Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaanne Beegottite! Maxeeteta

Geeshsha Maxaafaa baaso oottidi giigissido nu maxeeteta 150ppe dariya doonan duuqqana danddayettees. Wochiyo Keelay alamiyaa hanotaa Geeshsha Maxaafaa hiraagaara geeddarissidi qonccissees. Qassi Xoossaa Kawotettaa mishiraachuwaa yootiyoogan asaa minttetteesinne Yesuus Kiristtoosan ammananaadan minttettees. Beegottite! maxeetee ha wodiyan gakkiya metuwan genccana danddayiyo ogiyaa qonccissees; qassi saruwaaninne woppan deˈiyo ooratta alamiyaa ehaana giidi Medhidaagee yootidobaa ammanettanaadan minttettees.

 

UTETTAA
Grid
List

BEEGOTTITE!

BEEGOTTITE!

BEEGOTTITE!

Paydo 5 2017

BEEGOTTITE!

BEEGOTTITE!

WOCHIYO KEELAA

WOCHIYO KEELAA

WOCHIYO KEELAA

WOCHIYO KEELAA

WOCHIYO KEELAA

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA)

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA)

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA)

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA)

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA)

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA)

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA)

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA)

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA)