Intte Naata Guutta Naatettaappe Doommidi Loohissite

GEESHSHA MAXAAFAY, “Naati GODAAPPE imettiya imota; yeloti tumuppe woito” yaagees. (Maz. 127:3) Hegaa gishshau, Yihoowa Markka gidida aawatinne aayeti naˈa yeliyo wode keehi ufayttiyoogee garamissiyaaba gidenna.

Naˈi yelettiyo wode ufayttiyaaba gidikkokka, hegaappe simmin deˈiya aawatettay wolqqaama. Naˈay payya gididi diccanaadan, bollau maaddiya qumaa ubbatoo mizana koshshees. Naˈay tumu goynuwaa mintti kaallanaadan, aawaynne aayyiyaa ayyaanaabaa qumaa a loytti mizananne Xoossaa higgiyaa a wozanan wottanau minnidi tamaarissana koshshees. (Lee. 1:8) He loohissuwaa awude doommana koshshii, qassi hegee ay ay gujjii?

 YELIDAAGEETUSSI KAALETOY KOSHSHEES

Beni Israaˈeelan Xorˈˈa kataman deˈida Daana zariyaa, Maanuhebaa qoppite. Maanuhe maccaasiyaa mayniyaa attuma naˈaa yelanaagaa Yihoowa kiitanchay iyyo yootiis. (Daan. 13:2, 3) Ammanettida asa gidida Maanuheenne a maccaasiyaa hegaa siyidi keehi ufayttidoogee qoncce. SHin eta keehi qofissidabaykka deˈees. Hegaa gishshau, Maanuhee, “Abeet GODAU, na7ai yelettiyo wode ai oottanau koshshiyaakko erissana mala, neeni wontta kiittido Xoossaa asi nuukko simmidi yaanaadan oottarkkii” yaagidi woossiis. (Daan. 13:8) Maanuhanne a maccaasiyo bantta naˈaa dichana ogiyaabay qofissiis. Eti bantta naˈaa Samssoona Xoossaa higgiyaa tamaarissidoogee qoncce; qassi eti bantta oottidoban loˈˈo ayfiyaa demmidosona. Geeshsha Maxaafay, “GODAA Ayyaanai [Samssoona] denttettiyoogaa doommiis” yaagees. Hegaappe denddidaagan, Samssooni Israaˈeela bolli daanna gididi maalaalissiya darobaa oottiis.—Daan. 13:25; 14:5, 6; 15:14, 15.

Maanuhee yelettana naˈaa waati dichanaakko kaaletuwaa demmanau woossiis

Naata loohissiyoogaa awude doommana koshshii? Ximootiyoosa “guutta naatettaasappe” doommidi a aayyiyaa Euniiqanne a aayee aayyiyaa Loyda “geeshsha maxaafata” tamaarissidosona. (2 Xim. 1:5; 3:15) Ximootiyoosi guutta naatettaappe doommidi Geeshsha Maxaafan loohiis.

Kiristtaaneti bantta naˈaa “guutta naatettaasappe” doommidi loohissana mala, kaaletuwaa demmanau woossiyoogeenne kasetidi halchiyoogee eratetta. Leemiso 21:5y, “Mino oosanchchaa halchchoi dureyees” yaagees. Naˈi yelettanaappe kase, aawaynne aayyiyaa loyttidi giigettiyoogee erettidaagaa. Ubba sinttappe naˈau koshshiyaabaa kasetidi xaafi oyqqana danddayoosona. Eti ayyaanaaban oottanabaakka halchiyoogee keehi koshshiyaaba. Bantta naˈaa guutta naatettaappe doommidi hegaadan loohissanau eti halchana koshshees.

Naata dichiyoogaabaa yootiya issi maxaafay hagaadan gees: “Naˈi yeletti simmin deˈiya amarida aginay guuggee keehi eesuwan dicciyo wode. He wodiyan sinapsetu qooday, hegeekka oorattabaa tamaaranau maaddiya, guugge giddon issoy issuwaara gayttiyaabatu qooday laatamu kushe darees.” Yelidaageeti naˈaa guuggiyaa dichaa wodiyaa giddon qantta gidida ha wodiyan ayyaanaabaa bantta naˈaa wozanan wottiyoogaa doommiyoogee eratetta!

Kumetta wodiyaa aqinye gidida issi aayyiyaa ba naˈiyo xeelliyaagan hagaadan gaasu: “Iyyo issi agina gidiyo wodeppe doommada, haggaazuwaa ekkada bays. Hanettiyaabaa a erana danddayennaba gidikkokka, a naatettan deˈishin hegaadan oottiyoogee o maaddanaagaa eraas. Iyyo naaˈˈu laytta gidiyo wode, haggaazuwan demmiyo asau yayyennan trakttiyaa immiyoogaa doommaasu.”

Naata guutta naatettaappe doommidi loohissiyoogee loˈˈo ayfiyaa demissees. Gidikkokka, naatussi ayyaanaaban kaaletuwaa immiyoogee metiyoogaa yelidaageeti akeekoosona.

“WODIYAA” WOOMMITE

Naati woppu giidi uttennaageeta woy sohuwaara salettiyaageeta gidiyoogee yelidaageetussi gita meto gidana danddayees. Naati issibaa qoppiiddi, sohuwaara hegaa aggidi harabaa qoppana danddayoosona. Naati eranau keehi koyiyo gishshau heeran deˈiya ubbabaa loytti akeekanau maloosona. Yelidaageeti bantta naˈay tamaariyoobaa loytti kaallana mala waati maaddana danddayiyoonaa?

Muusee yootidobaa qoppite. Zaarettido Wogaa 6:6, 7⁠y hagaadan gees: “Hachchi taani nena azaziyo ha azazota ne wozanan wotta. Eta neeni ne naata tamaarissa; neeni ne son uttiyo wode, ogiyan hemettiyo wode, zin77iyo wodenne denddiyo wode etabaa haasaya.” “Tamaarissa” geetettidi birshshettida qaalay zaaretti zaarettidi yootiyoogaa bessees. Guutta naˈay ubbatoo haattaa ushshana koshshiyo puute mala. Zaaretti zaarettidi yootiyoogee gasttati issi keehi koshshiyaabaa hassayanaadan maaddiyo gishshau, hegee naatakka maaddiyoogee erettidaagaa!

Naata Xoossaabaa tumaa tamaarissanau yelidaageeti etaara wodiyaa aattana koshshees. Ha bichaarissiya alamiyan hegau wodiyaa bazziyoogee metiyaaba gidana danddayees. SHin kiitettida PHauloosi keehi koshshiya ayyaanaabaa oosuwau wodiyaa bazzanaadan zoriis. (Efi. 5:15, 16) Hegaadan waati oottana danddayiyoo? A machiyaa oosoy dariyo aqinye gidido gubaaˈe cimay, naˈiyo loohissiyoogaa, gubaaˈiyaa aawatettaanne ba oosuwaa bessiyaagaadan polanau metootiis. Eti bantta naˈiyo  loohissiyo wodiyaa waati demmana danddayiyoonaa? Aaway hagaadan giis: “Taani oosuwaa baanaappe kase, ubbatoo guuran taaninne ta keettaayyiyaa iyyo Geeshsha Maxaafaa Taariketa Tamaariyo Maxaafaa giya maxaafaappe woy Geeshsha Maxaafaa Galla Galla Pilggiyoogaa giya bukleetiyaappe nabbaboos. Omarssi a ichanaappe kase iyyo nabbaboos; qassi haggaazuwau kiyiyo wode o ekkidi boos. Koyro layttatun hegee nuuppe halanaadan koyibookko.”

‘NAATI TOORA MALA’

Nuuni nu naati wozannaama gididi diccana mala koyiyoogee qoncce. Gidikkokka, eta loohissiyo waanna gaasoy eti Xoossaa siiqiyaageeta gidanaadaana.—Mar. 12:28-30.

Mazamure 127:4y, “Issi urai ba yelagatettan yelido naati, olanchchaa kushiyan de7iya tooratu mala” yaagees. Yaatiyo gishshau, naati zambbidobaa caddanau xonggana koshshiyo tooran leemisettidosona. Tooraa xonggiya uri xonggi simmidi guyye zaarana danddayenna. ‘Toora’ mala gidida naati yelidaageetu kushiyan guutta wode xallau takkoosona. He wodiyaa Xoossaa higgiyaa eta tamaarissanau goˈettana koshshees.

Kiitettida Yohaannisi ayyaanaaban ba naata xeelliyaagan, “Ta naati tumatettan de7iyoogaa siyiyoogaappe aadhdhidi, tana ufaissiyaabi baawa” yaagiis. (3 Yoh. 4) Yelida Kiristtaanetikka bantta naati “tumatettan de7iyoogaa” beˈiyo wode hegaadan gaana danddayoosona.