Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Laappune 2013

Ha maxeetee deˈuwaa wottaa waatidi woxxi wurssanaakko ubba Kiristtaaneta hassayissees. Qassi nu wozanaanne nu Xoossaa Yihoowa waatidi eranaakko akeekanaadan maaddees.

Yihoowa Siiqiyaageeta ‘Aybinne Xubbenna’

Yihoowa siiqiyaageeta aybinne xubbennay ayba ogiyaanee? Nuuni deˈuwaa wottaa aggennaadan maaddana danddayiyay aybakko era.

Neessi Yihoowa ‘Eriya Wozanay’ Deˈii?

Hananabaa yootiya Ermmaasi giidobay ne leemiso wozanay payya gidanaadaaninne hegaadan deˈanaadan maaddana danddayees.

‘Xoossaa Erideta’; Yaatin Haˈˈi Ay Oottuuteetii?

Ne ammanuwaanne neeni Xoossaa Yihoowayyo aqidoogaa ubbatoo qorana koshshiyoy aybissakko era.

Minettidaagaa Gida; Haratakka Minttetta

Ubbay sahettoos; issoti issoti ubba gashetikka eroos. Hegaa mala metoy gakkiyo wode waanidi genccana danddayiyoo?

Yihooway Nuussi Deˈiyo Soho

Nuuni deˈiyoy iita alamiyaana gidikkokka, Yihooway ba asaa naaganaagaa ammanettana danddayiyoy aybissee?

Yihoowa Gita Sunttaa Boncha

Yihoowa sunttaa goˈettiyo maataa ay keena xoqqu ootta xeellay? Xoossaa sunttaa eriyoogaanne he sunttan hemettiyoogaa giyoogee woygiyoogee?

Hegaa Tumu Josefesi Xaafidee?

Testtimooniyum Flaaviyanum geetettiya qofaa xaafiday Ayhuda haymaanootiyaa kaalliyaanne Ayhudatu taarikiyaa xaafiya Flaaviyees Josefesee?

Mule Hidootaa Qanxxoppa!

Issi uri tumaa siyenna gaada neeni mule hidootaa qanxxana koshshenna. Guyyeppe tumaa siyida amaridaageetubaa, qassi eti hegaadan oottidoy aybissakko nabbaba.