Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Uddufune 2013

SHonggaara Deˈiyaabaa Haasayiyoogan Intte Aqo Deˈuwaa Minttite

SHonggaara Deˈiyaabaa Haasayiyoogan Intte Aqo Deˈuwaa Minttite

“Koshshiyo wodiyan haasayettida likke qaalai biraa bolli tigido worqqaa alleequwaa mala.”—LEE. 25:11.

1. Liiqo qaalan haasayiyoogee aqo laggeta maaddidoy ayba ogiyaanee?

KANAADA biittan deˈiya issi ishay hagaadan giis: “Taani hara oonaaranne wodiyaa aattiyoogaappe ta keettaayeera aattays. Tana ufayssidabaa iyyo yootiyo wode kaseegaappe aaruwan ufayttays, qassi tana azzanttidabaa iyyo odiyo wode kaseegaadan azzanikke.” Awusttiraaliyaa biittan deˈiya issi azinay hagaadan giis: “Nuuni aqo oyqqidi deˈido 11 layttan, ta keettaayeera haasayennan issi gallassinne peˈa erikke. Nuuni naaˈˈaykka nu aqo deˈoy minnenna giidi mule hirggokko woy sirokko. Hegau nuna maaddida waannabay issoy issuwaara ubbatoo liiqo qaalan haasayiyoogaa.” Kosta Riika biittan deˈiya issi michiyaa, “Loˈˈo haasayay nu aqo deˈuwaa minttiyoogaa xalla gidennan, nuuni Yihoowakko loytti shiiqanaadan, paaciyaappe naagettanaadan, issippetettan deˈanaadaaninne kaseegaappe loytti siiqettanaadan maaddiis” yaagaasu.

2. Malˈˈo qaalaa haasayanau xube gidana danddayiyaabati aybee?

2 Ne aqo laggiyaara ufayssiyaabaa haasayayiyye, woy malˈˈo qaalaa haasayanau metootay? Aqo deˈuwan waayissiyaabay merettana danddayees; ayssi giikko, aqo laggeti diccido hanotaanne wogaa qonccissiya kandduwaa gujjin, eti eeshshan issoy issuwaappe dummatiya polo gidenna asa. (Roo. 3:23) Qassi, aqo laggeti issoy issuwaagaappe dummatiya ogiyan haasayana danddayoosona. Aqo deˈuwaabaa xannaˈiya Jon M. Gotmaaninne Nan Silvera adussa wodiyau issippetettan deˈanau “xalana, murttananne danddayancha gidana” koshshiyoogaa yootidosona.

3. Aqo laggeti bantta aqo deˈuwaa minttanaadan maaddiday aybee?

3 Aqo deˈoy ushachana mala minnidi oottana koshshikkokka, hegee aqo deˈoy keehi ufayssiyaagaa gidanaadan  maaddees. Issoy issuwaa siiqiya aqo laggeti bantta aqo deˈuwan tumuppe ufayttana danddayoosona. (Era. 9:9) Yisaaqanne Ribiqi aqo deˈuwaabaa ane qoppa. (Doo. 24:67) Eti azinanne macho gididi amarida wodiyaa deˈi simminkka, eta siiqoy irxxidoogaa bessiyaabi baawa. Ha wodiyan deˈiya daro aqo laggetubaakka hegaadan gaana danddayoos. Hegau eta maaddidabay aybee? Eti banttau siyettiyaabaanne bantta qofaa qoncce gidida ogiyaana gidikkonne, issoy issuwau kehatettan yootoosona. Hegaa bollikka, eti akeekancha, siiqettoosona, issoy issuwaa bonchoosonanne bantta huuphiyaa kawushshoosona. Aqo laggeti keehi koshshiya ha eeshshata qonccissikko, issoy issuwaara loˈˈo hanotan haasayanau metootennaagaa kaallidi beˈana.

AKEEKANCHA GIDITE

4, 5. Akeekancha gidiyoogee azinaynne machiyaa issoy issuwaa qofaa loytti akeekanaadan maaddiyoy ayba ogiyaanee? Leemisuwaa yoota.

4 Leemiso 16:20y, akeekancha urau “i oottiyoobai ubbai” injjetanaagaa yootees. Nuuni aqo deˈuwan ufayttanau maaddiya akeekaanne aadhida eratettaa Xoossaa Qaalaappe demmoos. (Leemiso 24:3 nabbaba.) Leemisuwau, Doomettaabaa 2:18y, Xoossay machiyaa azinau injjetanaadan woy aara hashetanaadan medhidoogaa yootees. Hegaa giyoogee, machiyaanne azinay issoy issuwau pacciyaabaa kunttanaadan dumma dumma gididi merettidosona giyoogaa. Macca asay attuma asaappe dummatiya ogiyan haasayiyoy hegaassa. Asay issoy issuwaappe dummatiyoogee tuma. Gidikkonne, darotoo, maccaasay bau siyettiyaabaa, asaabaanne asaa giddon deˈiya dabbotaabaa haasayiyoogaa dosees. Eti ulobaa haasayiyoogee hara uri banttana siiqiyoogaa bessiyaabadan qoppiyo gishshau, hegaadan haasayiyoogaa dosoosona. Hara baggaara qassi, daro attumaasay bau siyettiyaabaa haasayiyoogaappe, oosuwaabaa, metuwaabaanne hegaa giigissiyo ogiyaabaa haasayiyoogaa dosees. Qassi, attumaasay bonchettanau koyees.

5 Inggilize biittan deˈiya issi michiyaa, “Ta azinay taani issi metuwaabaa yootiyo wode wurssidi siyennan hegaa sohuwaara giigissanau koyees” yaagaasu. A ba azinay a haasayiyoobaa siyanaadaaninne iyyo siyettiyaabaa akeekanaadan koyiyo gishshau, hegee o azzanttiyoogaa yootaasu. Issi azinay hagaadan giis: “Taani machido wode, ta keettaayyiyo metiya ubbabaa sohuwaara giigissanau koyaas. SHin, a tumuppe koyiyoy taani a yootiyoobaa siyanaadaana gidiyoogaa sohuwaara akeekaas” yaagiis. (Lee. 18:13; Yaaq. 1:19) Akeekancha azinay ba macheeyyo siyettiyaabaa akeekidi, o siiqiyoogaa bessiyaabaa oottees. Qassi, i qofaanne iyyo siyettiyaabaa xoqqu oottidi xeelliyoogaa qonccissees. (1 PHe. 3:7) Akka a qofaa akeekanau malausu. Azinaykka machiyaakka Xoossay banttappe koyiyoobaa oottiyo wode, bantta aqo deˈuwan ufayttoosona; qassi maayettidi loˈˈo kuushshaa kuuyoosona.

6, 7. (a) Eranchchaa 3:7⁠n deˈiya qofay, aqo laggeti akeekancha gidanaadan maaddana danddayiyoy ayba ogiyaanee? (b) Machiyaa akeekancha gidiyoogaa waata bessana danddayay, qassi azinay waatana bessii?

6 Akeekancha gidida azinaynne machiyaa ‘coˈˈu gaanaunne haasayanau wodee deˈiyoogaakka’ eroosona. (Era. 3:1, 7) Aqo oyqqoosappe tammu laytta gidido issi michiyaa, “Issi issitoo issibaa haasayana bessennaagaa haˈˈi akeekaas” yaagaasu. A gujjadakka, “Ta azinau oosoy woy hara aawatettay dariyaaba gidikko, issibaa haasayennan guutta wodiyau takkays. Hegaappe denddidaagan, nuuni shonggaara deˈiya loˈˈo haasayaa haasayoos” yaagaasu. Akeekancha machoti “koshshiyo wodiyan” haasayido loˈˈo qaalaa bantta azinati ufayttidi siyanaagaanne nashshanaagaa akeekiyo gishshau, liiqo haasayaa haasayoosona.—Leemiso 25:11 nabbaba.

Guuttabati aqo deˈuwan keehi maaddoosona

7 Kiristtaane gidida azinay ba machee qofaa siyiyoogaa xalla gidennan, bau siyettiyaabaakka loytti qonccissanau baaxetana koshshees. Aqo oyqqoosappe 27 laytta gidido issi gubaaˈe cimay, “Ta wozanan deˈiyaabaa ta keettaayeeyyo yootanau baaxetana koshshees” yaagiis. Aqo oyqqoosappe 24 laytta gidido issi ishay metoy merettiyo wode darotoo hegaa haasayana koyennaagaa yootiis. I haasayennan aggikko, hegee dogettees giidi qoppees. SHin  i gujjidikka hagaadan giis: “Tau siyettiyaabaa qonccissiyoogee laafatetta gidennaagaa taani akeekaas. Taani ta qofaa qonccissanau baaxetiyo wode, suure qaalaa suure ogiyan haasayanau woossays. Yaatada, tookka shemppada haasayiyoogaa doommays.” Azinaynne machiyaa bessiya wodiyan issoy issuwaara haasayiyoogeekka keehi koshshiyaaba; geella gallassaa xiqisiyaa woy Geeshsha Maxaafaa issippe nabbabiyo wodiyan hegaadan oottana danddayoosona.

8. Aqo laggeti bantta aqo deˈoy ufayssiyaagaa gidana mala, baaxetanaadan denttettiyaabay aybee?

8 Azinaynne machiyaa woossiyoogeenne issoy issuwaara kaseegaappe loˈˈo ogiyan haasayanau wozanappe koyiyoogee keehi maaddiyaaba. Meezetidobaa laammiyoogee metana danddayiyoogee tuma. SHin, aqo laggeti Yihoowa siiqikko, a ayyaanaa demmanau woossikko, qassi bantta aqo deˈuwaa geeshshabadan xeellikko, etau he koshshay deˈana. Aqo oyqqoosappe 26 laytta gidido issi michiyaa hagaadan gaasu: “Taaninne ta azinay aqo deˈuwaa Yihooway xeelliyoogaadan xeelliyo gishshau, shaahettanau mule qoppi erokko. Nuuni yaatiyoogee metoy merettiyo wode, issoy issuwaara haasayidi hegaa giigissanau minni oottana mala maaddees.” Xoossan hegaadan ammanettiyoogeenne au aqiyoogee a ufaysseesinne a anjjuwaa demissees.—Maz. 127:1.

KASEEGAAPPE LOYTTI SIIQETTITE

9, 10. Aqo laggeti bantta siiquwaa minttanau ay oottana danddayiyoonaa?

9 “Ubbabaa issippe shiishshi qachchiya” siiqoy aqo deˈuwan keehi maaddiya eeshsha. (Qol. 3:14) Aqo laggeti deˈuwan ufayssiya wodiyaanne metiya wodiyaa issippe aattiyoogee kaseegaappe loytti siiqettanaadan maaddees. Eti kaseegaappe aaruwan ulottoosona; qassi bantta laggetettan ufayttoosona. Televizhiiniyaaninne eraadooniyan odettiyaagaadan gitabaa issi issitoo oottiyoogaappe, qoommiyoogaa, kehabaa haasayiyoogaa, pashkki giyoogaa woy peeshshaabaa wozanappe oychiyoogaa mala guuttabaa darotoo oottiyoogee hegaa mala aqo deˈuwaa minttees. Ha guuttabati aqo deˈuwan keehi maaddana danddayoosona. Aqo oyqqidi 19 layttaa ufayssan deˈida issi azinay “waani takkidaakko oychana xallau” issoy issuwau dawaliyoogaa woy moobayliyan kiitaa yeddiyoogaa yootiis.

10 Siiqoy azinaynne machiyaa issoy issuwaa loytti eranau ubbatoo baaxetanaadan denttettees. (Pili. 2:4) Eti polo gidana xayikkonne, hegaadan erettiyoogee eta siiqoy minnanaadan maaddees. Qassi, giiga aqo deˈoy wodiyaappe wodiyan minni minni bees. Neeni aqo oyqqidaba gidikko, hagaadan gaada nena oycha: ‘Ta machiyo woy ta azinaa ay keena eriyaanaa? Issi issiban a qofay woy i qofay aybakko akeekiyaanaa?  Taani a woy o siiqanaadan oottida eeshshata wotta dentta qoppiyoogan, abaa woy ibaa ay keena qoppiyaanaa?’

ISSOY ISSUWAA BONCHITE

11. Aqo deˈoy injjettana mala issoy issuwaa bonchana koshshiyoy aybissee? Leemisuwaa yoota.

11 Ufayttidi issippe deˈiya aqo laggetu deˈoykka polo gidenna; qassi aqo laggeti maayettiyoy ubbabaana gidenna. Leemisuwau, Abrahaaminne Saara maayettidoy ubbabaana gidenna. (Doo. 21:9-11) SHin, eti maayettennaagee eta aqo deˈoy maara xayanaadan oottibeenna. Aybissi? Eti issoy issuwaa bonchiyo gishshataassa. Leemisuwau, Abrahaami Saaro haasayissiyo wode, “hayyanaa” giis. (Doo. 12:11, 13, NW) Saara qassi Abrahaamayyo azazettawusunne i baayyo ‘goda’ gaada qoppausu. (Doo. 18:12) Azinaynne machiyaa issoy issuwaa bonchennaba gidikko, darotoo hegee eta haasayan qonccees. (Lee. 12:18) Eti hegau gaaso gidida metuwaa giigissana xayikko, eta aqo deˈoy laalettana danddayees.—Yaaqooba 3:7-10, 17, 18 nabbaba.

12. Mati aqo oyqqidaageeti issoy issuwaa bonchuwan haasayissanau baaxetana koshshiyoy aybissee?

12 Mati aqo oyqqidaageeti issoy issuwaa bonchuwaaninne keha qaalan haasayissanau keehi baaxetana koshshees; yaatiyoogee aynne ashshennan issoy issuwaara qoncciyan ulobaa haasayanaadan maaddees. Issi azinay hagaadan giis: “Aqo deˈoy koyro heeran ufayssiyaaba gidikkonne, issi issitoo hidootaa qanxxissana danddayees. Neeninne ne machiyaa issoy issuwau siyettiyaabaa, issoy issuwaa eeshshaanne koshshaa eriyo wode, metoy merettana danddayees. SHin intte suure haasayiyaaba, kaaˈiyaaba, intte huuphiyaa kawushshiyaaba, danddayiyaabanne Yihoowan ammanettiyaaba gidikko, hegee inttena keehi maaddees.” Hagee nuna ubbaa maaddiya zore.

INTTE HUUPHIYAA KAWUSHSHITE

13. Issi uri giiga aqo deˈuwan ufayttidi deˈanau ba huuphiyaa kawushshana koshshiyoy aybissee?

13 Aqo deˈuwan shonggaara deˈiya haasayaa haasayiyoogee zeeridi zaarin gaden loddaara goggiya haattaa mala. Issi uri ba ‘huuphiyaa kawushshiyoogee’ keha qaalaa haasayanau keehi maaddees. (1 PHe. 3:8) Aqo oyqqoosappe 11 laytta gidido ishay aqo laggeti bantta huuphiyaa kawushshiyoogee “Mooraas” gaanaadan denttettiyo gishshau, metoy merettiyo wode giigissanau maaddiyoogaa yootiis. Aqo deˈuwan 20 layttau ufayttidi deˈida gubaaˈiyaa cimay, “‘Mooraas’ giyoogee, ‘Taani  nena siiqays’ giyoogaappekka issi issitoo aadhees” yaagiis. Inne a machiyaa bantta huuphiyaa kawushshiyaageeta gidana mala woossay banttana waati maaddiyaakko yootiis. I, “Taanne ta machiyaa Yihoowakko issippe woossiyo wode, nuuni nagarancha gidiyoogaanne Xoossaa aaro kehatettaabaa hassayoos” yaagiis. Hegee eti bantta metuwaabaanne bantta hanotaabaa suure qoppanaadan maaddees.

Intte aqo deˈuwan ubbatoo shonggaara deˈiyaabaa haasayite

14. Otorettiyoogee aqo deˈuwaa qohana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

14 SHin, otorettiyoogee sigettanau maaddenna. Hegee issoy issuwaara haasayennaadan teqqees; ayssi giikko, ‘mooraas’ gaanau koyennaadaaninne xalennaadan oottees. Otorettiya uri ba huuphiyaa kawushshidi, “Taani mooraas; tau atto ga” giyoogaappe, gaasoyiyoobaa odees. I xalidi ba mooruwaa ammaniyoogaappe, hara uraa balaa yootees. Hara uri a qohiyo wode, sarotettaa koyiyoogaa aggidi, harshshuushiyoogan woy haasayennan ixxiyoogan haluwaa kiyees. (Era. 7:9) Otorettiyoogee aqo deˈoy laalettanaadan oottana danddayees. “Xoossai otorettiyaageeta ixxees; shin [i] banttana kaushshiyaageetuyyo aaro kehatettaa” immiyoogaa nuuni hassayana koshshees.—Yaaq. 4:6.

15. Efisoona 4:26, 27⁠n deˈiya maaraa oosuwan peeshshiyoogee aqo laggeti walaqettiyo wode sigettanaadan waatidi maaddana danddayiyaakko yoota.

15 Azinaynne machiyaa walaqettiyo wode, otorettiyoogaa aggidi sohuwaara sigettana koshshees. PHauloosi ba mala Kiristtaanetussi, “Intte hanqqetti uttidaashin, awai wulloppo. Xalahe halaqaayyo soho immoppite” yaagiis. (Efi. 4:26, 27) Xoossaa Qaalan deˈiya zoriyaa oosuwan peeshshennaagee unˈˈettanaadan oottana danddayees. Issi michiyaa, “Taaninne ta azinay Efisoona 4:26, 27⁠n deˈiya zoriyaa, issi issitoo oosuwan peeshshibookko” yaagaasu. A hegee issi issitoo xiskkoy baappe haakkanaadan oottidoogaa yootaasu. Sigettanau qoppidi sohuwaara haasayiyoogee keehi loˈˈoba! Aqo laggiyaa hanqqoy wodhanaashin guuttaa takkiyoogee keha gidennan aggenna. Aqo laggeti bantta huuphiyaa kawushshanaadan Yihooway maaddana mala woossana koshshees. Hagee eti banttau siyettiyaabaa xallaa qoppiyoogaa aggidi, merettida metuwaa giigissanau qoppanaadan maaddees.—Qolasiyaasa 3:12, 13 nabbaba.

16. Issi uri ba huuphiyaa kawushshiyoogee ba aqo laggiyaa loˈˈo eeshshaa nashshanaadan maaddana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

16 Ba huuphiyaa kawushshiyaanne ashanqqa asa gidiyoogee issi uri ba aqo laggiyaa loˈˈo eeshshaa nashshanaadan maaddees. Leemisuwau, keettaayiyaa so asaa keehippe maaddiyaabaa oottiyo eray deˈiyo maccaasa gidana danddayausu. Azinay ba huuphiyaa kawushshiyaagaanne ashanqqa gidikko, ippe aadhanau qoppiyoogaappe a ba eraa goˈettanaadan minttettees; yaatiyoogan o xoqqu oottidi xeelliyoogaanne siiqiyoogaa bessees. (Lee. 31:10, 28; Efi. 5:28, 29) Hegaadankka, ba huuphiyaa kawushshiyaanne ashanqqa machiyaa xalttaamukku woy ba azinaa karukku. Eti “naa77ai issi asa” gidiyo gishshau, issoy qohettiyooban haraykka qohettees.—Maa. 19:4, 5.

17. Aqo deˈoy ufayssiyaagaanne Xoossaa bonchissiyaagaa gidanaadan maaddiyaabay aybee?

17 Ne aqo deˈoy Abrahaamaagaanne Saariigaa woy Yisaaqaagaanne Irbbiqiigaa mala gidanaadan neeni koyiyoogee qoncce. Ne aqo deˈuwan tumuppe ufayttada, Yihoowa bonchissada, qassi mule shaahettennan deˈanau koyaasa. Yaanikko, aqo deˈuwaa ubbatoo Xoossaagaadan xeella. Akeekaanne aadhida eratettaa demmanau Xoossaa Qaalaa xannaˈa. Intte issoy issuwaa mintti siiqanaadan, issoy issuwaa loˈˈo eeshshaa nashshite. (Sii. 8:6) Ne huuphiyaa kawushshiyaagaa gidanau baaxeta. Ne aqo laggiyaa bonchuwan oyqqa. Yaatikko, ne aqo deˈoy nenakka saluwan deˈiya ne Aawaakka ufayssiyaagaa gidana. (Lee. 27:11) Aqo oyqqoosappe 27 laytta gidido azinay hagaadan giis: “Ta macheeppe shaahettada deˈanau mule qoppikke. Nu aqo deˈoy galla galla minni minni bees. Hegaadan hanidoy nuuni Yihoowa siiqiyo gishshataassanne ubbatoo issoy issuwaara haasayiyo gishshataassa.” Ne aqo deˈoykka hegaadan minnana danddayees!