Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Laappune 2013

Yihooway Nuussi Deˈiyo Soho

Yihooway Nuussi Deˈiyo Soho

“Godau, neeni yeleta ubban nuuni de7iyo soho gidadasa.” —MAZ. 90:1.

1, 2. Xoossaa ashkkarati ha alamiyan ayba ogiyan deˈidonaa? Etau deˈiya keettay aybee?

NEENI ha alamiyan ufayttada deˈay? Ufayttana xayikko, darotu hanotay hegaa mala. Asi deˈido wode ubban, Yihoowa tumuppe siiqiyaageeti ubbay ha alamiyan imattadaaninne yedetettidi kiyida asadan deˈidosona. Leemisuwau, Xoossau ammanettidi haggaazida asati Kanaanen dumma dummasaa biidi dunkkaaniyan deˈiyo wode, “sa7an imattanne yedetettidi kiyida asata gididoogaa” qoncciyan yootidosona.—Ibr. 11:13.

2 Eta “biittai saluwaana” gidido Kiristtoosa kaalliya tiyettidaageetikka, ha alamiyan banttana “imattanne yedettin asasan de7iyaageeta” oottidi xeelloosona. (Pili. 3:20; 1 PHe. 2:11) Yesuusi “sa7aassa gidennaagaadan,” Kiristtoosa “hara dorssatikka” “sa7aassa gidokkona.” (Yoh. 10:16; 17:16) SHin, Xoossaa asau keettay deˈees. He keettay ayfiyan beˈana danddayiyooba gidenna; shin hegee nuuni deˈana danddayiyo keettaa ubbaappe aaruwan ufayssiyaagaanne woppu giidi deˈanaadan oottiyaagaa. Muusee he keettaabaa hagaadan giis: “Godau, neeni yeleta ubban nuuni de7iyo soho gidadasa.” * (Maz. 90:1) Yihooway beni wode baayyo ammanettidi haggaazidaageetussi tumuppe “de7iyo soho” gididoy ayba ogiyaanee? I ha wodiyan ba sunttan xeesettiyaageetussi tumuppe “de7iyo soho” gidiyoy ayba ogiyaanee? I sinttanaukka ammanttiya deˈiyo soho gidanay ayba ogiyaanee?

YIHOOWAY BENI WODE BAAYYO HAGGAAZIDAAGEETUSSI TUMUPPE “DE7IYO SOHO” GIDIIS

3. Mazamure 90:1⁠n odettida waanna allaallee, a misatiyaabaynne eti issi mala gidido ogee aybee?

3 Geeshsha Maxaafan deˈiya daro leemisotuugaadan, Mazamure 90:1y, waanna allaalliyaa, a misatiyaabaanne  eti issi mala gidido ogiyaa yootees. Waanna allaallee Yihoowa. Misatiyaabay deˈiyo sohuwaa. Yihooway daroban deˈiyo soho mala. Leemisuwau, Yihooway ba asaa naagees. Hegee i siiquwau waanna leemiso gidiyoogaara maayettiyaaba. (1 Yoh. 4:8) I baayyo ammanettiyaageeta ‘saruwan naagi wottiya,’ sarotettaa Xoossa. (Maz. 4:8) Leemisuwau, Abrahaamanne appe simmin deˈiya bantta soo asau huuphe gidida, ammanettida asata i oyqqido ogiyaa qoppa.

4, 5. Xoossay Abrahaamassi tumuppe “de7iyo soho” gididoy ayba ogiyaanee?

4 Abrahaami Yihooway bana, “Neeni ne biittaappe, ne [dabbotuppe] . . . shaahettada, taani nena bessiyo biitti ba” yaagidoy aybisseeshsha giidi qoppennan aggenna. SHin, Yihooway hegaappe kaallidi haasayidobay a keehi minttettennan waayi aggana: “Taani nena gita kawotetta oottana; qassi taani nena anjjana; taani ne sunttaa gitayana; . . . taani nena anjjiyaageeta anjjana; qassi nena qanggiyaageeta taani qanggana.”—Doo. 12:1-3.

5 Yihooway Abrahaamayyoonne a zerettaayyo woppu giidi deˈiyo soho gidanau qofaa qachidoogaa hegaadan giidi yootiis. (Doo. 26:1-6) Yihooway qaalaa gelidobaa poliis. Leemisuwau, I Gibxxe Kawoynne Garaara Kawuwaa Abimeleki Saaro dafi ekkidi Abrahaama worennaadan naagiis. I Yisaaqanne Irbbiqokka hegaadan naagiis. (Doo. 12:14-20; 20:1-14; 26:6-11) Geeshsha Maxaafay, “Xoossai eta ooninne naaqqanau immibeenna; eta gishshau kawota seeriiddi, ‘Taani tiyidoogeeta bochchoppite; ta hananabaa yootiyaageeta qohoppite’ yaagiis” yaagees.—Maz. 105:14, 15.

“Nena yeggikke”

6. Yisaaqi ay oottanaadan Yaaqoobau yootidee, qassi Yaaqoobi woygidi qoppana danddayii?

6 Abrahaama naˈaa naˈay Yaaqoobi he hananabaa yootiyaageetuppe issuwaa. Yaaqoobi macho ekkiyaagaa gidido wode, a aaway Yisaaqi assi hagaadan giis: “Kanaane biittaa macca naatuppe neeyyo machcho ekkoppa. Dendda! Denddada ne aayee aawaa Baatu7eelakko, Masphphexoomiyaa biitti ba; baada yaappe . . . Laabaana macca naatuppe issinno neeyyo machcho ekka.” (Doo. 28:1, 2) Yaaqoobi Yisaaqi azazidobaa sohuwaara poliis. Yaaqoobi Kanaanen deˈiya bantta soo asaara hirggennan deˈiyoogaa aggidi, daro xeetu kilo meetiriyaa haakkidi deˈiya Kaaraane barkka biis. (Doo. 28:10) I geella hagaadan qoppennan aggenna: ‘Taani yan ay keena wodiyaa takkanee? Ta aayee ishay tana mokki ekkidi, Xoossaa yayyiya macho tau immanee?’ Yaaqoobi hegaadan hirggikko, i Berssaabehappe 100 kilo meetire gidiyaagaa haakkidi deˈiya Looza gakkiyo wode hirggiyoogaa aggidoogee qoncce. Loozan hanidabay aybee?

7. Xoossay aymuwan Yaaqooba minttettidoy ayba ogiyaanee?

 7 Loozan Yihooway Yaaqoobau aymuwan qonccidi hagaadan giis: “Taani nenaara de7ais; neeni biyoosa ubban taani nena naagana; qassi taani nena ha biitti guyye zaarada ehaana; taani neeyyo oottana giidoogaa oottana gakkanaassi nena yeggikke.” (Doo. 28:15) He kehabaa yootidoogee Yaaqooba ay keena minttettideeshsha! Hegaappe simmin Yaaqoobi, Xoossay ba qaalaa waati polanaakko beˈanau amottiiddi horddofiyaagaa qoppa. Neeni hara biittan haggaazanau ne sooppe biidaba gidikko, Yaaqooba qofissiyaabaa akeekennan aggakka. Gidoppe attin, Yihooway neessi qoppiyoogaa neeni akeekidoogee qoncce.

8, 9. Yihooway Yaaqoobau tumuppe “de7iyo soho” gididoy ayba ogiyaanee, qassi nuuni hegaappe ay tamaarana danddayiyoo?

8 Yaaqoobi Kaaraane gakkin, a aayee ishay Laabaani a mokki ekkiis; qassi guyyeppe ayyo Liyonne Raaheelo macho oottidi immiis. SHin, guuttaa takkidi Laabaani Yaaqooba damoozaa tammutoo laammidi a qohiis. (Doo. 31:41, 42) Gidikkokka, Yaaqoobi Yihooway baassi qoppiyoogaa ammanettidi hegaadan qohettiiddi gencciis; qassi Yihoowaykka assi qoppiis! Yaaqoobi Kanaane guyye baanaadan Xoossay ayyo yootiyo wode, “daro wudiyaa, macca ashkkaratanne attuma ashkkarata, daro gaameelatanne hareta haariis.” (Doo. 30:43) Yaaqoobi Xoossaa woossiyo wode hagaadan giidi galatiis: “Neeni ne ashkkaraayyo oottido kehatettaunne tumatettau ubbau taani bessennaagaa. Taani ha Yorddaanoosa SHaafaa pinnido wode, taayyo issi xam77a xalaalai de7ees; shin ha77i taani naa77u cita gidaas.”—Doo. 32:10.

9 Ha leemisoti Muusee, “Godau, neeni yeleta ubban nuuni de7iyo soho gidadasa” yaagidoogee tuma gidiyoogaa bessoosona. (Maz. 90:1) “Ba sohuwaa laammiya kuwaadan laamettenna” Yihooway baayyo ammanettidaageetussi muletoo ammanttiyaanne ufayssiya deˈiyo soho gidiyo gishshau, he qaalay ha wodiyankka tuma. (Yaaq. 1:17, NW) Hegee tuma gididoy ayba ogiyaanakko ane beˈoos.

YIHOOWAY HA WODIYAN NUUSSI TUMUPPE “DE7IYO SOHO”

10. Yihooway ba ashkkaratussi ubbatoo ammanttiya deˈiyo soho gidiyoogaa nuuni ammanana danddayiyoy aybissee?

10 Neeni alame yuushuwan danobaa oottiya dirijjitiyaa bolli pirdda keettan markkattiyaabadan qoppa. He dirijjitiyaa kaalettiyaagee keehi cincca, wolqqaama, qassi bulla worddanchanne shemppo woriyaagaa. Neeni he gallassi pirdda keettaappe kiyiyo wode saro aykko baa gaada qoppuutee? Akkay! Nena naaganaadan neeni oychanaagee erettidaagaa. Hegaara issi mala hanotan, nuuni Yihoowayyo haggaaziyaageeti au suutta morkke gidida Seexaanaa bolli markkattoos. (Ajjuutaa 12:17 nabbaba.) SHin, Seexaanay Xoossaa asaa oosuwaa teqqidee? CHii teqqibeenna. Nuuni alame yuushuwan keehi daro asau sabbakiiddi deˈoos. Nuuni hegaadan oottana danddayidoy aybissee? Yihooway nuussi tumuppe “de7iyo soho” gidiyo gishshataassa. (Isiyaasa 54:14, 17 nabbaba.) SHin, Seexaanay cimmanaadan nuuni eeno geennan ixxiyo wode xallan, Yihooway nuussi ubbatoo “de7iyo soho” gidees.

Xoossaa kiitanchati ayyo haggaaziyaageeta maaddoosonanne naagoosona

11. Beni wode bantta soo asau huuphe gididaageetu leemisuwaappe ay tamaarana danddayiyoo?

11 Nuuni Abrahaamappe, Yisaaqappenne Yaaqoobappe harabaakka tamaarana danddayoos. Eti Kanaane biittan deˈidaba gidikkonne, yan deˈiya asati oottiyo iitabaanne shori baynnabaa ixxiyo gishshau, etappe dummatidi deˈidosona. (Doo. 27:46) Iitaa kehaa eranau etassi daro higge koshshibeenna. Eti Yihoowabaanne a eeshshaabaa eriyoogaa xallay etau gidiis. I etayyo deˈiyo soho gidido gishshau, eti  danddayiyo keenan alamiyaara dabbotanau koyibookkona. Banttau danddayettida ubban alamiyaappe haakkidi deˈidosona. Eti nuussi keehi loˈˈo leemiso! Neeni laggetanne allaxxiyoobaa dooriyo wode, ammanettida he asatu leemisuwaa kaallanau baaxetay? Gubaaˈiyan deˈiya issoti issoti Seexaanaa alamiyan amaridaagaa ufayttiyoogee azzanttiyaaba. Neenikka guuttaa hegaadan qoppiyaaba gidikko, hegaa xeelliyaagan woossa. Ha alamee Seexaanaagaa gidiyoogaa hassaya. Alamiyaa asaykka Seexaanaadan ba xallaa siiqees; qassi nuussi qoppenna.—2 Qor. 4:4; Efi. 2:1, 2.

12. (a) Yihooway ba keetta asa gididaageetuyyo ayyaanaaban koshshiyaabaa kunttiyoy ayba ogiyaanee? (b) Ha giigissota ayba ogiyan xeellay?

12 Seexaanaa cimuwaa teqqanau, Yihooway bana ammaniya ba soo asau, giishin a banttau deˈiyo soho oottidaageetussi ayyaanaaban giigissidobaa nuuni loyttidi goˈettana koshshees. He giigissidobatuppe amaridaageeti gubaaˈiyaa shiiquwaa, so asaa goynuwaanne deˈuwan gakkiya metuwaa xoonanau nuuni baaxetiyo wode, nuna minttettanaadaaninne maaddanaadan Xoossay sunttido heemmiyaageeta, woykko “imota” gidida attuma asata. (Efi. 4:8-12) Bolla Gididi Heemmiyaagaa yara gididi daro layttau oottida ishaa Jorjj Gangaasi, “Taani [Xoossaa asaara] deˈiyo wode, ayyaanaa gannatiyan ta soo asaara woppu gaada deˈays” yaagidi xaafiis. Neenikka hegaadan ufayttada deˈay?

13. Ibraawe 11:13ppe nuuni tamaarana danddayiyo keehippe koshshiyaabay aybee?

13 Beni wode bantta soo asau huuphe gididaageetu leemisuwaa nuuni kaallana koshshiyo hara eeshshay, eti bantta yuushuwan deˈiya asaappe dumma gididi deˈidoogaa. Mentto 1⁠n beˈidoogaadan, “eti sa7an imattanne yedetettidi kiyida asata gididoogaa” qoncciyan yootidosona. (Ibr. 11:13) Neeni dumma gidada deˈanau murttadii? Hegaadan oottiyoogee issi issitoo metiyaaba gidiyoogee qoncce. SHin Xoossay, qassi nu ishanttinne michontti maaddin he metuwaa xoonana danddayaasa. Hegaadan metootiyay ne xalla gidennaagaa hassaya. Yihoowau haggaazanau koyiya ubbay baaxetiyo baaxee deˈees. (Efi. 6:12) Nuuni Yihoowan ammanettiyaabaanne a nuussi ammanttiya deˈiyo soho oottiyaaba gidikko, he baaxiyan xoonana danddayoos.

14. Yihoowa ashkkarati naagido ‘katamay’ aybee?

14 Woytuwaa tishshi ootti xeelliyoogan Abrahaama leemisuwaa kaalliyoogeekka keehi koshshiyaaba. (2 Qor. 4:18) Kiitettida PHauloosi, “Abrahaami Xoossai lo77o baasuwan hayyottidi keexxido katamaa” naagidoogaa yootiis. (Ibr. 11:10) He ‘katamay’ Mase Kawotettaa. Abrahaami he “katamaa”  naagana koshshiis. Amarida ogiyan, nuuni naagana koshshenna. He Kawotettay saluwan haariiddi deˈees. Qassi, mata wode saˈaa muleera haaranaagaa bessiya daro naqaashay deˈees. Ne deˈoy neeni he Kawotettan tumuppe ammaniyoogaa bessii? Neeni ne deˈuwan he Kawotettaa kaseyada, alamiyaappe dumma gidada deˈay?—2 PHeexiroosa 3:11, 12 nabbaba.

YIHOOWAY WURSSETTAY MATIYO WODEKKA NUUSSI TUMUPPE “DE7IYO SOHO” GIDANA

15. Ha alamiyan ammanettiya asay sinttappe waananee?

15 Seexaanaa alamiyaa xayoy matiyo wode, ‘leessoy’ ayyo yaa wolqqaamana. (Maa. 24:7, 8) Gita waayiyaa wode, ubbabay yaa iiti iiti baanaagee erettidaba. Alame yuushuwan wolqqaama bashshay gakkananne asau kirqqi gaana; qassi asay keehi hirggana. (Imb. 3:16, 17) Asay yibbaatau ‘gonggolonne shuchaa kooppuwaa’ malaban qosettana. (Ajj. 6:15-17) Gidikkonne, gonggoloykka dere mala gidida, polotikaanne zalˈˈe dirijjiteekka eta ashshenna.

16. Gubaaˈiyaa xeelliyaagan nu qofay ayba gidana koshshii, qassi aybissi?

16 SHin, Yihoowa asay banttassi tumuppe “de7iyo soho” gidida Xoossaa Yihoowan naagettidi attana. Hananabaa yootiya Imbbaaqoomadan, eti Yihoowan “ufaittana.” Eti banttana ‘ashshiya Xoossan ufayssaa poccu gaana.’ (Imb. 3:18) Ubbabay balbbuqettiyo he wodiyan, Yihooway nuuyyo tumuppe “de7iyo soho” gidanay ayba ogiyaanee? Hegee haniyo wode beˈanaba. SHin hagaa ammanettana danddayoos: Gibxxeppe kiyidi biya Israaˈeelatuugaadan, ‘zaway baynna daro asay’ daraajjayettidi, Xoossaa kaaletuwaa beegottidi naagana. (Ajj. 7:9; Kessaabaa 13:18 nabbaba.) Xoossay he kaaletuwaa immanay gubaaˈiyaa baggaara gidennan aggenna. Ha wodiyan alame yuushuwan deˈiya, daro shaˈu gubaaˈeti Isiyaasa 26:20n (nabbaba.) “soo” geetettida naagetti attiyo soho gidennan waayi aggana. Neeni gubaaˈe shiiquwaa nashshay? Yihooway gubaaˈiyaa baggaara immiyo kaaletuwaa sohuwaara oosuwan peeshshay?— Ibr. 13:17.

17. Yihooway baassi ammanettida, hayqqida ba ashkkaratuyyokka tumuppe “de7iyo soho” gidiyoy ayba ogiyaanee?

17 Yihooway gita waayee doommanaappe kase hayqqida ammanettidaageetuyyokka tumuppe “de7iyo soho” gidana. Ayba ogiyan? Beni wode bantta soo asau huuphe gididaageeti hayqqoosappe daro wodee aadhi simminkka, Yihooway Muuseyyo, “Taani . . . Abrahaama Xoossaa, Yisaaqa Xoossaa, Yaaqooba Xoossaa” yaagiis. (Kes. 3:6) Yesuusi he qofaa zaaretti yooti simmidi, hagaadan giis: “Xoossai merinau de7iyaageetu Xoossaa gidiyoogaappe attin, haiqqidaageetu Xoossaa gidenna.” (Luq. 20:38) Ee, Yihoowau ammanettida, hayqqida asati a sinttan paxa deˈiya asa mala; eti denddiyoogee attenna.—Era. 7:1.

18. Ooratta alamiyan, Yihooway ba asau dumma hanotan tumuppe “de7iyo soho” gidanay ayba ogiyaanee?

18 Matan yaana ooratta alamiyan, Yihooway hara ogiyankka ba asau tumuppe “de7iyo soho” gidana. Ajjuutaa 21:3y, “Xoossaa keettai asaara de7ees; Xoossai asaara issippe de7ana” yaagees. Koyro, Yihooway Kiristtoos Yesuusa baggaara saˈan bau haarettiyaageetuura issippe deˈana. SHaˈu layttaa wurssettan, Xoossay saˈau halchidobaa Yesuusi wurssi polidi, Kawotettaa ba Aawau sheedhana. (1 Qor. 15:28) Hegaappe simmin, asaa naati polo gidiyo gishshau, Yesuusi etau gaannatana koshshenna; Yihooway etaara issippe deˈana. Sinttappe nuuni demmanabay keehi ufayssiyaaba! Yaanikko, he wodee gakkanaassi, Yihoowa nuuyyo tumuppe “de7iyo soho” oottiyoogan beni wode deˈida ammanettida asatu leemisuwaa kaalloos.

^ စာပိုဒ်၊ 2 Konttempperari Inggilish Vershin giyo birshshettay Mazamure 90:1, “Nu Godau, neeni yeleta ubban nuussi keetta gidadasa” yaagees.