Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) July 2013

Ha maxeetee Yesuusi yootido hiraagan issi issibay polettiyo wodiyaa, qassi ammanettida wozannaama ashkkaraa oonatettaa xeelliyaagan laamettida qofaa qonccissees.

“Hegee Aude Hananaakko, Nuuyyo Odarkkii”

Maatiyoosa 24ninne 25n deˈiya, Yesuusi yootido hiraagay polettiyo wodiyaa xeelliyaagan laamettida qofay aybee?

“Taani . . . Ubba Wode Inttenaara De7iyoogaa Akeekite”

Yesuusi gisttiyaabaanne zardduwaabaa yootido leemisoy zeriyo wodiyaabaa, dicciyo wodiyaabaanne cakkiyo wodiyaabaa yootees. Cakkiyo wodiyaara gayttidaagan laamettida qofay aybee?

Amaridaageetu Baggaara Darota Miziyoogaa

Koyro xeetu layttan deˈiya gubaaˈeta Yesuusi ayyaanaa qumaa mizidoy ayba ogiyaanee? Yesuusi ha wodiyankka hegaadan mizii?

‘Ammanettida Wozannaama Ashkkaray Oonee?’

Ha huuphe yohoy ammanettida wozannaama ashkkaraa xeelliyaagan nuuni akeekido laamettida qofaa yootees. Nuuni ayyaanaaban payya gididi deˈana danddayiyoy he ashkkaraa baggaara gididoy aybaa ogiyaanakko akeeka.

Bolla Gididi Heemmiyaagaa Yara Gididi Mati Sunttettidaagaa

Mark Sanderseni Masqqala 1, 2012n Yihoowa Markkata Bolla Gididi Heemmiyaagaa yara gididi oottiyoogaa doommiis.

LIFE STORY

Awaaninne Gidin Yihoowayyo Oottanau Keehi Koyida

Nezerlandde biittan deˈiya issi azinaynne machiyaa metoy gakkishin, qassi hanotay laamettishin wozanappe Yihoowan ammanettidoy ayba ogiyaanakko nabbaba.

“Keehi Garamissiya Misile!”

Nu xuufiyan kiyiya misileti nuuni hanotaa qoppanaadaaninne akeekanaadan maaddiyaabata. Neeni loˈˈiya misiletun goˈettana danddayiyoy ayba ogiyaanee?