Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) January 2013

Ha maxeetee mino ammanoy diyonne xala gidida asatu leemisuwaa qonccissees.

Bantta Dosan Eeno Giidosona—Norwey Biittan

Issi keettaa asay qoppibeennan oyshettido gishshau, aassiyaageeti keehi koshshiyo heeran haggaazana danddayidoy ayba ogiyaanee?

Minna; Yihooway Nenaara Deˈees!

Ammanuwaaninne xalatettan leemiso gidiya Yaasuppe, Yoodaaheppe, Daaneelappenne haratuppe goˈettana danddayaassa..

Aybinne Nena Yihoowappe Haassanaadan Oottoppa

Oosuwaara, allaxxiyoobaaranne so asaara gayttidaagan loˈˈo dooruwaa doorana danddayiyo ogeta tamaara.

Aggennan Yihoowakko SHiiqa

Elekttiroonike miishshaara, payyatettaara, miishshaaranne otoruwaara gayttidaagan suurebaa qoppidi, Xoossaakko waani shiiqana danddayiyaakko tamaara.

Haˈˈikka Sinttappekka Zilˈˈettennan Haggaaziyoogaa

PHauloosi ba deˈuwan qohiyakka oottiis; qassi eratetta kuushshaakka kuuyiis. Nuuni a leemisuwaappe ay tamaarana danddayiyoo?

Gubaaˈiyaa Cimati ‘Nuna Ufayssanau Nunaara Oottiyaageeta’

Ishanttinne michentti Xoossaa haggaaziyoogan ufayttanaadan cimati waati maaddiyoonaa?

Qoppidi Halchido Zamachay Loˈˈo Ayfiyaa Ayfiis

CHile biittan 10 laytta naˈiyaa issi gita shiiquwau Mapudungun qaalan shoobiyaa woraqataa timirtte keettan immanau oottidobaa nabbaba.