Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Hosppune 2013

Geeshsha Maxaafaa Nabbabada Loytta Goˈetta

Geeshsha Maxaafaa Nabbabada Loytta Goˈetta

“Taani . . . Xoossaa higgiyan ufaittais.”—ROO. 7:22.

1-3. Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogaaninne hegaa oosuwan peeshshiyoogan ayba anjjo demmiyoo?

“GEESHSHA MAXAAFAA akeekanaadan Yihooway tana maaddiyo gishshau, ubbatoo guuran guuran a galatays.” Hegaadan giida cima michiyaa kumetta Geeshsha Maxaafaa 40tooppe daruwaa nabbabaasu; haˈˈikka nabbabiyoogaa aggabeykku. Issi yelaga michiyaa Geeshsha Maxaafaa naabbabiyoogee Yihooway iyyo qonccidi beettanaadan maaddidoogaa xaafaasu. Hegaappe denddidaagan, a saluwan deˈiya ba Aawaakko kaseegaappe aaruwan shiiqaasu. A, “Taani ta deˈuwan hagaadan ufaytta erikke!” yaagaasu.

2 Kiitettida PHeexiroosi nuuni ubbay “Xoossaa geeshsha qaalaa maattaa ubba wode” laamotanaadan zoriis. (1 PHe. 2:2, 3) Geeshsha Maxaafaa xannaˈidi he amuwaa aliyaanne a zoriyaa oosuwan peeshshiya asatu kahay eta qumˈˈenna; qassi eti bantta deˈuwan ufayttoosona. Tumu Xoossaa siiqiyaanne ayyo oottiya haratuura eti mino dabbotaa medhoosona. Hagee ubbay “Xoossaa higgiyan” ufayttanaadan oottiyaaba. (Roo. 7:22) Hegaappe hara anjjoykka deˈees. Hegeetuppe issoti issoti aybee?

3 Neeni Yihoowabaanne a Naˈaabaa gujjada tamaariyo wode, etanne hara asaa kaseegaappe aaruwan siiqaasa. Neeni Geeshsha Maxaafaa loyttada eriyoogee, ha alamee matan xayiyo wode azazettiya asaa naata Xoossay waatidi ashshanaakko akeekanaadan maaddees. Neeni haggaazuwan asaassi yootiyo mishiraachoy deˈees. Neeni Xoossaa Qaalaa nabbabada eridobaa harata tamaarissiyo wode, Yihooway nena anjjees.

NABBABA; QASSI HEGAA YERERAT

4. Geeshsha Maxaafaa ‘saasukkidi nabbabiyoogaa’ giyoogee woygiyoogee?

4 Yihooway ba ashkkarati ba Qaalaa dirbban nabbabanaadan koyenna. I beni wode Yaasa, “Ha Higgiyaa Maxaafai ne doonaappe shaahettoppo; . . . gallassinne qammi  a qoppa [“saasukkada nabbaba,” NW]” yaagiis. (Yaas. 1:8; Maz. 1:2) Hegaa giyoogee, neeni Doomettaabaappe biidi Ajjuutaa gakkanaashin ubbabaa saasukkada nabbabana koshshees giyoogee? Akkay. Hegee neeni yererana danddayiyo ogiyan nabbabana koshshees giyoogaa. Geeshsha Maxaafaa ‘saasukkada’ nabbabiyoogee, goˈˈiyaanne minttettiya qofaa neeni akeekan qoppanaadan maaddees. Hegaa mala qofaa, xiqisiyaa woy taarikiyaa nabbabiyo wode, menttershshaa qaattaydda loddan nabbaba. Yaatikko, neeni nabbabiyoobaa ne wozanan wottana danddayaasa. Hegee koshshiyaaba gididoy aybissee? Xoossaa zoriyaa akeekiyoogee neeni hegaa oosuwan peeshshanaadan denttettiyo gishshataassa.

5-7. Xoossaa Qaalaa saasukkidi nabbabiyoogee (a) kandduwan geeshsha gididi deˈanau, (b) harata keha qaalan haasayissanau, (c) meto wodiyankka Yihoowan ammanettanau, nena waatidi maaddana danddayiyaakko leemisuwan yoota.

5 Geeshsha Maxaafaappe neeni akeekabeennabaa nabbabiyo wode, saasukkada nabbabiyoogee keehippe maaddees. Leemisuwau, heezzu hanotaa qoppa. Koyruwan, Geeshsha Maxaafaa nabbabiiddi Hooseˈa maxaafaa gakkida issi yelaga Kiristtaaniyaa qoppa. I shemppo 4, paydo 11ppe 13 gakkanaashin saasukki nabbabidi, takki gees. (Hoose7a 4:11-13 nabbaba.) Aybissi? I shori baynnabaa oottanaadan denttettiyaabay timirtte keettan gakkiyo wode eqettanau baaxetiyo gishshau, ha xiqiseta loyttidi qoppees. He xiqiseta yereridi, ‘Asay iitabaa geeman oottiyoogaakka Yihooway beˈees. Taani a yiilloyanau koyikke’ yaagidi qoppees. Ha ishay Yihoowa sinttan kandduwan geeshsha gididi deˈanau murttees.

6 Naaˈˈanttuwan, issi michiyaa Yuuˈeela maxaafaa shemppo 2, paydo 13 nabbabausu. (Yuu7eela 2:13 nabbaba.) A ha xiqisiyaa saasukkada nabbabaydda, “qaretainne maarotai kumidoogaa; hanqquwau eesotennaagaanne siiqoi daridoogaa” gidida Yihoowa milatana koshshiyoy ayba ogiyaanakko yererausu. A ba azinaa bollinne haratu bolli issi issitoo soliyan, qassi hanqqettada haasayiyoogaa agganau qofaa qachausu.

7 Heezzanttuwan, oosuwaappe kessido gishshau, ba macheeyyonne ba naatuyyo koshshiyaabaa kunttanau hirggiya issi ishaa qoppa. I Naahooma 1:7n, Yihooway “banan ammanettiyaageeta” eriyoogaanne “metuwaa gallassikka” eta ashshiyoogaa saasukkidi nabbabees. Ha qofay a minttettiis. I Yihooway a siiqiyoogaanne assi qoppiyoogaa akeekidi, hirggan maashiyoogaa aggi bayees. Yaatidi, paydo 15 saasukkidi nabbabees. (Naahooma 1:15 nabbaba.) Ha ishay meto wodiyan mishiraachuwaa sabbakiyoogee, Yihoowa baayyo baqati attiyo sohodan xeelliyoogaa bessiyaaba gidiyoogaa akeekees. Ha ishay oosuwaa koyiiddi, ooso gallassan haggaazanau qofaa qachees.

8. Neeni Geeshsha Maxaafaa nabbabiyo wode demmido alˈˈo shucha mala gididabaa qanttan yoota.

8 Haˈˈi Geeshsha Maxaafaappe beˈido goˈˈiya qofay deˈiyoy, issoti issoti geella akeekanau metiyaabadan qoppiyo maxaafatuuna. Neeni Hooseˈa, Yuuˈeelanne Naahooma maxaafaa loytta eranau pilggiyo wode, he maxaafatuppe hara xiqisetakka saasukkada nabbabanau koyana. Ha maxaafatuppe neeni ay keena minttettuwaanne eraa demmanaakko qoppa! Geeshsha Maxaafan deˈiya hara maxaafati shin? Xoossaa Qaalay biittaa giddon kumida keehi alˈˈo shuchaa mala. He shuchaa demmanau loyttada bookka! Kumetta Geeshsha Maxaafaa, alˈˈo shuchaa mala gidida Xoossaa kaaletuwaanne minttettuwaa demmanau nabbaba.

AKEEKANAU BAAXETAT

9. Nuuni Xoossaa sheniyaa loyttidi akeekana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

9 Neeni Geeshsha Maxaafaa galla galla nabbabiyoogee keehippe koshshiyaaba gidikkokka, nabbabiyoobaa loyttada akeekana koshshees. Yaatiyo gishshau, neeni nabbabiyo asaabaa, sohuwaabaanne hanotaabaa pilgganau, Yihoowa dirijjitee giigissido xuufeta  loytta goˈetta. Woykko, Geeshsha Maxaafan deˈiya issi qofay nena waatidi goˈˈana danddayiyaakko eranau metootikko, gubaaˈe cimay woy ayyaanaaban kayma Kiristtaanee maaddanaadan oychana danddayaasa. Akeekiyoogee keehippe koshshiyoogaa qonccissanau, hegaadan oottanau baaxetida, beni wode deˈida issi Kiristtaaniyaa leemisuwaa ane beˈoos. A sunttay Aphiloosa.

10, 11. (a) Aphiloosi kaseegaappe loyttidi sabbakanaadan harati maaddidoy ayba ogiyaanee? (b) Aphiloosa taarikiyaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo? (“Neeni Tamaarissiyoobay Ha Wodiyan Eriyoobaara Maayettii?” giya saaxiniyaa xeella.)

10 Aphiloosi ‘Xoossaa maxaafata daro eriyaanne ayyaanan mishettiya,’ Kiristtaane gidida Ayhuda asa. Oosuwaa maxaafay, “Yohaannisa xinqqatiyaa xalaalaa eridi, . . . Yesuusabaa sitti oottidi haasayeesinne tamaarissees” yaagidi abaa yootees. Yesuusi xinqqatiyaa xeelliyaagan ba erissiyo ashkkarata tamaarissido ooratta qofaa Aphiloosi eribeenna. Aqiilanne PHirisqqilo geetettiya, azinanne macho gidida Kiristtaaneti Efisoonan i tamaarissiyoobaa siyidi, “Xoossaa ogiyaa kaseppe sittayidi, ayyo geeshshidi yootidosona.” (Oos. 18:24-26) Hegee Aphiloosa waatidi maaddidee?

11 Aphiloosi Efisoonan sabbaki simmidi, Akaayiyaa biis. “I yaa gakkidi, Xoossaa aaro kehatettan ammaniyaageeta daro maaddiis. Aissi giikko, Yesuusi ba huuphen Kiristtoosa gididoogaa Aihudatussi Xoossaa maxaafatuppe qonccissidi, deriyaa sinttan minttidi yootees.” (Oos. 18:27, 28) Aphiloosi Kiristtaanetu xinqqatiyaabaa he wode loytti qonccissana danddayees. I loyttidi akeekido gishshau, oorattati ayyaanaaban diccanaadan “daro maaddiis.” Nuuni ha taarikiyaappe ay tamaarana danddayiyoo? Aphiloosaagaadan, nuuni Geeshsha Maxaafaappe nabbabiyoobaa akeekanau baaxetoos. SHin, nuuni waatidi loytti tamaarissana danddayiyaakko ayyaanaaban kaymida Kiristtaanee yootiyo wode, nu huuphiyaa kawushshidi he zoriyaa siyananne  a galatana koshshees. Hegaadan oottiyoogee, nuuni loyttidi tamaarissanaadan maaddees.

ERIDOBAA HARATA MAADDANAU GOˈETTAT

12, 13. Geeshsha Maxaafaa hiillan goˈettiyoogee xinaateti ayyaanaaban diccanaadan waatidi maaddana danddayiyaakko qonccissa.

12 PHirisqqila, Aqiilinne Aphiloosi oottidoogaadan nuuni harata maaddana danddayoos. Neeni minttettin, issi uri ayyaanaaban diccennaadan diggiyaabaa xooniyo wode, neeyyo aybi siyettii? Woykko, neeni gubaaˈe cima gidikko, issi ishay woy michiyaa metuwan genccanaadan Geeshsha Maxaafaappe neeni zorido zoree maaddido gishshau nena galatiyo wode, neeyyo aybi siyettii? Harati bantta deˈuwaa kaseegaappe loyttanaadan maaddanau Xoossaa Qaalaa goˈettiyoogee keehippe ufayssiyoogee qoncce. * Neeni hegaa oottana danddayiyoy ayba ogiyaanakko akeeka.

13 Eelaasa wode daro Israaˈeelati tumu goynuwaappenne worddo goynuwaappe awugaa kaallanaakko qofaa qachibookkona. Eelaasi eta zoridobay Yihoowayyo haggaazanau murttibeenna Geeshsha Maxaafaa xinaatiyaa maaddana danddayees. (1 Kawotu 18:21 nabbaba.) Qassi hara hanotaa qoppa: Mishiraachuwaa siyanau koyiya uri laggetu woy so asaa woyganddiyaa yayyiyaaba gidikko, i woy a Yihoowayyo goynnanau murttanaadan Isiyaasa 51:12, 13 (Nabbaba.) qofaa qonccissada minttettana danddayaasa.

14. Neeni harata maaddanau Geeshsha Maxaafaa qofaa koyiyo wode, hegaa hassayanaadan aybi maaddii?

14 Nabbabiyaageeta minttettana, suurissana woy kaafana danddayiya daro qofay Geeshsha Maxaafan deˈees. SHin neeni, ‘Taani koyiyo wode goˈettana xiqisiyaa waatada erana danddayiyanaa?’ gaada oychana danddayaasa. Galla galla Geeshsha Maxaafaa nabbaba; qassi Xoossaa qofaa yerera. Yaatiyoogan, Geeshsha Maxaafaa kaseegaappe loyttada eraasa; qassi neeni eridobaa hassayanaadan Yihooway ba geeshsha ayyaanan maaddana danddayees.—Mar. 13:11; Yohaannisa 14:26 nabbaba. *

15. Xoossaa Qaalaa loyttada akeekanau nena aybi maaddii?

15 Xoossaa oosuwaa polanau eraa immana mala, Kawuwaa Solomonaagaadan Yihoowakko woossa. (2 Odi. 1:7-10) Beni wode deˈida, hananabaa yootiyaageeti oottidoogaadan, Yihoowabaanne a halchuwaabaa suure eraa demmanau Xoossaa Qaalaa ‘keehi koya, qassi qora.’ (1 PHe. 1:10-12) Ximootiyoosi ‘ammanuwaanne loˈˈo timirttiyaa qaalaa’ xannaˈanaadan kiitettida PHauloosi a zoriis. (1 Xim. 4:6) Neenikka ubbatoo xannaˈiyoogan, harata ayyaanaaban loyttada maaddana danddayaasa. Qassi ne ammanoykka minnees.

XOOSSAA QAALAA NABBABIYOOGEE IITABAAPPE NAAGEEST

16. (a) Beeriyaa asay “ubba gallassi Xoossaa maxaafata” pilggidoogee eta waatidi maaddidee? (b) Ha wodiyan nuuni Geeshsha Maxaafaa galla galla nabbabiyoogee keehippe koshshiyoy aybissee?

16 Maqidooniyaa katamaa Beeriyan deˈiya Ayhudati “ubba gallassi Xoossaa maxaafata” pilggiyoogaa meeze oottidosona. PHauloosi etassi mishiraachuwaa yootido wode, i yootidobaa eti Xoossaa Qaalaappe eriyoobaara geeddarssidosona. Hegaappe denddidaagan, i tamaarissiyoobay tuma gidiyoogaa eridi, etappe daroti “ammanidosona.” (Oos. 17:10-12) Geeshsha Maxaafaa galla galla nabbabiyoogee Yihoowa mintti ammananaadan maaddiyoogaa hegee bessees. Hegaa mala  ammanoy, giishin “demmana giidi ufaissan naagi” uttidoban ammanettiyoogee, nuuni bashshaappe attidi Xoossay ehaana ooratta alamiyaa gelanau keehippe koshshees.—Ibr. 11:1.

17, 18. (a) Mino ammanoynne siiqoy issi Kiristtaaniyaa leemiso wozanaa naagiyoy ayba ogiyaanee? (b) Hidootay nuna iitabaappe waatidi naagii?

17 PHauloosi nuussi ammanoy, siiqoynne hidootay koshshiyoogaa hagaadan qonccissiis: “Nuuni gallassaa asa gidiyaageeti woga de7anau bessees. Nuuni ammanuwaanne siiquwaa tiran wottiyo ola miishshadan oiqqidi, Xoossai nuuyyo immana gin, nuuni ufaissan naagi uttido atotettaa birata qophedan, huuphiyan wottanau bessees.” (1 Tas. 5:8) Issi wotaaddaray ba wozanaa morkketuppe naagana koshshees. Hegaadankka, issi Kiristtaanee ba leemiso wozanaa nagaraappe naagana koshshees. Yihoowayyo haggaaziya uri Xoossay qaalaa gelidobaa mintti ammaniyo wodenne Anne harata wozanappe siiqiyo wode, ba leemiso wozanaa naagees. I Xoossan nashettanau bau danddayettida ubbabaa oottees.

18 PHauloosi yootido harabay, birata qophe mala gidida “ufaissan naagi uttido atotettaa.” Beni wode olaa dembban deˈiya issi wotaaddaray birata qophiyaa ba huuphiyan wottana xayikko, sohuwaara hayqqana danddayees. SHin i he qophiyaa wottikko, a huuphiyaa caddanau zambbidobankka keehi qohettennan attana danddayees. Yihoowa Qaalaa xannaˈiyoogee i nuna ashshanaagaa mino hidootan naaganaadan oottees. Mino hidootay nuuni kaddidaageetuppenne bollaa mirggiya cittuwaa mala gidida, eta “pattenna haasayaappe” naagettanaadan maaddees. (2 Xim. 2:16-19) Nu hidootay nuna minttees; qassi Yihooway ixxiyoobaa oottennaadan maaddees.

ATOTETTAU KEEHI KOSHSHIYAABAT

19, 20. Nuuni Xoossaa Qaalaa keehippe nashshiyoy aybissee, qassi hegaa bessiyoy ayba ogiyaanee? (“Yihooway Taassi Koshshiyaabaa Immees” giya saaxiniyaa xeella.)

19 Ha alamiyaa xayoy mati mati biyo wode, nuuni Yihoowa Qaalan keehi ammanettana koshshees. Nuuni a Qaalaappe demmiyo zoree iita eeshshaa suurissanaadaaninne nagaraa oottenna mala naagettanaadan maaddees. Geeshsha Maxaafaappe demmiyo minttettoy, Seexaanaynne a alamee paacciyo paaciyaa nuuni xoonanaadan maaddees. Yihooway ba qaalaa baggaara kaalettiyoogee, nuuni ubbatoo deˈo ogiyan hemettanaadan maaddees.

20 Xoossay ‘asay ubbay attanaadan’ koyiyoogaa hassaya. Yihoowa ashkkaratikka nuuni sabbakidinne tamaarissidi maaddana danddayiyoogeetikka “asai ubbai” geetettidaageetu giddon deˈoosona. SHin atotettaa demmanau koyiyaageeti ubbay ‘tumaa erana’ bessees. (1 Xim. 2:4) Yaatiyo gishshau, ha alamee xayiyo wode attanau, Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogeenne a giddon deˈiya zoriyaa oosuwan peeshshiyoogee keehippe koshshees. Ee, nuuni Geeshsha Maxaafaa galla galla nabbabiyoogee, Yihoowa Qaalaa tumaa ay keena nashshiyaakko bessees.—Yoh. 17:17.

^ စာပိုဒ်၊ 12 Nuuni Geeshsha Maxaafaa harata giddanau woy eta bolli pirddanau goˈettennaagee qoncce. Yihooway nuuyyo oottidoogaadan, nuuni Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyo ura danddayananne ayyo kehana koshshees.—Maz. 103:8.

^ စာပိုဒ်၊ 14 Neeni xiqisiyaa qofaappe waannatiya qaalatuppe attin, maxaafaa, shemppuwaanne payduwaa hassayennaba gidikko waatana danddayay? Geeshsha Maxaafau wurssettaa heeran deˈiya inddekisiyan, Wachitawer Laybireeriyan woy Ooratta Alamiyaa Birshshettaa konkorddanssiyan he qaalata koyada, xiqisiyaa demmana danddayaasa.