Xinaatee bessiyoogaadan, wozanan unˈˈettiyoogee erettido yelagatu qooday keehi gujji gujji bees.

He metuwaara gayttidaagan ay oottana danddayettii?

Ha “Beegottite!” maxeetee wozanan unˈˈettiya yelagata maaddanaadan, qassi eta yelidaageeti eta minttettanaadaninne maaddanaadan giigiis.