Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Isiine 2013

Bolla Gididi Heemmiyaagaa Yara Gididi Mati Sunttettidaagaa

Bolla Gididi Heemmiyaagaa Yara Gididi Mati Sunttettidaagaa

Oruwaa gallassi maallado, Masqqala 5, 2012n, Yihoowa Markkata Bolla Gididi Heemmiyaagaa yara gididi issi ishay mati sunttettidoogee Amarkkaaninne Kanaadan deˈiya Beeteele so asau odettiis. Mark Sanderseni Masqqala 1, 2012ppe doommidi he aawatettaa ekkidi oottees.

Ishaa Sandersena Amarkkan Kaliforniyaa giyoosan deˈiya San Diyego kataman Kiristtaane aawaynne aayyiyaa dichidosona; yaatin, i Usuppune 9, 1975⁠n xammaqettiis. I Masqqala 1, 1983⁠n Kanaada biittan Saskachiwaane giyo heeran aqinye gididi oottiyoogaa doommiis. I Gubaaˈiyan Oottiyaageeti Loohiyo Timirtte Keettan (ha wodiyan Machibeenna Ishati Loohiyo Timirtte Keettaa geetettiyaagan) Amarkkan laappuntta kayan tamaaridi, Tisaase 1990⁠n anjjettiis. Ishaa Sanderseni Hosppune 1991n, Kanaadan, Niwufawundlandde haruuruwan dumma aqinye gididi oottanaadan maddabettiis. I woradaa xomoosiyaagaa sohuwan maddabettidi haggaazi simmidi, Kanaada Beeteele keettaa asaa yara gidanaadan Usuppune 1997⁠n shoobettiis. Hidaare 2000n, i Amarkka macara biiruwaa biidi, yan koyro Hosppitaaliyaara Gayttidabaa Erissiya Kifiliyan, guyyeppe qassi Haggaazo Kifiliyan oottiis.

Ishaa Sanderseni Masqqala 2008⁠n Macara Biiruwaa Konttiyaa Yaratuyyo Giigida Timirtte Keettan tamaariis; hegaappe simmin, Pilippinsse biittaa Macara Biiruwaa Konttiyaa yara gididi sunttettiis. Masqqala 2010n, i simmidi Amarkka baanaadan shoobettidi, yan Bolla Gididi Heemmiyaagaa Haggaazo Konttiyaa maaddiyaagaa gididi oottiis.