Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Hosppune 2013

‘Azalloppite’

‘Azalloppite’

“Ane lo77o oosuwaa oottanau azalliyoogaa aggoos.”—GAL. 6:9.

1, 2. Yihoowa dirijjitiyaabaa wotti dentti qoppiyoogee nuuni keehi ammanettanaadan maaddiyoy ayba ogiyaanee?

NUUNI saluwaaninne saˈan deˈiya gita dirijjitiyaa bagga gidiyoogaa qoppiyoogee maalaalissiyaaba. Hizqqeela shemppo 1ninne Daaneela shemppo 7n xaafettida ajjuutati Yihooway ba halchoy polettanaadan oottiiddi deˈiyoy ayba ogiyaanakko loyttidi qonccissoosona. Yihoowa dirijjitiyau saˈaa baggay Mishiraachuwaa sabbakiyoogaa kaseyanaadan, ha oosuwaa oottiyaageeta tamaarissanaadaaninne minttettanaadan, qassi harati Yihoowayyo goynniyaageeta gidana mala maaddanaadan Yesuusi kaalettiiddi deˈees. Hagee nuuni Yihoowa dirijjitiyan keehi ammanettanaadan oottiyaaba!—Maa. 24:45.

2 Nuuni maalaalissiya ha dirijjitiyaara issippe hemettiiddi deˈiyoo? Nuuni tumau mishettiiddi deˈiyooyye mishettiyoogaa aggiiddi deˈiyoo? Hegaa mala oyshata qoppiyo wode, nuuni azalliyoogaa woy kaseegaadan mishettennaagaa akeekana danddayoos. Hegee hanana danddayiyaaba. Koyro xeetu layttan, kiitettida PHauloosi ba mala Kiristtaaneti Yesuusi mishettidi oottido leemisuwaa qoppanaadan zoriis. Hegaadan oottiyoogee “wozanaa bayidi daafurenna mala” eta maaddanaagaa PHauloosi yootiis. (Ibr. 12:3) Hegaadankka, Yihoowa dirijjitee poliiddi deˈiyoobaa qonccissiya, hagaappe kase huuphe yohuwaa akeekan pilggidoogee nuuni ubbatoo mishettidi oottanaadaaninne genccanaadan maaddidoogee erettidaagaa.

3. Nuuni azallennaadan ay oottana koshshii, qassi ha huuphe yohuwan nuuni ay beˈanee?

3 Gidoppe attin, PHauloosi nuuni azallenna mala harabaykka koshshiyoogaa yootiis. I nuuni ‘loˈˈo oosuwaa oottana’ bessiyoogaa odiis. (Gal. 6:9) Nuuni ubbatoo minnidi eqqanaunne Yihoowa dirijjitiyaara hemettanau oottana koshshiya ichashubata ane beˈoos. Yaatidi, nuuni woy nu soo asay giigissana koshshiyaabay deˈiyaakkonne kuuyana danddayoos.

 MINTTETTUWAA DEMMANAUNNE GOYNNANAU ISSIPPE SHIIQITE

4. Issippe shiiqiyoogee tumu goynuwan ubbatoo keehippe koshshiyaaba gaana danddayiyoy aybissee?

4 Issippe shiiqiyoogee Yihoowa ashkkaratuyyo ubbatoo keehippe koshshiyaaba. Keerido wodiyan Yihoowa sinttan shiiqanaadan saluwan deˈiya ayyaana meretati shoobettoosona. (1 Kaw. 22:19; Iyy. 1:6; 2:1; Dane. 7:10) Beni Israaˈeelati “siyidi, . . . tamaarana mala” issippe shiiqoosona. (Zaa. 31:10-12) Koyro xeetu layttan deˈida Ayhudati Geeshsha Maxaafaappe nabbabanau Ayhudatu woosa keettan shiiqiyo meezee deˈees. (Luq. 4:16; Oos. 15:21) Kiristtaane gubaaˈee eqqido wodekka issippe shiiqiyoogee keehi koshshiyaaba gidiyoogee attibeenna; qassi ha wodiyankka nu goynuwan hegee keehippe koshshiyaaba. Tumu Kiristtaaneti “issoi issuwaara waani siiqettanaakkonne qassi lo77o oosuwaa waati oottanaakko, issoi issuwau” qoppoosona. Nuuni ‘Yihoowa gallassay matattiyoogaa beˈiyo wode, issoy issuwaa’ kaseegaappe aaruwan minttettana koshshees.—Ibr. 10:24, 25.

5. Nuuni shiiqotun issoy issuwaa minttettana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

5 Nuuni issoy issuwaa minttettiyo issi loˈˈo ogee, shiiqotun nu qofaa yootiyoogaa. Xaafettida oyshaa zaariyoogan, xiqisiyaa oosuwan peeshshiyo ogiyaa woy Geeshsha Maxaafaa maaraa kaalliyoogee aadhida eratetta gidiyoogaa qonccissiya, issi ura deˈuwan hanidabaa qanttan yootiyoogan woy hara ogiyan nu ammanuwaa asaa sinttan qonccissana danddayoos. (Maz. 22:22; 40:9) Nuuni gubaaˈe shiiquwaa ay keena layttau shiiqikkonne, nu ishanttinne michontti cimatikka yelagatikka bantta qofaa wozanappe yootiyoogaa siyiyoogee nuna ubbatoo minttettiyoogaa neeni maayiyoogee erettidaagaa.

6. Nu shiiqoti nuuni ayyaanaaban tishsha gididi deˈanaadan maaddiyoy ayba ogiyaanee?

6 Gubaaˈe shiiqotinne gita shiiqoti nuna hara daro ogiyan maaddoosona. Leemisuwau, nu moottan deˈiya asay eqettiyo wode woy siyanau koyenna wodekka nuuni xalan sabbakanaadan shiiqoti maaddoosona. (Oos. 4:23, 31) Geeshsha Maxaafaappe tamaariyoobay nuuni ammanuwan minnanaadan maaddees. (Oos. 15:32; Roo. 1:11, 12) Nuuni goynnanau issippe shiiqiyo wode tamaariyoobaynne issoy issuwaa minttettiyoogee tumu ufayssaa demmanaadaaninne ‘metoy gakkiyo gallassan shemppanaadan’ maaddees. (Maz. 94:12, 13) Alame yuushuwan deˈiya Yihoowa asau giigiya ayyaana timirttiyaa ubbaa giigissiyoogaa, Bolla Gididi Heemmiyaagaa kalˈˈatiya Timirtte Komitee kaallees. Laytta kumettan saaminttan saaminttan nuuni shiiqotun ufayssiya timirttiyaa tamaaranaadan giigissidobau keehippe galatoos!

7, 8. (a) Nuuni issippe shiiqiyo waanna gaasoy aybee? (b) SHiiqoti nena ayyaanaaban maaddiyoy ayba ogiyaanee?

7 Gidoppe attin, nu huuphessi demmiyo goˈˈaappe aaruwan shiiquwaa biyo keehi koshshiya hara gaasoy deˈees. Nuuni issippe shiiqiyo waanna gaasoy Yihoowayyo goynnanaassa. (Mazamure 95:6 nabbaba.) Nu loˈˈo Xoossaa sabbiyoogee gita maata! (Qol. 3:16) SHiiqotun uttiyoogaaninne nu qofaa yootiyoogan nuuni ubbatoo Yihoowayyo goynniyoogee bessiyaaba. (Ajj. 4:11) Yaatiyo gishshau, ‘issoti issoti meeze oottidoogaadan nuuni shiiquwaappe attennaadan’ zoree imettidoogee garamissiyaaba gidenna.—Ibr. 10:25.

8 Nu shiiqota, Yihooway ha iita siraataa xayssana gakkanaashin nuuni genccanaadan maaddanau giigissidobadan xeelliyoo? Hegaadan xeellikko, oottiyo darobay deˈikkokka, ubba shiiqotun shiiqanau nuuyyo danddayettidabaa oottoos. (Pili. 1:10) Nuuni Yihoowayyo goynnanau nu ishanttuura issippe shiiqennaadan oottiyaabay keehippe wolqqaamaba gidana koshshees.

ASHKKETA KOYITE

9. Sabbakiyo oosoy keehippe koshshiyaaba gidiyoogaa nuuni aybin eriyoo?

9 Nuuni mishettidi sabbakiyoogeekka Yihoowa dirijjitiyaara ubbatoo issippe hemettanaadan maaddees. Yesuusi saˈan deˈiyo wode ha oosuwaa doomissiis. (Maa. 28:19, 20) He wodeppe doommidi, Kawotettaabaa sabbakiyoogeenne erissiyo ashkkara oottiyoogee Yihoowa dirijjitee kaseyiyo waannaba. Kiitanchati nuna nu oosuwan maaddiyoogaanne ‘merinaa deˈuwaa demmanau suure wozanaa koshshay deˈiyoogeetukko’ kaalettiyoogaa ha wodiyan hanida darobay qonccissees. (Oos. 13:48, NW; Ajj. 14:6, 7) Yihoowa dirijjitiyau saˈaa baggaa halchoy sabbakiyo oosoy oosettanaadan darajjayiyoogaanne maaddiyoogaa. Nuuni haggaazuwaakka nu deˈuwan kaseyiyoo?

10. (a) Nuuni ubbatoo tuman ufayttana danddayiyoy ayba ogiyaanakko leemisuwaa yoota. (b) Neeni azallennaadan haggaazoy maaddidoy ayba ogiyaanee?

10 Mishettidi haggaaziyoogee nuuni tuman ufayttidi deˈanaadan maaddees. Daro layttau gubaaˈe cimanne aqinye gidida Micheli giidobaa akeeka. I hagaadan giis: “Taani asaayyo tumaabaa yootiyoogaa dosays. Wochiyo Keelan woy Beegottite! maxeetetun kiyiya ooratta huuphe yohuwaabaa qoppiyo wode, ubba maxeetetun deˈiya aadhida eratettaaninne akeekan, qassi qofay bessiyaagaa gidiyoogan maalaalettays. Asay woyganaakko, qassi taani eta koshshaa waatada denttettana danddayiyaakko eranau haggaazuwaa kiyanau amottays.  Haggaazoy taani minna eqqanaadan oottees. Harabaa aybanne haggaazuwau bazzido wodiyaappe kase woy hegaappe simmin oottays.” Hegaadan, nuuni mishettidi haggaaziyoogee ha wurssetta gallassatun ubbatoo mni eqqanaadan nuna maaddana danddayees.—1 Qoronttoosa 15:58 nabbaba.

AYYAANAABAN GIIGIDABAA GOˈETTITE

11. Yihooway giigissiyo ayyaanaabaa xuufeta loyttidi goˈettiyoogee keehippe koshshiyoy aybissee?

11 Yihooway nuna minttettanau ayyaanaaban keehi daro xuufee giiganaadan oottiis. Neeni issi xuufiyaa nabbaba simmada, ‘Hagee taassi koshshiyaaba! Hagaa Yihooway taassi xaafissiis gaana danddayettees!’ giido wodiyaa hassayiyoogee sirissenna. Hegee coo hanidaba gidenna. Yihooway he xuufetu baggaara nuna tamaarissees, qassi kaalettees. I, “Taani nena erissananne neeni baanau bessiya ogiyaa nena tamaarissana” yaagiis. (Maz. 32:8) Nuuni demmiyo ayyaanaabaa xuufiyaa ubbaa nabbabidi, hegaa wotti dentti qoppiyoo? Hegaadan oottiyoogee nuuni ubbatoo ayfiyaa ayfanaadaaninne ha wayssiya wurssetta gallassatun ayyaanaaban shuggennaadan maaddees.—Mazamure 1:1-3; 35:28; 119:97 nabbaba.

12. Ayyaanaaban nuussi giigiyaabaa nashshanaadan nuna aybi maaddana danddayii?

12 Nu xuufeta giigissanau oottiyo ubbabaa qoppikko, xuufeta kaseegaappe aaruwan nashshoos. Bolla Gididi Heemmiyaagaa kalˈˈatiya, Xuufiyaa Giigissiya Komitee, xuufetun attamettanabaa woy Weyb sayttiyan kiyanabaa pilggiyo, xaafiyo, moorettidabaa giigissiyo, misiliyaa goˈettiyo, birshshiyoonne attamiyo oosuwaa kaallees. Xuufiyaa attamiya macara biiroti mataaninne haahuwan deˈiya gubaaˈetussi xuufiyaa kiittoosona. Ha ubba oosoy oosettiyoy aybissee? Yihoowa asay ayyaanaabaa qumaa loyttidi maanaadaana. (Isi. 65:13) Yihoowa dirijjitiyaa baggaara giigiya ayyaanaabaa xuufiyaa loyttidi goˈettiyaageeta gidoos.—Maz. 119:27.

YIHOOWA DIRIJJITIYAARA HASHETITE

13, 14. Yihoowa dirijjitiyaara hashetiya, saluwan deˈiyaageeti oonee, qassi nuuni hegaadan hashetiyoogaa bessana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

13 Yesuusi bootta paraa toggidi, Yihoowa morkketa xoonanau olettiyaagaa kiitettida Yohaannisi ajjuutan beˈiis. (Ajj. 19:11-15) Ammanettida kiitanchatinne hayquwaappe denddidi saluwan bantta woytuwaa demmida, ayyaanan tiyettidaageeti Yesuusa geeduwaa kaalliyoogaa eriyoogee keehippe minttettiyaaba! (Ajj. 2:26, 27) Yihoowa dirijjitiyan sintta xeera gididi kaalettiyaageetuura hashetana koshshiyoogaa eta loˈˈo leemisuwaappe tamaaroos.

14 Hegaadankka, zawi baynna daro asay, ha wodiyan sintta xeera gididi dirijjitiyaa kaalettiya, ayyaanan tiyettida Kiristtoosa ishanttuppe ha saˈan deˈiyaageetuura wozanappe hashetees. (Zakkaariyaasa 8:23 nabbaba.) Nuuni Yihoowa dirijjitiyaara hashetiyoogaa bessana danddayiyoy ayba ogiyaanee? Issi ogee sintta xeera gididi kaalettiyaageetussi azazettiyoogaa. (Ibr. 13:7, 17) Hegaa doommiyoy nu gubaaˈiyaana. Cimata xeelliyaagan nuuni haasayiyoobay harati etanne eti oottiyoobaa bonchanaadan oottii? Nu naati ammanettida ha cimata bonchanaadaaninne Geeshsha Maxaafaa zoriyaa demmanau eta oychanaadan minttettiyoo? Hegaa bollikka, alame yuushuwan oosettiya oosuwaa maaddanau nu miishshaa waatidi goˈettana danddayiyaakko so asay issippe tobbiyoo? (Lee. 3:9; 1 Qor. 16:2; 2 Qor. 8:12) Kawotettaa Addaraashaa geeshshiyoonne loytti oyqqiyo maataa nashshiyoo? Yihooway nuuni ha ogetun ba dirijjitiyaara hashetiyoogaa beˈiyo wode, ba ayyaanaa nuussi immees. A ayyaanay nuuni ha wurssetta gallassatun azallennaadan ubbatoo maaddees.—Isi. 40:29-31.

 YIHOOWA UFAYSSIYA OGIYAN DEˈITE

15. Nuuni Yihoowa halchuwaara maayettidi deˈanau ubbatoo baaxetana bessiyoy aybissee?

15 Genccanaunne Yihoowa dirijjitiyaara issippe hemettanau, “Godaa ufaissiyaabai aibakko” akeekidi, nuuni sabbakiyoobaara ubbatoo maayettidi deˈana bessees. (Efi. 5:10, 11) Nuuni polo asa gidenna gishshau, qassi Seexaanaynne ha alamee paacciyo gishshau, balabaa oottennaadan nu deˈuwan ubbatoo baaxetoos. Nu alˈˈo ishanttoonne michenttoo, intteppe issoti issoti Yihoowaara deˈiya intte dabbotaa naagidi deˈanau ubba gallassi wolqqaama baaxiyaa baaxeteeta. Hegee Yihooway inttena keehippe siiqanaadan oottiyaaba. Hidootaa qonxxoppite! Nuuni Yihoowa halchuwaara maayettidi deˈiyoogee nu deˈuwan keehi ufayttanaadaaninne nu goynoy mela gidennaagaa ammanettanaadan oottees.—1 Qor. 9:24-27.

Yihoowa dirijjitiyaa bagga gidana danddayiyoogaa akeekanaadan harata minnidi maaddite

16, 17. (a) Nuuni wolqqaama nagaraa oottikko waatana koshshii? (b) Aani leemisuwan nuuni goˈettana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

16 Gidoppe attin, nuuni wolqqaama nagaraa oottikko waatana koshshii? Danddayettida keenan sohuwaara maaduwaa demmana koshshees. Nagaraa genttiyoogee hanotay yaa iitanaadan oottees. Daawiti ba nagaraa genttido wode, ‘gallassa kumettaa ooliyoogaappe denddidaagan a asatettay daafuriyoogaa’ yootidoogaa hassayite. (Maz. 32:3) Ee, nagaraa genttiyoogee nuuni asatettaaninne ayyaanaaban daafuranaadan oottees; shin ‘ba nagaraa paaxiyaanne aggiya uri maarettana.’—Lee. 28:13.

17 Aani leemisuwaa qoppite. * Aana baayyo layttay 19 heera gidiyo wode kumetta wode aqinye gidada haggaazaasu. Gidoppe attin, naaˈˈu qommo deˈuwaa deˈiyoogaa doommaasu. Hegee o keehippe qohiis. A, “Ta zoriyaa wozanay tana qumˈˈees. Taani ubba wode azzanaysinne unˈˈettays” yaagaasu. Issi gallassi Yaaqooba 5:14, 15 qofay shiiquwan qoncciis. Aana baassi maadoy koshshiyoogaa akeekaasu. Hegaappe simmin a ay oottadee? A ha zoriyaa oosuwan peeshshada, gubaaˈe cimata maaduwaa oychaasu. Hanotay deexxiyaaba gidikkokka, hegee a sahettin Yihooway issi koshshiya xaliyaa azazidoba mala gidiyoogaa yootaasu. A, “He xalee mittanau ufayssenna; shin pattees” yaagaasu. Aana haˈˈi i zoriyaa wozanay qomˈˈennan zaarettada Yihoowayyo mishettada haggaazausu.

18. Nuuni ay oottanau murttana koshshii?

18 Ha wurssetta gallassatun deˈidi, maalaalissiya Yihoowa dirijjitiyaa bagga gidiyoogee keehi gita maata! Nuuni demmido maataa xaasayi xeellennaadan murttidaageeta gidoos. Hegaappe dumma ogiyan, nu soo asaara issippe Yihoowayyo goynnana mala ubbatoo shiiqanau, qassi nu moottan deˈiya ashkketa minttidi koyanaunne nuuyyo ubbatoo giigiya ayyaanaabaa quman ufayttanau minnidi oottiyaageeta gidoos. Qassi sintta xeera gididi kaalettiyaageetuura hashetiyaageetanne nuuni sabbakiyoobaara maayettidi deˈiyaageeta gidoos. Nuuni hegaadan oottikko, Yihoowa dirijjitiyaara issippe hemettiyoogaa xalla gidennan, loˈˈo oosuwaa oottiyoogan mule azallokko!

^ စာပိုဒ်၊ 17 Sunttay laamettiis.