GEESHSHA MAXAAFAA Xoossay xaafissidoogaa ammanay? Woy qassi asa qofa xallay deˈiyo maxaafadan xeellay?

Hegee banttana Kiristtaane giyaageetikka palamettiiddi deˈiyooba. Leemisuwawu, 2014n Amarkkan issi xinaatiyan oychido banttana Kiristtaane giyaageetuppe daroti “Geeshsha Maxaafay Xoossaara gayttidaba” giidi qoppiyoogaa he xinaatee qonccissiis. Hara baggaara, oyshettida 5 asatuppe 1y, Geeshsha Maxaafaa “asi xaafido beni haysee, taarikeenne zoree” deˈiyo maxaafadan xeellees. Hegee ‘denttettiis’ giyo qaalay Geeshsha Maxaafaara gayttidaagan tumuppe woygiyoogaakko qoppanaadan oottees.—2 Ximootiyoosa 3:16.

DENTTETTIIS GIYOOGEE WOYGIYOOGEE?

Geeshsha Maxaafan 66 guutta maxaafati deˈoosona; hegeeta 40 gidiya asati 1,600⁠ppe dariya layttaa giddon xaafidosona. SHin Geeshsha Maxaafaa xaafiday asa gidikko, waanidi Xoossay denttettin xaafettiis geetettii? “Xoossaa Ayyaanai de7ees” woy Xoossay denttettiis giyoogee a giddon deˈiya qofawu Pulttoy Xoossaa giyoogaa. Geeshsha Maxaafay, “asati Geeshsha Ayyaanai kaalettin, Xoossaa qaalaa” haasayidoogaa yootees. (2 PHeexiroosa 1:21) Hegee Xoossay Geeshsha Maxaafaa xaafidaageetuyyo beettenna ba wolqqaa, geeshsha ayyaanaa baggaara ba qofaa yootidoogaa bessees. Hegee ooso alaafee xaafiya uri dabddaabbiyaa xaafanaadan yootiyoogaa mala. He dabddaabbee xaafidaagaabaa gidennan xaafissidaagaabaa.

Issi issi Geeshsha Maxaafaa xaafeti Xoossaa qofaa kiitanchati yootin siyidosona. Harata Xoossay ajjuutaa bessiis. Issi issi wode qassi Xoossay aymuwaa baggaara ba qofaa yootiis. Issi issitoo Xoossay xaafiyaageeti qaalaa dooridi a qofaa xaafanaadan oottikkokka, hara wode qassi eti xaafana qaalata yootiis. He ubba hanotankka, xaafida asati bantta qofaa gidennan Xoossaa qofaa xaafidosona.

Geeshsha Maxaafaa xaafidaageeta denttettiday Xoossaa gidiyoogaa waati erana danddayiyoo? Geeshsha Maxaafaa Xoossay xaafissidoogaa ammananaadan oottiya heezzu naqaashata beˈa.