Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Beegottite!  |  Paydo 1 2017

Pashkki Giyoogaa—Haratussi Immiyo Imotaa

Pashkki Giyoogaa—Haratussi Immiyo Imotaa

ISSI uri neeyyo keehi pashkki giyo wode, neeni waanay? Neenikka awu pashkki geennan aggakka. Qassi ne ufayttennan waaya aggana. Ne laggeti woy ne erenna asaykka wozanappe pashkki giyo wode, neenikka pashkki gaasa; qassi hegee neeni ufayttanaadan oottees. Magdaleno giyo maccaasiyaa, “Mati hayqqida ta azinay Geˈorgi keehi pashkki gees. Nuuni issoy issuwaa xeelliyo wode, taani hirggikke, qassi woppu gays” yaagaasu.

Wozanappe pashkki giyoogee ufayttiyoogaanne poocu giyoogaa malabaa bessees. Obizerver giyo issi xuufiyan Interneettiyan kiyida huuphe yohoy ‘pashkki giyoogee nu meretan deˈiyaaba’ gidiyoogaa qonccissiis. Biron yelettida naatikka ‘asaa sinttaa hanotaa shaakki eriyoogee’ he huuphe yohuwan odettiis. Hegaa bollikka, ‘asay pashkki giya asaa hanotaappe maaddiyaabaa akeekiyoogaa xalla gidennan, he akeekidobaara maayettiyaabaa haniyoogaa’ he huuphe yohoy qonccissiis. *

Sahettiya amarida cima asati aakimetu sinttaa hanotaa beˈidi haniyoobaa Amarkkan Harvarde Yuniversttiyaa eranchati xannaˈidosona. He eranchati aakimetu sinttaa hanotay “siiqiyoogaa, qoppiyoogaanne qarettiyoogaa bessiyaaba” gidiyo wode sahettiyaageeti keehi ufayttiyoogaanne eta asatettaanne qofaa payyatettay kaseegaappe loˈˈiyoogaa yootidosona. Aakimetu sinttay pashkki geenna wode, sahettiya asatu hanotaykka laamettees.

 Neeni pashkki giyoogee nenakka maaddana danddayees. Pashkki giyo wode, minotettaynne ufayssay gujjiyoogaa, qassi kaseegaa keenaa hirggennaagaa xinaatee bessees. SHin sinttaa tukkiyoogee hegaappe dummatiyaabay hananaadan oottana danddayees.

PASHKKI GIYOOGEE “TANA MINTTETTIIS”

Qommoora ibaa denttido Magdalena Naaˈˈantto Alamiyaa Olaa wode Yihoowa Markka. A Naazetu polotikaa maayennan ixxido gishshawu, o eta soo asatu haratuura Jarmanen Revensbrak giyo kambbiyaa yeddidosona. A hagaadan gaasu: “Nuuni qashettida haratuura haasayishin wotaaddarati issi issitoo haasayennaadan diggidosona. SHin eti nu sinttaa hanotaa teqqana danddayokkona. Ta aayyiyaanne ta michiyaa pashkki giyoogaa beˈiyoogee tana minttettiis; qassi taani genccanawu yaa murttanaadan maaddiis.”

Deˈuwan nena hirggissiyaabay neeni pashkki geennaadan diggiyaabadan neeyyo siyettana danddayees. SHin siyettiyaabaappe qofay darotoo kasetiyoogaa hassaya. (Leemiso 15:15; Piliphphisiyuusa 4:8, 9) Hegaa gishshawu, deexxiyaaba gidikkonne, danddayiyo wode ubban loˈˈobaanne ufayssiyaabaa qoppiyoogee loˈˈo. * Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogeenne woossiyoogee daro asay hegaadan oottanaadan maaddiis. (Maatiyoosa 5:3; Piliphphisiyuusa 4:6, 7) ‘Ufayssaanne’ ‘hombbociyoogaa’ giya qaalati Geeshsha Maxaafan xeetan qoodettiya sohuwan deˈoosona! Geeshsha Maxaafaappe galla galla issi woy naaˈˈu sinttaa nabbabanaadan nena minttettoos. Neenikka darotoo pashkki gaana danddayaasa.

Qassi harati neessi pashkki gaanaashin naagoppa. Neeni kaseta; hara uri guuttaa ufayttanaadan ootta. Ee, neeni pashkki giyoogee nenanne hegaa beˈiya hara asaa ufayssiya, Xoossaappe ekkido imota gidiyoogaa akeeka.

^ MENT. 3 Xoossay leemiso hanotan ba somˈˈuwaa pooˈissiyoogaa woy pashkki giyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. Mazamure 119:135y, “Ne ashkkaraa bolli, ne som77uwaa poo7issa” yaagees.

^ MENT. 8 Hidaare 2013 Beegottite! (Amaarattuwaa) maxeetiyan, “‘Ubbatoo Gibiran’ Deˈay?” giyo huuphe yohuwaa xeella.