Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

“He Siiquwaa Beˈiyoogee Nuuni Siiqanaadan Denttettiis”

“He Siiquwaa Beˈiyoogee Nuuni Siiqanaadan Denttettiis”

Hinddeppe huuphessa baggan deˈiya, deree dariyo Neppale giyo biittan Qeeraa gallassi, Hosppune 25, 2015n, erekter giyoobaa qoodan biittay 7.8 gidiyaagaa qaaxxiis. Waanna katamaa Katamanduppe huuphessa baggan arggokko baqqidi 80 kilo meetire haakkiya sohuwan biittay qaaxxiis. He daafaban 8,500ppe dariya asay hayqqiis; meretay gattiyo daafaban Neppalen hegaa keena asay hayqqi erenna. Bagga miilooneppe dariya keettaa muleera bashshiis. Neppalen 2,200 Yihoowa Markkati deˈoosona; qassi daroti he qohettida heeran deˈoosona. Issi Yihoowa Markkiyaanne i naaˈˈu naati hayqqidoogee azzanttiyaaba.

Mishelo giyo Yihoowa Markkiyaa hagaadan gaasu: “Keehi qohettida heeran deˈiya gubaaˈetun (issippe shiiqiya Yihoowa Markkata) ishantti shiiquwan deˈishin biittay qaaxxiis. He wode daroti bantta son deˈiyaakko, qohettana asay daro gidanaagee qoncce.” SHiiquwaa sohuwan deˈiyaageeti attidoy aybissee? Kawotettaa Addaraashay (Yihoowa Markkatu goyno sohuwaa) keexettido ogee keehi maaddiis.

“NUUNI HAˈˈI HEGAA GOˈˈAA AKEEKIDA!”

Neppalen ha wodiyan keexettiya Kawotettaa Addaraashati biittaa qaattaa danddayanaadan keexettidosona. Kawotettaa Addaraashaa keexxiyo oosuwaa oottida Man Bahaduri, “Nuuni guutta keettaa mino gimbbiyaa hiixxidi keexxiyoy aybissakko darotoo asay nuna oychees. Nuuni haˈˈi hegaa goˈˈaa akeekida!” yaagiis. Biittay qaaxxi simmin, Kawotettaa Addaraashati keettay laalettidoogeeti takkiyo soho gidanaadan ishantti eeno giidosona. Hegaappe simminkka biittay guuttaa qaaxxikkonne, Yihoowa Markkatinne eta shooroti yan hirggibookkona.

Yihoowa Markka aakimeti Awurooppaappe yiidi qohettidaageeta maaddidosona

Gubaaˈiyaa yametu giddoppe deˈiyoosay erettibeenna ishantta Kiristtaane cimati sohuwaara koyiyoogaa doommidosona. Babito giyo Yihoowa Markkiyaa hagaadan gaasu: “Cimati bantta sarotettaappe gubaaˈiyaa sarotettaa kaseyidosona. Hegaa mala siiquwaa beˈiyoogee nuuni siiqanaadan denttettiis.” Biittay qaaxxido wonttetta gallassi, Neppalen Yihoowa Markkatu oosuwaa xomoosiya konttiyan oottiya heezzu ishantti, yuuyidi haggaaziyaageetuura woy woradaa xomoosiyaageetuura issippe koshshiyaabaa akeekanawunne heeran deˈiya cimata maaddanawu gubaaˈeta xomoosiyoogaa doommidosona.

Gary Bro giyo ishay Yihoowa Markkatu waanna biiruwaappe yiidi biittaa qaattan qohettidaageeta xomoosiis

 Biittay qaaxxin usuppun gallassay aadhi simmin, Amarkkan deˈiya Yihoowa Markkatu waanna biiruwaappe Gary Bro giyo ishaynne Rubi giyo a machiyaa Neppale yiidosona. Qommoora odettida konttiyaa yara gidida Rubeni hagaadan giis: “Katamandun asay haniyoobaa xayido gishshawunne biittay guuttaa qaaxxiyo gishshawu, Ishaa Broy yaanaagaa sirida. SHin i yaanawu murttido gishshawu yiis! Neppale Yihoowa Markkati i xomoosidoogaa wozanappe nashshidosona.”

‘KASEEGAAPPE AARUWAN DABBOTIDABADAN NUUYYO SIYETTEES’

Neppalen Yihoowa Markkatu biiruwan oottiya Sillaasi hagaadan giis: “Nu silkkiyaa giigissosaara, silkkee gallassinne qammi waassiyoogaa doommiis! Kumetta saˈan deˈiya Yihoowa Markkata nubay qofissiis. Amaridaageeti haasayiyo qaalaa nuuni erana xayikkonne, eti nuna siiqiyoogaanne maaddanawu keehi koyiyoogaa akeekida.”

Yihoowa Markkatinne eta shooroti Kawotettaa Addaraashan baqatidi attidosona

Biittay qaaxxi simmin amarida gallassawu, heeran deˈiya Yihoowa Markkati miyoobi baynnaageetussi qumaa Kawotettaa Addaraashaa ehiidosona. Hegaa bollikka, daafaban qohettidaageeta maaddiya konttee eqqin Bangladeesheppe, Hinddeppenne Jaappaaneppe koshshiya keehi darobay sohuwaara yiyoogaa doommiis. Guutta gallassaa giddon, Yihoowa Markka aakimeti Awurooppaappe yiidi issi Kawotettaa Addaraashan shemppidosona. Eti biittaa qaattan qohettidaageeta akkamiyoogaa xalla gidennan, eta wozanaykka woppu gaanaadan maaddiyoogan sohuwaara oosuwaa doomidosona.

Uttaro giyo maccaasiyaa daro asawu siyettiyaabaa hagaadan yootaasu: “Biittaa qaattay keehi yashshiisinne daganttiis. SHin hegaappe simmin, ayyaanaaban nuussi so asa gididaageetuura kaseegaappe aaruwan dabbotidabadan nuuyyo siyettiis.” Ee, Yihoowa asay a siiqiyo siiquwaanne issoy issuwaara siiqettiyo siiquwaa biittaa qaattay irxxissibeenna. Hegee he siiqoy minnanaadan oottiis.