Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

BEEGOTTITE! Paydo 1 2017 | Wozanan Unˈˈettiya Yelagata—Gaasoy Aybee? Eta Aybi Maaddanee?

Xinaatee bessiyoogaadan, wozanan unˈˈettiyoogee erettido yelagatu qooday keehi gujji gujji bees.

He metuwaara gayttidaagan ay oottana danddayettii?

Ha “Beegottite!” maxeetee wozanan unˈˈettiya yelagata maaddanaadan, qassi eta yelidaageeti eta minttettanaadaninne maaddanaadan giigiis.

 

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Wozanan Unˈˈettiya Yelagata—Gaasoy Aybee? Eta Aybi Maaddanee?

Malaatatanne gaaso gidana danddayiyaabata akeeka. Aawaynne aayyiyaa, qassi harati maaddanawu oottana danddayiyoobaa akeeka.

Pashkki Giyoogaa—Haratussi Immiyo Imotaa

Ne laggeti woy ne erenna asaykka wozanappe pashkki giyo wode, neenikka pashkki gaasa; qassi hegee neeni ufayttanaadan oottees.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

SHahaaraa Kesissiyoogaa

Layttan layttan maccaasay ishatamu miilooniyaappe dariya biron yelettibeenna shahaaraa kesissees. SHahaaraa kesissiyoogee asi ba koyidoogaadan dooriyoobeeyye, woy qassi loˈˈobee woy iitabee?

“He Siiquwaa Beˈiyoogee Nuuni Siiqanaadan Denttettiis”

Neppalen Qeeraa gallassi, Hosppune 25, 2015n, biittay wolqqaama qaattaa qaaxxiis. Hegaappe simmin, tumu Kiristtaaneti siiqiyoogaanne maaddiyoogaa Yihoowa Markkati bessidosona.

SO ASAA MAADDIYAABAA

Nashshiyoogaa Bessiyo Ogiyaa

Azinaynne machiyaa issoy issuwaa loˈˈo eeshshaa akeekanawu baaxetiyo wode, eta dabbotay minnees. Neeni nashshanaadan aybi maaddana danddayii?

MAALAALISSIYA MERETAA!

Bira Milatiya Sahaara Qaacuwaa Mishuwaappe Teqqiyaabaa

Ha qaacoy mishuwaa keehi danddayiya saˈaa bolli woxxi qaaxxiya meretatuppe issuwaa. He qaacoy wolqqaama mishuwaa danddayanaadan aybi maaddii?