Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  June 2013

Hassayay?

Hassayay?

Mati kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta loyttada nabbabadii? Yaatikko, neeni kaallidi deˈiya oyshata zaarana danddayay?

Bibiliyomansee aybee, qassi Kiristtaaneti hegaa waati xeellana koshshii?

Geeshsha Maxaafaappe issi sohuwaa coo kessidi koyro nabbabiyo xiqisee he urau koshshiyaaban maaddiyaabadan ammanidi, hegaadan oottiyo meezee bibiliyomanse geetettees. Tumu Kiristtaaneti kaayokkona. SHin, eti suure eraanne Xoossaa kaaletuwaa demmanau Geeshsha Maxaafaa xannaˈoosona.—12/15, sinttaa 3 (Amaarattuwaa).

Aadhana ‘saˈay’ aybee?

Aadhana ‘saˈay’ woy alamee ha alamiyan deˈiya, Xoossaa sheniyaadan deˈenna asaa. (1 Yoh. 2:17) Biittaynne ammanettida asaa naati attana.—1/1, sinttaa 5-7.

Aabeeli hayqqidaba gidikkonne haasayiyoy ayba ogiyaanee? (Ibr. 11:4)

Aabeeli haasayiyoy ba ammanuwaana. Nuuni a ammanuwaappe timirtte demmananne he leemisuwaa kaallana danddayoos. A leemisoy ha wodiyankka maaddees.—1/1, sinttaa 12.

Nuna Xoossaappe haassenna mala naagettana koshshiyoy aybiinee?

Nu oosoy, nuuni allaxxanaunne wodiyaa aattanau dooriyoobay, bohettida nu dabbotuura gayttiyoogee, wodiyaa tekinoloojiyaa goˈettiyoogee, payyatetti xayennaadan giidi hirggiyoogee, miishshaa bessenna ogiyan xeelliyoogeenne nu qofaa woy nu maataa keehi xoqqu oottidi xeelliyoogee hegeetuppe amaridaageeta.—1/15, sinttaa 12-21.

Muusee ba huuphiyaa kaushshidoogaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo?

Muusee bau deˈiya maatan otorettibeenna; i Xoossan ammanettiisippe attin, banan ammanettibeenna. Nu wolqqan, nu maatan, woy nu eran otorettanau mulekka koyokko; nuuni Yihoowan ammanettanau koyoos. (Lee. 3:5, 6)—4/1, sinttaa 11.

Hayquwaappe denddiya asay awan deˈanee?

Amaridaageeti, giishin 144,000ti saluwan deˈana. SHin hayquwaappe denddiya daroti saˈan merinau deˈanau denddana.—4/1, sinttaa 6.

Israaˈeelati bantta ‘wozanan qaxxarettibookkona’ yaagiyoogee woygiyoogee? (Erm. 9:26)

Eti zozzu giida makkalancha gidiyo gishshau, bantta wozanay azazettennaadan diggida, Xoossaa ufayssennabaa qoppiyoogaa, siiqiyoogaa woy koyiyoogaa aggana bessees. (Erm. 5:23, 24)—3/15, sinttaa 9-10.

Ufayssiya deˈo deˈiyoogan Yesuusi leemiso gidiyoy ayba ogiyaanee?

Yesuusi ba deˈuwan Xoossaa sheniyaa poliis. I ba Aawaa wozanappe siiqees; asaakka siiqees. Yaatiyo gishshau, Yesuusi ba Aaway bana siiqiyoogaanne nashshiyoogaa erees. Ufayssiya deˈo deˈanau koshshiya waannabati hegeeta.—7/1, sinttaa 10-11.

Yihoowa dirijjitiyau saˈaa baggan deˈiyaabati aybee?

Bolla Gididi Heemmiyaagee, macara biiruwaa komiteti, woradaa woy awuraajjaa xomoosiyaageeti, gubaaˈe cimati, gubaaˈetinne aassiyaageeti deˈoosona.—4/15, sinttaa 29.

Xoossaa pirdday i meqettaa iita gidiyoogaa bessenna giyoy aybissee?

Nagarancha asay hayqqiyoogee Yihoowa ufayssenna. (Hiz. 33:11) Asaa xayssanaappe kase, eti xayennaadan siiquwan yootiyoogaa i beni oottidobay qonccissees. Hegee Xoossay sinttappe ehaana pirddaappe nuuni attana danddayiyoogaa bessees.—7/1, sinttaa 5-6.

Israaˈeelati iitabaa oottidaageeta mittan kaqqidi woriyoonaa?

CHii. Beni wode hara dereti hegaadan oottidaba gidikkonne, Israaˈeelati oottibookkona. Israaˈeelati makkalabaa oottidaageeta shuchan caddidi woroosona. (Wog. 20:2, 27) Yaatidi, harati hegaa mala iitabaa oottennaadan, woridoogeetu ahaa mittan kaqqana danddayoosona.—5/15, sinttaa 13.

Asay kumetta saˈan sarotettaa ehaana danddayibeennay aybissee?

Asay darobaa oottidaba gidikkonne, ba hemetaa suurissana danddayenna. (Erm. 10:23) Alamiyaa haariyaagee Seexaanaa gidiyo gishshau, asaa naati sarotettaa ehaana danddayokkona. (1 Yoh. 5:19)—6/1, sinttaa 16 (Amaarattuwaa).