Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

Kiitanchata

Kiitanchata

Xuufiyan, misiliyaaninne pilmiyan kiitanchatubay odettees. SHin kiitanchati oonee, qassi eti ay oottiyoonaa?

Kiitanchati oonee?

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

 

Xoossay saluwaanne saˈaa, qassi koyro asata medhanaappe kase, qoppana danddayiya wolqqaama meretata medhiis. Eti asaappe keehi wolqqaama, qassi eti Xoossay deˈiyoosan deˈoosona; asi he sohuwaa baananne beˈana danddayenna. (Iyyooba 38:4, 7) Geeshsha Maxaafay he wolqqaama meretata ‘kiitanchata’ yaagees.—Mazamure 104:4. *

Aappun kiitanchati deˈiyoonaa? Keehi daro. Xoossaa araataa yuushuwan deˈiya kiitanchati “sha7aaninne miilooniyan” qoodettoosona. (Ajjuutaa 5:11) Hegee kiitanchati xeetu miilooniyan qoodettoosona giyoogaa!

“Taani xeellada, kawotaa araataa . . . yuuyi aadhdhidi eqqida daro kiitanchchatu cenggurssaa siyaas; eti sha7aaninne miilooniyan paidettoosona.”—Ajjuutaa 5:11.

Kiitanchati beni wode ay oottidonaa?

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

 

Kiitanchati darotoo Xoossaa gishshaa haasayidosona, qassi kiitettidosona. * Eti maalaalissiya Xoossaa oosuwaa oottiyoogaakka Geeshsha Maxaafay qonccissees. Xoossay Abrahaama anjjanawunne i ba naˈaa Yisaaqa yarshshennaadan digganawu issi kiitanchaa kiittiis. (Doomettaabaa 22:11-18) Eexxiya buuraa giddon kiitanchay qonccidi keehi koshshiya kiitaa Muuseyyo yootiis. (Kessaabaa 3:1, 2) Hananabaa yootiya Daaneeli gaammotu ollaa giddon olettido wode, “Xoossai bari kiitanchchaa kiittidi, gaammotu doonaa gorddiis.”—Daaneela 6:22.

“GODAA kiitanchchai buuran, eexxiya tama lacuwaa giddon [Muuseyyo] beettiis.”—Kessaabaa 3:2.

 Kiitanchati ha wodiyan ay oottiyoonaa?

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

 

Kiitanchati ha wodiyan oottiiddi deˈiyo ubbabaa erana danddayokko. SHin, eti suure wozanay deˈiyoogeeti Xoossaabaa loytti eranaadan maaddiiddi deˈiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees.—Oosuwaa 8:26-35; 10:1-22; Ajjuutaa 14:6, 7.

Yaaqoobi kiitanchati saˈaappe saluwaa gakkiya ‘gayyiyaa’ bolli giˈˈiyoogaanne appe wodhiyoogaa aymuwan beˈanaadan Yihooway oottiis. (Doomettaabaa 28:10-12) Yaaqoobi ba beˈidobaappe Xoossaa Yihooway bawu ammanettiya, maadoy koshshiyoogeeta maaddanaadan kiitanchata saˈaa kiittees giidi qoppennan aggenna; nuunikka hegaadan qoppana danddayoos.—Doomettaabaa 24:40; Kessaabaa 14:19; Mazamure 34:7.

“He aimuwan gayye issoi biittan eqqin, ayyo xeerai saluwaa gakkiyoogan, Xoossaa kiitanchchati gi77ishiininne wodhdhishin be7iis.”—Doomettaabaa 28:12.

^ MENT. 6 Geeshsha Maxaafay issi issi ayyaana meretati Xoossaa haaruwaa bolli makkalidoogaa yootees; qassi ha iita kiitanchata ‘xalaheta’ yaagees.—Luqaasa 10:17-20.

^ MENT. 11 Ibraawettuwankka Giriikettuwankka, “kiitanchaa” giyo qaalay “kiitettiyaagaa” giyoogaa.