Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  August 2013

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Kiristtaane gidida aawaynne aayyiyaa bohettida naˈaara gubaaˈe shiiquwan issippe uttiyoogee bessiyaabee?

Bohettida uray Kawotettaa Addaraashan uttiyo sohuwaabaa qoppiyoogee keehi koshshiyaaba gidenna. Kiristtaane aawaynne aayyiyaa etaara issippe son deˈiya bohettida naˈaa ayyaanaaban maaddiyoogee bessiyaaba gidikko maaddanaadan Wochiyo Keelaa maxeetee minttettiiddi takkiis. Xiqimita 1, 2001, Wochiyo Keelaa (Amaarattuwaa), sinttaa 16ppe biidi 18 gakkanaassi qonccidaagaadan, yelidaageeti banttanaara issippe son deˈiya, asa gamma gakkibeenna bohettida naˈaa Geeshsha Maxaafaa xannaˈissanakka danddayoosona. Hegaadan oottiyoy naˈay ba mooruwaappe simmanau koshshiya maaduwaa demmana giidi qoppiyo gishshataassa. *

Kawotettaa Addaraashan uttiyoosaa xeelliyaagan, asa gamma gakkibeenna bohettida naˈi woppu giidi yelidaageetuura uttikko aynne baa. Bohettida uri addaraashan guyye gaxan uttana koshshees giya higgee baynna gishshau, bohettida naˈikka a yelidaageeti uttiyoosan awaaninne eta matan uttana danddayees. Yelidaageeti bantta naˈau ayyaanaaban koshshiyaabaa kunttiyaageeta gidiyo gishshau, naˈay shiiquwan tamaariyoobaa loyttidi ezggiyoogaa eranau koyiyoogee qoncce. Hegaara gayttidaagan, naˈay barkka uttanaadan aggibayiyoogaappe etaara uttanaadan oottiyoogee maaddana danddayees.

Gidoppe attin, bohettida naˈay bana yelidaageetuura issippe deˈennaba gidikko shin? Yaanikko, yelidaageetuura issippe uttana danddayenna giyoogee? Kiristtaaneti banttanaara issippe deˈenna bohettida dabbuwaara gayttiyoogaa xeelliyaagan kaallana koshshiya qofaa takkida Wochiyo Keelaa maxeetee qonccissi yootiis. * Gidoppe attin, bohettida uri shiiquwaa wode woppu giidi so asaara uttiyoogee, koshshennan aara wodiyaa aattanau koyiyoogaappe keehi dumma. Ammanettida so asay bohettida bantta dabbuwaa bessiyaagaadan xeelliyaabanne aara gayttiyoogaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay yootiyo zoriyaa kaallanau baaxetiyaaba gidikko, qofissiyaabi waayi deˈana.—1 Qor. 5:11, 13; 2 Yoh. 11.

Bohettida uri bessennabaa hanennaba gidikko, i so asaa matan uttiyoogee woy gubaaˈiyan deˈiya hara uraa matan uttiyoogee qofissiyaaba gidenna. Issi uri uttiyoosaa xeelliyaagan dumma dumma hanotau higge kessiyoogee daro metoy merettanaadan oottana danddayees. Ammanettida so asaa gujjin, gubaaˈiyan shiiqida ubbay bohiyoogaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallanau baaxetiyaabanne uttiyo sohuwaa xeelliyaagan ishantti xubettennaba gidikko, gubaaˈe shiiquwaa yiyaageeti uttiyo sohoy hegaa keena qofissana koshshenna.

^ MENT. 3 Ha huuphe yohoy qonccissiyoy asa gamma gakkibeenna bohettida attuma naˈaabaa gidikkokka, qofay macca naˈassikka haniyaaba.

^ MENT. 5 “Xoossaa Siiquwan” yaagiya maxaafaa sinttaa 207-209 xeella.