Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  August 2013

Neeni Ay Mala Asa Gidana Bessiyaakko Qoppa

Neeni Ay Mala Asa Gidana Bessiyaakko Qoppa

“Intte ai mala asa gidanau bessii? Intte de7oi geeshshanne Xoossaa milatiyaagaa gidanau koshshees.”—2 PHE. 3:11.

1, 2. Nuuni Xoossay nashshiyoogeeta gidanau ‘ay mala asa gidana bessii?’

HARA asay nubaa qoppiyoobay nuna qofissiyoogee erettidaba. SHin, nuuni Kiristtaane gidiyoogaadan, Yihooway nuna xeelliyo ogee hegaappe aaruwan qofissana koshshees. Ayssi giikko, i Ubbaappe Gita Xoossa; qassi “de7uwaa pulttoi” a.—Maz. 36:9.

2 Kiitettida PHeexiroosi, Yihoowa xeelan ‘nuuni ay mala asa gidana bessiyaakko’ qonccissiiddi, nu “de7oi geeshshanne Xoossaa milatiyaagaa” gidana koshshiyoogaa odiis. (2 PHeexiroosa 3:11 nabbaba.) Nu “de7oi” geeshsha gidana danddayiyoy, nuuni ubbaban geeshsha gididi deˈiyoogaana. Hegee nuuni qoppiyoobaa, oottiyoobaanne Xoossau goynniyoogaakka gujjees. Qassi, nuuni ‘Xoossaa milatiyaageeta gidanau’ Xoossaa wozanappe siiqananne bonchana koshshees. Yaatiyo gishshau, nuuni oottiyoobaa xalla gidennan, nuussi siyettiyaabaakka Xoossay qoppees. Yihooway “wozanaa” paacciyaagaa gidiyo gishshau, nu deˈoy geeshsha gidiyoogaa woy gidennaagaa, qassi nuuni assi aqidoogaa woy aqibeennaagaa erees.—1 Odiya 29:17.

3. Nuussi Xoossaara deˈiya dabbotaa xeelliyaagan, nuuni qoppana koshshiya oyshati awugeetee?

3 Seexaanaa Dabloosi nuuni Xoossan nashettanaadan koyenna. Nuussi Yihoowaara deˈiya dabbotaa mooranau i danddayiyo ubbabaa oottees. Seexaanay wordduwaanne cimuwaa goˈettidi nuuni ayyo goynniyo Xoossaappe nuna haassanau guyye geenna. (Yoh. 8:44; 2 Qor. 11:13-15) Hegaa gishshau, ‘Seexaanay asaa cimmiyoy ayba ogiyaanee? Yihoowaara tau deˈiya dabbotay moorettennaadan ay oottana danddayiyaanaa?’ giidi nuna oychiyoogee loˈˈo.

SEEXAANAY ASAA CIMMIYOY AYBA OGIYAANEE?

4. Seexaanay nuussi Xoossaara deˈiya dabbotay duuxxana mala qohanau koyiyoobay aybee, qassi aybissi?

4 Yesuusi erissiyo ashkkaraa Yaaqoobi hagaadan giis:  “Asi huuphiyan huuphiyan ba huuphe iita amuwan gooshettiyo wodenne cimettiyo wode paacettees. Hegaappe guyyiyan, amoi shahaaridi, nagaraa yelees; qassi nagarai diccidi, haiquwaa yelees.” (Yaaq. 1:14, 15) Seexaanay nuussi Xoossaara deˈiya dabbotay duuxxanaadan oottanau nu amuwau pultto gidida nu wozanaa qohanau koyees.

5, 6. (a) Seexaanay nuna qohiyoy ayba ogiyaanee? (b) Seexaanay nu wozanay iitabaa amottanaadan goˈettiyo pireti awugeetee, qassi i hegeeta goˈettiyoogan ay keena goobee?

5 Seexaanay nu wozanaa qohiyoy ayba ogiyaanee? Geeshsha Maxaafay “ha mule sa7aikka xalahe halaqan haarettidoogaa” yootees. (1 Yoh. 5:19) Seexaanay goˈettiyo ola miishshay ‘saˈan deˈiyaabaa’ gujjees. (1 Yohaannisa 2:15, 16 nabbaba.) SHaˈan qoodettiya layttau, Dabloosi asaa cimmanau ha alamiyaa hiillan giigissiis. Nuuni ha alamiyan deˈiyo gishshau, a geema cimuwan qohettennaadan naagettana koshshees.—Yoh. 17:15.

6 Seexaanay nu wozanay iitabaa amottanaadan dumma dummabaa giigissiis. Kiitettida Yohaannisi Seexaanay hegau goˈettiyo heezzu cimuwaa yootiis: (1) ‘asatettaa amuwaa,’ (2) ‘ayfen xeellidi qaaqqatiyoogaanne’ (3) ‘miishshan ceeqettiyoogaa’ woy ba aquwaa asa bessanau koyiyoogaa. Seexaanay Yesuusa bazzon paaccanau hageeta goˈettiis. Seexaanay ha pireta daro layttau goˈettido gishshau, i eta waati goˈettanaakko loytti erees; qassi asaa huuphiyan huuphiyan oyqqanau awugaa goˈettanaakko erees. Hagaappe naagettanau nuuni ay oottana danddayiyaakko beˈanaappe kase, Dabloosi Xoossaa Naˈaa cimmana xayikkonne, Hewaano waatidi cimmidaakko ane beˈoos.

‘ASATETTAA AMUWAA’

Seexaanay Hewaano cimmanau ‘asatettaa amuwaa’ goˈettiis (Mentto 7 xeella)

7. Seexaanay Hewaano paaccanau ‘asatettaa amuwaa’ goˈettidoy ayba ogiyaanee?

7 Paxa deˈanau asa ubbay qumaa maana koshshees. Xoossay saˈaa keehi daro kattaa mokkanaadan oottidi medhiis. Qumaa maanau nuussi deˈiya koshshaa goˈettidi, Seexaanay nuuni Xoossaa ufayssennabaa oottanaadan paaccanau malana danddayees. Hewaaniira gayttidaagan i waatidi hegaadan oottidaakko ane beˈoos. (Doomettaabaa 3:1-6 nabbaba.) Seexaanay Hewaana “lo77uwaanne iitaa erissiya mittaa” maada hayqqennaagaa yootiis. I he mittaappe a miikko Xoossaa mala gidanaagaakka odiis. (Doo. 2:9) Yaatiyo gishshau, hegee Dabloosi Hewaana paxa deˈanau Xoossau azazettana koshshenna giis giyoogaa mala. Hegee bulla worddo! Hewaana he qofaa ba wozanan wottikko, naaˈˈubaa doorana danddayausu: A he qofaa maayennan aggana danddayausu; woy qassi hegaa wotta denttada qoppada, he mittaa teeraa keehi amottana danddayausu. A ataakiltte sohuwan deˈiya ubba mittaa teeraa maana danddayiyaaba gidikkonne, ataakiltte sohuwau gidduwan deˈiya mittaabaa Seexaanay yootidoogaa  wotta denttada qoppaasu; yaatada, a “he mittaa teeraappe ekkada maasu.” Seexaanay hegaadan oottiyoogan, Hewaana bana Medhidaagee mooppa giidobaa maanau amottanaadan oottiis.

Keehippe koshshiyay aybakko Yesuusi mule dogi erenna (Mentto 8 xeella)

8. Seexaanay ‘asatettaa amuwaa’ goˈettidi Yesuusa paaccanau malidoy ayba ogiyaanee, qassi Seexaanay he paaciyan aybissi xoonibeennee?

8 Seexaanay Yesuusa bazzon paaccanau malido wode goˈettidobay hegaara issi mala. Yesuusi bazzuwan oytamu gallassinne oytamu qammi qumaa mibeenna; Seexaanay he wode qumaa koshshaa goˈettidi a paaccanau maliis. Seexaanay, “Neeni Xoossaa Na7aa gidikko ha shuchchaa, ‘Oitta gida’ gaada azaza” yaagiis. (Luq. 4:1-3) Yesuusi naaˈˈubaa doorana danddayees: I maalaalissiyaabaa oottiyo wolqqaa ba namisaa zaarana mala goˈettana woy goˈettennan aggana danddayees. Yesuusi hegaa mala wolqqaa bana siiqiyoogaa bessiyaabaa oottanau goˈettana koshshennaagaa erees. I namisettikkonne, Yihoowa dabbo gididi deˈiyoogaappe namisaa zaariyoogaa kaseyibeenna. Yesuusi, “Xoossaa maxaafai, ‘Asi Xoossaa qaalaa ubban de7anaappe attin, oitta xalaalan de7enna’ yaagees” yaagiis.—Luq. 4:4.

‘AYFEN XEELLIDI QAAQQATIYOOGAA’

9. ‘Ayfen xeellidi qaaqqatiyoogaa’ giyo qofay ay qonccissii, qassi Seexaanay Hewaano cimmanau ha amuwaa goˈettidoy ayba ogiyaanee?

9 Yohaannisi ‘ayfen xeellidi qaaqqatiyoogeekka’ pire gidiyoogaa yootiis. He qofay issi uri issibaa xeellidi amottana danddayiyoogaa bessees. Seexaanay Hewaano cimmanau he amuwaa goˈettiis. I, ‘Ne ayfee dooyettana’ yaagiis. Hewaana he mittaa teeraa keehi xeellin, mooppa giido mittaa teeray o keehi amoyiis. Hewaana he mittaa teeray “xeellanau lo77iyaagaa” gidiyoogaa beˈaasu.

10. Seexaanay Yesuusa paaccanau ‘ayfen xeellidi qaaqqatiyoogaa’ goˈettidoy ayba ogiyaanee, qassi Yesuusi zaaridoy ayba ogiyaanee?

10 ‘Ayfen xeellidi qaaqqatiyoogaa’ Yesuusa paaccanau Seexaanay goˈettidoy ayba ogiyaanee? Seexaanay Yesuusa, “Sa7aa kawotettaa ubbaa issi kuttan bessiis. Xalahe halaqai, Ha wolqqa ubbainne bonchchoi taassi imettido gishshau, . . . neessikka immana” yaagiis. (Luq. 4:5, 6) Yesuusi beˈidoy saˈaa kawotetta ubbaa gidennan, he kawotettatu bonchuwaa bessiya ajjuutaa. Seexaanay Yesuusi beˈidoban paacettees giidi qoppennan aggenna. Seexaanay yeella xayidi, “Neeni taassi goinnikko, ha ubbai neessi gidana” yaagiis. (Luq. 4:7) Yesuusi Seexaanay giidoogaadan oottanau koyibeenna. I sohuwaara zaariis. I, “Xoossaa maxaafai, ‘Godau, ne Xoossau goinna; a xalaalau ootta’ yaagees” yaagiis.—Luq. 4:8.

BA AQUWAA ASA BESSANAU KOYIYOOGA

11. Hewaana Seexaanan cimettidoy ayba ogiyaanee?

11 Yohaannisi wurssettan yootidobay, ‘miishshan ceeqettiyoogaa’ woy ba aquwaa  asa bessanau koyiyoogaa. Addaamenne Hewaani xallay saˈan banttarkka deˈiyo wode, eti ‘miishshan ceeqettana’ woy bantta aquwaa asa bessanau koyana danddayokkona. SHin, eti otorettidosona. Seexaanay Hewaano paaccido wode yootidobay, Xoossay o loˈˈobaa diggiis yaagiyoogaa mala. “Lo77uwaanne iitaa erissiya mittaa teeraappe” a miido gallassi “lo77uwaanne iitaa Xoossaadan” a eranaagaa Dabloosi issi yootiis. (Doo. 2:17; 3:5) Seexaanay Hewaana Yihoowappe shaahettada deˈana danddayays gaada qoppanaadan koyiis. A otorettiyoogee he wordduwaa ammananaadan oottennan waayi aggana. A tumu hayqqikke gaada qoppada, mooppa giido mittaa teeraappe maasu. A keehi balabaa oottaasu!

12. Seexaanay Yesuusa paaccanau malido hara ogee aybee, qassi Yesuusi zaaridoy ayba ogiyaanee?

12 Hewaaniigaappe dumma ogiyan, ba huuphiyaa kawushshiyoogan Yesuusi loˈˈo leemiso gidees. Yesuusi harata maalaalissiyaabaanne Xoossaa paacciyoobaa oottanaadan Seexaanay a paaccanau maliis. SHin, yaatiyoogee otorettiyoogaa bessiyaaba gidiyo gishshau, Yesuusi hegaadan oottanau mule koyibeenna. Yesuusi, “Xoossaa maxaafai, ‘Godaa ne Xoossaa paaccoppa’ yaagees” yaagidi, qoncce zaaro zaariis.—Luqaasa 4:9-12 nabbaba.

YIHOOWARAA NUUSSI DEˈIYA DABBOTAA WAATI NAAGANA DANDDAYIYOO?

13, 14. Seexaanay ha wodiyan issi issi piriyaa waatidi goˈettiyaakko qonccissa.

13 Seexaanay ha wodiyankka, Hewaanonne Yesuusa cimmanau goˈettidoogaa mala piriyaa goˈettees. I asay shori baynnabaa oottanaadan woy likkiyaappe aattidi maanaadaaninne uyanaadan paaccanau ‘asatettaa amuwaa’ goˈettees. I asay Intternneetiyan pornograafiyaa beˈanaadan paaccanau ‘ayfen xeellidi qaaqqatiyoogaa’ goˈettees. Hegaa bollikka, asay otorettanaadan, sunttettanaunne hayttatanau koyanaadan, qassi daro aquwaa amottanaadan oottanau ‘miishshan ceeqettiyoogaa’ woy ba aquwaa asa bessanau koyiyoogaa goˈettees.

Hagaa mala hanotan neeni hassayana koshshiyo Geeshsha Maxaafaa qofay awugee? (Mentto 13, 14 xeella)

14 ‘Ha saˈan deˈiyaabay’ moliyaa oyqqiyaageeti piriyaa xeeran wottiyo katta mala. Hegee keehi qaaqqayiyaaba, shin piriyaara gaytti uttiis. Seexaanay asay Xoossaa higgiyaa phalqqiyaabaa oottanaadan denttettanau eti ubba gallassi koshshiyaaba giidi qoppiyoobaa goˈettees. SHin, hegaa mala geema paacee nuuni iitabaa amottanaadan oottanaunne nu wozanaa qohanau giigiis. He piree, nuuni nuussi koshshiyaabaa kunttiyoogeenne injje deˈo deˈiyoogee Xoossaa  sheniyaa oottiyoogaappe aadhees giidi qoppanaadan oottanau giigidaba. Seexaanay nena cimmanaadan koyay?

15. Seexaanaa paaciyaa eqettiyoogan nuuni Yesuusa leemisuwaa kaallana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

15 Hewaana Seexaanaa paaciyan kunddikkokka, Yesuusi he paaciyaa eqettiis. I paacettido paace ubban, “Xoossaa Maxaafai, . . . yaagees” giidi zaariis. Nuuni Geeshsha Maxaafaa minni xannaˈikko, an deˈiya qofaa loyttidi eroos; qassi paacee gakkiyo wode suure qofaa qoppanaadan maaddana danddayiya xiqiseta hassayana danddayoos. (Maz. 1:1, 2) Geeshsha Maxaafan etabay odettido, Xoossau ammanettida Kiristtaaneta hassayiyoogee nuuni eta leemisuwaa kaallanaadan maaddees. (Roo. 15:4) Yihoowa wozanappe bonchiyoogee, i siiqiyoobaa siiqiyoogeenne i ixxiyoobaa ixxiyoogee nuna iitabaappe naagees.—Maz. 97:10.

16, 17. Nuuni ‘qoppiyo abbee’ nuna waatidi maaddana woy qohana danddayii?

16 Kiitettida PHauloosi nuuni ha alamiyaagaa gidennan, Xoossaa qofaa kaallanau nu “qoppiyo abbiyaa” goˈettanaadan minttettiis. (Roo. 12:1, 2, NW) Nuuni qoppiyoobaa xeelliyaagan nu huuphiyaa naagana koshshiyoogaa qonccissanau PHauloosi hagaadan giis: “Nuuni asa qofa xaissoos; qassi Xoossaa eratettaa bolli denddidi xubbiya otoro qofa ubbaa laaloos. He qofa ubbai Kiristtoosayyo azazettana mala omooddoos.” (2 Qor. 10:5) Nuuni qoppiyoobay nuna maaddana woy qohana danddayees; yaatiyo gishshau, nuuni ubbatoo loˈˈobaa ‘qoppana’ koshshees.—Pili. 4:8.

17 Nuuni geeshsha gidanau koyikko, iitabaa qoppananne amottana koshshenna. Nuuni Yihoowa “geeshsha wozanaappe” siiqana bessees. (1 Xim. 1:5) SHin, nu wozanay cimmiyaagaa gidiyo gishshau, ‘ha saˈan deˈiyaabay’ nuna ay keena qohiyaakko akeekennan aggana danddayoos. (Erm. 17:9) Yaatiyo gishshau, nuuni Geeshsha Maxaafaappe tamaaridobaa maaran, ‘ammanuwan deˈiyaakkonne nuna qoridi pirddana’ koshshennee?—2 Qor. 13:5.

18, 19. Nuuni Yihooway koyiyoogaa mala asa gidanau murttana koshshiyoy aybissee?

18 ‘Ha saˈan deˈiyaabaa’ eqettanaadan nuna maaddiya harabay Yohaannisi geeshsha ayyaanay denttettin yootidobaa hassayiyoogaa. I, “Ha sa7ainne ha sa7an asi amottiyo ubbabai aadhdhana. SHin Xoossai giidoogaa oottiya urai merinau de7ana” yaagiis. (1 Yoh. 2:17) Seexaanaa alamee merinau deˈiyaaba malatees. SHin, ha alamee issi galla xayana. Seexaanaa alamee nuussi immiyoobi aybinne merinau deˈenna. Hegaa hassayiyoogee nuuni Dabloosan cimettennaadan maaddees.

19 Kiitettida PHeexiroosi nuuni Xoossan nashettiyaageeta gidana bessiyoogaa yootiis. I hagaadan giis: “Intte Xoossaa gallassaa naagishin, he gallassai eesuwan gakkanaadan, intteyyo danddayettiyaabaa oottite; he gallassi saloti xuugettidi xayananne saluwaa meretatikka wolqqaama mishuwan seerana.” (2 PHe. 3:12) He gallassay yaana wodee keehi matattiis; qassi Yihooway Seexaanaa alamiyaa muleera xayssana. He wodee gakkanaassi, Seexaanay Hewaanonne Yesuusa paaccidoogaadan, nuna paaccanau ‘ha saˈan deˈiyaabaa’ ubbatoo goˈettana. Hewaaniigaadan nu iita amuwaa poliyoogee Seexaanay nu xoossaa gidanaadan koyiyoogaa mala gidiyo gishshau, nuuni hegaadan oottana koshshenna. Seexaanay hegaa mala paaciyaa keehi amoyiyaaba oottidi shiishshikkonne, nuuni Yesuusaagaadan paaciyaa eqettana koshshees. Nuuni ubbaykka Yihooway koyiyoogaa mala asa gidanau murttidaageeta gidoos.