Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Ichashe 2013

Haˈˈikka Sinttappekka Zilˈˈettennan Haggaaziyoogaa

Haˈˈikka Sinttappekka Zilˈˈettennan Haggaaziyoogaa

“Taappe guyyeera de7iyaagaa doga aggada, sinttan de7iyaagaa oiqqanau warettais.” —PILI. 3:13.

1-3. (a) Zilˈˈettiyoogaa giyoogee woygiyoogee, hegee nuna ayba ogiyan qohana danddayii? (b) Nuuni PHauloosa leemisuwaappe ay tamaarana danddayiyoo?

DANTTUWAA xaafiya Joon Griinlif Witeri, hanno gakkanau asay haasayido woy xaafido qaala ubbabaappe keehi azzanttiyaagee, “‘Yaanana danddayees shin!’ yaagiyaagaa” giis. Asay kase oottido issibaa hegaappe dumma ogiyan oottidaba gidiyaakko ba deˈoy hananabaa qoppiyo wode hegaadan gees. “Zilˈˈettiyoogaa” giyoogee oottidoban woy oottennan aggidoban azzaniyoogaa woy mishettiyoogaa; hegee “zaarettidi yeekkiyoogaa” geetettanakka danddayees. Nuuni ubbay “yaatarkkinaashsha” giyoobaa oottida. Neeni zilˈˈettiyoobi deˈii?

2 Issi issi asati bantta deˈuwan gita mooruwaa, ubba wolqqaama nagaraa oottidosona. Harati qassi iitabaa oottibeennaba gidikkonne, eti bantta deˈuwan doorido issi issibay tumuppe loˈˈo doorooshsha giidi qoppoosona. Issoti issoti kase mooridobaa qoppiyoogaa aggidosona. Harati qassi ubbatoo, “yaanidaba gideerenneeshsha” yaagoosona. (Maz. 51:3) Neeni hegeetuppe awugeetudan qoppay? Mooridoban ubbatoo seelettennan Xoossaa oosuwan neeni danddayiyo ubbabaa oottanau koyay? Hegaadan oottanau nuuni a leemisuwaappe tamaarana danddayiyo uri deˈii? Ee, deˈees; ikka kiitettida PHauloosa.

3 PHauloosi ba deˈuwan gita balaakka baliis; qassi loˈˈo doorokka dooriis. I kase oottidoban zilˈˈettidi keehi seelettiis; gidikkokka, Xoossaa oosuwan bau danddayettida ubbabaa minnidi oottiis. Nuuni a leemisuwaappe ay tamaarana danddayiyaakko ane beˈoos.

PHAULOOSI ZILˈˈETTIDO I KASE OOTTIDOBAA

4. Kiitettida PHauloosi kase oottido a zilˈˈissidabay aybee?

4 PHauloosi yelagatettan Parisaawe gididi deˈiiddi, i guyyeppe zilˈˈettidobaa oottiis. Leemisuwau, i Kiristtoosi  erissiyo ashkkarata qareti baynnan yedettiis. Yedettiyaageeti Isxxifaanoosa wori simmin sohuwaara, “Saa7ooli [guyyeppe PHauloosa geetettidaagee] woosa keettaa xaissees; ubbaa keettaa geli gelidi, attumaasaanne maccaasaa goochchi goochchidi, qasho keettaa yeddees” yaagidi Geeshsha Maxaafay yootees. (Oos. 8:3) Albert Barnis giyo Geeshsha Maxaafaa eranchay “xaissees” geetettida Giriike qaalay, Saaˈooli “mishettidi hanqquwan yedettidoogaa bessiya qaala” yaagiis. Yaatiyo gishshau, Barnisi, “Saaˈooli woosa keettaa doˈaadan hanqqettidi yedettiis” yaagiis. Saaˈooli Ayhuda ammanuwau mishettiya asa gidiyoogaadan, Kiristtaane haymaanootiyaa xayssiyoogaa Xoossay bau immido ooso giidi qoppiis. Yaatiyo gishshau, i Kiristtaaneta qareti baynnan yedettiis; qassi “maccaageetanne attumaageeta” ‘woranau manddiis.’—Oos. 9:1, 2; 22:4. *

5. Saaˈooli Yesuusi erissiyo ashkkarata yedettiyoogaa aggidi, Kiristtoosabaa sabbakiyaagaa gididoy ayba ogiyaanakko qonccissa.

5 Saaˈooli Damasqqo biidi Yesuusi erissiyo ashkkarata eta sooppe efiidi Yerusalaamen Sanhedirina shilootan essanau halchiis. SHin, i Kiristtaane gubaaˈiyau Huuphe gididaagaa eqettido gishshau, a halchoy polettibeenna. (Efi. 5:23) Saaˈooli Damasqqo biishin, Yesuusi aara gayttin, wolqqaama pooˈoy pooˈidi a ayfiyaa qooqissiis. Hegaappe simmin, Saaˈooli bau odettiyaabaa siyana gakkanaassi Damasqqo biidi naaganaadan Yesuusi a kiittiis. Kiittin aybi hanidaakko eroos.—Oos. 9:3-22.

6, 7. PHauloosi kase i azzanttiyaabaa oottidoogaa akeekidoogaa bessiyaabi aybee?

6 PHauloosi ba oottidobay bala gidiyoogaa eri simmidi sohuwaara, Kiristtoosi erissiyo ashkkarata yedettiyoogaa aggidi, abaa mishettidi sabbakiyoogaa doommiis. Gidikkokka, guyyeppe ba hanotaabaa hagaadan xaafiis: “Kase taani Aihuda ammanuwan de7iyo wode, waana de7idaakko, intte siyideta; taani Xoossaa woosa keettaa qareti bainnan yedettaasinne xaissanau baaxetaas.” (Gal. 1:13) Hegaappe simmin, Qoronttoosanne Piliphisiyuusa Kiristtaanetuyyo, qassi Ximootiyoosau xaafido wodekka kase i oottido zilˈˈissiyaabaa yootiis. (1 Qoronttoosa 15:9 nabbaba; Pili. 3:6; 1 Xim. 1:13) PHauloosi babaa hegaadan xaafido wode ceeqettibeenna; shin hegaa polibeennabadankka hanibeenna. I keehi moorobaa oottidoogaa akeekiis.—Oos. 26:9-11.

7 Fredirik W. Farara giyo Geeshsha Maxaafaa eranchay PHauloosi Kiristtaaneta ay keena waayissidaakko nuuni qoppiyo wode, i keehippe azzanidoogaa, qassi harati a ay keena boridaakko nuuni akeekana danddayiyoogaa yootiis. PHauloosi gubaaˈeta xomoosiyo wode, aara koyro gayttiya ishati a hagaadan geennan aggokkona: ‘PHauloosa giyoy nenee? Neeni nuna yedettidaagaa gidikkii?’—Oos. 9:21.

8. PHauloosi bana Yihoowaynne Yesuusi maaridoogaanne siiqidoogaa waati xeellidee, qassi nuuni hegaappe ay tamaariyoo?

8 SHin, PHauloosi kiitettidaagaa gididi oottidoy Xoossaa aaro kehatettaana gidiyoogaa akeekiis. I Geeshsha Maxaafaa xaafida hara oogaappenne aaruwan, ba xaafido 14 dabddaabbetun Xoossaa aaro kehatettaabaa 90too yootiis. (1 Qoronttoosa 15:10 nabbaba.) PHauloosi Xoossay bana maaridoogaa keehi nashshido gishshau, Xoossay assi immido aaro kehatettay hada gidanaadan koyibeenna. Yaatiyo gishshau, i kiitettidaageetu ‘ubbaappe aattidi oottiis.’ Nuuni nu nagaraa paaxidi kase oottido mooruwaa aggikko, Yihooway Yesuusa wozuwaa yarshshuwaa baggaara wolqqaama  nagaraakka atto giyoogaa PHauloosa leemisoy bessees. Kiristtoosa yarshshoy banttana goˈˈana danddayiyoogaa ammananau metootiyaageeti hagaappe keehi maaddiyaabaa tamaaroosona! (1 Ximootiyoosa 1:15, 16 nabbaba.) PHauloosi Kiristtoosa pala yedettidaba gidikkokka, Xoossaa Naˈay, ‘Tana siiqidi, ta gishshau, ba huuphiyaa immiis’ yaagiis. (Gal. 2:20; Oos. 9:5) PHauloosi zilˈˈissiya harabaa gujjennan Yihoowau haggaaziyo ogiyaa tamaariis. Neenikka hegaa malabaa tamaaradii?

PHauloosi Xoossau haggaaziyoogan bau danddayettida ubbabaa oottiyoogaa tamaariis

NEENI ZILˈˈETTIYOOBI DEˈII?

9, 10. (a) Issi issi Yihoowa Markkati zilˈˈettiyoy aybissee? (b) Kase mooridoban ubbatoo unˈˈettiyoogee loˈˈo gidennay aybissee?

9 Nena zilˈˈiyaabaa oottadii? Bessennabaa oottaydda ne wolqqaanne ne wodiyaa coo wurssadii? Harata qohiyaabaa oottadii? Woy qassi neeni zilˈˈettiyo harabaykka deˈana danddayees. Neeni hegaadan qoppiyaaba gidikko, ay oottana danddayay?

10 Daro asay hegaa qofan sheekkees. Eti wonttin qammin bantta mooruwaabaa qoppiyoogan azzanoosonanne unˈˈettoosona. Unˈˈettin metoy qaarettii? Aynne qaarettenna! Unˈˈettiyoogee wodiyaanne wolqqaa wurssiyaaba. Unˈˈettiyoogaappe, loˈˈobaa oottiyoogee maaddana danddayees. Neeni naaqqido uraa maarotaa oychada, geella kaseegaadan aara dabbotana danddayaasa. Kaseegaadan moorennaadan, aybissi hegaadan oottidaakko qoppa. Gidikkokka, issi issitoo neeni mooridobay kaalettidoban genccada deˈana koshshennan waayi aggana. SHin, kase mooridoban unˈˈettiyoogee aybanne maaddenna. Hegee neeni Xoossau loyttada haggaazennaadan diggana danddayees.

11. (a) Yihooway nuna maaranaadaaninne siiqanaadan nuuni ay oottana bessii? (b) Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan, nuuni kase mooridoban unˈˈettiyoogaa agganau waatana koshshii?

11 Issoti issoti wolqqaama nagaraa oottido gishshau, banttau Xoossaa maarotay  bessennabadan qoppoosona. Eti iita nagaraa oottidabadan woy darotoo mooridabadan qoppoosona. SHin, eti kase oottidobay aybanne gidin, bantta nagaraappe simmana, laamettananne Xoossay banttau atto gaanaadan woossana danddayoosona. (Oos. 3:19) Yihooway etakka hara darotuugaadan, maarananne siiqana danddayees. Ba nagaraappe wozanappe simmidi bana kawushshiya uraa Yihooway keha ayfiyan xeellees. “Taani bidinttaaninne baanan uttada paaxais” yaagida Iyyooba Xoossay keha ayfiyan xeelliis. (Iyy. 42:6) Nuuni kase mooridoban unˈˈettiyoogaa aggidi woppu giidi deˈanau ay oottana koshshiyaakko Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “Ba nagaraa genttiya uri aacenna; shin paaxiyaageenne nagaraa aggiyaagee maarettana.” (Lee. 28:13; Yaaq. 5:14-16) Yaatiyo gishshau, nuuni Xoossau paaxana, i nuuyyo atto gaanaadan woossananne nuuni mooridoban zilˈˈettiyoogaa bessiyaabaa oottana danddayoos. (2 Qor. 7:10, 11) Nuuni hegaadan oottikko, ‘coo atto giya’ Xoossaappe maarotaa demmana danddayoos.—Isi. 55:7.

12. (a) Nuuni mooridoban unˈˈettiyo wode, Daawita loˈˈo leemisuwaa kaallana danddayiyoy ayba ogiyaanee? (b) Yihooway zilˈˈettidoy ayba ogiyaanee, hegaa eriyoogee nuna waati maaddii? (Saaxiniyaa xeella.)

12 Woosay Xoossay nuna maaddanaadan oottiya wolqqaamaba. Daawiti Yihooway ba woosaa siyidoogaa ammaniyoogaa ufayssiya mazamuriyan qonccissiis. (Mazamure 32:1-5 nabbaba.) Daawiti nagaraa paaxibeennaagee bana keehi daafurissidoogaa yootiis. Hegee i unˈˈettanaadan, oolanaadaaninne hirgganaadan oottiis. Daawiti maarotaa demmanaadaaninne woppu gaanaadan oottiday aybee? I ba nagaraa Xoossau paaxidoogaa. Yihooway Daawita woosaa siyidi i minettanaadan oottiis; qassi i suurebaa oottanaadan maaddiis. Hegaadan, neenikka wozanappe woossiyaaba gidikko, Yihooway ne woosaa siyanaagaa ammanettana danddayaasa. Neeni kase mooridobaa gaasuwan unˈˈettiyaaba gidikko, neeyyo danddayettida keenan ne nagaraappe simmidoogaa bessiyaabaa ootta; yaatikko, Yihooway neeyyo atto gaanaagaa ammanetta.—Maz. 86:5.

SINTTANAABAA QOPPA

13, 14. (a) Ha wodiyan nuna qofissiya waannabay ayba gidana koshshii? (b) Haˈˈi nu hanotaa yuushshi qoppanaadan denttettana danddayiya oyshati awugeetee?

13 Nuuni aadhidabaappe tamaarana danddayiyoogee tuma; shin hegaa qoppiyoogan sheekkana koshshenna. Nuuni ha wodiyan oottiyoobaanne sinttappe oottanabaa qoppana koshshees. Haˈˈi nuuni oottiyoobi woy oottennan aggidobi daro layttappe guyyiyan zilˈˈettanaadan oottiyaabee? Nuuni sinttappe zilˈˈissenna ogiyan haˈˈi Xoossaayyo ammanettidi haggaaziyoo?

 14 Gita waayee matiyo wode, kaallidi deˈiyaagaa mala qofan unˈˈettana koyokko: ‘Xoossaa oosuwan hara darobaa oottana danddayiyaanaa shin? Aqinye gidana danddayaydda aybissi aggidanaa? Taani gubaaˈiyau oottiyaagaa gidanau baaxetennaadan diggiday aybee? Ooratta asatettaa maayanau wozanappe baaxetidana? Taani ooratta alamiyan Yihooway wottanau koyiyo asee?’ Hegaa mala qofan sheekkiyoogaappe, hegaa goˈettidi nu hanotaa yuushshi qoppiyoogan Yihoowa oosuwan nuuyyo danddayettida ubbabaa oottana koyoos. Yaatana xayikko, nu deˈoy kaseegaappe aaruwan zilˈˈettanaadan oottiyaaba gidees.—2 Xim. 2:15.

OOTTIDO GEESHSHA OOSUWAN MULE ZILˈˈETTOPPA

15, 16. (a) Xoossaa oosuwaa kaseyanau daroti aggibayidobay aybee? (b) Nuuni Xoossaa Kawotettaa kaseyanau aggibayidoban zilˈˈettana koshshennay aybissee?

15 Yihoowayyo kumetta wodiyau haggaazanau ba goˈˈaa aggibayida uraabaa shin? Geella neeni ne deˈuwaa sima oottada Kawotettaabaa kaseyanau, loˈˈo ooso woy loˈˈo zalˈˈe aggabayidaba gidana danddayaasa. Geella neeni kumettaa wodiyaa haggaazanau, giishin Beeteelen woy alame yuushuwan keexxiyo oosuwaa oottanau, woradaa xomoosiyaagaa woy misoonaawe gidanau aqo oyqqennan woy oyqqidaba gidikko, naata yelennan deˈanau kase qofaa qachennan aggakka. Neeni haˈˈi cimada, hegaadan qofaa qachido gishshau zilˈˈettana koshshii? Neeni aggabayidobay bessennabadan woy hegaa koshshenna wodiyan kuuyidabadan qoppana bessii? Mule hegaadan qoppana koshshenna!

16 Neeni hegaa kuuyidoy Yihoowa keehippe siiqiyo gishshataassanne au haggaazanau koyiya asaa maaddanau wozanappe koyido gishshataassa. Neeni hegaappe dummabaa oottidaba gidiyaakko, ta deˈoy loˈˈana shin gaada qoppana koshshenna. Neeni kuuyidoban keehi ufayttana danddayaasa! Neeni danddayiyo keenan Yihoowayyo haggaazanau keehi loˈˈobaa dooradasa. Neeni assi haggaazanau gaada aggidobaa ubbaa Yihooway dogenna. Neeni sinttappe demmana tumu deˈuwan, ha wodiyan neeni qoppana danddayiyo aybippenne aadhiya anjjuwaa Yihooway neeyyo immana!—Maz. 145:16; 1 Xim. 6:19.

HAˈˈIKKA SINTTAPPEKKA ZILˈˈETENNAN HAGGAAZIYO OGIYAA

17, 18. (a) PHauloosi sinttappe keehi zilˈˈettennaadan ay oottidee? (b) PHauloosa leemisuwaa ayba ogiyan kaalluutee?

17 PHauloosi sinttappe ba deˈuwan keehi zilˈˈettennaadan ay oottidee? PHauloosi kase ba oottidoban unˈˈettiyoogaa aggidi, ba demmana woytuwau minnidi oottidoogaa yootiis. (Piliphphisiyuusa 3:13, 14 nabbaba.) PHauloosi Ayhuda haymaanootiyaa kaalliyo wode mooridobaa wotti dentti qoppibeenna. Hegaa qoppiyoogaappe, sinttappe merinaa deˈuwaa woytuwaa demissiyaabaa minnidi oottiis.

18 Nuuni PHauloosi yootidobaappe ay tamaarana danddayiyoo? Nuuni laammana danddayenna kase oottidoban unˈˈettiyoogaappe, sinttappe woytuwaa demmanau warettana koshshees. Nuuni kase mooridobaa dogana danddayokko, shin he mooruwaa qoppiyoogan sheekkana koshshenna. Kase oottidoban unˈˈettiyoogaa aggana, haˈˈi Xoossau loyttidi haggaazananne sinttappe demmana maalaaliya anjjuwaabaa qoppana danddayoos!

^ စာပိုဒ်၊ 4 Saaˈooli maccaasaa yedettidoogee darotoo odettidoogee, eti ha wodiyaagaadan koyro xeetu layttankka Kiristtaane haymaanootee aakkanaadan darobaa oottidoogaa bessees.—Maz. 68:11.