneta qofissana koshshiyoy aybissee? Aybin aybin laamettiyoo, qassi ayba ogiyan laamettana danddayiyoo?

Loˈˈobaa Kuuya

Nuuni kuuyidobay Xoossaa sheniyaara maayettiyoogaa aybin erana danddayiyoo? Nuuni kuuyidobaa polanaadan maaddana danddayiyaabi aybee?

Aqinye Gidiyoogee Nuuyyo Xoossaara Deˈiya Dabbotaa Minttees

Aqinye gidiyoogee neessi Yihoowaara deˈiya dabbotaa minttana danddayiyo hosppun ogeta qoppa. Ha ufayssiya haggaazuwaa aggennan haggaazanau nena aybi maaddanee?

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Yohaannisa 11:35⁠y yootiyoogaadan, Yesuusi Alˈˈaazara hayquwaappe denttanaappe kase afuxxidoy aybissee?