ALAMIYAN ha wodiyan 7,000 gidiya qaalay deˈees; hegee issisaappe harasaa biya, zalˈˈiya, tamaariya asaynne haariya kawotettati metootanaadan oottees. Hegee beniisappekka doommidi deˈiyaabaa. Leemisuwawu, Parsse Kawuwaa Ahashiwerosi (Arxxekssiisa I gidana) 475n K.K. ‘Hinddeppe Toophiyaa gakkanaashin deˈiya, 127 biittata kawoppe garssaara haariyaageetussi ba awaajuwaa dumma dumma qaalaaninne dumma dumma pitaliyan xaafissidi’ * kiittiis.

Ha wodiyan daro dirijjiteti, ubba qassi kawotettati hegaa mala metiyaabaa oottanawu malokkona. SHin issi dirijjitee hegaa malabaa oottiiddi deˈees. Yihoowa Markkati muleera 750ppe dariya qaalan Geeshsha Maxaafaa gujjin, maxeeteta, cenggurssan, qassi biiduwan giigiyaabaanne daro maxaafata giigissoosona. Hegaa giddon 80 gidiya malaata qaalaykka deˈees. Yihoowa Markkati ayfee xeellenna asawukka Bireeliyan xuufiyaa giigissoosona.

Keehi maalaalissiyaabay, Yihoowa Markkati hegaa oottiyoy miishshaassa gidenna. Qassi eta xuufiyaa birshshiyaageetinne harabaa oottiya ubbay bantta dosan oottoosona. Eti hegaa keena daro qaalan birshshanawu baaxetiyoy aybissee, qassi hegaa waati oottiyoonaa?

^ MENT. 3 Geeshsha Maxaafan Asttiro 8:9 xeella.