Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) April 2013

Ha maxeetee Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyo loˈˈo ogiyaa, qassi Xoossaappe demmiyo eraa nu haggaazuwaaninne nu deˈuwan goˈettiyo ogiyaa qonccissees.

Bantta Dosan Eeno Giidosona—Mekisiiko Biittan

Daro yelagati bantta haggaazuwaa aassanau metuwaa ayba ogiyan xooni kiyidaakko era.

Geeshsha Maxaafaa Nabbabada Loytta Goˈetta

Geeshsha Maxaafay nuna maaddiyoy xannaˈidi oosuwan peeshshiyo wode xallaana. Geeshsha Maxaafaa waatada goˈˈiya ogiyan nabbabana danddayiyaakko tamaara.

Xoossaa Qaalaa Goˈettada Neeyyookka Maadetta Haratakka Maadda

Geeshsha Maxaafaa neeni alˈˈobadan xeellay? Yihooway immido ha imotaa neeni mintta ammananaadan 2 Ximootiyoosa 3:16n deˈiya qofaa xannaˈiyoogee maaddees.

LIFE STORY

Ishatamu Layttau Kumetta Wode Haggaazido Haggaazuwaa

Huuphessa Finlandden dumma aqinye gididi haggaaziyo wode Anikanne Ayla Yihoowan ammanettiyoogaa tamaaridoogaa qonccissiyaagaa nabbaba.

‘Keehi Koshshiyaabaa SHaakkada Era’

Xoossaa dirijjitiyaa bagga gidiyo gita maataa demmida. Ha wodiyan he dirijjitee oottiyo oosuwan nuuni hashetana danddayiyoy ayba ogiyaanee?

‘Azalloppite’

Nuuni Yihoowa dirijjitiyaara issippe hemettanaadaaninne ubbatoo mishettidi haggaazanaadan maaddiyaabay aybee?

Ereetii?

Yesuusi Yihoowa beetamaqidasee xayanaagaa kasetidi yootiis. Yerusalaame beetamaqidasee 70 M.Lppe simmin zaarettidi keexettidee?