Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yihooway Ammanettiyoogaanne Atto Giyoogaa Akeeka

Yihooway Ammanettiyoogaanne Atto Giyoogaa Akeeka

“Abeet Godau, neeni kehanne atto giyaagaa; nena xeegiya ubbaayyo aggenna ne siiqoi dariyoogaa.”—MAZ. 86:5.

1, 2. (a) Nuuni ammanettiyaanne atto giya laggeta nashshiyoy aybissee? (b) Nuuni woygiya oyshata tobbanee?

TUMU laggiyaabaa woyguutee? Ashilo giyo issi michiyaa, a tumu lagge gaada qoppiyo uri “ubbatoo neessi gakkiya uranne neeni mooriyo wode atto giya ura” gidiyoogaa yootaasu. Nuuni ubbaykka ammanettiyaanne atto giya laggeta nashshoos. Nuna asi siiqiyoogaa akeekanaadaaninne nuuni woppu giidi deˈanaadan eti maaddoosona.—Lee. 17:17.

2 Yihooway ooppenne aadhiya, ammanettiyaanne atto giya dabbo. Hegaa xeelliyaagan mazamuraawee hagaadan giis: “Abeet Godau, neeni kehanne atto giyaagaa; nena xeegiya ubbaayyo aggenna ne siiqoi dariyoogaa.” (Maz. 86:5) Ammanettiyaagaanne atto giyaagaa giyoogee woygiyoogee? Yihooway ha ufayssiya eeshshata bessiyoy ayba ogiyaanee? Qassi nuuni a leemisuwaa kaallana danddayiyoy ayba ogiyaanee? Hegaa zaaroy nuussi ooppenne aadhiya dabbo gidiya Yihoowa nuuni loyttidi siiqanaadan maaddees. He zaaroy nuuni issoy issuwaara laggetettaa minttanaadankka maaddees.—1 Yoh. 4:7, 8.

YIHOOWAY AMMANETTIYAAGAA

3. Ammanettiyoogaa giyoogee woygiyoogee?

3 Ammanettiya uri ba siiqiyo uraa baqqi oyqqiya asa. I he ura ubbatoo maaddiyoogan a siiqiyoogaa bessees. I metenna wode xallan gidennan, waayissiya wodiyankka hegaadan oottees. Geeshsha Maxaafay Yihooway “ammanettiyaagaa” gidiyoogaa yootees. Aagaadan ammanettiya hara ooninne baa.—Ajj. 16:5, NW.

4, 5. (a) Yihooway ammanettiyaagaa gidiyoogaa bessiyoy ayba ogiyaanee? (b) Nuuni Xoossay ammanettidi oottidobaa wotti denttidi qoppiyoogan minettana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

4 Yihooway ammanettiyaagaa gidiyoogaa bessiyoy  ayba ogiyaanee? I ammanettidi baassi goynniyaageeta mule aggenna. Hegaadan assi goynniyaageetuppe issuwaa gidida, Kawuwaa Daawiti Yihooway ammanettiyaagaa gidiyoogaa yootiis. (2 Sameela 22:26 nabbaba.) Daawita metoy gakkido wode, Yihooway ammanettiyaagaa gididi a kaalettiis, naagiisinne ashshiis. (2 Sam. 22:1) Yihooway ammanettiyoogaa yootiyoogaa xalla gidennan, oosuwankka bessidoogaa Daawiti erees. Yihooway Daawitassi ammanettidoy aybissee? Daawitikka ‘ammanettiyaagaa’ gidiyo gishshataassa. Yihooway baassi ammanettidi goynniyaageeta siiqees; qassi bau ammanettiyaageetussi ikka ammanettees.—Lee. 2:6-8.

5 Nuuni Yihooway ammanettidi oottidobaa wotti denttidi qoppiyoogan minettana danddayoos. Rida giyo ammanettida ishay Yihooway meto wodiyan Daawita waati maaddidaakko nabbabiyoogee bana ufayssiyoogaa yootiis. I hagaadan giis: “Daawiti baqatidi gonggoluwan deˈiyo wodekka Yihooway a ubbatoo maaddiis. Hegee tana keehi minttettees! Hegee, hanotay ayba gidinkka, ubba keehi iita milatikkokka, taani Yihoowassi ammanettikko i tana maaddiyoogaa hassayanaadan oottees.” Neenikka aagaadan qoppiyoogee sirissenna.—Roo. 8:38, 39.

6. Yihooway ammanettiyaagaa gidiyo hara ogee aybee, qassi hegee assi goynniyaageeta ayba ogiyan maaddii?

6 Yihooway ammanettiyaagaa gidiyo hara ogee aybee? I ba kessido maarau ubbatoo ammanettees. I, “Intte [cimana] gakkanaashinkka taani tanakka” yaagiis. (Isi. 46:4) Yihooway ubbatoo likke gididabaanne likke gidennabaa xeelliyaagan i kessido maaraadan kuuyees. (Mil. 3:6) Yihooway ammanettiyoogaa bessiyo hara ogee qaalaa gelidobaa ubbatoo poliyoogaa. (Isi. 55:11) Hegaa gishshau, Yihooway ammanettiyaagaa gidiyoogee ammanettidi assi goynniyaageeta ubbaa maaddees. Ayba ogiyan? Nuuni Yihooway kessido maaraa naaganau nuussi danddayettidabaa ubbaa oottiyo wode, i nuna anjjanau gelido qaalaa polanaagaa ammanettana danddayoos.— Isi. 48:17, 18.

AMMANETTIYAAGAA GIDIYOOGAN YIHOOWA LEEMISUWAA KAALLA

7. Nuuni ammanettiyoogan Xoossaa leemisuwaa kaallana danddayiyo issi ogee aybee?

 7 Nuuni ammanettiyoogan Yihoowa leemisuwaa kaallana danddayiyoy ayba ogiyaanee? Issi ogee metoy gakkiyoogeeta maaddiyaabaa oottiyoogaa. (Lee. 3:27) Leemisuwau, geella sahettiyo gishshau, so asay eqettiyo gishshau, woy nagaraa oottido gishshau, hidootaa qanxxida ne mala Kiristtaaniyaa eray? Erikko, kasetada he ura “lo77onne minttettiya qaalan” haasayissana danddayaasa. (Zak. 1:13) * Yaatiyoogan, “ishappe aadhdhidi ammanttiya” tumu lagge gidiyoogaa bessaasa.—Lee. 18:24.

8. Nu aqo laggiyau ammanettana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

8 Nuuni siiqiyoogeetussi ammanettidaageeta gidana danddayiyo hara ogeekka deˈees. Leemisuwau, nuuni aqo oyqqidaageeta gidikko, nu aqo laggiyau ammanettidi deˈana bessiyoogaa eroos. (Lee. 5:15-18) Yaatiyo gishshau, nuuni wodiraa laammanaadan denttettiya aybanne oottokko. (Maa. 5:28) Hegaa bollikka, nu mala Kiristtaaneta zigiriyoogaappe woy eta sunttaa mooriyoogaappe haakkiyoogan, hegaa malabaa hara urau odennan aggiyoogan woy ubba hegaa siyennan ixxiyoogan etau ammanettidaageeta gidiyoogaa bessoos.—Lee. 12:18.

9, 10. (a) Nuuni ubbaappe aattidi oossi ammanettana koyiyoo? (b) Yihoowa azazuwaa azazettiyoogee issi issitoo metiyaaba gidiyoy aybissee?

9 Ubbaappekka aaruwan, nuuni Yihoowassi ammanettidaageeta gididi deˈanau  koyoos. Nuuni assi ammanettiyoy ayba ogiyaanee? Yihooway siiqiyoobaa siiqiyoogaananne i ixxiyoobaa ixxiyoogaana. Yaatidi, Yihoowa ufayssiya ogiyan deˈana bessees. (Mazamure 97:10 nabbaba.) Nuuni Yihoowagaadan qoppiyoogaa loytti tamaariyo wode, assi azazettanau wozanappe koyoos.—Maz. 119:104.

10 Yihoowa azazuwaa azazettiyoogee issi issitoo metana danddayiyoogee qoncce. Nuuni ammanettidaageeta gidanau geella baaxetana danddayoos. Leemisuwau, aqo oyqqibeenna amarida Kiristtaaneti aqo oyqqanau koyoosona; shin eti banttau haniya aqo laggiyaa Yihoowau goynniyaageetu giddoppe demmibookkona. (1 Qor. 7:39) Issi gelabeenna micheera issippe oottiya, Yihoowa Markka gidenna asati o ekkana danddayees giyo uraara ubbatoo o eretissiyoogaa a akeekana danddayawusu. Ha michiyaa baassi ulottiya asi baynnabadan qoppana danddayawusu. SHin a Yihoowassi ammanettada deˈanau wozanappe baaxetawusu. Ha michee mala Kiristtaaneti ammanettiyoogan nuussi loˈˈo leemiso. Metoy deˈishinkka baassi ammanettiyaageeta Yihooway anjjanaagaa ammanettoos.—Ibr. 11:6.

“Ishappe aadhdhidi ammanttiya laggee de7ees.”​—Lee. 18:24 (Mentto 7 xeella)

“Issoi issuwaayyo atto giite.”​—Efi. 4:32 (Mentto 16 xeella)

YIHOOWAY ATTO GIYAAGAA

11. Atto giyoogee woygiyoogee?

11 Keehi ufayssiya Yihoowa eeshshatuppe issoy i atto giyaagaa gidiyoogaa. Atto giyoogee woygiyoogee? Atto giyoogee nuna naaqqida uraa maarana danddayiyo gaasoy deˈikko maariyoogaa giyoogaa. Hegee nuuni yohuwaa xaasayidi xeelloos woy aybinne merettibeennabadan qoppoos giyoogaa gidenna. Hegaappe dumma hanotan, lanccennan agganau kuuyoos. Geeshsha Maxaafay wozanappe bantta nagaraappe simmiyaageetussi Yihooway ‘atto giyoogaa’ yootees.—Maz. 86:5.

12. (a) Yihooway atto giyoogaa bessiyoy ayba ogiyaanee? (b) Issi uraa nagaray ‘xayiis’ giyoogee woygiyoogee?

12 Yihooway atto giyoogaa bessiyoy ayba ogiyaanee? Yihooway atto giyo wode ‘coo’ woykko daro atto gees; i muleera qassi merinau maarees. (Isi. 55:7) Yihooway muleera atto giyoogaa aybin eriyoo? Oosuwaa 3: 19, 20n (Nabbaba.) deˈiya, i atto gaanau gelido qaalaa qoppa. Kiitettida PHeexiroosi i yootiyoobaa ezggiyaageeta, “Intte nagaraappe Xoossaakko simmite” yaagidi zoriis. Issi uri wozanappe ba nagaraappe simmiyo wode, i ba oottidoban keehi zilˈˈettees. I zaarettidi nagaraa oottennaadankka murttees. (2 Qor. 7:10, 11) Hegaappe guyyiyan, i laamettees; hegee i oottiyo iitabaa aggidi, Xoossaa ufayssanau i danddayiyo ubbabaa oottees giyoogaa. He wode a nagaray ‘xayana’ danddayees. Xayssiyoogaa giyoogee qucciyoogaa giyoogaa. Hegaa gishshau, Yihooway atto giyo wode, nu nagaraa quccidobadan xayssees giyoogaa. Yaatiyoogan, Yihooway he ura nagaraa muleera atto gees.—Ibr. 10:22; 1 Yoh. 1:7.

13. “Eta nagaraakka naa77antto hassayikke” giya qofaappe Yihoowabaa ay tamaariyoo?

13 Yihooway merinau atto giyoogaa aybin eriyoo? Yihooway tiyettida Kiristtaanetubaa Ermmaasau yootido hiraagaappe, i ay keena atto giyaagaakkonne tamaarana danddayoos. (Ermmaasa 31:34 nabbaba.) Yihooway, “Taani eta naaquwaa atto gaana; eta nagaraakka naa77antto hassayikke” yaagiis. Yaatiyo gishshau, Yihooway nuussi issitoo atto giikko, he nagaraa gaasuwan zaarettidi nuna qaxxayennaagaa yootiis. I nuna zaari zaaridi qaxxayanau woy mootanau nu nagaraa ubbatoo qoppenna. I nu nagaraa merinau atto gees.—Roo. 4:7, 8

14. Yihooway atto giyoogaa wotti denttidi qoppiyoogan nuuni minettana danddayiyoy ayba ogiyaanee? Leemisuwaa yoota.

14 Yihooway atto giyoogaa wotti denttidi qoppiyoogee nuna minttettana danddayees. Ane issi leemisuwaa qoppa. Daro layttappe kase, issi michiyaa gubaaˈiyaappe bohettaasu. Amarida layttaappe guyyiyan, a gubaaˈiyaara walahettaasu. Yaatikkonne, a Yihooway bana wozanappe atto giidoogaa ammanabeennaagaa yootaasu. A Yihooway hara asaa ippe aattidi siiqiyoogaadan qoppausu. SHin, a Geeshsha Maxaafay Yihooway atto giyoogaa waati qonccissiyaakko wotta dentta qoppido wode minettaasu. Leemisuwau, a Yihooway nuuyyo atto giyoogee, i nuna meeccidi nagaraa nu bollappe diggees giyoogaa mala gidiyoogaa nabbabaasu. Hegaappe simmin nuuni nuna mooranchadan xeellana koshshenna. * He michiyaa gujjada hagaadan gaasu: “Yihooway tana muleera atto gaana danddayiyoogaa taani ammanabeennaagaa akeekaas; qassi he wode, attida ta layttan ha toohuwaa tookkada deˈiyoogee attennaba gaada qoppaas. Taani Yihoowakko shiiqana danddayiyaabadan qoppiyoogaa doommaas, shin hegee wode ekkiyaaba gidiyoogaa erays; qassi ta bollappe toohoy wodhidabadan qoppays.” Yihooway tumuppe siiqiyaanne atto giya Xoossa.—Maz. 103:9.

ATTO GIYOOGAN YIHOOWA LEEMISUWAA KAALLA

15. Nuuni atto giyoogan Yihoowa leemisuwaa kaallana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

15 Haratussi atto giyoogan Yihoowa leemisuwaa kaallana danddayoos. (Luqaasa 17:3, 4 nabbaba.) Yihooway nuussi atto giyo wode, nu nagaraa ubbatoo qoppennaagaa hassaya. Nuunikka harata atto giyo wode, eti nuna qohidobaa qoppennan aggiyoogaaninne sinttappekka eta mooruwaa haasayennan aggiyoogan dogana danddayoos.

16. (a) Haratussi atto giyoogee eta mooruwaa xaasayidi xeelloos woy eti nuna gamanaadan koyoos giyoogee? Qonccissa. (b) Xoossay nuussi atto gaana mala nuuni ay oottana koshshii?

 16 Haratussi atto giyoogee eta mooruwaa xaasayidi xeelloos woy eti nuna gamanaadan koyoos giyoogaa gidenna. Hegaa giyoogee lancciyaa uluwan oyqqokko giyoogaa. Yihooway nuussi atto gaanaadan koyikko, nuunikka haratussi atto gaana bessiyoogaa akeekiyoogee keehi koshshiyaaba. (Maa. 6:14, 15) Yihooway “nuuni biitta gidiyoogaa”  hassayees. Nuuni nagarancha gidiyoogaa i erees. (Maz. 103:14) Yaatiyo gishshau, nuunikka haratussi qarettidi etau wozanappe coo atto giyoogan, eti nunadan nagarancha gidiyoogaa akeekiyoogaa bessana koshshees.—Efi. 4:32; Qol. 3:13.

Nena qohida urau wozanappe woossa (Mentto 17 xeella)

17. Nu mala Kiristtaanee nuna qohikko, nuna aybi maaddana danddayii?

 17 Haratuyyo atto giyoogee issi issitoo metana danddayees. Ubba koyro xeetu layttan deˈida tiyettida Kiristtaanetuppe amaridaageetikka sigettanau metootennan waayi aggana. (Pili. 4:2) Nu mala Kiristtaanee nuna qohikko, nuna aybi maaddana danddayii? Iyyooba hanotaa qoppa. Assi lagge giyo Elifaazi, Bilddaadinne Xoofaari hada mooto mootin i keehi qohettiis. (Iyy. 10:1; 19:2) Wurssettan, he worddo mootanchata Yihooway seeriis. Eti Iyyoobakko biidi bantta nagarau yarshshuwaa shiishshanaadan Xoossay yootiis. (Iyy. 42:7-9) SHin Yihooway Iyyoobi issibaa oottanaadan koyiis. I oottanabay aybee? Iyyoobi bana kase mootida asatu gishshaa woossanaadan Yihooway azaziis. Iyyoobi Yihooway azazidoogaadan oottiis; qassi Iyyoobi atto giido gishshau Yihooway a anjjiis. (Iyyooba 42:10, 12, 16, 17 nabbaba.) Nuuni hegaappe ay tamaariyoo? Nuna hanqqetissida uraa gishshaa wozanappe woossiyoogee lancciyaa uluwan oyqqenna mala maaddana danddayees.

YIHOOWA EESHSHAA MULETOO LOYTTADA AKEEKA

18, 19. Nuuni ufayssiya Yihoowa eeshshaa ubbatoo kaseegaappe loytti akeekana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

18 Ufayssiya Yihoowa eeshshatuppe amaridaageeta xannaˈidoogan nuuni keehi minettidoogee erettidaba. Nuuni i pashkka, asa asappe shaakkennaagaa, keha, haratu qofaa siyiyaagaa, ammanettiyaagaanne atto giyaagaa gidiyoogaa akeekida. Nuuni Yihoowabaa tamaarana danddayiyo hara darobay deˈees. Merinau Yihoowabaa loytti tamaariyoogan ufayttana danddayoos. (Era. 3:11) Nuuni kiitettida PHauloosaagaadan, “Xoossaa duretettai ai keena daroo? A hayyoinne a eratettai ai keena xoqqee?” yaagoos. Xoossaa siiquwaabaanne ha huuphe yohotun beˈido a usuppun eeshshatubaakka hegaadan gaana danddayoos.—Roo. 11:33.

19 Nuuni ubbay ufayssiya Yihoowa eeshshata ubbatoo kaseegaappe loytti akeekiyaageeta gidoos. A eeshshaa eriyoogan, hegaa wotti denttidi qoppiyoogaaninne nu deˈuwan aagaa mala eeshshaa bessiyoogan hegaadan oottana danddayoos. (Efi. 5:1) Yaatiyo wode, “Taassa gidikko, taani Xoossaa matan de7iyoogee taayyo lo77o” yaagidi yexxida mazamuraawiyaa qofaa kaseegaappe aaruwan maayoos.—Maz. 73:28.

^ MENT. 7 Hagaara gayttidaagan maaddiya qofaa demmanau, Ichashe 15, 1995, Wochiyo Keelan (Amaarattuwaa) “Mata Wode Hara Ura Minttettadii?” giya huuphe yohuwaa, qassi Hosppune 1, 1995, Wochiyo Keelan (Amaarattuwaa) “Siiqettanaunne Loˈˈo Oosuwaa Oottanau Issoy Issuwaa Waatidi Minttettana Danddayiyoo?” giya huuphe yohuwaa xeella.

^ MENT. 14 Yihoowakko SHiiqa giya maxaafaa shemppo 26 mentto 10 xeella.