Yerusalaame beetamaqidasee 70 M.Lppe simmin zaarettidi keexettidee?

YESUUSI Yihoowa beetamaqidasiyan deˈiya shuchay issoynne attennan qolettanaagaa yootiis—Tiitu kaalettiyo Rooma olanchati 70 M.Ln Yerusalaame xayssido wode, he hiraagay polettiis. (Maa. 24:2) Guyyeppe, Rooma Kawoy Juliyaani beetamaqidasiyaa zaarettidi keexxanau halchiis.

Juliyaani eeqau goynniya Rooma kawotuppe wurssettaagaa geetettees. Gita Qosxxenxxinoosa ishaa naˈa gidida Juliyaani Kiristtaane timirttiyaa geetettiyaagaa tamaariis. SHin, i 361 M.Ln kawoti simmidi, he timirttiyaanne he wode deˈiya moorettida Kiristtaane haymaanootiyaa aggi bayidi, eeqau goynniis. Taarikiyaa maxaafatun i “Kaddidaagaa” geetettiis.

Juliyaani Kiristtaane ammanuwaa keehi ixxiis. Hegau issi gaasoy ayyo layttay usuppuna gidido wode, he haymaanootiyaa kaalliyaageeti a aawaanne a dabbota worishin i beˈidoogaa gidennan waayi aggana. Juliyaani Yesuusi worddo hananabaa yootiyaagaa gidiyoogaa qonccissana giidi qoppido gishshau, Ayhudati bantta beetamaqidasiyaa zaarettidi keexxanaadan minttettidoogaa woosa keettaa taarikiyaa eranchati xaafidosona. *

Juliyaani beetamaqidasiyaa zaarettidi keexxanau halchidoogee sirissenna. I keexxiyoogaa doommidaakko doommibeennaakko, qassi doommidaba gidikko aybissi aggidaakko taarikiyaa eranchati palamettoosona. Gidoppe attin, issibay qoncce. Juliyaani kawotoosappe naaˈˈu laytta gidin, i asa kushiyan hayqqiis; yaatin a halchoy polettennan attiis.

Ha wodiyan Yerusalaame kataman, Yesuusa wode beetamaqidasee deˈiyo sohuwaa bessiya misiliyaa

^ စာပိုဒ်၊ 5 Yesuusi beetamaqidasee xayanaagaa yootiisippe attin, zaarettidi keexettenna gibeenna; i yootidobay 70 M.Ln polettiis.