Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Beegottite!  |  Paydo 4 2016

“Hagee Tamaarissiyo Ooratta Oge!”

“Hagee Tamaarissiyo Ooratta Oge!”

SU-JUNGO giyo Tohossa Kooriyan issi xoqqa timirtte keettan tamaareta zoriya maccaasiyaa tamaarissiyo wode jw.org weybsaytiyan deˈiya biidota bessawusu. A hagaadan gaasu: “Tamaareti Tumu Lagge Giyoogee Aybee? giyo biiduwaa beˈidi keehi ufayttidosona! Eti hegaa beˈidi, ‘Taani laggetettaabaa hagaadan mule qoppa erikke. Hagee tamaarissiyo ooratta oge!’ yaagidosona. Issoti issoti zore koyiyo wode ha weybsaytiyaa xomoosanaagaa yootidosona.” Su-junga gujjada, “Taagaadan tamaarissiya hara daroti ha biiduwaa bessanaadan minttettays; qassi eti tamaarissanawu maaddiya ha loˈˈo miishshaa demmido gishshawu ufayttoosona” yaagaasu.

Yashissiya Ura Bubbuxennan Xoona giyo bootta saleedaa misiliyaa bessiya biidoykka Tohossa Kooriyan deˈiya daro tamaareta keehi maaddiis. Naati makkalennaadan zoriya dirijjitiyaara maadettada oottiya issi asttamaariyaa he biiduwaa tamaareta bessaasu. A hagaadan gaasu: “Hegan deˈiya muruta misileta naati ufayttidi beˈidosona. Qassi ha biidoy makkalaa danddayiyoogaa xalla gidennan, hegee gakkennaadan waati teqqana danddayiyaakkokka bessiyo gishshawu keehi maaddees.” He dirijjitee koyro xekka timirtte keettatun darotun tamaarissiyo wode he biiduwaa bessanawu oychiis. Oychidi, eeno giyo zaaruwaa demmiis. Polisetikka jw.org weybsaytiyan deˈiya biidota goˈettoosona.

Ha weybsaytiyaa xomoosa erennaba gidikko, xomoosanaadan minttettoos. Hegee xomoosanawu wayssenna, qassi cenggurssan giigidabaa, biiduwaa, Geeshsha Maxaafaanne hara daro xuufeta dawunlode oottanawu miishsha qanxxakka.