Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Beegottite!  |  Paydo 4 2016

 GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA | GALATIYOOGAA

Galatiyoogaa

Galatiyoogaa

Galatiyoogee asatettan, guuggiyaaninne qofan daro maaddiyoogee erettiis; hegaa gishshawu ubba asay galla galla galatana bessees.

Galatiyoogee payyatettawu waati maaddii?

AKKAMUWAA SAYNISEE GIYOOBAA

Harvard Mental Helz Leter giyo xuufiyan deˈiya issi huuphe yohoy qonccissiyoogaadan, “galatiyoogee keehi ufayttanawu daro maaddiyaaba. Galatiyoogee asawu loˈˈobay siyettanaadan, eti loˈˈoban ufayttanaadan, eta payyatettay kaseegaappe loˈˈanaadan, eti metuwaa genccanaadaaninne etawu haratuura deˈiya dabbotay minnanaadan maaddees.”

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

Geeshsha Maxaafay nuuni galatiyaageeta gidanaadan minttettees. Galatiyoogan gita leemiso gidida kiitettida PHawuloosi “galatite” yaagiis. I yootiyoobaa asay ufayttidi siyido gishshawu, ‘Xoossaa ubba wode galatiis.’ (Qolasiyaasa 3:15; 1 Tasalonqqe 2:13) Ubbatoo ufayttana danddayiyoy issi issitoo ‘galatays’ giyoogaana gidennan, ubba wode wozanappe galatiyaageeta gidiyoogaana. Yaatiyoogee qassi asay nuuppe haakkanaadaaninne nuuni ufayssaa xayanaadan oottiyaabaa agganaadan, hegeekka, nuussi maati bessiyaabadan qoppennaadan, qanaatennaadaaninne lanccennaadan maaddees.

Nuna Medhidaageekka galatiyoogan gita leemiso; ubba i asaakka galatees! Ibraawe 6:10y, “Intte oottido oosuwaanne . . . Xoossaa siiqido siiquwaa Xoossai doganau worddanchcha gidenna” yaagees. Ee, nuna Medhidaagee galatennan aggiyoogaa worddotiyoobadan woy pirddaa geellayiyoobadan xeellees.

“Ubba wode ufaittite. Ubbaban galatite.”1 Tasalonqqe 5:16, 18.

 Galatiyoogee haratuura deˈiya dabbotaa waati loyttii?

DEˈUWAN AKEEKIYOOBAA

Nuuyyo imota immida, keha qaalan haasayida woy nuna maaddida ura wozanappe galatikko, i harati bonchiyoonne nashshiyo asa gidiyoogaa akeekanaadan oottoos. Kariyaa dooyidi gelissiyoogaa mala loˈˈobaa oottida, nunaara kase erettenna urakka wozanappe galatiyo wode i pashkki gees.

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

Yesuusi hagaadan giis: “Immite; Xoossai [“asay,” NW] intteyyo immana. Baqqi naaqqidi siilli kunttin, palahidi wora laalettiyaagaa . . . intte kiyuwan idinttidi immana.” (Luqaasa 6:38) Tohossa Pasifiken Vanuwatu giyo haruuruwan deˈiya, hayttay siyenna Rozibaa qoppa.

Roza gubaaˈe shiiquwaa baasu; shin akka gubaaˈiyan deˈiya haratikka malaata qaalaa erenna gishshawu, darin goˈettabeykku. Malaata qaalaa loytti eriya issi azinaynne machiyaa he gubaaˈiyaa yiido wode, he metuwaa akeekidi malaata qaalaa tamaarissiyoogaa doommidosona. Roza hegawu wozanappe galataasu. A, “Tana siiqiya daro laggeta demmido gishshawu keehi ufayttays” yaagaasu. A galatiyoogaanne gubaaˈiyan ba qofaa qonccissiyoogaa beˈiyoogee o maaddida azinawunne macheeyyo gita anjjo. Roza harati iira haasayanawu malaata qaalaa tamaarido gishshawukka wozanappe galatawusu.—Oosuwaa 20:35.

‘Xoossaayyo galataa immiya asi a bonchees.’—Mazamure 50:23.

Waanada ubbatoo galatiyaagaa gidana danddayay?

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

Nuuyyo siyettiyaabay darotoo nuuni qoppiyoobaara gayttidaba. Daawiti Xoossaa woossiyo wode, “Neeni oottido oosuwaa ubbaa zaara zaarada qoppaisinne ne kushee oottidobaa akeekais” yaagiis. (Mazamure 143:5) Ee, Daawiti Xoossay baayyo oottidobaa loytti qoppiis. I ba deˈido wode ubban Xoossaa ogiyaabaa ubbatoo wotti denttidi qoppido gishshawu galatiya asa gidiis.—Mazamure 71:5, 17.

Geeshsha Maxaafay, ‘tuma gidiyaabaa, siiqobaa, loˈˈo haasaya gidiyaabaa, geeshshabaanne galatissiyaabaa ubbaa qoppite’ yaagidi loˈˈobaa zorees. (Piliphphisiyuusa 4:8) “Qoppite” yaagiya qaalay ubbatoo wotti denttidi qoppanaadan minttettees; yaatiyoogee qassi nuuni galatiyaageeta gidanaadan maaddees.

“Ta wozanaa qofai ciimma.” Mazamure 49:3.