Nuuni ubbay polo asa gidenna gishshau sahettoos; issoti issoti ubba gashetikka eroos. Hegaa mala metoy gakkiyo wode waanidi gencciyoo?

Genccanau keehi maaddiya issibay so asay, laggetinne nu mala Kiristtaaneti minttettiyoogaa.

Nu laggee haasayiyo keha qaalay pattiyaanne gazddissiya zaytiyaadan nuna woppu oottees. (Lee. 16:24; 18:24; 25:11) SHin tumu Kiristtaaneta qofissiyay minettiyoogaa xalla gidenna; eti ‘Xoossay banttana minttettido minttettuwaadan’ “daro waayiyaa waayettiyaageeta” sintta xeera gididi minttettoosona. (2 Qor. 1:4; Luq. 6: 31) Mekisiiko biittan Awuraajjaa xomoosiya Antoniyoy bana gakkidaban hegaa akeekiis.

Antoniyoy limfoma giyo suuttaa kansseriyaa harggee bana oyqqidoogaa erido wode, keehi azzaniis. Gidikkokka, iita qofaa agganau keehi baaxetiis. Waatidi? Kawotettaa mazamuriyaa qofaa ezggidi yereranau, mazamureta hassayidi yexxees. Cenggurssaa sissidi woossiyoogeenne Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogeekka a keehi maaddiis.

SHin, Antoniyoy ba mala Kiristtaaneti bana keehi maaddidoogaa hassayees. I hagaadan giis: “Ta machiyaanne taani keehi hirggiyo wode, gubaaˈe cima gidida issi dabboy yiidi nunaara Xoossaa woossanaadan oychoos. Hegee nuna minttettiisinne woppu oottiis. Nu soo asaynne nu mala Kiristtaaneti maaddido gishshau, darin takkennan azzaniyoogaanne hirggiyoogaa aggida.” Hegaa mala siiqiyaanne qoppiya laggeta immido gishshau i Xoossaa keehi galatees!

Unˈˈettiyo wode maaddiya harabay Xoossay immanau qaalaa gelido geeshsha ayyaanaa. Kiitettida PHeexiroosi Xoossaa geeshsha ayyaanay ‘imo’ gidiyoogaa yootiis. (Oos. 2: 38) PHenxxaqosxxe gallassi 33 M.Ln daroti ayyaanan tiyettido wode, hegee tuma gidiyoogee qoncciis. SHin geeshsha ayyaanay nuussikka imettiis. Hegee wurenna imota gidiyo gishshau, Xoossay nuussi darissidi immanaadan ayssi oychokkonii?—Isi. 40:28-31.

WAAYETTIYAAGEETUSSI WOZANAPPE QOPPA

Kiitettida PHauloosi daro metuwan gencciis; ubba issi wode hayqqiichi attiis. (2 Qor. 1: 8-10) SHin PHauloosi hayqqays giidi hirggibeenna. Xoossay bana maaddiyoogaa eriyo gishshau, i minettiis. Hagaadan giidi xaafiis: “Xoossaa nu Godaa Yesuus Kiristtoosa Aawaa, maarotettaa Aawaanne minttetto ubbaa Xoossaa galatai gakko; . . . nu waaye ubban i nuna minttettees.” (2 Qor. 1:3, 4) PHauloosi ba metuwaa qoppiyoogan sheekkibeenna. Ubba, i metuwan genccidoogee harata eta metuwan minttettana mala etassi qarettanaadan maaddiis.

Antoniyoy ba sahuwaappe paxi simmidi kaseegaadan Awuraajjaa xomoosiyoogaa doommiis. I kase ubbatoo ba mala Kiristtaanetussi qoppiyaaba gidikkokka, hegaappe simmin inne a machiyaa sahettidaageeta oychanaunne minttettanau keehi baaxetidosona. Leemisuwau, Antoniyoy wolqqaama harggee oyqqido issi ishaa oychi simmidi, he ishay gubaaˈe shiiquwaa baanau koyennaagaa akeekiis. Antoniyoy, “He ishay Yihoowanne ishantta siiqenna giyoogaa gidenna; shin sahoy i bana aynne waagi baynna asadan xeellanaadan oottidi keehi qohiis” yaagiis.

Antoniyoy he ishaa minttettanau mata wode asay issippe shiiqidosan he ishay woossanaadan shoobbiis. He ishay woossana bessenna uradan bana xeellikkokka, eeno giis. Antoniyoy hagaadan giis: “I keehi loˈˈo woosa woossiis; hegaappe simmin laamettiis. I kaseegaadankka goˈˈiya ura gidiyoogaa qoppiis.”

Nuuni ubbay wolqqaama metuwan gidin guutta metuwan genccidoogee tuma. Gidikkokka, PHauloosi giidoogaadan, hegee harati metootiyo wode nuuni eta minttettanaadan maaddana danddayees. Yaatiyo gishshau, nu mala Kiristtaaneti metootiyo wode qarettiyaageetanne nu Xoossaa Yihoowagaadan harata minttettiyaageeta gidoos.