Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

BEEGOTTITE! Paydo 4 2016 | Yesuusi Tumuppe Deˈidee?

Taarikee hegaabaa ay qonccissii?

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Yesuusi Tumuppe Deˈidee?

Keehi erettida asati hegaabaa woygidoonaa?

ALAMIYAA XOMOOSIYOOGAA

Amarkkaa Biittatubaa

Unˈˈettiyoogeenne makkalay Amarkkaa biittatun deˈiya asaa bolli gakkiyaabatuppe naaˈˈuba xalla. Geeshsha Maxaafay yootiyo aadhida eratettay maaddana danddayii?

SO ASAA MAADDIYAABAA

Asho Gaytotettaabaa Intte Naˈaa Tamaarissiyoogaa

Pokkobay naati guutta naatettan deˈishin moobayliyaa kiitan etawu kiittiyoobay wodiyaappe wodiyan gujjiis. Intte ay erana koshshii? Intte intte naata naaganawu ay oottana danddayeetii?

Keehi Maalaalissiya Qiibabaa

Hagaappe aaruwan deˈuwawu keehi koshshiya qiibabi baawa. Hegee aybee, qassi hegaa keena keehi koshshiyaaba gididoy aybissee?

GEESHSHA MAXAAFAY YOOTIYOOBAA

Galatiyoogaa

Ha eeshshay daroban maaddiyoogee erettiis. Hegee nena waati maaddii, qassi he eeshshay deˈanaadan waatana danddayay?

BENI TAARIKIYAA

Arsttotila

Beni deˈida ha palasppaa timirttee Kiristtaane giyo haymaanooteti keehi ammaniyooba gidiis.

“Hagee Tamaarissiyo Ooratta Oge!”

Asttamaareti, tamaareta zoriyaageetinne harati jw.org weybsaytiyan deˈiya biidota dosidosona.