Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Israaˈeelati iitabaa oottidaageeta mittan kaqqidi woriyoonaa?

Beni wode, iitabaa oottidaageeta daro biittan mittan woy tuussan kaqqidi woroosona. Roomati he uraa mittaa bolli misimaariyan xishoosona woykko qachoosona; yaatin, i hayqqanaashin barchetiiddi, saamettiiddi, namisettiiddinne awaa akkaa ekkiiddi guutta gallassaa takkees. Roomati mittan kaqqi woriyoogaa keehi iitabaa oottida uraa qaxxayiyo kawushshiyaaba ootti xeelloosona.

Beni Israaˈeelati shin? Eti iitabaa oottidaageeta mittan kaqqidi woriyoonaa? Muuse Higgee, “Issi asi haiquwaa pirddissiya dabaa oottin, intte a mittan kaqqi worikko, [“worikko, yaatidi a mittan kaqqikko,” NW] he kaqettido mittan a ahai aqoppo; a he gallassi moogite” yaagees. (Zaa. 21:22, 23) Hegaa gishshau, beni Israaˈeelati iitabaa oottidaagaa woridi, hegaappe simmin mittan kaqqiyoogee qoncce.

Hegaa xeelliyaagan Wogaabaa 20:2⁠y hagaadan gees: “Israa7eela asaappe gidin, woi betidi yiidi Israa7eela giddon de7iya hara biitta asaappe gidinkka, ooninne ba naatuppe issuwaa Molooka giyo eeqaayyo aattidi immikko, he asi haiqqo; he biittaa asai a shuchchan caddidi woro.” Issi asi “moitilliyaara haasayiyaagaa woikko shareechcho” gidikkokka hayqqana bessees. Ayba ogiyan? ‘SHuchan cadettidi’ hayqqees.—Wog. 20:27.

Zaarettido Wogaa 22:23, 24⁠y hagaadan gees: “Ai asinne harau giigida geela7iyo katamaa giddon demmidi iira shaaramuxikko, eta naa77aakka katamaappe gaxaa kessidi, shuchchan caddidi worite. Aissi giikko, na7iyaa kataman de7aidda, asi ashshanaadan waassabeikku. I haiqqiyoogee qassi hara asau giiga uttida geela7iyo moorido gishshaassa. Hegaadan oottiyoogan intte giddoppe iitaa diggite.” Yaatiyo gishshau, beni Israaˈeelati keehi iitabaa oottida uraa woriyoy shuchan caddiyoogaana. *

Beni Israaˈeelati iitabaa oottidaagaa woridi, hegaappe simmin mittan kaqqiyoogee qoncce

Zaarettido Wogaa 21:23y, “Mittaa bollan kaqetti haiqqiya ooninne Xoossan qanggettidaagaa” yaagees. Iitabaa oottidi “Xoossan qanggettidaagaa” ahaa mittan kaqqiyoogee Israaˈeelati hegaa mala iitabaa oottenna mala akeekissiyaaba.

^ MENT. 6 Muuse higgiyan, iitabaa oottida uraa mittan kaqqanaappe kase woriyoogaa daro eranchati maayoosona. SHin koyro xeetu layttan Ayhudati iitabaa oottida issi issi asata paxa de’ishin mittan kaqqidi woridoogaa qonccissiyaabay de’ees.