Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Beegottite!  |  Paydo 1 2017

 MAALAALISSIYA MERETAA!

Bira Milatiya Sahaara Qaacuwaa Mishuwaappe Teqqiyaabaa

Bira Milatiya Sahaara Qaacuwaa Mishuwaappe Teqqiyaabaa

BIRA milatiya Sahaara qaacoy (Cataglyphis bombycina) mishuwaa keehi danddayiya saˈaa bolli woxxi qaaxxiya meretatuppe issuwaa. He qaacuwaa miyaageeta seeta gallassi Sahaara mishoy shemppiyoosaa koyanaadan oottiyo wode, qaacoy he wolqqaama mishuwan hayqqida guutta meretatu malabaa maanawu ollaappe matasaa koshshawu gakki simmees.

[50] μm

Ane qoppa: Bira milatiya Sahaara qaacuwaa keehi goˈˈiyaabaappe issoy mishuwaa teqqiyaabaa; hegee bolla baggaaninne miyyiyan deˈiya binnaanaanne binnaanay baynna uluwaa. Qaacuwaa meraa bira milatissiya binnaanay, heezzu zoozee deˈiyo guutta tubbo mala. Bolla baggan deˈiya naaˈˈu zooziyan binnaanawu ubbasaa gakkida geli kessay deˈikkonne so baggan baawa. Hegee naaˈˈubawu maaddees. Koyruwan, binnaanay awa ayfiyaappe yiya pooˈˈuwaanne mishuwaa (visible and near-infrared) guyye zaaranaadan hegee maaddees. Naaˈˈanttuwan, qaacuwaa bollay heeraappe ekkido mishuwaa laalanaadan maaddees. Binnaanay baynna qaacuwaa uloy bazzuwaa saˈaappe kiyiya mishuwaa (mid-infrared) guyye zaarees. *

[10] μm

Bira milatiya Sahaara qaacuwaa mishuwaappe teqqiyaabay he qaacoy danddayiyo 53.6 digiri sentti giredeppe a bollaa hoˈˈoy aadhennaadan oottees. Xannaˈiyaageeti he guutta meretay denttettin, carkkissiyaaba mala, irxxissanawu maaddiyaabaa goˈettennan tiyidi irxxissiyoobaa giigissanawu maloosona.

Ne qofay aybee? Bira milatiya Sahaara qaacuwaa mishuwaappe teqqiyaabay lodda laamiyan yiidabeeyye maalaalissiya hanotan merettidabee?

^ MENT. 4 Qaacuwaa goˈˈiya harabay wolqqaama mishuwan shaahettenna, a bolla giddon deˈiya protine kemikaliyaa, hoˈˈiya shafiyaappe xoqqan i eesotanaadan oottiya adussa gediyaa, qassi eesuwan guyye simmidi ba ollan gelanaadan maaddiya ginaa eriyo maalaaliya imotaa.