Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Laappune 2013

Mule Hidootaa Qanxxoppa!

Mule Hidootaa Qanxxoppa!

Neeni ne aqo laggee nenaara Yihoowayyo oottanaadan amottiya, daro layttau Yihoowa Markka gidada deˈida asee?

Woykko neeni xannaˈissiyo uri koyro gooba milatiyaaba gidikkokka, guyyeppe tuman minni eqqibeenna gishshau azzanadii?

 Neeni hidootaa qanxxana bessennay aybissakko akeekanau, Birttaaniyaa biittan amaridaageetu deˈuwan gakkidabay nena maaddana. Hanno gakkanaashin tumaa ekkibeennaageeta maaddanau, “ne oittaa haattaa bollan” olanau waatana koshshiyaakkokka neeni akeekana.—Era. 11:1.

GENCCIYOOGEE KEEHIPPE KOSHSHIYAABA

Neeni oottana koshshiyaabaappe issoy gencciyoogaa. Neeni tumaa mintta oyqqanaunne Yihoowa baxuuxanau koshshees. (Zaa. 10:20) Jiyorjiina hegaadan oottaasu. A 1970⁠n Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommido wode, i azinay Kiryakoosi keehippe yiillotiis. I a xannaˈennaadan digganau maliis; Yihoowa Markkati soo yeennaadan diggiis; qassi demmido xuufe ubbaa ekkirggees.

Jiyorjiina gubaaˈe shiiquwaa biyoogaa doommido wode, Kiryakoosi ubba keehi yiillotiis. Issi gallassi i ooyettanau Kawotettaa Addaraashaa biis. Kiryakoosi Inggilizettuwaappe Giriikettuwaa loytti haasayiyoogaa issi michiyaa akeekada, Giriike biittaa asa gidida, hara gubaaˈiyan deˈiya ishay yiidi maaddanaadan ayyo silkkiyaa dawalaasu. He ishay kehatettan oyqqido gishshau, Kiryakoosi ubba amarida aginau aara Geeshsha Maxaafaa xannaˈiis. SHin i guyyeppe xannaˈiyoogaa aggibayiis.

Hegaappe simmin, heezzu layttau i Jiyorjiino metiyoogaa aggibeenna. Kiryakoosi a xammaqettiyaaba gidikko ippe shaahettanaagaa yootiis. Jiyorjiina Xammaqettido gallassi, Kiryakoosi baappe shaahettennaadan Yihoowa minttada woossaasu. Yihoowa Markkati shiiquwaa sohuwaa iira issippe baanau yiido wode, Kiryakoosi etau, “Intte biite. Taani nu kaamiyan o ekkada baana” yaagiis. I laaxa saatee gakkanaashin shiiquwan takkidi, ba maccaasiyaa xammaqettishin beˈiis!

Jiyorjiina Yihoowa Markkatuura gayttoosappe 40 gidiya layttay aadhi simmin, i azinay xammaqettiis

Hegaappe simmin, Kiryakoosi kaseegaadan o metibeenna; qassi aqi kiyiiddi ba qofaa laammiis. Jiyorjiina Yihoowa Markkatuura gayttoosappe 40 gidiya layttay aadhi simmin, i azinay xammaqettiis! Kiryakoosa maaddidabay aybee? I, “Jiyorjiina ba ammanuwan geenccidoogee tana keehippe ufayssiis” yaagiis. Jiyorjiina qassi, “Ta azinay tana keehippe metiyaaba gidikkokka, ta Xoossaayyo goynniyoogaa aggabeykke. He ubba wodiyan Yihoowakko woossiyoogaa aggabeykke; qassi mule hidootaa qanxxabeykke” yaagaasu.

OORATTA ASATETTAA GOˈˈAA

Ne aqo laggiyaa maaddiya harabay, Kiristtaanetussi bessiya eeshshay neessi deˈanaadan baaxetiyoogaa. Kiitettida PHeexiroosi Kiristtaane maccaasata, “Intte azinatuppe Xoossaa qaalau azazettenna issooti issooti de7ikkokka, intte palamettennan, eti intte yashshatettaanne intte geeshsha de7uwaa be7idi ammanana mala, etau haarettite” yaagidi zoriis. (1 PHe. 3:1, 2) Kiristtino giyo michiyaa i azinay ammananaadan daro wodiyaa baaxetidaba gidikkokka, ha zoriyaa oosuwan peeshshaasu. A 20 layttappe kase Yihoowa Markka gidiyo wode, i azinay Joni Xoossan ammanenna. Joni haymaanoote kaallanau koyenna; shin Kiristtina ba ooratta ammanuwaa mintta oyqqidoogaa akeekiis. I hagaadan giis: “Hegee a ufayttanaadan oottidoogaa akeekaas. A loˈˈo eeshshay deˈiyo mino asa gidaasu; qassi hegee taani daro metuwaa xoonanaadan maaddiis.”

Kiristtina ba azinay i ammanuwaa kaallanaadan giddabeykku; i, “Kiristtina ba ammanuwaabaa tau sabbakiyoogee loˈˈo gidennaagaa akeekada, taani koyiyo wode ta huuphe eranaadan coˈˈu gaasu” yaagiis. Joni nabbabanau koyiyoobay, leemisuwau saynissiyaara woy meretaabaara gayttida huuphe yohoy Wochiyo Keelaaninne Beegottite! maxeetiyan kiyiyo wode, Kiristtina, “Hagaa neeni nabbabanau koyennan aggakka” gaada au immausu.

Guyyeppe, Joni xurataa kiyidi, ataakiltte sohuwan oottiyoogaa doommiis. Haˈˈi ayyo kaseegaadan oosoy darenna gishshau, deˈuwaara gayttidaagan denddiya, ‘Nuuni qaadadan deˈuwan deˈiyoogaa doommidooyye, halchoy deˈin merettidoo?’ giya oyshatu malaa wotti dentti qoppiyoogaa doommiis. Jona haasayissiya issi ishay issi gallassi, “Aybissi xinaatiyaa doommikkii?” yaagidi oychiis. Joni, “Taani Xoossan ammaniyoogaa doommido gishshau, xannaˈanau eeno gaas” yaagiis.

Kiristtina hidootaa qanxxabeennaagee keehippe maaddiis! Joni tumaa siyanaadan a 20 layttau woossaydda takkaasu; hegaappe simmin i xammaqettiis. Haˈˈi eti mishettidi issippe Yihoowayyo haggaazoosona. Joni hagaadan giis: “Naaˈˈubay, giishin Yihoowa Markkati tana kehatettaaninne siiquwan oyqqidoogee taani ammananaadan oottiis. Qassi issi urau machiyaa Yihoowa Marakka gidikko, ammanettiyaanne ayyo keehippe qoppiya aqo lagge demmees.” Ee, Kiristtina 1 PHeexiroosa 3:1⁠n deˈiya zoriyaa oosuwan peeshshido gishshau, loˈˈo ayfee beettiis!

 ZERIDOBAY DARO LAYTTA TAKKIDI AYFEES

Koyro gooba gidida, Geeshsha Maxaafaa xinaatee issi issi gaasuwan xannaˈiyoogaa aggidaba gidikkoshin? Kawuwaa Solomoni, “Maallado guuran gidinkka omarssan, ne zerettaa zeriyoogaa aggoppa; aissi giikko, maalladoogee lo77anaa omarssaagee lo77anaa neeni erakka” yaagidi xaafiis. (Era. 11:6) Tumaa zerettay issi issitoo daro layttaa takkidi mokkees. Yaatikkonne, issi uri Xoossaakko shiiqiyoogee keehippe koshshiyoogaa takkidi akeekana danddayees. (Yaaq. 4:8) Ee, neeni issi galla ufayssiyaabaa siyana danddayaasa.

Hindde biittaappe Inggilize biitti biida Alisibaa qoppa. A 1974⁠n Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommaasu. A Hinddi giyo qaalaa haasayausu; shin Inggilizetto qaalaa loytta eranau koyaasu. Amarida layttau Geeshsha Maxaafaa xannaˈaasu; qassi Inggilizetto gubaaˈiyan guutta wodiyau shiiqaasu. A xannaˈiyoobay tuma gidiyoogaa erausu; shin tumaa mintta oyqqabeykku. Hegaa bollikka, miishshaa demmanau keehippe koyausu; qassi asay allaxxanau shiiqiyoosaa biyoogaa dosausu. Guyyeppe, Alisa xannaˈiyoogaa aggabayaasu.

Aliso kase Geeshsha Maxaafaa xannaˈissidaara Isttelo; Alisa 30 gidiya layttay aadhi simmin xaafido dabddaabbee Isttelo gakkiis. Dabddaabbee hagaadan gees: “Neeni 1974ppe doommada amarida layttau Geeshsha Maxaafaa xannaˈissido uri mata wode awuraajjaa shiiquwan xammaqettidoogaa siyada keehippe ufayttanaagaa erays. Neeni tana keehippe maaddadasa. Neeni tumaa zerettaa ta wozanan zeradasa; shin he wode taani ta huuphiyaa Xoossaayyo geppanau giigettabeykke; gidikkokka, tumaa zerettay ta wozanaappenne ta qofaappe xayibeenna.”

Alisa Istteliyyo xaafido dabddaabbee, “Neeni 1974ppe doommada amarida layttau Geeshsha Maxaafaa xannaˈissido uri mata wode awuraajjaa shiiquwan xammaqettidoogaa siyada keehippe ufayttanaagaa erays” yaagees

Alisa laamettanaadan oottidabay aybee? A ba azinay 1997⁠n hayqqi simmin keehippe unˈˈettidoogaa yootaasu. A Xoossaakko woossa simmin, tammu daqiiqa giddon Punjjaabi giyo Hindde biittaa qaalaa haasayiya naaˈˈu Yihoowa Markkati i soo yiidi, Haiqqida Nu Siiqotuyyo Aiba Hidooti De7i? giya trakttiyaa immidosona. Alisa ba woosaa Xoossay siyidoogaa erada, Yihoowa Markkatuura gayttanau qofaa qachaasu. SHin a eta waatada demmana danddayay? Beni Isttela iyyo immido, Punjjaabetto gubaaˈiyaa adrashaa xaafido woraqataa koyada demmaasu. Alisa Kawotettaa Addaraashaa bin, Punjjaabe qaalaa haasayiya ishatinne michoti o ufayssan mokki ekkidosona. Alisa, “Etappe shaahetta simmadakka eti tau bessido siiquwaa qoppaydda takkaas; hegee unˈˈissiyaabaappe taani woppu gaanaadan maaddiis” yaagaasu.

A ubbatoo gubaaˈiyan shiiqiyoogaaanne Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa zaarettada doommaasu; qassi Punjjaabetto qaalaa loytta haasayiyoogaanne nabbabiyoogaa tamaaraasu. A 2003⁠n xammaqettaasu. A Istteliyyo xaafido dabddaabbiyaa, “Neeni 29 layttappe kase tumaa zerettaa ta wozanan zerido gishshaunne taayyo loˈˈo leemiso gidido gishshau nena keehippe galatays” yaagada kuuyaasu.

“Neeni 29 layttappe kase tumaa zerettaa ta wozanan zerido gishshaunne taayyo loˈˈo leemiso gidido gishshau nena keehippe galatays.”—Aliso

Ha ubba hanotatuppe ay tamaarana danddayay? Neeni qoppiyoogaadan eesuwan hanennaba gidikkokka, issi uri ayyaanaabaa namisettiyaagaa, ammanettiyaagaanne ashkke gidikko, tumaa zerettay a wozanan mokkanaadan Yihooway maaddees. Yesuusi yootido leemisuwaa hassaya: “[Zeriyaagee zeridobay] waaniyaakkonne erennan, he zerettai mokkeesinne diccees. Biittai kattaa barkka mokkeesinne aifees; koiro carshshai caarees; guyyeppe aifanau kukkumees; qassi wurssettan kumetta aifiyaa aifees.” (Mar. 4:27, 28) Zeridobay wodiyaappe wodiyan “barkka” diccees. Hegaadan waanidi dicciyaakko Kawotettaabaa sabbakiya uri erenna. Yaatiyo gishshau, daro zerettaa zeriyoogaa aggoppa. Yaatikko, neeni daro kattaa cakkana.

Qassi woosay keehi koshshiyoogaa dogoppa. Jiyorjiinanne Kiristtina Yihoowakko aggennan woossidosona. Neeni ‘ubba wode woossiyaabanne’ mule hidootaa qanxxennaba gidikko, haattaa bollan olido “oittaa,” “daro gallassatuppe guyyiyan” zaarettada demmana danddayaasa.—Roo. 12:12; Era. 11:1.