Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

Ammanuwaa

Ammanuwaa

Issi issi asay ba haymaanootiyaa mintti kaalliyoogaa yootees; shin “ammano” giyoobi aybakko akeekanawu metootees. Ammanoy aybee, qassi koshshiyoy aybissee?

Ammanoy aybee?

ISSI ISSI ASAY GIYOOBAA:

Daro asay ammanoy deˈiyo uri issibaa naqaashi baynnan coo ammanees giidi qoppees. Leemisuwawu, “Taani Xoossaa ammanays” giya, ba haymaanootiyaa mintti kaalliya uraabaa qoppa. Issi uri a, “Neeni ammaniyoy aybissee?” giidi oychiyaakko i, “Taani diccidoy hegaadaana” woy, “Taani ubbatoo hegaadan tamaaraas” gaana danddayees. Hegee, issibaa ammaniyoogaaninne tuma giidi coo ekkiyoogaa giddon dummatetti deˈennabadan asay qoppanaadan oottana danddayees.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA:

“Ammano giyoogee, demmana giidi ufaissan naagi uttidobai ammanttiyoogaanne be7anau danddayennabaa erissiyaagaa.” (Ibraawe 11:1) Issi uri issibay hanana giidi ammanettidi naagiyoy hegee polettanaagaa ammanttiya naqaashay deˈiyo wodiyaana. Ubba, ha xiqisiyan “erissiyaagaa” geetettidi birshshettida qaalay koyro xaafetto doonan issi urawu siyettiyaabaa woy issibay hananaadan amottiyoogaa bessiyaaba gidenna. Yaatiyo gishshawu, ammanoy issibawu naqaashi deˈin ammaniyooba.

“Beettenna a [Xoossaa] hanotai hegeekka a merinaa wolqqainne a Xoossatettai issippe Xoossai ha sa7aa medhdhoosappe doommidi, etau qonccidi beettiis.”Roome 1:20.

Ammanoy koshshiyaabaa gididoy aybissee?

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA:

“Ammanoi bainnan ooninne Xoossaa ufaissanau danddayenna; aissi giikko, Xoossaakko yiya ooninne Xoossai de7iyoogaanne bana koyiyaageetuyyo woituwaa immiyoogaa ammananau koshshees.”—Ibraawe 11:6.

Kasetidi beˈidoogaadan, daro asay Xoossaa ammaniyoy hegaadan oottanaadan tamaarido gishshataassa. Eti, ‘Taani naatettaappe doommada hegaadan diccaas’ gaana danddayoosona. SHin Xoossay bawu goynniyaageeti i deˈiyoogaanne eta siiqiyoogaa loytti ammananaadan koyees. Geeshsha Maxaafay nuuni Xoossaa tumuppe erana mala a mintti koyana bessiyoogaa yootiyo issi gaasoy hegaa.

“Xoossaakko shiiqite; ikka inttekko shiiqana.”Yaaqooba 4:8.

 Neeni waata ammanana danddayay?

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA:

Geeshsha Maxaafay, “Asi qaalaa siyidi ammanees” yaagees. (Roome 10:17) Hegaa gishshawu, Xoossaa ammananawu oottana koshshiya koyrobay, Geeshsha Maxaafay a xeelliyaagan tumuppe tamaarissiyoobaa ‘siyiyoogaa.’ (2 Ximootiyoosa 3:16, 17) Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogee kaallidi deˈiyaageeta gujjin hara gita oyshatu likke zaaruwaa eranawu maaddees: Xoossay oonee? Xoossay deˈiyoogaa bessiyaabay aybee? Xoossay tawu tumuppe qoppii? Xoossay sinttanawu halchidobay aybee?

Nu yuushuwan deˈiya ubbabay Xoossay deˈiyoogaa bessees

Yihoowa Markkati ufayssan nena Geeshsha Maxaafaa xannaˈissana. Qassi jw.org saytiyan qonccidaagaadan, “Yihoowa Markkati asaa Geeshsha Maxaafaa tamaarissiyoogan ufayttoosona; shin oonanne nu haymaanootiyaa yame gida gookko. Nuuni ubba asawu ba koyidobaa dooridi ammaniyo maatay deˈiyoogaa eriyo gishshawu, Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa xallaa tamaarissoos.”

Hanno gakkanawu beˈidoogaadan, ne ammanoy naqaashi deˈiyooba gidana bessees; he naqaashaa neeni Geeshsha Maxaafaa nabbabada akeekido tumaappe demmaasa. Yaatiyoogan, ‘eti tamaaridobay tumakkonne eranawu ubba gallassi Xoossaa maxaafata tamaariiddi, qaalaa kumetta laamotan ekkida,’ koyro xeetu layttan deˈida Geeshsha Maxaafaa tamaaretu leemisuwaa kaallaasa.—Oosuwaa 17:11.

“Asai nena issi Xoossaa gididaagaa erana malanne, qassi neeni kiittido Yesuus Kiristtoosa erana mala, hagee merinaa de7o.”Yohaannisa 17:3.