Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

A wise woman respects her conscience

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

SHahaaraa Kesissiyoogaa

SHahaaraa Kesissiyoogaa

Layttan layttan maccaasay ishatamu miilooniyaappe dariya biron yelettibeenna shahaaraa kesissees —hegee daro biittatu asaa qoodaappe darees.

Asi ba koyidoogaadan dooriyoobeeyye, woy qassi loˈˈobee woy iitabee?

ASAY WOYGII?

 

SHahaaraa kesissiya maccaasay deˈoy metiyoogaa, aqo laggiyaara ooyettiyoogaa, laˈa gididi harabaa tamaaranawu woy oottanawu koyiyoogaa, woy naˈa barkka dichanawu koyennaagaa gujjin, dumma dumma gaasuwan hegaadan oottees. SHin harati shahaaraa kesissiyoogaa iitabadan, shahaarida maccaara bawu imettida hadaraa naagennaagaa bessiyaabadan xeelloosona.

GEESHSHA MAXAAFAY WOYGII?

 

Xoossaa sinttan deˈoy, ubba qassi asa deˈoy geeshshaba. (Doomettaabaa 9:6; Mazamure 36:9) Naˈi qohiyaabaappe naagettidi diccanaadan Xoossay giigissido yelo keettan dicciya naˈassikka he maaray hanees. Geeshsha Maxaafaa xaafidaagee, “Ta aayee uluwan tana neeni tiladasa” yaagiis. I gujjidi hagaadan giis: “Yelettibeenna ta bollaa ne aifee be7iis. . . . Taayyo neeni bazzido gallassati ubbati ne mazggafan xaafettidosona.”—Mazamure 139:13, 16.

Xoossay yelettibeenna naˈa deˈuwaa waati xeelliyaakko i Israaˈeela deriyawu immido Higgiyaaninne i nuussi immido kahankka qoncciis. Issi uri shahaara maccaasiyo qohidi yelettibeenna naˈi hayqqanaadan oottikko, akka woranaadan Xoossaa Higgee yootees. (Kessaabaa 21:22-25) Daannati i ay halchidi hegaadan oottidaakko, qassi hegaara gayttida hanotaa qoppana koshshees.—Qoodaabaa 35:22-24, 31.

Asawu kahaykka imettiis. Issi maccaasiyaa biron yelettibeenna ba naˈaa deˈuwaa bonchiyoogan ba kahay yootiyoobaa oottiyo wode, i kahay iyyo anjjuwaa demissees. * A ba kahay yootiyoobaa siyennan ixxikko, o zilˈˈana woy pirddana danddayees. (Roome 2:14, 15) SHahaaraa kesissiya maccaasay keehi hirggiyoogaanne wozanan unˈˈettiyoogaakka xinaatee bessees.

Qoppennan shahaaray attin, naˈa dichanawu keehi metiyaaba milatikko shin? Xoossay ayyo ammanettidi i kessido maaraa naagiyaageetussi qaalaa gelido kaallidi deˈiyaabaa akeeka: “Ammanettiyaageetuyyo neeni ammanettiyaagaa; suuretuyyo neenikka suure.” (Mazamure 18:25) Hegaa bollikka Geeshsha Maxaafay, “GODAI xillobaa dosees. Xoossaa asata i yeggenna” yaagees.Mazamure 37:28.

‘Issi issitoo eta zoriya wozanay etawu markkattees, qassi issi issitoo eta qofay eta mootees, woykko qassi etaara gaaddetees.’Roome 2:15.

Neeni shahaaraa kesissidaba gidikko shin?

 ASAY WOYGII?

 

Barkka naˈa dichiya Ruta hagaadan gaasu: “Taayyo heezzu guutta naati deˈiyo gishshawu, oyddu naatussi koshshiyaabaa kunttana danddayennabadan qoppaas. SHin shahaaraa kesissa simmin, keehi iitabaa oottidabadan tawu siyettiis.” * Gidoppe attin, a Xoossay atto geenna nagaraa oottadee?

GEESHSHA MAXAAFAY WOYGII?

 

Yesuus Kiristtoosi, “Taani nagaranchchati bantta nagaraappe simmanaadan, eta xeesanau yiidoogaappe attin, xillota xeesanau yabeikke” yaagidoogee Xoossaa qofaa qonccissees. (Luqaasa 5:32) Ee, nuuni oottido mooruwan wozanappe zilˈˈettidi nu nagaraappe simmidi Xoossay atto gaanaadan oychikko, i gita nagaraakka atto gees. (Isiyaasa 1:18) Mazamure 51:17y, “Abeet Xoossau, ‘Nagara oottennan aggarkkinaashsha’ giya, meqqida wozanaa neeni karakka” yaagees.

Zilˈˈettida uri ba huuphiyaa kawushshidi woossiyo wode, Xoossay a kahay qumˈˈennaadaaninne a wozanay woppu gaanaadan oottees. Piliphphisiyuusa 4:6, 7y hagaadan gees: “Xoossaa intte woossiyo woosa ubban a keehi galatiiddi, inttena koshshiyaabaa ubbau [woossite]. . . . Qassi asa eratettaa ubbaappe aadhdhiya Xoossaa sarotettai intte wozanaanne intte qofaa . . . Naagana.” * Ruta Geeshsha Maxaafaa xannaˈadanne ba wozanaabaa Xoossawu yootada woppu gaasu. A Xoossay ‘atto giyoogaa’ eraasu.—Mazamure 130:4.

[Xoossay] nuna nu nagaraadan oottenna; nu iitatettaadan nuuyyo zaarenna.”Mazamure 103:10.

^ MENT. 10 Aayee woy naˈaa payyatettay qohettana danddayees giidi shahaaraa kesissana bessenna. Maaretay oyqqin aayee woy naˈaa deˈuwaappe issuwaa doorana koshshikko, hegee azinaynne machiyaa kuuyiyooba. Gidikkonne, diccida daro biittatun, akkamiyo hanotay keehi zammaanido gishshawu, hegaa malabay keehi guutta.

^ MENT. 15 Sunttay laamettiis.

^ MENT. 18 Dendduwaa hidootaykka issi uri woppu gaanaadan maaddana danddayees. Biron yelettennan hayqqida naˈi hayquwaappe denddana danddayiyoogaara gayttida oyshawu Geeshsha Maxaafaa maaraa qonccissiya “Nabbabiyaageetu Oyshaa,” Hosppune 15, 2009, Wochiyo Keelan (Amaarattuwaa) xeella.