Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

“Keehi Garamissiya Misile!”

“Keehi Garamissiya Misile!”

Ooratta Wochiyo Keelaa maxeetiyaa beˈiyo wode ne huuphessi woy haratussi aapputoo hegaadan gaadii? Keehi qoppidi giigissido loˈˈiya misiletanne pootota maxeetiyan kessiyo halchoy deˈees. Eti nuuni hanotaa qoppanaadaaninne akeekanaadan maaddiyaabata. Nuuni Wochiyo Keelaa Xinaatiyau giigettiyo wodenne gubaaˈiyan qofaa yootiyo wode misileti keehippe maaddana danddayoosona.

Leemisuwau, issi xannaˈiyo huuphe yohuwan deˈiya koyro misilee he huuphe yohuwau doorettidoy aybissakko qoppa. Hegee ay qonccissii? Waanna huuphe yohuwaara woy huuphe yohuwaa qonccissiya xiqisiyaara hegee maayettiyoy ayba ogiyaanee? Hara ubba misileekka tobbiyo qofaa minttiyoynne nena maaddiyoy ayba ogiyaanakko qoppa.

Gubaaˈiyan Wochiyo Keelaa Xinaatiyaa kaalettiya ishay, misileti ubbay tamaariyoobaa waati qonccissiyaakko woy banttana waati goˈˈiyaakko yootanaadan asaa oychana danddayees. Issi issitoo, misiliyaa issi menttuwaara gatti xeellanaadan maaddiya qofay misiliyaa matan xaafettees. Hara misileta aappuntta menttuwaara tobbiyoogee loˈˈokko kaalettiya ishay kuuyana danddayees. Hegaadan oottiyoogan, Xoossaa Qaalan deˈiya timirttiyaa nabbabiya ubbay akeekanaadan maaddanau giigissidobaappe ubbay loyttidi goˈettana.

Issi ishay, “Loyttidi xaafido issi huuphe yohuwaa nabbabi simmin, misileti he huuphe yohoy keehi ufayssiyaagaa gidanaadan oottoosona” yaagiis.