Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Tamme 2013

Yihoowa Kehatettaanne A Ashkketettaa Akeeka

Yihoowa Kehatettaanne A Ashkketettaa Akeeka

“GODAI ubbau keha; i ba medhdhido ubbau qarettiyaagaa.”—MAZ. 145:9.

1, 2. Nuuni merinau ay oottana danddayiyoo?

MONIKO giyo michiyaa, “Nuuni aqo oyqqoosappe 35 laytta heera gidana” yaagaasu. A, “Taaninne ta azinay issoy issuwaa loytti eroos. SHin, hagaa keena wodiyaa issippe deˈidikka issoy issuwaabaa erennabaa tamaariiddi deˈoos” yaagaasu. Nuuppe daroti nu azinaabaa, nu macheebaa woy nu laggetubaa hegaadan gaana danddayoos.

2 Nuuni siiqiyo uraabaa loytti eriyoogee nuna ufayssees. SHin nuuni Yihoowaara dabbotiyoogaara geeddarssana danddayiyo ayba laggetettinne baawa. Yihoowabaa ubbabaa mule erana danddayokko. (Roo. 11:33) Nuuni Yihoowa eeshshaabaa merinau tamaaridi, a eeshshaa loytti akeekana danddayoos.—Era. 3:11.

3. Nuuni ha huuphe yohuwan ay beˈanee?

3 Hagaappe kasetiya huuphe yohoy Yihooway pashkka gidiyoogaanne asa asappe shaakkennaagaa nuuni loytti akeekanaadan maaddiis. Haˈˈi qassi, ufayssiya Yihoowa eeshshatuppe hara naaˈˈata, giishin a kehatettaanne a ashkketettaa ane beˈoos. Yaatiyoogan, “GODAI ubbau keha; i ba medhdhido ubbau qarettiyaagaa” gidiyoogaa nuuni kaseegaappe loytti akeekana.—Maz. 145:9.

YIHOOWAY KEHA

4. Tumu kehatettaa bessiya waannabay aybee?

4 Kehiyoogaa giyoogee woygiyoogee? Hegaa zaaruwaa Oosuwaa 20:35⁠n xaafettida, Yesuusi giidobaappe akeekoos. Xiqisee, “Ekkiyaagaappe immiyaagee anjjettidaagaa” yaagees. Yesuusi hegaadan giyoogan, tumu kehatettaa bessiya waannabaa qonccissiis. Keha uri ba wodiyan, ba wolqqaaninne ba aquwan ubban harata maaddiyaabaa oottees; qassi yaatiyoogee a ufayssees. Issi uri keha gidiyoogaa bessiyaabay a imotay gita gidiyoogaa gidennan,  i he imotaa immanaadan denttettidabaa. (2 Qoronttoosa 9:7 nabbaba.) ‘Ufayttiya nu Xoossaa’ Yihoowaagaa keena keha gidida uri baawa.—1 Xim. 1:11, NW.

5. Yihooway keha gidiyoogaa bessiyoy ayba ogiyaanee?

5 Yihooway keha gidiyoogaa bessiyoy ayba ogiyaanee? I asa ubbau, ubba bau goynnennaageetuyyookka koshshiyaabaa kunttees. Tumakka, “GODAI ubbau keha.” “Iita asaukka lo77o asaukka Xoossai ba awaa awaxxissees; qassi xillotuyyookka nagaranchchatuyyookka ba iraa bukissees.” (Maa. 5:45) Kiitettida PHauloosi Yihooway etayyo ‘iraa saluwaappe bukissiyoogaa, kattaakka wodiyan immiyoogaa, qassi qumaa immidi, eta daro ufayssiyoogaa, yaatidi etayyo loˈˈobaa oottiyoogaa,’ Kiristtaane gidenna asau yootidoy hegaassa. (Oos. 14:17) Yihooway ubba asaukka keha gidiyoogee qoncce.—Luq. 6:35.

6, 7. (a) Yihoowa keehippe ufayssiyay oona maaddiyoogee? (b) Xoossay baayyo goynniya ammanettiyaageetussi koshshiyaabaa waati kunttiyaakko leemisuwaa yoota.

6 Ayyo goynniya ammanettiyaageetussi koshshiyaabaa kunttiyoogee Yihoowa keehi ufayssees. Kawuwaa Daawiti, “Taani kase yelaga; ha77i simmi cimaas; shin xillo asi coo attin, woikko a naati miyoobaa woossin, taani mulekka be7a erikke” yaagiis. (Maz. 37:25) Ammanettiya daro Kiristtaaneti Yihooway etau koshshiyaabaa kunttiyoogaa qonccissiya hegaa malabaa bantta deˈuwan beˈidosona. Ane issi leemisuwaa beˈa.

7 Kumetta wodiyaa haggaaziya Nanso amarida layttappe kase metiyaabay gakkiis. Nansa he wode hanidabaa hassayada hagaadan gaasu: “Wonttetta gallassi keraa qanxxana bessiyo 66 doolaaree tau koshshiis. Taani ha miishshaa awuppe demmanaakko erabeykke. Hegau Xoossaa woossaas; yaatada miyoobaanne uyiyoobaa aattiyo ta oosuwaa oottanau baas. He gallassi giyay darenna gishshau, he galla omarssi asay tau daro miishshaa immana gaada qoppabeykke. He galla omarssi daro asay he uteeliyaa yiidoogee tana garamissiis. Taani he galla oosuwaappe kiyiyo wode, tau asay immido miishshaa ubbaa qoodin 66 doolaare gidiis.” Nansa Yihooway iyyo koshshiyaagaa keenaa kehatettan immidoogaa akeekaasu.—Maa. 6:33.

8. Yihooway immido ubbabaappe aadhiya imotay aybee?

8 Yihooway kehatettan immido, ubbaappe aadhiya imotaa ubba asay ekkana danddayees. He imotay aybee? A Naˈaa wozuwaa yarshshuwaa. Yesuusi, “Xoossaa Na7aa ammaniya ubbai merinaa de7uwaa ekkanaappe attin, xayenna mala, Xoossai ha sa7aa keehi siiqido gishshau, ba mexi issi Na7aa immiis” yaagiis. (Yoh. 3:16) Ha xiqisiyan, “ha sa7aa” geetettiday asaa naata. Ee, Yihooway kehatettan immido, ubbaappe aadhiya imotaa koyiya ubbay ekkana danddayees. Yesuusan ammaniya ubbay merinaa deˈuwaa demmana! (Yoh. 10:10) Yihooway  keha gidiyoogaa bessiya hagaappe aadhiyaabi baawa.

KEHA GIDIYOOGAN YIHOOWA LEEMISUWAA KAALLA

Keha gidiyoogan Yihoowa leemisuwaa kaallanaadan Israaˈeelatussi odettiis (Mentto 9 xeella)

9. Nuuni keha gidiyoogan Yihoowa leemisuwaa kaallana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

 9 Nuuni keha gidiyoogan Yihoowa leemisuwaa kaallana danddayiyoy ayba ogiyaanee? Yihooway “nuuni ufaittanaadan, ubbabaa palahissidi nuuyyo” immees; hegaa gishshau, nuunikka “haratuura shaakki ekkiyaageeta” gidana bessees; yaatiyoogan eta ufayssoos. (1 Xim. 6:17-19) Nuuni siiqiyoogeetuyyoonne metootidaageetuyyo nu aquwaappe ufayssan immoos. (Zaarettido Wogaa 15:7 nabbaba.) Kehatettan immanaadan nuna maaddana danddayiyay aybee? Issi issi Kiristtaaneti asi etau imotaa immido payduwan, etikka imotaa immana danddayiyo uraa koyanau qofaa qachidosona. Keha gidanau baaxetiya daro ishatinne michoti gubaaˈiyan deˈoosona.

10. Haratussi kehiyo daro loˈˈo ogetuppe issoy aybee?

10 Haratuyyo kehiyo daro loˈˈo ogetuppe issoy, kehabaa haasayiyoogaanne oottiyoogaa. Nuuni yaatana danddayiyoy ayba ogiyaanee? Harata maaddanaunne minttettanau nu wodiyaanne wolqqaa goˈettiyoogaana. (Gal. 6:10) Nuuni hegaadan kehabaa oottiyaakkonne akeekanau, nuna hagaadan giidi oychana danddayoos: ‘Taani harati yootiyoobaa wozanappe siyiyaanaa? Issi uri taani issibaa oottada woy kiitettada a maaddana mala oychiyo wode, danddayiyaaba gidikko eeno giyaanaa? Taani gubaaˈiyan woy nu son deˈiya ura wozanappe galatoosappe ay keena takkidanaa?’ Nuuni haratuyyo ‘immiyaageeta’ gidiyo wode, Yihoowakkonne nu laggetukko loytti shiiqoos.—Luq. 6:38; Lee. 19:17.

11. Nuuni Yihoowau immana danddayiyo issi issi ogeti awugeetee?

 11 Nuuni Yihoowaukka immana danddayoos. Geeshsha Maxaafay, “GODAA ne duretettan  bonchcha” yaagidi zorees. (Lee. 3:9) He ‘duretettay’ nuuni ayyo haggaazanau goˈettana danddayiyo wodiyaa, wolqqaa, aquwaanne eraa. Guutta naatikka Yihoowau immiyoogaa tamaarana danddayoosona. Jeesena giyo aaway, “Nu soo asay Kawotettaa Addaraashan immiyo miishshaa nu naati saaxiniyan yegganaadan oottoos. Naati he miishshaa yeggiyo wode, Yihoowau issibaa immidabadan qoppiyo gishshau, ufayttoosona” yaagiis. Yihoowau immiyoogee ufayssiyoogaa naati naatettan akeekikko, gitatiyo wodekka ayyo immoosona.—Lee. 22:6.

YIHOOWAY ASHKKE

12. Ashkke giyoogee woygiyoogee?

12 Ufayssiya Yihoowa eeshshatuppe haray ashkketettaa. Ashkke giyoogee woygiyoogee? Wolayttatto Geeshsha Maxaafan darotoo ashkketettaa geetettidi birshshettida qaalay, Geeshsha Maxaafay koyro xaafettido doonan eeno giyoogaa bessiya qaala. (Tii. 3:1, 2) Geeshsha Maxaafan he qaalau deˈiya birshshettaa maaran, ashkke uri ubbatoo higgiyaa kaallennan aggana danddayees. I ba giidobaappe simmenna zozzu giida asa gidenna. I haratu hanotaa akeekidi, etassi kehabaa oottees. I harati giyoobaa siyees; qassi koshshiyo wode, eti koyiyoobaa polanau ba qofaa laammees.

13, 14. (a) Yihooway ashkke gidiyoogaa bessiyoy ayba ogiyaanee? (b) Ashkketettaa xeelliyaagan, Yihooway Looxa oyqqido ogiyaappe ay tamaarana danddayiyoo?

13 Yihooway ashkke gidiyoogaa ayba ogiyan bessidee? I bau haggaaziyaageetuyyo siyettiyaabaa qoppidi, darotoo issibaa eti bantta koyidoogaadan oottanaadan paqqadees. Leemisuwau, Yihooway xillo asa gidida Looxessi oottidobaa qoppa. Yihooway Sadoomanne Gamoora katamata xayssanau qofaa qachido wode, deriyaakko baqatana mala Looxessi yootiis. SHin, Looxee aybissakkonne harasaa baqatanau paqqadana mala woossiis. Looxee Yihooway Ba azazuwaa laammanaadan oychidoogaa akeekadii?—Doomettaabaa 19:17-20 nabbaba.

14 Issi uri Looxe ammanoy shuggiis woy i azazettenna giidi qoppana danddayees. Qassi, Yihooway Looxa awankka ashshana danddayiyoogee sirissennaba gidiyo gishshau, Looxee yayyana bessenna. Gidikkokka, Looxee yayyiis. Yihooway Looxe qofaa ekkidi, i hara katamaa baqatanaadan paqqadiis; shin he katamay Yihooway xayssanau qoppidoogaa. (Doomettaabaa 19:21, 22 nabbaba.) Tumakka, Yihooway ba giidoogaappe simmennan ixxiya zozza gidenna. I eeno giyaagaanne ashkke.

15, 16. Muuse Higgee Yihooway zozzu giidaagaa gidennaagaa bessiyoy ayba ogiyaanee? (Ha huuphe yohuwaa doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

15 Yihooway zozzu giidaagaa gidennaagaa bessiya, Muuse Higgiyan odettidabaa qoppa. Issi Israaˈeela asi dorssaa woy deeshshaa yarshshana danddayenna daro manqqo gidikko, naaˈˈu buuba harapheta, woykko naaˈˈu mara harapheta yarshshana danddayees. Gidoppe attin, issi Israaˈeela asi naaˈˈu mara haraphetakka yarshshanau danddayenna daro manqqo gidikko shin? He keehi manqqo gidida Israaˈeela asi guutta xiilliyaa yarshshana mala Yihooway paqqadiis. SHin yarshshuwau shiishshana bessiyoy hara coo xiilliyaa gidennan, pokko imattaa shoobbanau goˈettiyoogaa mala ‘liiqo xiilliyaa’ gidiyoogaa akeeka. (Doo. 18:6) Yihooway issi uraappe a wolqqa keenaa koyiyoogaa ha leemisoy bessiyoy ayba ogiyaanee?—Wogaabaa 5:7, 11 nabbaba.

16 Neeni keehi hiyyeesa Israaˈeela asa gididabadan ane qoppa. Neeni yarshshuwau guutta xiilliyaa ekkada gayttiyo dunkkaaniyaa gakkiyo wode, dureti mehiyaa ehiidoogaa beˈadasa. Neeni yarshshanau guuttabaa ehiido gishshau yeellatana danddayaasa. SHin Yihooway neeni ehiido yarshshuwaa nashshiyoogaa hassayaasa. Aybissi? Yihooway he xiillee liiqo gidanaadan azaziis. Yihooway hiyyeesa gidida Israaˈeelata, ‘Intte haratuugaa keenaa yarshshana danddayennaba gidikkokka, inttessi deˈiyaabaappe  keehi murutaa tau immiyoogaa akeekays’ yaagiis gaana danddayettees. Yihooway baayyo haggaaziyaageetu abbiyaa pacaanne eta hanotaa akeekiyoogan, zozzu giidaagaa gidennaagaa bessees.—Maz. 103:14.

17. Yihooway ay mala goynuwan ufayttii?

 17 Yihooway ashkke gidiyoogaanne nuuni ayyo kumetta wozanaappe oottiyo wode hegaa ekkiyoogaa eriyoogee minttettiyaaba. (Qol. 3:23) Xaaliyaa biitta asa gidida Konstanso geetettiya cima michiyaa hagaadan gaasu: “Tana Medhidaagaabaa haratuyyo yootiyoogee taani ufayttada ubbatoo wozanappe oottiyooba. Taani muletoo sabbakiyoynne harata Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoy hegaassa. Sahoy tana darobaa ootissenna gishshau, issi issitoo azzanays. SHin Yihooway ta abbiyaa pacaa akeekiyoogaa, tana siiqiyoogaanne taani oottiyooban ufayttiyoogaa erays.”

ASHKKE GIDIYOOGAN YIHOOWA LEEMISUWAA KAALLA

18. Yelidaageeti Yihoowa leemisuwaa kaallana danddayiyo issi ogee aybee?

18 Nuuni ashkke gidiyoogan Yihoowa leemisuwaa kaallana danddayiyoy ayba ogiyaanee? Yihooway Looxa oyqqido ogiyaa ane zaarettada qoppa. Yihoowau gita maatay deˈiyaaba gidikkonne, Looxee ba qofaa yootiyo wode i kehatettan siyiis. Qassi Xoossay Looxee oychidobaa poliis. Neeyyo naati deˈikko, Yihoowa leemisuwaa kaallana danddayay? Ne naati oychiyoobaa siyay? Qassi danddayettiyaaba gidikko, eti koyiyoobaa polay? Hegaara gayttidaagan, Masqqala 1, 2007, Wochiyo Keelay issi issi aawatinne aayeti son kessiyo dambbiyaabaa bantta naatuura tobbana danddayiyoogaa qonccissees. Leemisuwau, naati omarssi woqqu saateppe kase soo gelana bessiyaakko yelidaageeti dambbiyaa kessana danddayoosona; qassi yaatanau etau maatay deˈees. Gidikkokka, Kiristtaane gidida aawatinne aayeti he giido saatiyaa xeelliyaagan naati giyoobaa siyana danddayoosona. Geeshsha Maxaafaa maaraa phalqqennaba gidikko, yelidaageeti issi issi hanotan he saatiyaa laammana danddayoosona. Yelidaageeti dambbiyaa kessanaappe kase bantta naatuura haasayikko, naati he dambbiyaa loytti akeekidi, azazettanau eeno goosona.

19. Yihoowagaadan ashkke gidanau gubaaˈiyaa cimati waati baaxetana danddayiyoonaa?

19 Gubaaˈiyaa cimati bantta mala Kiristtaanetu hanotaa akeekiyoogan, Yihoowagaadan ashkke gidanau baaxetoosona. Yihooway daro manqqo Israaˈeela asi shiishshiyo yarshshuwaakka xoqqu oottidi xeellidoogaa hassaya. Hegaadankka, amarida ishanttinne michontti geella sahoy caddiyo gishshau woy cimido gishshau, eti haggaazuwan oottana danddayiyoobay keehi guutta. Ha siiqo ishatinne michoti etau abbee paca gidiyo gishshau hidootaa qanxxikko shin? Eti banttau danddayettida ubbaa oottiyo gishshau Yihooway eta siiqiyoogaa cimati kehatettan yootana danddayoosona.—Mar. 12:41-44.

20. Nu wolqqa keenaa oottoos giyoogee Xoossau haggaaziyo wode xiboos giyoogee? Qonccissa.

20 Nu abbiyaa akeekoos giyoogee nuna nurkka qohennaadan giidi Xoossau haggaaziyo wode xiboos giyoogaa gidenna. (Maa. 16:22) Nuuni darobaa oottana danddayiiddi, qii guuttabaa oottanau koyokko. Nuuni ubbay Kawotettaara gayttidabaa oottanau ‘olettana’ woy warettana koshshees. (Luq. 13:24) Nuuni naaˈˈubaa yiggi xeellidi bessiyaagaadan oottanau baaxetoos. Hegeetuppe issoy, haggaazuwan xibennan aggidi, wozanappe oottanau warettiyoogaa. Haray qassi, Yihooway nu abbiyaappe aadhiyaabaa nuuppe mule koyennaagaa hassayiyoogaa. Nuuyyo deˈiyaabaappe murutaa ayyo immiyo wode, i ufayttiyoogaa ammanettana danddayoos. Hegaadan nashshiyaanne ashkke gidida Godau haggaaziyoogee ufayssiyaaba gidennee? Kaalliya huuphe yohuwan ufayssiya Yihoowa eeshshatuppe hara naaˈˈata beˈana.—Maz. 73:28.

“GODAA ne duretettan bonchcha.”​—Lee. 3:9 (Mentto 11 xeella)

“Intte oottiyo ooso ubbaa . . . wozanappe oottite.”​—Qol. 3:23 (Mentto 17 xeella)