Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Beegottite!  |  Paydo 2 2017

 SO ASAA MAADDIYAABAA | NAATA DICHIYOOGAA

Son Oottiyoobay Koshshiyaaba

Son Oottiyoobay Koshshiyaaba

METIYAABAA

Issi issi keetta asay naati son oottanaadan koyees; qassi naati hegaa ufayttidi oottoosona. Hara keettan qassi aawaynne aayyiyaa bantta naati guuttabaa oottanaadan koyoosona; naatikka hegaa ufayttidi oottoosona.

Eranchati diccida daro biittan hegaa mala hanotaa akeekidosona; he biittatun naati maaddiyoogaappe goˈettiyaageeta gididosona. Istivena giyo aaway hagaadan giis: “Ha wodiyan, aawaynne aayyiyaa naati banttarkka biiduwaa kaassaa kaaˈanaadan, Interneettiyaa xomoosanaadaaninne televizhiiniyaa beˈanaadan oottoosona. Naatuppe koyettiyaabay keehi guutta.”

Ne qofay aybee? Son oottiyoobay keettaa loyttiyoogaa xalla gidennan, issi naˈa dichawu keehi koshshiyaabee?

NEENI ERANA BESSIYAABAA

Amarida aawatinne aayoti bantta naati timirttiyaara gayttidabaa sooninne timirtte keettaappe simmidi oottiyoobay dariyo wode, naata son ootissanawu koyokkona. SHin he ootissiyoogaa goˈˈaa qoppa.

Son ootissiyoogee issi naˈay wozannaama gidanaadan maaddees. Son ooso oottiya naati timirttiyan gooba gidana danddayoosona, qassi hegee garamissiyaaba gidenna. Issi naˈay son maaddiyoogee i xalanaadan, bana naaganaadaaninne murttidaagaa gidanaadan maaddees; he eeshshati issibaa tamaaranawu keehi maaddoosona.

Son oottiyoogee naati harata maaddanaadan loohissees. Son maaddiya naati gastta gidiyo wode, haratuppe aaruwan heeraa asaa maaddana danddayiyoogaa issoti issoti akeekidosona. Son oottiyoobay eti banttassi koshshiyaabaappe haratuugaa sinttayanaadan oottiyo gishshawu, hegee garamissiyaaba gidenna. Hara baggaara qassi qommoora abaa denttido Istiveni hagaadan giis: “Etappe aybinne koyettennaba gidikko, naati asi banttassi oottanaadan qoppoosona, qassi eti dicciyo wode aawatettaanne minnidi oottiyoogaa xeelliyaagan etappe koyettiyaabawu eta xeelay moorettees.”

Son oottiyoogee so asaa issippetettaa minttees. Naati son oottiyooban eti goˈˈiyoogaa akeekiyoogaa xalla gidennan, son etawu aawatettay deˈiyoogaakka akeekoosona. Aawaynne aayyiyaa naati timirtte keettaappe simmin oottiyoobay son oottiyoobaappe keehi koshshiyaabadan xeellikko, naati hegaa tamaarennan attoosona. Nena hagaadan oycha: ‘Ta naˈay so asaara issippetettaa lefissidi kuwaasiyaa kaaˈiyaageetuura minttikko hegee ay maaddii?’

 NEENI OOTTANA DANDDAYIYOOBAA

Naatettan doomma. Issoti issoti naatuyyo layttay heezza gidiyo wode aawaynne aayyiyaa ooso immana koshshiyoogaa yootoosona. Harati layttay naaˈˈa woy ubba hegaappe guutta gidido naatuyyokka immana koshshiyoogaa yootoosona. Keehi guutta naati bantta aawaaranne aayeera issippe oottanawunne eta milatanawu koyoosona.—Geeshsha Maxaafaa maaraa: Leemiso 22:6.

Naatu layttawu bessiya oosuwaa imma. Leemisuwawu, heezzu laytta naˈay ashanguluutiyaa saˈaappe denttana, gukkidabaa geeshshana woy meecettiya maayuwaa dummayana danddayees. Gita naati keettaa pittana, kaamiyaa meeccana, ubba qassi qumaa kattana danddayoosona. Ne naˈay danddayiyoobaa ootissa. I woy a son oottiyooban keehi ufayttiyoogee nena garamissana danddayees.

Son oottiyoobaa kaseya. Ne naˈawu galla galla timirttiyaara gayttidaagan so oosoy dariyo wode hegee metiyaaba gidana danddayees. SHin, timirttiyan gooba gidanaadan son oottennaadan diggiyoogee “bessennabaa kaseyiyoogaa” gidiyoogaa Ze Pirays of Pirivilej giyo maxaafay yootees. Qommoora odettidaagaadan, son oottiyoogee naati gooba tamaare gidanaadan maaddees. Qassi naatettan tamaariyoobay guyyeppe eti bantta keettaa ayssiyo wode maaddana.—Geeshsha Maxaafaa maaraa: Piliphphisiyuusa 1:10.

Oosuwaa goˈˈaappe ne waanna halchuwaa qoppa. Ne naˈay issi oosuwaa neeni qoppidoogaappe daro wodiyan wurssana danddayees. Qassi i ne koyiyoogaadan oottennan aggana danddayees. Hegaadan haniyo wode, he oosuwaa ne oottanawu qoppoppa. Ne waanna halchoy son oosettiyaabay gita asaagaadan loˈˈi oosettanaadaana gidennan, ne naˈay aawatettaa ekkanawu loohanaadaananne oosoy ufayssiyoogaa akeekanaadaana.—Geeshsha Maxaafaa maaraa: Eranchchaa 3:22.

Bessiya woytuwaabaa qoppa. Issi issi asay naati son oottiyoobawu miishshaa qanxxiyoogee eta aawatettaa tamaarissees gees. Harati qassi hegee naati so asawu maaddiyaabaa oottiyoogaappe so asaappe demmana danddayiyoobaa qoppanaadan oottiyoogaa yootoosona. Issi naˈay koyiyoogaa keena miishshaa demmiyo wode, son oottennan ixxana danddayiyoogaakka eti yootoosona; hegee oosoy goˈˈiyo waannabay attiichiyoogaa bessiyaaba. Hegaappe tamaariyoobay aybee? Naˈawu miishsha immikkonne, i son oottido oosuwawu immennan aggiyoogee loˈˈo.