Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Usuppune 2013

Wozanaa Koshshaappe Naagetta

Wozanaa Koshshaappe Naagetta

Geeshsha Maxaafay, “Asa wozani ubbabaappe aadhdhi cimmiyaabaanne keehi daro iita” yaagees. (Erm. 17:9) Nu wozanay issibaa keehi amottiyo wode, he amuwaa polanau koyokkoo?

Geeshsha Maxaafay, “Wozana giddoppe iita qofai, woriyoogee, shaaramuxiyoogee, qassi shaaramuxanau qaaqqatiyoogee ubbai, wuuqqiyoogee, wordduwaa markkattiyoogee, cashshai kiyees” yaagees. (Maa. 15:19) Nu leemiso wozanan cimettidi, Xoossaa sheniyaara maayettennabaa polana danddayoos. Qassi nu wozanay nuna cimmidoogaa’ moorobaa ootti simmidi akeekana danddayoos. Nuuni moorobaa oottanaappe kasetidi nu wozanaa koshshaa shaakki eranaadan aybi maaddana danddayii?

NEENI KOYIYOOBAA WAATADA SHAAKKA ERANA DANDDAYAY?

Galla galla Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogee nu leemiso wozanaa maaddiyoy ayba ogiyaanee?

Geeshsha Maxaafaa galla galla nabbaba; qassi an deˈiya qofaa yerera.

Kiitettida PHauloosi hagaadan giis: “Xoossaa qaalai paxa de7eesinne oottees; naa77u zoozee de7iyo bisuwaappekka aadhdhidi qarattees. He qaalai shemppoinne ayyaanai, . . . issippe gaittiyoosaa shaakkana gakkanaassi caddees.” “Asa wozanan de7iya koshshaanne qofaa [Xoossaa qaalay] shaakkees.” (Ibr. 4:12) Nuuni Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyo wode, nuuni qoppiyoobaanne oottiyoobaa qorana koshshees. Hegee nu wozanaa qofaa eranau maaddees. Geeshsha Maxaafaa galla galla nabbabidi hegaa wotti denttidi qoppiyoogan, Yihoowa qofaanne xeelaa akeekiyoogee keehi koshshiyaaba!

Geeshsha Maxaafaa zoriyaa siyidi an deˈiya  maaraadan deˈiyoogee, nuuyyo ‘markkattiya’ nu zoriya wozanaa loohissees. (Roo. 9:1) Nu zoriya wozanay odiyoobay iitabaa oottanau gaaso shiishshennaadan teqqees. Hegaa bollikka, nuna “seeranau” maaddiya leemisoti Geeshsha Maxaafan deˈoosona. (1 Qor. 10:11) He leemisotuppe tamaariyoogee, nuuni balabaa oottennaadan teqqana danddayees. Nuuni ubbay ay oottana bessii?

Woosay nu wozanan deˈiyaabaa akeekanau maaddees

Ne wozanaa qofaa akeekanau maaddana mala Xoossaakko woossa.

Yihooway ‘wozanaa paacciyaagaa.’ (1 Odi. 29:17) I “nu wozanaappe gita; qassi i ubbabaa erees.” (1 Yoh. 3:20) Xoossay cimettana danddayenna. Nuna qofissiyaabaa, nuuni qoppiyoobaanne koyiyoobaa Yihoowau woosan yootikko, nu wozanaa qofaa akeekanaadan i nuna maaddana danddayees. Xoossay ubba ‘geeshsha wozanaa nu giddon medhanaadan’ oychana danddayoos. (Maz. 51:10) Hegaa gishshau, Yihoowappe maaduwaa demmanau woosay keehi koshshiyaaba.

Gubaaˈe shiiqoti nu wozanaa qofaa akeekanau maaddoosona

Gubaaˈe shiiqotun loytta ezgga.

Gubaaˈiyan tamaariyoobaa loytti ezggiyoogee nu wozanaa qofaa loytti qoranaadan maaddana danddayees. Gubaaˈe shiiqo ubban oorattabaa tamaarana xayikkonne, shiiquwaa biyo wode Geeshsha Maxaafaa maaraa loytti akeekoos; qassi wozanaa qofaa akeekanau maaddiyaaba tamaaroos. Nu ishanttinne michontti yootiyo qofaykka nu wozanaa suurissanau maaddees. (Lee. 27:17) Ishanttuuranne michonttuura ubbatoo issippe shiiqiyoogaa aggidi shaahettiyoogee nuna qohana danddayees. Hegee nuuni nu iita “amuwaa” kaallanaadan oottana danddayees. (Lee. 18:1) Yaaniyo gishshau, ‘Gubaaˈe shiiquwaa ubbaa biyanaa, qassi yan tamaariyoobaa ezggada siyiyaanaa?’ giidi nuna oychiyoogee eratetta.—Ibr. 10:24, 25.

NU WOZANAY NUNA AU KAALETTII?

Nu wozanay nuna daroban cimmana danddayees. Hegeetuppe oyddata, giishin aquwaabaa yedettiyoogaara, ushshaa uyiyoogaara, nu laggeta dooriyoogaaranne allaxxiyoobaara gayttidabaa ane beˈoos.

Aquwaabaa yedettiyoogaa.

Asatettan nuuyyo koshshiyaabaa demmanau koyiyoogee wottin deˈiyaaba. SHin Yesuusi aquwaabaa nu deˈuwan kaseyana bessennaagaa yootiis. I yootido issi leemisuwan, gootaran kattay kumido dure bitaniyaabaa odiis. He bitaniyau gadeppe shiishshana kattaa wottiyo gootaray baawa. He bitanee bau deˈiya gootaraa qolidi hara gitatiyaagaa gootaranau koyiis. I, “Ta kattaanne tabaa ubbaa hegan wottana. Yaatada tana, ‘Laa tanooshsho, neessi daro laittaassi gidiya daro miishshai de7ees; shemppa, ma, uya, ufaitta’ gaana” yaagidi qoppiis. SHin, ha dure bitanee he qammi hayqqana danddayiyoogaa dogiis.—Luq. 12:16-20.

Nuuni gasttiyo wode, gubaaˈe shiiquwaa omarssankka gujo saatiyaa oottiyoogee woy gubaaˈiyan nuuyyo deˈiya aawatettaa polennan aggiyoogee, layttaa sugiyo wodiyan aquwaabau hirggennaadaana giidi gaasoyana danddayoos. Nuuni hegaa mala qofaappe naagettana koshshennee? Woy qassi nuuni kumetta wode haggaazuwaa mala  oosoy baynnaagaa akeekida yelaga gidana danddayoos. Gidikkokka, kasetidi aquwaaban hirggennan deˈana koshshees giidi, aqinye gidanau haganaa sugiyoo? Xoossaa matan dure gidanau nuuni danddayiyo ubbabaa oottana koshshennee? Nuuni wontto paxa deˈanaagaa eriya asi baawa.

Ushshaa uyiyoogaa.

Leemiso 23:20y, ‘Daro woyne eessaa uyiyaageetuura zuppetoppa’ yaagees. Issi uri ushshau yorattikko, darotoo uyanau koyana danddayees. He uri, ‘Taani uyiyoy mattottanaassa gidennan, pashkki gaanaassa’ gaana danddayees. Ne hanotay hegaa mala gidikko, ne wozanan deˈiyaabaa akeekan qoppa; qassi ne wozanay nena cimmanaadan paqqadoppa.

Nu laggeta dooriyoogaa.

Timirtte keettan, ooso sohuwaaninne haggaazuwan Yihoowa Markka gidenna asaara gayttiyoogee attennaba. SHin etaara wodiyaa aattiyoogee woy etau mata lagge gidiyoogee bessennaba. Neeni etaara laggetiyoy etau loˈˈo eeshshay deˈiyo gishshataassa gaada gaasoyay? Geeshsha Maxaafay, “Cimettoppite; iita laggetettai lo77o hanotettaa moorees” yaagees. (1 Qor. 15:33) Guutta marzzee geeshsha haattaa mooriyoogaadan, Xoossau aqibeenna asaara laggetiyoogeekka ayyaanaaban nuna moorana danddayees; qassi alamiyaa asaagaadan qoppanaadan, maayanaadan, haasayanaadaaninne hananaadan oottana danddayees.

Allaxxiyoobaa.

Ha wodiyaa tekinoloojee allaxxiyo ubbabaa nuuni sohuwaara demmanaadan oottees; qassi hegeetuppe dariya baggay Kiristtaanetuyyo bessennaba. PHauloosi, ‘Intte giddon tunatetta ubbay mulekka siyettoppo’ yaagidi xaafiis. (Efi. 5:3) Tuna gididabaa beˈanau woy siyanau nu wozanan qaaqqatikko shin? Nuuni, ‘Ooninne amarida keena allaxxana woy wodiyaa aattana koshshees; qassi i ba koyido ogiyan yaatana danddayees’ giidi qoppana danddayoos. Gidikkokka, PHauloosa zoriyaa wozanan wottidi, tuna gididabaa beˈennaadan woy siyennaadan naagettoos.

LAAMETTANA DANDDAYOOS

Nu wozanay cimmin mooridobau nuuni gaaso yootiyaageeta gidikkokka, laamettanau wodee wuriichibeenna. (Efi. 4:22-24) Ane naaˈˈu asatu leemisuwaa beˈoos.

Migeli * aquwaabaa xeelliyaagan ba qofaa laammiis. I hagaadan giis: “Ta machiyaa, ta naˈaynne taani wodiyaa tekinoloojiyaanne ishalo deˈuwaa asay xoqqu oottidi xelliyo biittan deˈoos. Issi wode, alamiyan deˈiyaabaappe tau danddayettida ubbabaa demmanau bichaaraas; qassi miishshaa siiqennan hegaadan oottana danddayiyaabadan qoppaas. Aquwaabaa yedettiyoogee hemettin wurenna ogiyaa mala gidiyoogaa sohuwaara akeekaas. Ta xeelaabaanne ta wozanaa qofaabaa Yihoowayyo woosan yootaas. Nu soo asay issippe au loyttidi haggaazanau koyiyoogaa Yihoowayyo yootaas. Nuuni nu deˈuwaa kaseegaappe sima oottidi, aassiyaageeti keehippe koshshiyo heeri biidi haggaazanau qofaa qachida. Sohuwaara aqinye gidida. Woppu giidi ufayssiya deˈo deˈanau aquwaaban nuuyyo darobay koshshennaagaa akeekida.”

Lii ba hanotaa wozanappe qoridoogee iita laggetuppe duuxxanau maaddidoogaa a gakkidabay bessees. Lii hagaadan giis: “Ta oosuwaa gaasuwan kare biittaa zalˈˈanchatuura darotoo gayttays. He sohuwan shiiqiya asay daro ushshaa uyiyoogaa erays; shin yaa biyoogee tana ufayssees. Darotoo, mattottaychada qiisan attaas; shin guyyeppe zilˈˈettays.” I ba qofaa laammana koshshiyoogaa akeekiis. I hagaadan giis: “Xoossaa Qaalaa zoreenne cimati yootidobay taani Yihoowa siiqenna asatuura laggetanau koyidoogaa akeekanaadan maaddiis. Haˈˈi danddayettida keenan oosuwaara gayttidabaa silkkiyan polays; qassi he zalˈˈanchatuura darin gayttikke.”

Nu huuphiyaa loytti qorananne nu wozanaa qofaa shaakki erana koshshees. Yaatiyo wode, Yihooway nu “wozanan geemmida xuuraa” eriyoogaa akeekidi, i maaddana mala akko woossana koshshees. (Maz. 44:21) Xoossay heregaadan goˈˈana danddayiya ba Qaalaakka nuuyyo immiis. (Yaaq. 1:22-25) Nu shiiqotun siyiyo, qassi nu xuufetun nabbabiyo akeekissoynne zoreekka nuna maaddiyaaba. Ha ubbabay nu wozanaa naaganaadaaninne ubbatoo suurebaa oottanaadan nuna maaddana danddayees.

^ စာပိုဒ်၊ 18 Asatu sunttay laamettiis.