Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Uddufune 2013

Mishiraachuwaa Yootiyaagaa Gidada Oottiyo Oosuwaa Pola

Mishiraachuwaa Yootiyaagaa Gidada Oottiyo Oosuwaa Pola

“Wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiyaagee oottiyo oosuwaa ootta. . . . Ne oottiyo ooso ubbaa pola.”—2 XIM. 4:5.

1. Koyro mishiraachuwaa yootidaagee Yihoowa geetettana danddayiyoy aybissee?

KOYRO mishiraachuwaa yootidaagee Xoossaa Yihoowa. Addaameenne Hewaana makkali simmin, shooshshaa geetettida, Seexaanaa Dabloosi xayanaagaa Yihooway sohuwaara mishiraachuwaa yootiis. (Doo. 3:15) Aadhida daro wodetun, Yihooway tooshettida ba sunttay waani bonchettanaakko, Seexaanaa gaasuwan moorettidabay waani giiganaakko, qassi Addaameppenne Hewaanippe halidabaa asaa naati waati demmanaakko ammanettida asati geeshsha ayyaanaa kaaletuwan ubbabaa xaafanaadan oottiis.

2. (a) Mishiraachuwaa yootiyoogaara gayttidaagan kiitanchatu oosoy aybee? (b) Yesuusi mishiraachuwaa yootiyaageetuyyo leemiso gidiyaabaa ay oottidee?

2 Kiitanchatikka mishiraachuwaa yootoosona. Eti banttaukka yootoosona; qassi harati mishiraachuwaa yootiyo wode maaddoosona. (Luq. 1:19; 2:10; Oos. 8:26, 27, 35; Ajj. 14:6) Kiitanchatu halaqaa Mikaaˈeeli shin? Yesuusa geetettida Mikaaˈeeli saˈan deˈiyo wode, mishiraachuwaa yootiya asau leemiso gidiyaabaa oottiis. Yesuusi ba deˈuwan mishiraachuwaa yootiyoogaa kaseyiis.—Luq. 4:16-21.

3. (a) Nuuni yootiyo mishiraachoy aybee? (b) Nuuni zaarana koshshiyo oyshati awugeetee?

3 Yesuusi ba erissiyo ashkkarati mishiraachuwaa yootanaadan azaziis. (Maa. 28:19, 20; Oos. 1:8) Kiitettida PHauloosi banaara oottiya Ximootiyoosa, “Wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiyaagee oottiyo oosuwaa ootta. . . . Ne oottiyo ooso ubbaa pola” yaagidi zoriis. (2 Xim. 4:5) Yesuusa kaalliya nuuni yootiyo mishiraachoy aybee? Hegee, saluwan deˈiya nu Aaway, Yihooway nuna siiqiyoogaa nuuni yootiyoogaa gujjees. (Yoh. 3:16; 1 PHe. 5:7) Xoossaa Yihooway ba siiquwaa qonccissiyo waannabay  a Kawotettaa. Hegaa gishshau, Xoossaa Kawotettau haarettiya, Xoossau azazettiyaanne xillobaa oottiya ubbay a dabbo gidana danddayiyoogaa nuuni haratussi ufayssan yootoos. (Maz. 15:1, 2) Yihooway naaqo ooso ubbaa xayssanau halchiis. Qassi, i nuuni kase gakkida waayiyaa hassayidi unˈˈettennaadan oottana. Hegee keehi ufayssiya mishiraacho! (Isi. 65:17) Nuuni mishiraachchuwaa yootiyaageeta gidiyo gishshau, kaallidi deˈiya naaˈˈu oyshatu zaaruwaa ane beˈoos: Ha wodiyan asay mishiraachuwaa siyana koshshiyoy aybissee? Qassi, nuuni mishiraachchuwaa yootiyaageeta gididi oottiyo oosuwaa polana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

ASAY MISHIRAACHUWAA SIYANA KOSHSHIYOY AYBISSEE?

Akeekan qoppidi oychiyo oyshay . . . asay ba ammaniyoobaa aybissi ammaniyaakko qoppanaadan maaddees

4. Xoossaa xeelliyaagan asay siyido worddobay aybee?

4 Ne aaway nenanne so asaa ubbaa aggi bayidoogaa neeyyo asay yootidabadan qoppa. Qassi, a erays giyaageeti i asa dosenna, ba qofaa neeppe genttiyaanne iita asa goosona. Ubba hara asati ne aaway hayqqido gishshau, neeni a demmanau oottiyoobay aynne maaddennaagaa yootoosona. Daroti Xoossaa xeelliyaagan hegaa malabaa siyidosona. Eti Xoossaabay xuura gididaban, abay erettennabadan woy i iita gididabadan tamaaridosona. Leemisuwau, haymaanootiyaa kaalettiya issoti issoti Xoossay iita asata merinau qaxxayees goosona. Issoti issoti meretay gattiyo daafabaa gaasuwan gakkiya metuwau Xoossaa amassaloosona. Hegee iita asaakka loˈˈo asaakka worikkokka, eti hegee Xoossaa qixaate goosona.

tumaa siyanaadan eta wozanaa dooyees

5, 6. Lodda laamiyaa timirtteenne worddo haymaanootiyaa timirttee asaa qohidoy ayba ogiyaanee?

5 Harati qassi Xoossay baawa goosona. Hegaara gayttidaagan, lodda laamiyaa timirttiyaa qoppa. Lodda laamiyan ammaniya daroti deˈoy bau coo doommidoogaa yootoosona. Eti Medhidaagee baawa goosona. Ubba issoti issoti asay mehiyaappe yiido gishshau, issi uri mehedan hanikko, hegee garamissiyaaba gidenna goosona. Eti wolqqi baynnaagaa gamiya wolqqaamati meretaa higge geetettiyaabaa kaalloosona goosona. Hegaa gishshau, daroti pirdda paci ubba wode attennaba giidi qoppiyoogee garamissiyaaba gidenna. Yaatiyo gishshau, lodda laamiyan ammaniyaageeti tumuppe hidootiyoobi baawa.

6 Lodda laamiyaa timirtteenne worddo haymaanootiyaa timirttee ha wurssetta gallassatun deˈiya asaa naatu metuwau gaaso gidiyoogee qoncce. (Roo. 1:28-31; 2 Xim. 3:1-5) Ha timirtteti mishiraacho gidokkona. Ubba he timirtteti kiitettida PHauloosi giidoogaadan, asaa ‘wozanay xuman deˈanaadaaninne Xoossay immiyo deˈuwaappe eti haakkanaadan’ oottidosona. (Efi. 4:17-19) Hegaa bollikka, lodda laamiyaa timirtteenne worddo haymaanootiyaa timirttee asay Xoossaappe yiya mishiraachuwaa ekkennaadan diggidosona.—Efisoona 2:11-13 nabbaba.

eti loytti qoppidi suure kuushshaa kuuyanaadan maaddees

7, 8. Asay mishiraachuwaa loytti erana danddayiyo mexi issi ogee aybee?

7 Asay Xoossaara sigettanau, Yihooway deˈiyoogaanne akko shiiqiyoogee bessiyaaba gidiyoogaa kasetidi ammanana koshshees. Eti merettidabaa akeekanaadan minttettidi, he eraa demmanaadan maaddana danddayoos. Asay merettidabaa loytti qoppiyo wode, Xoossau deˈiya aadhida eratettaanne wolqqaa erees. (Roo. 1:19, 20) Asay Gita Xoossay oottidobaa qoppiyo wode maalaalettanaadan nuuni maaddanau, Deˈon Deˈiyaabay Merettidee? yaagiyaanne Deˈuwaa Doomettaa—Oychana Koshshiyo Ichashu Oyshata yaagiya naaˈˈu brooshureta goˈettana danddayoos. Gidikkokka, merettidabaa xallaappe tamaariyaageeti issi issi keehi deexo oyshatuyyo zaaro demmana danddayokkona; he oyshatuppe amaridaageeti kaallidi deˈiyaageeta: Xoossay tuggaa aybissi coˈˈu giidi xeellii? Xoossay saˈau halchidobay aybee? Xoossay taayyo qoppii?

8 Asay Xoossaabaanne a halchuwaabaa mishiraachuwaa loytti erana danddayiyoy Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa xallaana.  Asay ba oyshau zaaruwaa demmanaadan nuuni maaddiyoogee gita maata! Gidikkokka, nuuni asaa wozanaa denttettanau, tumaa yootiyoogaa xalla gidennan, eta ammanttiya ogiyan yootana koshshees. (2 Xim. 3:14) Nuuni Yesuusa leemisuwaa kaalliyoogan kaseegaappe aaruwan ammanttiya ogiyan yootana danddayoos. Yesuusi gooba asttamaare gididoy aybissee? Issi gaasoy, i oyshaa loytti goˈettido gishshataassa. Nuuni a leemisuwaa waati kaallana danddayiyoo?

MISHIRAACHUWAA LOYTTI YOOTIYAAGEETI LOˈˈO OYSHAA OYCHOOSONA

9. Nuuni asaa ayyaanaaban maaddanau ay oottana koshshii?

9 Nuuni haggaaziyo wode, Yesuusaagaadan oyshaa oychana koshshiyoy aybissee? Ane ha hanotaa qoppa: Nena akkamiya dottoree ufayssiyaabaa neeyyo yootiis. Neeni shuhettiyaaba gidikko, ne harggiyaappe paxanaagaa yootiis. I yootiyoobaa ammanana danddayaasa. Gidoppe attin, nena sakkiyaabaa aybanne oychennan, i hegaa yootiyaakko shin? I yootiyoobaa neeni waaya ammanana. He dottoree ay keena gooba gidikkokka, akkamanaappe kase ne harggiyaabaa oychidi, ne yootiyoobaa ezggana koshshees. Hegaadan, asay Kawotettaa mishiraachuwaa siyidi ammanana mala maaddanau, nuunikka loˈˈo oyshaa oychana koshshees. He asata nuuni maaddana danddayiyoy, eti ayyaanaaban deˈiyo hanotaa loytti akeekiyo wode xallaana.

Nuuni asaa wozanaa denttettanau, eta ammanttiya ogiyan yootana koshshees

10, 11. Yesuusi tamaarissido ogiyaa kaalliyoogan ay oottana danddayiyoo?

10 Akeekan doorido oyshati asttamaaree tamaariyaabaa eranaadan maaddiyoogaa xalla gidennan, tamaareekka tobbiyooban ba qofaa yootanaadan maaddiyoogaa Yesuusi erees. Leemisuwau, Yesuusi ashkketettaa xeelliyaagan ba erissiyo ashkkarata tamaarissanau koyidi, eti yuushshi qoppanaadan oottiya oyshaa kasetidi oychiis. (Mar. 9:33) Geeshsha Maxaafaa maaraa akeekiyo ogiyaa PHeexiroosa tamaarissanau, Yesuusi a dumma dumma qofaappe dooridi zaariyo oyshaa oychiis. (Maa. 17:24-26) Qassi hara wode, Yesuusi ba erissiyo ashkkaratu wozanan deˈiyaabaa eranau, eti bantta qofaa yootanaadan oottiya dumma dumma oyshaa oychiis. (Maatiyoosa 16:13-17 nabbaba.) Yesuusi oyshaa oychidoynne issi issibaa yootidoy tumaa odana xallaassa gidenna. I asaa wozanaa denttettidi, eti mishiraachuwaara maayettiyaabaa oottanaadan maaddiis.

11 Yesuusa leemisuwaa kaallidi loˈˈo oyshaa oychiyo wode, baa giishin heezzubaa oottoos. Asaa waati loytti maaddana danddayiyaakko akeekoos; haasayaa esissanau denddiya qofaa eqettoos; qassi ashkketi banttana maaddiyaabaa waati oottana danddayiyaakko tamaarissoos. Loˈˈo ayfiyaa demmanau waatidi loˈˈo oyshaa oychana danddayiyaakko akeekanau maaddiya heezzu hanotaa ane beˈoos.

12-14. Ne naˈay mishiraachuwaa yootanau xalanaadan waata maaddana danddayay? Leemisuwaa yoota.

12 Hanotaa 1: Ne yelaga naˈay timirtte keettan ba laggiyaara haasayiyo wode meretaa xeelliyaagan ba ammaniyoobaa loytti qonccissana danddayennaagaa neeyyo yootiyaaba gidikko waatuutee? Ne naˈay xalan mishiraachuwaa yootana mala neeni maaddana koyiyoogee sirissenna. Hegaa gishshau, a boriyoogaappe woy sohuwaara zoriyoogaappe, Yesuusa leemisuwaa kaallada, i ba qofaa yootanaadan oottiya amarida oyshata ayssi oychikkii? Hegaadan waata oottana danddayay?

13 Deˈuwaa Doomettaa—Oychana Koshshiyo Ichashu Oyshata yaagiya brooshuriyaappe  amarida qofaa ne naˈaara nabbaba simmada, akeekan qoppanaadan oottees giidi i qoppiyoogee awugaakko yootanaadan oycha. Medhidaagee deˈiyoogaa i ammananaadan oottidabay aybakko, qassi Xoossaa sheniyaa i oottana koyiyoy aybissakko qoppanaadan minttetta. (Roo. 12:2) Hegaara gayttidaagan ne naˈaa qofay neegaappe dummatana danddayiyoogaa au yoota.

14 Banaara tamaariya uraara haasayiyo wode neeni bessidoogaadan oottana danddayiyoogaa ne naˈau yoota. I issi issi qofaa yooti simmidi, hankko uri ba qofaa yootanaadan oottiya oyshaa oychana danddayees. Leemisuwau, Deˈuwaa Doomettaa giya brooshuriyaa sinttaa 21⁠n deˈiya saaxiniyaa banaara tamaariyaaggee nabbabanaadan yootana danddayees. Yaatidi ne naˈay, “Komppiyutere eray aakkido ha wodiyan, Di en ee oyqqana danddayiyoogaa keena marajjaa oyqqana danddayiyaabi hanno gakkanau baawa giyoogee tuma gidennee?” giidi oychana danddayees. Aara tamaariyaaggee tuma giidi zaarana danddayees. Hegaappe simmidi ne naˈay, “Komppiyuteriyaa erancha gidida asati hegaa malabaa oottana danddayennaba gidikko, qoppana danddayenna mereti ba huuphen hegaa malabaa waatidi oottana danddayii?” giidi oychana danddayees. Ne naˈay ba ammanuwaabaa hara asaara xalan haasayanaadan maaddanau, ubba wode aara meezetana danddayaasa. Ne naˈay loˈˈo oyshaa oychanaadan neeni loohissiyaaba gidikko, i mishiraachuwaa loyttidi yootanaadan maaddaasa.

15. Xoossi baa giya ura loˈˈo oyshaa oychidi waati maaddana danddayiyoo?

15 Hanotaa 2: Nuuni haggaaziyo wode, Xoossay deˈiyoogaa siriya asaara gayttoos. Leemisuwau, issi uri i Xoossi baa gi ammaniyoogaa yootana danddayees. Hegaadan giido gishshau, nuuni aara haasayiyoogaa aggiyoogaappe, i hegaadan ammaniyoogaa doommoosappe woqqa wodekko, qassi i hegaadan ammananaadan oottidabay aybakko bonchuwan oychana danddayoos. A zaaruwaa loytti ezggidi, qassi i ba qofaa qonccissido gishshau  galati simmidi, deˈoy merettidoogaa naqaashan qonccissiya xuufiyaa nabbabiyoogee bala giidi qoppiyaakkonne oychana danddayoos. I yuushshi qoppiya asa gidikko, hegaa mala naqaashi deˈiyoobaa nabbabanau koyikke giyoogee bessennaba gaana danddayees. Yaagikko, Deˈon Deˈiyaabay Merettidee? yaagiya woy Deˈuwaa Doomettaa—Oychana Koshshiyo Ichashu Oyshata yaagiya brooshuriyaa au immana danddayoos. Kehatettan oychiyo hayyo oyshay, issi asi mishiraachuwaa siyanau koyanaadan oottana danddayees.

16. Nuuni xannaˈissiyo uri nabbabidi zaariyoogaa xallay gidees giidi nuuni qoppana koshshennay aybissee?

16 Hanotaa 3: Issi ura Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyo wode, oychiyo oyshau i xannaˈiyo maxaafaappe nabbabidi zaarana danddayees. SHin, hegee tamaaree ayyaanaaban diccennaadan oottana danddayees. Aybissi giikko, wotti denttidi qoppennan nabbabi zaariya tamaaree ayyaanaaban xaphuwaa yeddennan aggana danddayees. Awaa suuloy kattaa shulissiyoogaadan, yedetay gakkiyo wode i aggiigana danddayees. (Maa. 13:20, 21) Nuuni xannaˈissiyo uri hegaadan hanennaadan maaddanau, tamaariyoobaara gayttidaagan au aybi siyettiyaakko oychana koshshees. Xannaˈiiddi deˈiyo qofaa i maayiyaakkonne eranau mala. Qassi, i hegaa maayiyoy woy maayennay aybissakko oycha. Yaatada, xiqisiyaa qofaa akeekanaadan maadda; hegee, i guyyeppe loˈˈo kuushshaa ba huuphe kuuyanaadan maaddana danddayees. (Ibr. 5:14) Loˈˈo oyshaa oychikko, nuuni tamaarissiyoogeeti xaphuwaa yeddidi ammanuwan minnana, qassi eta eqettiyaageeta woy cimmiyaageeta teqqana danddayoosona. (Qol. 2:6-8) Mishiraachuwaa loyttidi yootanau harabaa ay oottana danddayiyoo?

MISHIRAACHUWAA LOYTTI YOOTIYAAGEETI MAADETTI OOTTOOSONA

17, 18. Issi uraara haggaaziyo wode, issoy issuwaara waani maadettana danddayiyoo?

17 Yesuusi ba erissiyo ashkkarati sabbakanaadan naaˈˈaa naaˈˈaa kiittiis. (Mar. 6:7; Luq. 10:1) Qassi, kiitettida PHauloosi “wonggeliyaa ubbasaa gattanau” daafuriya, banaara ‘issippe oottiyaageetubaa’ yootiis. (Pili. 4:3) Geeshsha Maxaafay yootiyo he maaraara maayettiya hanotan, Kawotettaabaa aassiyaageeti 1953⁠n harata haggaazuwau loohissiyoogaa doommidosona.

18 Issi uraara haggaaziyo wode, issoy issuwaara waani maadettana danddayiyoo? (1 Qoronttoosa 3:6-9 nabbaba.) Nenaara haggaaziya uri xiqisiyaa nabbabiyo wode, Geeshsha Maxaafaa kessada kaalla. Ne laggee woy i haasayissiyo asi haasayiyo wode loytta ezgga. Aassiyaagee keettaawaara tobbiyooban geella neeni maaddanaadan koyana danddayiyo gishshau, i haasayiyoobaa loyttada ezgga. (Era. 4:12) SHin, ne laggee maara haasayissishin neeni kelttiyaa gelenna mala naagettana koshshees. Hegaa mala hanotan kelttiyaa geliyoogee ne laggiyaa azzanttananne i haasayissiyo urau kirqqi gaanaadan oottana danddayees. Issi issitoo, ne qofaa yootiyoogee bessiyaaba gidana danddayees. SHin neeni ne qofaa yootana koyiyo wode, issi woy naaˈˈu qaala xallaa phalqqa. Yaatada, ne laggee haasayaa essosaappe doommanaadan ootta.

19. Nuuni ay hassayana koshshii, qassi aybissi?

19 Haggaaziiddi issi keettaappe hara keettaa biyo wode, issoy issuwaa waati maaddana danddayeetii? Asaa kaseegaappe loˈˈo hanotan waati haasayissana danddayiyaakko haasayanau he wodiyaa ayssi goˈettekketii? Intte haggaazo moottan deˈiya asata xeelliyaagan hidootaa qanxxissiyaabaa haasayenna mala naagettite. Hegaadankka, nu mala Kiristtaaneta zigirenna mala naagettite. (Gal. 5:15) Nuuni urqqaappe merettida miishsha mala gidiyoogaa hassayana koshshees. Yihooway minjja mala gidida mishiraachuwaa yootiyo maataa ba aaro kehatettan nuuyyo immiis. (2 Qoronttoosa 4:1, 7 nabbaba.) Hegaa gishshau, mishiraachuwaa yootiyo oosuwaa polanau baaxetiyoogan, ubbaykka he minjjaa nashshiyaageeta gidoos.