Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Beegottite!  |  Paydo 1 2017

Erissuwaa

Erissuwaa

Xinaatee bessiyoogaadan, wozanan unˈˈettiyoogee erettido yelagatu qooday keehi gujji gujji bees.

He metuwaara gayttidaagan ay oottana danddayettii?

Ha “Beegottite!” maxeetee wozanan unˈˈettiya yelagata maaddanaadan, qassi eta yelidaageeti eta minttettanaadaninne maaddanaadan giigiis.