Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Usuppune 2013

Yihooway Nena Naagiyo Wombban Deˈa

Yihooway Nena Naagiyo Wombban Deˈa

“GODAI . . . kasekka olaa gallassi olettiyoogaadan, he kawotettatuura olettana.”—ZAK. 14:3.

1, 2. Mata wode denddana tumu olay aybee, qassi he olan nuuni ay oottana koshshennee?

XIQIMITA 30, 1938n, Amarkkan deˈiya miilooniyan qoodettiya asay eraadooniyan issibaa siyees. Asay ezggishin, issoti issoti oduwaa yootiyaabadan hanidi, Mars giyo pilaaneetiyaappe yiya meretati Saˈaa woraajjidi xayssiiddi deˈiyoogaa yootidosona. Daro asay hegee coo taarikiyaa eraadooniyan yootiyooba gidiyoogaa akeekibeenna. Eti tumu olay doommiis gi qoppidi hirggidosona. Issoti issoti ubba qohettennaadan issi issibaa oottidosona.

2 Deegara saluwaappe tumu olay doommanau keehi matattiis. SHin asay hegee matattidoogaa akeekibeenna. He olay coo taarike gidennan, Xoossaa Qaalaa, Geeshsha Maxaafan kasetidi odettidaba. Hegee Armmageedoona olaa, giishin Xoossay ha iita alamiyaa xayssiyo olaa. (Ajj. 16:14-16) He olan nuuni olettana koshshenna. He wode, nuna maalaaliya ogiyan ashshanau Yihooway ba wolqqaa goˈettana.

3. Nuuni beˈana hiraagay aybee, qassi hegee nuussi koshshiyaaba gididoy aybissee?

3 Zakkaariyaasa shemppo 14⁠n odettida Geeshsha Maxaafaa hiraagay Armmageedoona olaabaa qonccissees. Ha hiraagay 2,500 gidiya layttappe kase xaafettidaba gidikkokka, ha wodiyan nuuyyo keehi koshshiyaaba. (Roo. 15:4) He hiraagan odettidabaappe dariya baggay Mase Kawotettay saluwan eqqido 1914ppe ha simmin Xoossaa asaa gakkidabaanne matan hanana ufayssiyaabaa yootees. “Keehi aaho wombbai” merettiyoogeenne “de7o haattai” goggiyoogee he hiraagan odettida waannatiyaabatuppe amaridaageeta. (Zak. 14:4, 8) He wombbay Yihoowau goynniyaageeti iitabaappe  naagettanaadan keehi maaddiyaaba. Nuuni deˈo haattay nuna waatidi maaddiyaakko akeekiyo wode, he haattay nuussi koshshiyoogaa akeekiyoogaa xalla gidennan, appe uyanaukka koyoos. Yaatiyo gishshau, he hiraagaa loyttidi akeekiyoogee nuna maaddees.—2 PHe. 1:19, 20.

‘YIHOOWA GALLASSAY’ DOOMMIIS

4. (a) ‘Yihoowa gallassay’ doommidoy awudee? (b) Yihoowau goynniyaageeti 1914ppe daro layttaa kasetidi ay yootidonaa; yootin, alamiyaa haariyaageeti waatidonaa?

4 Zakkaariyaasa shemppo 14y, ‘GODAA gallassaabaa’ yootiyoogan doommees. (Zakkaariyaasa 14:1, 2 nabbaba.) He gallassay aybee? Hegee “sa7aa kawotettai” “nu Godaassanne a Kiristtoosassa” gidido wode doommida ‘Godaa gallassaa.’ (Ajj. 1:10; 11:15) He gallassay, 1914⁠n Mase Kawotettay saluwan eqqido wode doommiis. Yihoowa ashkkarati 1914⁠y gakkanaappe amarida layttaappe kase, he wode ‘Ayhuda gidenna asaa wodee polettanaagaanne’ he wodeppe doommidi alame yuushuwan hegaappe kase hani erenna unˈˈissiyaabay hananaagaa yootidosona. (Luq. 21:24) Yootin asay ay oottidee? Deriyaa heemmiyaageetinne haymaanootiyaa kaalettiyaageeti hegaa siyennan ixxidi, mishettidi haggaaziya he tiyettida Kiristtaaneta baceessidosonanne yedettidosona. Yaatiyoogan, alamiyaa haariya he asati Ubbaa Danddayiya Xoossaa bolli qilliiccidosona; ayssi giikko, Xoossaa Kawotettaa kalˈˈatiya he tiyettidaageeti “saluwaa Yerusalaame” woykko Mase Kawotettaa yara.—Ibr. 12:22, 28.

5, 6. (a) Xoossaa asaa morkketi ay oottidonaa? (b) ‘Asaappe attidaageeti’ oonee?

5 Zakkaariyaasi, “Katamai [Yerusalaamee] oiqettana” yaagidi, kawotettati oottanabaa kasetidi yootiis. “Katamai” Xoossaa Mase Kawotettau leemiso. Saˈan he Kawotettaa kalˈˈatiyaageeti tiyettida Kiristtaanetuppe attidaageeta. (Pili. 3:20) Koyro Alamiyaa Olaa wode, morkketi Yihoowa dirijjitiyaa saˈaa baggaa yaratuppe waannatiyaageeta ‘oyqqidi’ Amarkkan, Jorjjiyaa giyo sohuwan, Atlanta kataman qasho keettan yeggidosona. ‘Keettay bonqqettiis’ yaagiyoogee hageetanne ammanettida harata qohidoogaanne meqetti baynna ogiyan oyqqidoogaa bessiyaaba. Tiyettidaageeti giigissido xuufiyaanne eti Kawotettaabaa sabbakiyo oosuwaa teqqiyoogan, morkketi tiyettidaageeti shiishshido aquwaa bonqqidosona.

6 Wolqqaama morkketi Xoossaa asaa yedettidabanne eta sunttaa bashshidaba gidikkonne, tumu goynuwaa xayssana danddayibookkona. Eti yaatikkonne, ammanettidi deˈida tiyettida Kiristtaaneti deˈoosona. Zakkaariyaasi yootidoogaadan, hegeeti ‘asaappe attida, katamaappe kiyennaageeta.’

7. Tiyettida Kiristtaaneti nuussi aybin leemiso gidiyoonaa?

7 Ha hiraagay Koyro Alamiyaa Olaa wurssettan muleera polettidee? CHii. Tiyettidaageetuppe attidaageetu bollinne saˈan deˈanau hidootiya ammanettida eta laggetu bolli hegaappe simminkka hara qohoy gakkana. (Ajj. 12:17) Naaˈˈantto Alamiyaa Olay hegaa qonccissees. Xoossau ammanettidi oottida tiyettidaageeti suure gididi deˈidoogee, ammanenna dabboti, etaara oottiyaageeti, woy etaara tamaariyaageeti ha wodiyan deˈiya Xoossaa ashkkarata eta ammanuwaa gaasuwan baceessiyoogaa gujjin, ay paacee gakkikkonne eti genccanaadan maaddees. (1 PHe. 1:6, 7) Xoossaayyo tumuppe goynniyaageeti deˈiyoy awaananne gidin, ‘eti bantta  morkketuyyo aybinkka yayyennan,’ “issi qofan minnidi” eqqanau awudeegaappenne aaruwan murttidosona. (Pili. 1:27, 28) SHin, Yihoowa Markkati banttana ixxiya alamiyan waanidi woppu giidi deˈana danddayiyoonaa?—Yoh. 15:17-19.

YIHOOWAY ‘KEEHI AAHO WOMBBAA’ MEDHIIS

8. (a) Geeshsha Maxaafan deree aybau leemiso gidana danddayii? (b) ‘Dabira Zayte Deree’ aybau leemisoo?

8 Yerusalaame “katamai” saluwaa Yerusalaamessi leemiso gidiyoogaadan, ‘Yerusalaameppe arshsho baggaara deˈiya Dabira Zayte Dereekka’ leemiso gidana bessees. He deree aybau leemisoo? He deree “naa77u kiyidi” phalqqettanay ayba ogiyaanee? Qassi he deree phalqqettin merettida naaˈˈu dereta koyro Geeshsha Maxaafay xaafettido Ibraysxxe qaalan Yihooway “ta dereta” yaagiis. Aybissi? (Zakkaariyaasa 14:3-5 nabbaba.) Geeshsha Maxaafan deree kawotettatussi woy aysotussi leemiso. Qassi anjjoynne naagoy Xoossaa deriyaappe yiyoogaa Geeshsha Maxaafay darotoo yootees. (Maz. 72:3; Isi. 25:6, 7) Hegaa gishshau, Xoossay a bolli eqqido, Yerusalaameppe arshsho baggaara deˈiya Dabira Zayte Deree Yihoowa haaruwaa leemiso.

9. ‘Dabira Zayte Deree’ phalqqettidoogee aybaassi leemisoo?

9 Dabira Zayte Deree phalqqettidoogee aybaassi leemisoo? Yerusalaameppe arshsho baggan deˈiya deree phalqqettidoogee Yihooway hara naaˈˈantto haaruwaa essiyoogaa bessiyaaba. Ha haaroy Xoossaagaa; qassi Yesuus Kiristtoosi hegau Kawo. Naaˈˈu kawotettaykka Yihoowagaa gidiyo gishshau, he naaˈˈu dereta i “ta dereta” yaagees.—Zak. 14:4, NW.

10. Naaˈˈu deretu giddon deˈiya “keehi aaho wombbai” aybaa leemisoo?

10 He leemiso deree phalqqettin, baggay huuphessa baggi, qassi baggay tohossa baggi sherˈˈi giido wode, Yihoowa tohoy naaˈˈu deretu bollikka eqqiis. Yihoowa tohuwaappe garssa baggaara “keehi aaho wombbai” merettiis. Ha wombbay Yihoowa ashkkarati a haaruwaaninne a Naˈaa Mase Kawotettaa haaruwan Xoossay naagin woppu giidi deˈiyoogau leemiso. Yihooway tumu goynoy xayanaadan mule paqqadenna. Dabira Zayte Deree phalqqettidoy awudee? Hegee hanidoy Ayhuda gidenna asaa wodee wurin 1914⁠n Mase Kawotettay eqqido wode. Tumu Kiristtaaneti he leemiso wombbaakko baqatiyoogaa doommidoy awudee?

ASAY HE WOMBBAAKKO BAQATIYOOGAA DOOMMIIS!

11, 12. (a) Leemiso wombbaakko asay baqatiyoogaa doommidoy awudee? (b) Yihooway ba wolqqaama kushiyan ba asaa ashshiyoogaa bessiyaabi aybee?

11 Yesuusi bana kaalliyaageetussi, “Ta sunttaa gishshau, dere ubbai inttena ixxana” yaagiis. (Maa. 24:9) Wurssetta gallassay 1914⁠n doommoosappe haa simmin, he ixoy keehippe wolqqaamiis. Koyro Alamiyaa Olaa wode, tiyettidaageetuppe attidaageeta morkketi keehi qohidaba gidikkonne, he ammanettidaageeti xayibookkona. Eti 1919⁠n alamiyaa worddo haymaanootiyaa xaaxa waaxa oyqqida Gita Baabilooni qashuwaappe naxa kiyidosona. (Ajj. 11:11, 12) * Xoossaa asay wombbaakko baqatiyoogaa doommidoy he wode.

12 Xoossaa naaguwau leemiso gidida  wombbay 1919ppe doommidi alame yuushuwan deˈiya tumu Kiristtaaneta naagiiddi deˈees. Daro layttau, Yihoowa Markkati sabbakennaadaaninne Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo bantta xuufeta asau immennaadan daro biittatun kawotettati diggidosona. Ha wodiyankka issi issi biittan hegaadan diggoosona. Kawotettati ay oottiyaaba gidikkonne, tumu goynuwaa muleera xayssana danddayokkona! Yihooway ba wolqqaama kushiyan ba asaa ashshees.—Zaa. 11:2.

13. Yihooway nuna naagiyo wombban nuuni muletoo deˈana danddayiyoy ayba ogiyaanee, qassi hegee ha wodiyan keehi koshshiyoy aybissee?

13 Nuuni Yihoowa baxuuxidi tumaa mintti oyqqikko, inne a Naˈay Yesuus Kiristtoosi nuna maaddana; qassi Xoossay ba kushiyaappe ooninne woy aybinne ‘nuna wotti ekkanaadan’ paqqadenna. (Yoh. 10:28, 29) Yihooway Ubbaa Haariyaagaa gidiyoogaadan nuuni ayyo azazettanaadaaninne Mase Kawotettau ammanettiyaageeta gididi deˈanaadan koshshiya ubbaban nuna maaddees. Naagettiyo wombbay keehippe matida iita waayiyaa wode tumu Kiristtaaneta keehi maaddiyaaba gidiyo gishshau, nuuni muletoo he wombban deˈana bessees.

‘OLAA GALLASSAY’ MATIIS

14, 15. Wombbaa gelibeennaageeti Xoossay ba morkketa xayssiyo a “olaa gallassi” waananee?

14 Ha alamiyaa xayoy matatti matatti biyo wode, Seexaanay Yihoowa ashkkarata keehi qohana. He wode Xoossay ba morkketa xayssiyo ‘olaa gallassay’ yaana. He wodiyan, Seexaanay wurssetta olaa denttana. He gallassi, Ubbaa Haariyaagee hegaappe kase i olettido ay ‘olaa gallassaappenne’ aaruwan bonchettida Olancha gidiyoogaa bessana.—Zak. 14:3.

15 Naagetti attiyo ‘aaho wombbaa’ gelibeennaageeti Xoossaa olaa gallassi waananee? Xoossay nashshiyoogaa bessiya pooˈoy etau pooˈenna. He olaa gallassi ‘parati, baquloti, gaameelati, haretinne hara mehe ubbati,’ giishin asaa ola miishshau leemiso gididabati aynne maaddennaba gidana. He miishshati ‘shachay’ shocidobadan keechidi attana. Qassi Yihooway wurssiya harggiyaanne ‘boshaa’ yeddana. He boshay hargge gidin gidana xayin, hirggissiyaabay nuna qohennaadan teqqana. He gallassi ‘eta ayfeenne eta inxxarssay wooqqana;’ hegee morkketi qohanau oottiyoobaynne eta cashshay hada gidanaagaa bessees. (Zak. 14:6, 7, 12, 15) He bashshay saˈan ubbasaa gakkana. He olan Seexaanau exatiya olanchati keehi daro gidana. (Ajj. 19:19-21) “He wodiyan GODAI woridoogeetu ahai, biittaa bollan ha gaxaappe hini gaxaa gakkanau laalettana.”—Erm. 25:32, 33.

16. Keehippe matattida Xoossaa olaa gallassaara gayttidaagan nuuni woygiya oyshata wotti dentti qoppana koshshii, qassi ay oottana bessii?

16 Wurssettan xooniyaageetakka gidin, olay barchiyaa bessees. Kattay qaxuwatana danddayees. Aqoy xayana danddayees. Deˈoy keehi iitana danddayees. Issi uri kaseegaadan laˈa gidennan aggana danddayees. Hegaa mala metoy gakkiyaakko, nuuni waananeeshsha? Nuuni shabbirettanee? Yihoowau oottiyoogaa agganee? Nuuni hidootaa qanxxidi unˈˈettanee? Gita waayiyaa wode, Yihooway ashshiyo wolqqan ammanettiyoogeenne i nuna naaganau giigissido wombban deˈiyoogee keehippe koshshiyaaba!—Imbbaaqooma 3:17, 18 nabbaba.

 “DE7O HAATTAI . . . GOGGANA”

17, 18. (a) “De7o haattai” aybee? (b) ‘Maxine Abbaynne’ ‘Meediteraane Abbay’ aybau leemisoo? (c) Sinttanaabaa hidootan naagaydda, neeni ay oottanau murttadii?

17 Armmageedoona olaappe simmin, “de7o haattai” Kiristtoosa Kawotettaappe goggana. Ha “de7o haattai” Yihooway deˈuwaassi giigissidoba. Arshsho baggan deˈiya ‘Maxine Abbaykka’ arggo baggan deˈiya ‘Meediteraane Abbaykka’ asau leemiso. Maxine Abbay duufuwan deˈiya asaa naatu ubbaa leemiso. Meediteraane Abban deˈon deˈiyaabay kumido gishshau, he abbay Armmageedoonappe attiya ‘zaway baynna daro asau’ leemiso. (Zakkaariyaasa 14:8, 9 nabbaba; Ajj. 7:9-15) Yaatiyo gishshau, naaˈˈu citatikka ‘deˈo haattaa shaafaappe’ deˈo haattaa uyidi bantta saamuwaa aliyo wode, Addaameppe laattido hayquwaa qanggettaappe naxa kiyoosona.—Ajj. 22:1, 2.

Yihoowa naaguwaa wombban deˈanau murtta

18 Nuuni Yihoowa naaguwan ha iita alamee xayiyo wode attidi, Xoossay ehiyo geeshshati deˈiyo ooratta alamiyaa gelana. Nuna kawotettati ubbay ixxikkonne, Yihooway naagiyo wombban deˈanau qofaa qachidi, Xoossaa Kawotettau ammanettidi haarettiyaageeta gidanau murttoos.

^ စာပိုဒ်၊ 11 Ajjuutaa—Wolqqaama Kuushshay Matattiis! (Amaarattuwaa) yaagiya maxaafaa sinttaa 169-170 xeella.