Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Naase 2013

Yihooway ‘Hachi Hachi Ta Toohuwaa Tookkees’

Yihooway ‘Hachi Hachi Ta Toohuwaa Tookkees’

Danddayettennaba malatiya wolqqaama sahoy tana darotoo sakkiyaaba gidikkonne, saluwan deˈiya nu Aaway ta deˈo laytta ubban tana siiquwan maaddiyoogaa akeekaas. Qassi 20ppe dariya layttau aqinye gidada Yihoowau haggaazido gishshau keehi ufayttaas.

Taani 1956⁠n yelettoosappe doommada isppaynaa bifida giyo sahuwaa sahettays. Zokko meqettaa giddoora kanttiya narbbee deˈiyo sohoy poga gididi uttidoogee ta narbbiyaa qohido gishshau, hemettanau metootays; qassi hara wolqqaama sahoy daroy tana oyqqiis.

Taani yelettanaappe guuttaa kasetidi, Yihoowa Markka gidida misoonaaweti tana yelidaageeta Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogaa doommidosona. Taani naatettan deˈiyo wode, Namibiyan deˈiya, taani yelettido Usakosa kataman keehi guutta aassiyaageeti deˈoosona. Harati nuuppe daro haakkidi deˈoosona. Yaatiyo gishshau, gubaaˈiyan xannaˈiyoobaa so asaara issippe tobboos. Tau laappun laytta gidido wode, taani sheeshshaa sheˈanaadan ta bollaa giddon xooˈiya kessiyo yurostomii giyo akkamuwaa akkamettaas. Taassi layttay 14 gidido wode, tana eppilepisii giyo harggee oyqqiis. Nu heeran naaˈˈantto xekka timirtte keettay keehi haahuwan deˈiyo gishshaunne sahuwaara gayttidaagan ta aawaynne ta aayyiyaa tana maaddana koshshiyo gishshau, timirttiyaa wurssana danddayabeykke.

Gidoppe attin, ayyaanaaban minnanau murttaas. He wode nu xuufetuppe daroti taani haasayaa doommido, Afrikaans geetettiya qaalan birshshettibookkona. Yaatiyo gishshau, nu maxaafatuppe amaridaageeta xannaˈanau Inggilizettuwaa nabbabiyoogaa tamaaraas. Taani aassiyaaro gidaas; qassi tau layttay 19 gidiyo wode xammaqettaas. Hegaappe simmin deˈiya oyddu layttau, taani keehi daro sahuwaa sahettada keehi metootaas. Hegaa bollikka, taani deˈiyo kataman asay issoy issuwaara daroban gayttiyo gishshau, asau yayyiyoogee mishettada haggaazennaadan diggiis.

Tau layttay 20 heera gidido wode, Namibiyaa biittaappe Tohossa Afirkkaa biittan deˈanau biida, yaatin taani gubaaˈiyan koyro shiiqidoy he wode. Hegee keehi ufayssiyaaba! SHin, akkamettanau haranttuwaa shuhettaas; he wode, katta sheeshshay ta bollaappe kiyiyo xooˈiyaa giigissidosona.

Hegaappe simmin takkennan, woradaa xomoosiyaagee aqinye gididi haggaaziyoogaabaa shiiquwan haasayishin siyaas. I haasayidobay ta wozanaa denttettiis. Sahuwan taani keehi qohettidoogaa erays; shin daro metuwan genccanaadan Yihooway tana waatidi maaddidaakko beˈaas. Hegaa gishshau, kumetta wode aqinye gidanau qitsiyaa kunttaas. SHin, tana sakkiyo gishshau, cimati paqqadanau mammottidosona.

Gidikkokka, Kawotettaa mishiraachuwaa sabbakiyoogan danddayettida ubbabaa oottanau qofaa qachaas. Ta aayyiyaanne harati maaddin, usuppun aginau aqinyeti haggaaziyoogaa keena saatiyaa haggaazaas. Hegee taani aqinye gidanau murttidoogaanne ta sahoy tana waayissennaagaa qonccissiis. Taani naaˈˈanttuwaa qitsiyaa kunttaas; yaatin he wode tau paqqadettiis. Masqqala 1, 1988⁠n taani kumetta wode aqinye gidaas.

Taani aqinye gidada oottido wodiyan, ubbatoo Yihooway tana maaddiyoogaa beˈaas. Ta hanotaa ubbatoo qoppiyoogaappe hara asaa tumaa tamaarissiyoogee taani naagettanaadaaninne ayyaanaaban minnanaadan maaddiis. Taani daroti Yihoowau bantta huuphiyaa geppidi xammaqettanaadan maaddiyoogan keehi ufayttaas.

Tana haˈˈikka wolqqaama sahoy darotoo sakkees. SHin, Yihooway ‘hachi hachi ta toohuwaa tookkees.’ (Maz. 68:19) I taani danddayada deˈanaadan maaddiyoogaa xalla gidennan, ufayttada deˈanaadankka maaddees!