Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 SO ASAA MAADDIYAABAA | AQO DEˈUWAA

Metuwaabaa Haasayiyoogaa

Metuwaabaa Haasayiyoogaa

METIYAABAA

Neeninne ne aqo laggiyaa issi metuwaabaa haasayidi poliyo wode, hegaa haasayiyoogaa doommiyo wodeegaappe aaruwan yiilloteetii? Hegaadaana gidikko, intte he hanotaa giigissana danddayeeta. SHin kasetidi, attuma asaynne macca asay qofaa qonccissiyoonne hara asaara haasayiyo ogiyaara gayttidaagan deˈiya dummatettaa erana bessees. *

NEENI ERANA BESSIYAABAA

Darotoo, maccaasay metuwaa giigissiyoogaabaa siyiyoogaappe metuwaabaa haasayiyoogaa dosees. Ubba, issi issitoo hegaabaa haasayiyoogee he metoy giigidabadan qoppanaadan oottees.

“Tawu siyettiyaabaa qonccissiyo wodenne ta azinay ta qofaa akeekidoogaa eriyo wode woppu gays. Hegaabaa haasayada, amarida daqiiqa giddon sohuwaara woppu gays.”—Sirppo. *

“Taayyo siyettiyaabaa ta azinawu yootana xayikko hegaa dogana danddayikke. Taani ta metuwaabaa haasayiyoogee hegaabaa zaarettada qoppennaadan oottees.”—Ejino.

“Hegee polisetu mirmaraa mala. Taani haasayiyo wode, ta metuwaabaa qonccissada yootays; qassi hegawu gaaso gididabaa akeekanawu malays.”—Lurdeso.

Attuma asay metuwaa giigissanawu qoppees. Attuma asay metuwaa giigissiyo wode maaddiyaabaa oottidabadan qoppiyo gishshawu, hegee garamissiyaaba gidenna. Azinay metuwaa giigissiyoogaa ba machiyaa maaduwawu an zemppanaadan oottiyaabadan xeellees. Hegaa gishshawu, azinay metuwaa giigissanawu oottiyoobay ekettennaba gidikko, i hegaa akeekanawu metootana danddayees. Kirka giyo azinay, “Issi uri ba metoy giiganaadan koyennaba gidikko, hegaabaa ayssi yootii!” yaagiis.

SHin aqo deˈoy giiga gidanaadan zoriya issi maxaafay hagaadan gees: “Zoranaappe kase, hanotaa akeekana koshshees. Ne aqo laggee neeni issibaa zoranaappe kase abaa qoppiyoogaanne ayyo qarettiyoogaa eranaadan ootta. Darotoo ne aqo  laggiyaa koyiyoy neeni merettida metuwaa giigissanaadaana gidennan, wozanappe ezgganaadaana.”

NEENI OOTTANA DANDDAYIYOOBAA

Azinatuyyo: Qaretan ezggiyoogaa meezeta. Toomaasa giyo azinay hagaadan giis: “Issi issitoo, a yootiyoobaa siya simmada, ‘Siyiyoogaa xallay aynne maaddenna’ gaada qoppays. SHin ta machiyaa darotoo taani a yootiyoobaa ezgganaadan koyawusu.” Istefena giyo azinaykka he qofaa maayees. I hagaadan giis: “Ta machiyaa haasayiyo wode taani kelttiyaa gelennan a ba qofaa qonccissanaadan oottiyoogee loˈˈo gidiyoogaa akeekaas. Hegaadan haasayada poliyo wode a woppu giyoogaa tawu yootawusu.”

Hagaadan oottanawu mala: Hara wode neeni ne macheera issi metuwaabaa haasayiyo wode, a oychennan issibaa zorennaadan naagetta. A haasayiyo wode, i ayfiyaa xeellaydda loytta ezgga. I qofaa maayiyoogaa ne huuphiyaa qaattiyoogan bessa. I qofaa akeekidoogaa bessanawu a giidobaa qanttan yoota. CHarlesa giyo azinay, “Issi issitoo ta machiyaa taani i qofaa akeekidoogaanne taani o kaafiyoogaa eranawu koyawusu” yaagiis.—Geeshsha Maxaafaa maaraa: Yaaqooba 1:19.

Machotuyyo: Neeni koyiyoobaa oda. Eleno giyo machiyaa, “Aqo laggee nuuni koyiyoobaa erana giidi qoppana danddayoos, shin issi issitoo nuuni koyiyoobaa qonccissidi yootiyoogaa koshshana danddayees” yaagaasu. Eneso giyo machiyaa hagaadan gaasu: “Taani hagaadan gaana danddayays: ‘Tana issi metidabay deˈees; neeni hegaa siyanaadan koyays. Hegaa giigissanaadan koyikke, shin tawu siyettiyaabaa akeekanaadan koyays.’”

Hagaadan oottanawu mala: Ne azinay issi metuwaa siyosaara giigissanawu malikko, i neeyyo siyettiyaabaa akeekanawu koyennabadan qoppoppa. I hegaadan oottiyoy nena maaddanaassa gidana danddayees. Estero giyo machiyaa, “He hanotan yiillotiyoogaappe ta azinay tawu qoppiyoogaanne taani giyoobaa siyanawu koyiyoogaa, qassi tana maaddanawu koyiyoogaa akeekanawu baaxetays” yaagaasu.—Geeshsha Maxaafaa maaraa: Roome 12:10.

Naaˈˈawu haniyaabaa: Darotoo harati nuuyyo oottana koyiyoobaa etayyo oottana koyoos. Gidikkokka, issi metuwaabaa loytti haasayanawu, intte aqo laggee woy laggiyaa intte ay oottanaadan koyiyaakko akeekana bessees. (1 Qoronttoosa 10:24) Megeela giyo azinay hagaadan giis: “Neeni azina gidikko, loytta ezgga. Neeni macho gidikko, i hanotaa giigissanawu yootiyoobaa issi issitoo siya. Intte issoy issuwaa qofaa akeekanawu baaxetikko, intte naaˈˈaykka goˈettana.” —Geeshsha Maxaafaa maaraa: 1 PHeexiroosa 3:8.

^ MENT. 4 Hagan qonccissiyo eeshsha ubbay ubba azinatubaanne machotubaa bessiyaaba gidennan aggana danddayees. Gidikkokka, hagan odettida maarati issi uri ba azinaa woy machee qofaa suure akeekanaadaaninne aara woy iira kaseegaappe suure haasayanaadan maaddees.

^ MENT. 7 Ha huuphe yohuwan asatu sunttay laamettiis.