Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Naase 2013

Geeyideta

Nuuni geeshshanne Xoossaa oosuwan goˈˈiyaageeta gididi deˈanau maaddana danddayiya oyddubata pilgga.

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Kiristtaane gidida aawaynne aayyiyaa bohettida naˈaara gubaaˈe shiiquwan issippe uttiyoogee bessiyaabee?

LIFE STORY

Yihooway ‘Hachi Hachi Ta Toohuwaa Tookkees’

Namibiyan deˈiya issi michiyo wolqqaama sahoy sakkishinkka, a aqinye gidada 20ppe dariya layttau ufayssan haggaazanaadan maaddiday aybee?

Yihoowa Bolli Mule ‘Yiillotoppa’

Issoti issoti bantta wozanan Xoossaa bolli yiillotidosona. Bantta metuwau gaasoy a goosona. Nuuni he piriyan gelennaadan waani naagettana danddayiyoo?

Yelidaageetoo—Intte Naata Guutta Naatettaappe Doommidi Loohissite

Naata loohissiyoogaa awude doommana koshshii? Hegaadan loohissiyoogee ay ay gujjii?

Issoy Issuwau Qoppite; Qassi Issoy Issuwaa Minttettite

Nuna metoy gakkishinkka harati ammanettidi Xoossau haggaazanaadan waati maaddana danddayiyoo?

Neeni Ay Mala Asa Gidana Bessiyaakko Qoppa

Seexaanay nuuni Xoossan nashettanaadan koyenna. Yihoowaara nuuyyo deˈiya dabbotay moorettennaadan ay oottana danddayiyoo?

Elssaaˈi Tamaa Para Gaareta Beˈiis—Neeni SHin Beˈay?

Elssaaˈi ba deˈuwan Yihoowan mintti ammaniis; qassi an keehi ammanettiis. Nuuni a leemisuwaappe ay tamaarana danddayiyoo?

FROM OUR ARCHIVES

Kawoy Keehippe Ufayttiis!

Suwaazilandde kawoy Geeshsha Maxaafaa tumaa xoqqu ootti xeellidoy ayba ogiyaanakko nabbaba.