Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

BEEGOTTITE! Paydo 2 2017 | Geeshsha Maxaafaa Qofay Tumuppe Xoossay Yootobee?

Geeshsha Maxaafan deˈiya qofay Xoossay yootobeeyye asa qofee?

Ha Beegottite! maxeetee Geeshsha maxaafan deˈiya qofay tumuppe Xoossaappe yiidaba gidiyoogaa bessiya heezzu naqaashata yootees.

 

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Geeshsha Maxaafaa—A Xaafidaageeta Tumukka Xoossay Denttettidee?

Issi issi asay Geeshsha Maxaafay Xoossaara gayttidaba giidi qoppees. Harati qassi asi xaafido beni haysee, taarikeenne zoree deˈiyo maxaafadan xeelloosona.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Geeshsha Maxaafaa—I Yootiyoobay Ubbay Tuma

Geeshsha Maxaafay saynttistteti meretaabaa qonccissanaappe daro wodiyaappe kase hegaa geeshshi yootiis; kawotettai denddanaagaanne kunddanaagaa kasetidi yootiis; qassi gita oyshatuyyo aliya zaaruwaa yootees.

SO ASAA MAADDIYAABAA

Son Oottiyoobay Koshshiyaaba

Neeni ne naata son ootissanawu mammottay? Yaatikko, son oottiyoogee naati aawatettaa ekkiyaageetanne ufayttiyaageeta gidanaadan waati maaddiyaakko akeeka.

Nu Ulo Giddon “Naaˈˈantto Guuggee” Deˈii?

Keemikaaleti walahettiyo ha narbbe siraatay dariya baggay ne ulo giddon deˈees. Hegee nena waati maaddii?

OYSHA-ZAARUWAA

Komppiyutere Prograamiyaa Giigissiyaagee Ba Ammanuwaabaa Yootees

Dottoree Fan Yuy hisaabiyaa erancha gididi oosuwaa doommiyo wode lodda laamiyan ammanees. SHin haˈˈi Xoossay ubbabaa medhidoogaa ammanees. Aybissi?

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

Kiitanchata

Xuufiyan, misiliyaaninne pilmiyan kiitanchatubay odettees. Geeshsha Maxaafay kiitanchatubaa ay tamaarissii?

MAALAALISSIYA MERETAA!

Moliyaa Oyqqiya Doˈaa Ikisiyaa

Haattaa giddon deˈiya xanttiya issi issi doˈati meegettennaadan maaddiyay eta galbbaa garssan deˈiya modhuwaa. SHin moliyaa oyqqiya doˈay meegettennaadan maaddiyay harabaa.

Intternneetiyan De'iya Harabaa

Geeshsha Maxaafaa Xaafissiday Oonee?

Hegaa xaafiday asaa gidikko, Xoossaa Qaalaa gaana danddayiyoo? Geeshsha Maxaafan de’iya qofay oogee?